Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006
У підручнику викладено предмет і метод економічної теорії, передумови розвитку ринкових відносин. Розділ про природу вартості, цінності та ціни відображає оригінальну авторську концепцію. Розглянуто мікроекономіка, національна економіка і макроекономічну рівновагу, економічне зростання, НТП і духовне виробництво, державне регулювання ринкової економіки, перехідність і саморух економічних систем в їх етико-економічному єдності, світова економіка. Підручник відрізняє чітка авторська позиція.
Розділ I ВСТУП В економічній теорії
Глава 1.Економіческая теорія як наука
1. Економічна теорія в житті суспільства
Економічна теорія і матеріальний добробут.
Економічна теорія і ринкова система.
Економічна теорія і система конкуруючих цілей.
Економічна теорія і економічний підхід до соціальних процесів.
2. Призначення економічної теорії
«Чиста» економіка
Позитивна і нормативна економіка
Економіка, природа, суспільство
Економіка і етика
3. Політична економія і економікс
4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
Робоча сила і праця
Засоби виробництва та їх елементи
Продуктивні сили
Засоби виробництва і предмети споживання
Виробництво і споживання
Розподіл та обмін
Співвідношення між сферами виробництва і обігу
Базис і надбудова
5. Обмеженість ресурсів і проблема їх раціонального використання
Необхідність вибору
Принцип раціональності
Раціональність та економічні інтереси
Національна специфіка
Висновки
Глава 2. Методи економічної теорії
1. Специфіка економічних досліджень
Наукові допущення
Економічний експеримент
2. Метод пізнання і викладу
Наукові абстракції
Ідеальна та реальна дійсність
Ілюстрація методу абстрагування
Метод викладу
3. Аналіз і синтез
Аналіз
Синтез
4. Індуктивний і дедуктивний методи
Індукція
Дедукція
5. Діалектична, формальна і математична логіка
Діалектична логіка
Формальна логіка
Математична логіка
6. Інші методи дослідження
Кількісний аналіз і якісна визначеність
Принцип рівноваги
Нерівноважний принцип
Графічний метод
7. Економічні категорії і закони
Дія і використання законів
Історичний характер законів
Висновки
Розділ II ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
1. Поділ праці та товарне виробництво
Поняття «розподіл праці»
Продуктивність та інтенсивність праці
Товарне виробництво
Товарообмін та товарне звернення
2. Види поділу праці
Природний розподіл праці
Технічний поділ праці
Суспільний поділ праці
Галузеве і територіальний поділ праці
3. Загальне, приватне і одиничний поділ праці
4. Форми прояви поділу праці
Диференціація
Спеціалізація
Універсалізація
Диверсифікація
5. Сучасні тенденції розвитку поділу праці
Конструктивно-технологічна спільність продукції
Переростання одиничного поділу в приватне
Приватне поділ праці як основа загального його поділу
6. Усуспільнення праці та виробництва
Висновки
Глава 4. Власність і ринкова економіка
1. Структура відносин власності
Економічний зміст і право власності
Присвоєння і користування, розпорядження і володіння
Трактування змісту власності
2. Види і форми власності
Одинична власність
Партнерська власність
Корпоративна власність
Колективна власність
Державна власність
Загальнонародна власність
3. Власність і ринок
Висновки
Глава 5. Ринок: загальна характеристика
1. Поняття ринку
Ринок
Національний ринок
Попит, пропозиція, ціна
2. Структура ринку
Ринок предметів споживання
Ринок праці
Ринок інвестиційних товарів
Інформаційний ринок
Ринок землі
Система фінансів
Ринок цінних паперів
Грошовий ринок
3. Інфраструктура ринку
Товарна біржа
Фондова біржа
Банківська система
4. Вільний ринок
Ознаки вільного ринку
Механізм конкуренції
Прибуток і норма прибутку
5. Міжгалузева конкуренція і середня норма прибутку
Перелив капіталів
Середня норма прибутку
6. Переваги, недоліки ринку і роль держави в ринковій економіці
Висновки
Розділ III ПРИРОДА ВАРТОСТІ, ЦІННОСТІ ТА ЦІНИ
Глава 6. Трудова вартість і ціна
1. Товар і його властивості
Споживча вартість
Громадська форма продукту праці
2. Двоїстий характер праці
Конкретна праця
Абстрактна праця
Праця і робоча сила
3. Індивідуальна і суспільна вартість
Індивідуальна вартість
Суспільно необхідні витрати праці і вартість
4. Рівні вартості
Вартість як уречевлена в товарі праця
Споживча вартість - стоімостеобразующій фактор
Редукція праці
Продуктивність та інтенсивність праці і вартість
Абстрактна праця: фізіологічна та соціальна трактування
Відхилення ціни від вартості
Вартість в соціальному сенсі
5. Вартість, цінність і ціна
Висновки
Глава 7. Додаткова вартість і ціна виробництва
1. Додаткова вартість
Методологія аналізу додаткової вартості
Робочий день і його складові частини
2. Процес створення додаткової вартості
3. Норма додаткової вартості
4. Види додаткової вартості і нагромадження капіталу
Абсолютна додаткова вартість
Відносна додаткова вартість
Надлишкова додаткова вартість
Накопичення капіталу
5. Вартість і витрати виробництва
Витрати і прибуток
Витрати капіталіста
Витрати суспільства
6. Формування ціни виробництва
Середня норма прибутку і ціна виробництва
Соціальний зміст вартості
7. Фактори, що впливають на норму прибутку
Глава 8. Ціноутворення на основі витрат і факторів виробництва
1. Витрати виробництва
Догма Сміта
Витрати і прибуток
Витрати підприємства та товариства
Витрати використання та додаткові витрати
Альтернативні можливості виробництва
Витрати і корисність
Єдність теорії витрат, корисності та трудової вартості
2. Витрати і ціна
Реальні витрати
3. Витрати і цінність
Цінність праці
4. Граничні величини в теорії витрат
Гранична продуктивність праці
Граничні витрати
5. Фактори виробництва
Принцип поставлення
Виробнича функція
Витрати і фактори виробництва
Глава9. Корисність, цінність, ціна. Теорія споживчого вибору
1. Потреба і корисність
Характеристика благ
Корисність
Корисність, попит і пропозиція
Закон спадної корисності
2. Гранична корисність
Цінність
Корисність елементів продукту
Практична цінність поелементної корисності
Соціальний зміст корисності
3. Субстанція ціни в теорії корисності
4. Принцип переваги
Другий закон Госсена
Криві байдужості
Гранична норма заміщення
Коефіцієнт еластичності заміщення
5. Рівноважний стан споживача і супутні йому ефекти
Бюджетна лінія
Рівноважний стан споживача
Максимізація функції доходу
Ефекти заміщення і доходу
Глава 10. Попит і пропозиція. Механізми встановлення рівноважних цін
1. Попит
Крива попиту
Попит і величина попиту
2. Еластичність попиту
Одинична еластичність
Дугова еластичність
Еластичність попиту по доходу
Перехресна еластичність
Прибуток споживача
3. Пропозиція
Крива пропозиції
Пропозиція і величина пропозиції
Еластичність пропозиції
Еластичність і податковий тягар
4. Рівноважна ціна
Рівноважна ціна та ефективність
Рівноважна ціна і фактор часу
5. Механізми ринкової рівноваги
Механізм миттєвого рівноваги
Механізм короткострокового рівноваги
Механізм довгострокового рівноваги
Єдиний механізм рівноваги
Глава 11. Проблеми вартості
1. Видова розмежування концепцій
2. Суспільно необхідні витрати праці і дійсні витрати виробництва
3. Зміст вартості та межі вартісних відносин
4. Корисність, фактори виробництва і розподілу доходів
Розділ IV ГРОШОВИЙ РИНОК. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
Глава 12. Гроші. Грошове господарство
1. Виникнення грошей
Проста форма вартості
Розгорнута форма вартості
Загальна форма вартості
Грошова форма вартості
2. Види грошей
Природа грошей
Паперові гроші
Кредитні гроші
3. Функції грошей
Гроші як засіб обігу
Гроші як засіб платежу
Гроші як міра вартості
Гроші як засіб заощадження (накопичення)
Загальні висновки
4. Грошова система
Грошове звернення
Елементи грошової системи
Типи грошових систем
5. Грошовий ринок
Поняття «грошовий ринок»
Активи
Ліквідність
Грошові агрегати
Грошові агрегати Росії
6. Вимірювання грошової маси
Частковий (операційний) попит на гроші
Рівняння Маркса
Повний попит на гроші
7. Фактори попиту на гроші
Номінальний і реальний доходи
Номінальні і реальні залишки
Відсоток і відсоткова ставка
Операційний попит на гроші
Спекулятивний попит на гроші
Загальний попит на гроші
Попит на гроші і доходи
Пропозиція грошей
Глава 13. Інфляція
1. Відкрита інфляція
Адаптивні інфляційні очікування
Інфляція витрат
2. Пригнічена інфляція
Розрив у цінах
Відсутність цінового стимулу
Специфіка прояву інфляції витрат
Наслідки пригніченою інфляції
3. Інфляція як наслідок грошово-кредитної експансії
4. Вимірювання інфляції
Загальний індекс цін
Індекс споживчих цін
Дефлятор ВВП
5. Класифікація типів інфляції
Повзуча інфляція
Галопуюча інфляція
Гіперінфляція
Стагфляція
Збалансована і незбалансована інфляція
Очікувана і несподівана інфляція
6. Причини інфляції
Циклічність економічного розвитку та інфляція
Структурні диспропорції та інфляція
Бюджетний дефіцит і інфляція
Мілітаризація економіки та інфляція
Міжнародний обмін і інфляція
Недосконалість ринкових структур та інфляція
Політична нестабільність і інфляція
7. Наслідки інфляції
Зниження життєвого рівня
Знецінення заощаджень
Зростання оподаткування
Згортання інвестиційної діяльності
Підрив підприємницької і трудової активності
Глава 14. Банківська система і грошовий обіг
1. Структура банківської системи
Перший рівень банківської системи
Другий рівень банківської системи
2. Спеціалізовані банки та кредитні установи
Інвестиційні банки
Інвестиційні компанії
Ощадні установи
Іпотечні банки
Фінансові компанії
Пенсійні фонди
Зовнішньоторговельні банки
Нові тенденції в банківській системі
3. Банк: основи функціонування
Організаційне пристрій банку
Функції банку
Типи ощадних рахунків і відсотки
Складні відсотки
Кредитні відносини
Пасивні та активні операції
Валовий прибуток банку
Чистий прибуток банку
Ліквідність банку
Коефіцієнт ліквідності
Банківські резерви
Банківські гроші
Грошовий мультиплікатор
4. Банки та інфляція
Облікова ставка
Облік векселів
Зростання доходів
Монополія грошового ринку
Ліквіднапастка
Ефект касових залишків
Довгострокове інфляційний тиск
 Розділ V РИНКИ РЕСУРСІВ
 Глава 15. Найману працю. Ринок праці
 1. Наймана праця
Відносини найму
Наймана праця і профспілки
Вартість робочої сили
Фактори впливу на вартість робочої сили
Ефективність праці і дохід працівника
 2. Заробітна плата
Нижня межа заробітної плати
Прожитковий мінімум
Номінальна і реальна заробітна плата
Фактори, що визначають заробітну плату
3. Попит і пропозиція праці
Пропозиція праці
Ефект заміщення
Ефект доходу
Попит на працю
Солідарна заробітна плата
Диференціація в оплаті праці
 4. Зайнятість і безробіття
Зміни на ринку праці
Мобільність робочої сили
Зайнятість і капітал
Інфраструктура ринку праці
5. Моделі зайнятості
Класична модель
Кейнсіанська модель
Марксова модель
 6. Безробіття, заробітна плата та інфляція
Загальне уявлення про безробіття
Рівень і тривалість безробіття
Крива Філіпса
 7. Види безробіття та форми їх прояву
Природне безробіття
Вимушене безробіття
Закон Оукена
Соціальні наслідки безробіття
 Глава 16. Ринок капіталу
1. Поняття «капітал»
Різні трактування капіталу
Капітал як складне явище
 2. Реальний капітал
Грошовий капітал
Продуктивний капітал
Товарний капітал
Кругообіг капіталу
 3. Оборот капіталу
Поняття «оборот капіталу»
Час обороту капіталу
Основний капітал (основні фонди)
Норма амортизації
Оборотний капітал (оборотні фонди)
Швидкість обороту капіталу
Оборот капіталу і прибуток
4. Позичковий капітал
Акумуляція грошових коштів та їх використання
Ознаки кредитних відносин
Специфіка капіталу
 5. Фіктивний капітал і ринок цінних паперів
Фіктивний капітал
Цінні папери
Акції
Курс акції
Прості акції
Привілейовані акції
Установчі акції
Облігації
Заставна
Вексель
 6. Функціонування ринку капіталу
Фондова біржа
Пропозиція капіталу
Попит на капітал
Ризик і дохід
 Глава 17. Ринок землі
1. Специфіка земельних відносин
Людина і природа
Специфіка сільського господарства
Специфіка ринку землі
2. Попит і пропозиція землі
Рента і орендна плата
Формування цін на сільськогосподарську продукцію
3. Види рент
Диференціальна рента
Абсолютна рента
Ціна землі
4. Взаємозв'язок абсолютної та диференційної ренти
5. Державна власність і рента
6. Рентні відносини в Росії
 Розділ VI ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 Глава 18. Підприємство: загальна характеристика та організаційні форми
1. Поняття «підприємство»
Комерційний розрахунок і комерційний принцип
Типи підприємств
Види виробництва
Структура суспільного виробництва і підприємств
2. Організаційні форми підприємств
Індивідуальне підприємство
Товариства
Товариства
Кооперативи
Державні і муніципальні унітарні підприємства
Колективні підприємства
3. Системи організації праці на підприємстві
Соціально-технічна система
Система автономного поведінки
Система гуманізації праці
Концепція якості трудового життя
4. Об'єднання підприємств
Картель
Синдикат
Трест
Концерн
Диверсифікований концерн
Система участей
 Глава 19. Витрати виробництва і прибуток підприємства
1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
Зовнішні витрати
Внутрішні витрати
Види прибутків
Витрати і трудова вартість
Економічна рента
2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах
Постійні витрати
Змінні витрати
Загальні витрати
 3. Середні та граничні витрати
Середні витрати
Граничні витрати
4. Витрати виробництва і закони продуктивності
Закон зростаючої продуктивності
Закон постійної продуктивності
Закон спадної продуктивності
Співвідношення середньої та граничної продуктивності
5. Надлишок товаровиробника
6. Витрати в довгостроковому періоді
 Глава 20. Підприємство в умовах чистої конкуренції
1. Ринкові структури
2. Особливості ринку чистої конкуренції
Криві попиту галузі та підприємства
Граничний, середній і валовий дохід
3. Максимізація прибутку на основі зіставлення валових показників
Критерій максимізації прибутку
Зона прибутковості
Зона збитків
4. Мінімізація збитків за критерієм «валовий дохід - загальні витрати»
Критерій мінімізації збитків
Валовий дохід і змінні витрати
5. Максимізація прибутку на основі граничних величин
Взаємозв'язок граничних і середніх витрат
Критерій максимізації прибутку
Специфіка кривої попиту
Взаємозв'язок середніх витрат
Окремий випадок максимізації прибутку
6. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин
Критерій мінімізації збитків
Критичне становище підприємства
 7. Граничні витрати і пропозиція
Крива пропозиції підприємства
Крива пропозиції галузі
Пропозиція і ціни на ресурси
 8. Довгострокове рівновагу в умовах чистої конкуренції
Витрати в довгостроковому періоді
Рівноважне положення підприємства
Критерій довгострокового рівноваги підприємства
Зміна попиту і поведінку підприємства
 Глава 21. Підприємство в умовах чистої монополії
 1. Особливості ринку чистої монополії
Монополія в господарській життя
Специфіка монополії
2. Граничний, середній і валовий дохід
Граничний і валовий дохід
Еластичність попиту
3. Максимізація прибутку за критерієм валових величин
Обмеження монополіста
Максимізація прибутку
Вибір монополіста
4. Максимізація прибутку: «граничний дохід - граничні витрати»
5. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин
6. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді
Критерії поведінки монополіста
Поведінка підприємства при відкритої монополії
Поведінка підприємства при закритій монополії
7. Цінова дискримінація
8. Функціонування ринку в умовах чистої монополії
9. Регулювання монополії
 Глава 22. Підприємства в умовах монополістичної конкуренції та олігополії
 Монополістична конкуренція
 1. Від конкуренції до монополізації
Передумови недосконалої конкуренції
Нова трактування монополії
 2. Особливості монополістичної конкуренції
Біполярність ринку
Ознаки монополістичної конкуренції
 3. Максимізація прибутку і мінімізація збитків
Крива попиту підприємства і галузі
Ефективність в довгостроковому періоді
4. Нецінова конкуренція
Диференціація продукту
Удосконалення продукції
Реклама
5. Неефективність монополістичної конкуренції
 ОЛІГОПОЛІЯ
6. Особливості олігополістичного ринку
Типи відносин
Становлення олігополії
7. Цінова конкуренція
8. Недосконалість ринкової поведінки
Таємна змова
Лідерство в цінах
Цінова накидка
9. Загальна оцінка олігополістичних структур
Позитивні і негативні моменти олігополії
Олігополії і малий бізнес
Глава 23. Попит на ресурси та їх ефективне використання
1. Попит на ресурси
Еластичність попиту на ресурси
Зміна попиту на ресурси
Взаємозамінні ресурси
Взаємодоповнюючі ресурси
2. Гранична дохідність і граничні витрати ресурсу
Гранична доходність ресурсу
Граничні витрати ресурсу
Обмеження в нарощуванні ресурсу
Рівновага на ринку факторів виробництва
3. Оптимізація витрат при двох змінних факторах
Изокванта
Принцип заміщення
Бюджетна лінія товаровиробника
Вплив динаміки цін на ресурси
Принцип мінімізації витрат
Критерій максимізації прибутку
Виробнича функція
Приватні та суспільні блага
 Розділ VII НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Макроекономічної рівноваги
 Глава 24. Національна економіка та суспільний продукт
Методологічні аспекти макроекономічних показників
Сукупний суспільний продукт
Валовий суспільний продукт
Кінцевий суспільний продукт
2. Структура валового внутрішнього продукту
Валовий внутрішній продукт
Валовий національний продукт
Чистий валовий внутрішній продукт і національний дохід
Фонди споживання і накопичення
3. Методи обчислення ВВП
Виробничий метод
Метод кінцевого використання ВВП
Розподільчий метод
 4. Доходи та їх класифікація
Специфіка доходів
Перерозподіл доходів
Наявний доход
Заощадження та кінцеве споживання
5. Національне багатство
Речовий багатство
Активи і пасиви
Національне багатство РФ і реформи
Глава 25. Макроекономічна рівновага, засноване на пріоритеті сфери виробництва
 1. Марксова схема процесу відтворення
Поняття «відтворення»
I і II підрозділи
2. Просте відтворення
Особливість простого відтворення
Умови реалізації при простому відтворенні
3. Розширене відтворення
Особливості розширеного відтворення
Умови реалізації при розширеному відтворенні
4. Особливості сучасного відтворення
Зближення темпів зростання I і II підрозділів
Нові риси в суспільному відтворенні
 5. Міжгалузевий баланс
Витоки міжгалузевого балансу
Побудова міжгалузевого балансу
 Глава 26. Сукупний попит і сукупна пропозиція
1. Національний ринок
Попит і пропозиція на національному ринку
Функції попиту і пропозиції
2. Сукупний попит
Цінові фактори попиту
Нецінові фактори попиту
3. Сукупна пропозиція
Пропозиція в короткостроковому періоді
Пропозиція в середньостроковому періоді
Пропозиція в довгостроковому періоді
Нецінові фактори пропозиції
4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
Зсув кривої попиту
Зсув кривої пропозиції
 Глава 27. Макроекономічна рівновага, засноване на пріоритеті сфери обігу
 1. Класична модель макроекономічної рівноваги
Регулююча роль грошей
Закон Сея
Регулююча роль процентної ставки
Ціни у механізмі рівноваги
Сучасні принципи неоконсерватизму
Додатки до класичної моделі рівноваги
 2. Кейнсіанська трактування загальної рівноваги
Основні принципи рівноваги
Сукупний попит в моделі рівноваги
Регулююча роль доходів
Схильність до споживання і заощадження
Інвестиції, норма прибутку і відсотка
Модель рівноваги «вилучення - ін'єкції»
Парадокс ощадливості
Інвестиції в сукупних витратах
Рецесивний і інфляційний розриви
Чистий експорт в сукупних витратах
Ефект мультиплікатора та інфляції в загальному рівновазі
Модель «інвестиції-заощадження - ліквідність-гроші» (ІС-ЛД; IS-LM)
 Розділ VIII ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, НАУКОВЕ ВИРОБНИЦТВО І циклічні РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
 Глава 28. Економічне зростання
1. Типи і показники економічного зростання
Типи економічного зростання
Показники економічного зростання
 2. Фактори економічного зростання
Природні ресурси
Трудові ресурси
Капітальні ресурси
Соціально-економічна система як ресурс
3. Класична модель економічного зростання
Економічне зростання і фондоозброєність
Економічне зростання і рівень споживання
Динаміка населення та економічне зростання
Економічне зростання з урахуванням технічного прогресу
4. Кейнсіанська модель економічного зростання
Мультиплікаційний ефект
Ефект акселерації
Модель економічного циклу
Модель Харрода-Домара
Умови забезпечення економічного зростання
5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва
Тенденції структурних зрушень
Особливості структурних зрушень в Росії
 Глава 29. Науково-технічний прогрес і наукове виробництво
1. Технічний, науково-технічний прогрес і НТР
Співвідношення науки і культури в умовах НТР
НТР і екологія
2. Наукове виробництво і його продукт
Специфіка продукту наукового виробництва
Вартісне зміст продукту науки
Спільний і загальний працю
Специфіка вартості продукту науки
Наукове виробництво в системі суспільного виробництва
3. Технологічні способи виробництва
Поняття «технологічний спосіб виробництва»
Інструменталізація
Мануфактура як стадія інструменталізації
Система машин, або фабрика
Конвейеризация
Полуавтоматізація
Гнучка автоматизація
 Глава 30. Циклічність економічного розвитку
1. Причини циклічності і типи циклів
Поняття циклічності
Причини циклічності
Типи циклів
2. Фази промислового циклу
Криза
Депресія
Пожвавлення
Підйом
I і II підрозділу в промисловому циклі
3. Види криз
 4. Особливості економічних циклів
Класичний цикл
Особливості повоєнних циклів
Специфіка циклічності розвитку в кінці XX в.
5. Антициклічного регулювання
Два підходи до антициклічного регулювання
Циклічна і нециклічне динаміка економіки
6. Специфіка економічної кризи 90-х рр.. в Росії
7. Великі цикли
Природа великих циклів
Взаємозв'язок великих і промислових циклів
Великі цикли та інноваційна діяльність
 Розділ IX ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 Глава 31. Фінансова система
1. Державний бюджет і позабюджетні фонди
Бюджетна система
Позабюджетні фонди
 2. Бюджетний дефіцит і державний борг
Бюджетний дефіцит і профіцит
Види бюджетного дефіциту
Джерела покриття бюджетного дефіциту
Способи регулювання державного бюджету
Державний борг
Види і наслідки державного боргу
Управління державним боргом
 3. Сутність податків і їх функції
Зміст податкових відносин
Фіскальна функція
Регулююча функція
Контролююча функція
 4. Принципи оподаткування та класифікація податків
Суб'єкт, носій і об'єкт податку
Принципи оподаткування
Класифікація податків за способом стягнення
Прямі і непрямі податки
Податкова ставка і принципи побудови оподаткування
Податкові ставки і бюджетні надходження
Глава 32. Фінансова політика
1. Дискреційна фінансова політика
Вплив державних витрат на виробництво
Податки і споживання
Податки та заощадження
Мультиплікатори податків і державних витрат
Інструментарій дискреционной фінансової політики
2. Політика вбудованих стабілізаторів
Податки як вбудований стабілізатор
Соціальні виплати в механізмі стабілізації
Взаємозв'язок дискреционной і автоматичною фінансової політики
 3. Кейнсіанська і класична концепції податкової політики
Кейнсіанська модель податкової політики
Класична (консервативна) концепція податкової політики
Взаємодоповнення кейнсіанської і класичної концепцій податкової політики
4. Фінансова політика в Росії
 Глава 33. Добробут і соціальна політика
 1. Добробут: економіч. і етичний аспекти. Причини нерівності
Економічний і етичний аспекти добробуту
Принципи соціальної справедливості
Причини соціальної нерівності
2. Доходи: їх види і показники розподілу
Класифікація доходів
Показники розподілу доходів
Прожитковий мінімум
3. Рівень і якість життя
Показники рівня життя
Доходи та інфляція
Способи компенсації втрат
Якість життя
4. Соціальна політика
Соціальна політика на рівні господарюючих суб'єктів
Соціальний захист населення державою
Форми соціального захисту
 Глава 34. Державне регулювання національної економіки
1. Фінансове регулювання
Антиінфляційна стратегія
Антиінфляційна тактика
Банківська система в регулюванні грошового обігу
Адміністративне регулювання
Пропозиція в умовах антиінфляційних заходів
2. Регулювання ціноутворення
Державний сектор в механізмі ціноутворення
Держава як безпосередній суб'єкт ціноутворення
Монополія на гроші - важливий чинник ціноутворення
Регулювання імпортних і експортних цін
3. Регулювання накопичення капіталу і його інвестування
Держава як інвестор
Стимулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземного капіталу
Регулювання екологічних інвестицій
4. Регулювання трудових відносин
Регулювання відтворення робочої сили
Регулювання зайнятості
Забезпечення мобільності трудових ресурсів та їх міграції
5. Соціальне регулювання
Регулювання доходів
Вплив економічного регулювання на підприємницькі та трудові доходи
Регулювання розвитку соціальної сфери
Вартісний характер соціальної діяльності
6. Антициклічного регулювання
Відмінності в концепціях антициклічного регулювання
Антициклічного регулювання в умовах зростання світової складової
Антициклічного регулювання і національний інтерес
 Розділ X ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ І перехідною економікою
 Глава 35. Економічна система і механізм її саморуху
1. Теоретичні підходи до трактування економічної системи
Методологічні основи саморуху економічної системи
Взаємозв'язок продуктивних сил і виробничих відносин
 2. Протиріччя на рівні продуктивних сил
Асоціальний аспект взаємодії продуктивних сил
Громадська форма існування продуктивних сил
3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
Організація як сполучна ланка системи
Організаційно-технічні відносини
Організаційно-економічні відносини
Організаційно-управлінські відносини
 4. Протиріччя на рівні відносин усуспільнення і власності
Протиріччя організаційно-технічних і економічних відносин
Організаційно-економічна структура виробництва
Організаційно-управлінська структура виробництва
5. Механізм саморуху економічної системи
 Глава 36. Етика і економіка
1. Взаємозв'язок етики та економіки
Теоретичні витоки етико-економічної моделі розвитку
Етика як визначальна компонента життєдіяльності людини і суспільства
 2. Нові тенденції в соціально-економічному розвитку
Криза західної системи цінностей
Рух до нової парадигми соціально-економічного розвитку
3. Етика російського народу як конституирующей держава нації
Етика відносин власності та праці
Етика моралі і права
Специфіка російського менталітету
Етика державності
Етичний компонент російської філософії
4. Реалії соціально-економічного розвитку Росії в 90-х рр..
Наслідки «реформ» для реального сектора економіки
Фінансове становище
Напрями зміни курсу реформ
 Глава 37. Перехідна економіка: загальні принципи і російська дійсність
1. Зміст перехідності
Багатоукладність
Типи сучасної перехідності
2. Командна економіка: мінуси і плюси
Втрачені можливості
Соціальні досягнення
 3. Основні риси перехідності
Циклічність
Нестійкість
Альтернативність
Історичність
Наступність
4. Соціальна орієнтація перехідності
Економічна та соціальна складові державного регулювання
Динаміка зміни структури споживання
Динаміка відносин праці і власності
5. Перетворення відносин власності
Лібералізація
Комерціалізація
Змішане підприємництво
Денаціоналізація
Етапність приватизації
Передумови приватизації
Вимоги, що пред'являються до приватизації
Приватизація та інфляція
 Глава 38. Трансформаційні напрямки перехідної економіки Росії
1. Планування як основа перехідності
Індикативне планування
Необхідність централізованого регулювання
2. Реструктуризація народногосподарського комплексу
Селективна структурна політика
Механізми реалізації селективної структурної політики
Федеральний і регіональний аспекти структурної політики
Обмеження селективності структурної політики
3. Активізація інвестиційної діяльності
Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
Фінансові джерела інвестицій
Іноземний капітал
4. Інтеграція країн - членів СНД
 Розділ XI СВІТОВА ЕКОНОМІКА
 Глава 39. Міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство
1. Світовий ринок і світове господарство
Світовий ринок
Світове господарство
2. Порівняльні переваги міжнародного поділу праці
Абсолютні і відносні витрати виробництва
Порівняльні витрати і крива виробничих можливостей
Порівняльні переваги факторів виробництва
Порівняльні переваги за факторами виробництва і його витрат
Парадокс Леонтьєва
3. Світова торгівля
Зовнішньоторговельний оборот і його складові
Вплив зовнішньої торгівлі на національний продукт
Найважливіші зміни в світовій торгівлі
Показники відкритості національної економіки
Зовнішньоекономічна політика: протекціонізм і лібералізм
Міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
4. Міжнародні корпорації
Транснаціональні корпорації
Багатонаціональні корпорації
Міжнародні аспекти картелизации
 Глава 40. Рух факторів виробництва та інтеграція
 1. Міграція капіталу
Вивіз капіталу
Причини вивозу капіталу
Вивіз капіталу і екологія
Форми вивезення капіталу
Показники участі в міжнародній міграції капіталу
Зміни в міжнародному русі капіталу
2. Міжнародний рух трудових ресурсів
Причини міграції трудових ресурсів
Регулювання міжнародних потоків трудових ресурсів
 3. Економічна інтеграція
Політико-економічний характер інтеграції
Фактори, що визначають економічну інтеграцію
Етапність економічної інтеграції
 Глава 41. Валютні відносини в світовій економіці
 1. Валютна система
Національна та світова валютні системи
Етапи розвитку світової валютної системи
 2. Валютні курси
Золотий і валютний паритети
Валютний курс
3. Валютний ринок
Валютний ринок при плаваючому курсі
Валютний ринок при фіксованому курсі
Валютний кошик
Фактори, що впливають на валютний курс
Торговий і платіжний баланси
Внутрішнє і зовнішнє рівновагу
 Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 8. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 9. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 10. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 11. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 12. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 13. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua