Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008
Підручник відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти з економіки. У ньому представлений систематизований-ний аналіз закономірностей, сучасних особливостей функціонування економіки. Оха-характеризувати механізми ринкового, державного регулювання економіки, їх ефек-тивного поєднання. Значну увагу приділено проблемам макроекономічного регулю-вання в цілому і в конкретних сферах економіки - на фінансовому, інвестиційному ринку, на ринку праці, в соціальній сфері і т. д.
У підручнику відображені новаційні підходи і сучасні тенденції економічного розвитку, розглядаються провідні школи та напрями економічної думки, досліджуються особливості й тенденції постіндустріального розвитку.
Для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також вивчають економічну теорію в рамках природного і гуманітарної освіти, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
Розділ I ВСТУП У КУРС. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Глава 1. Економічна теорія: предмет і методологія
1.1. Економіка як єдність виробництва, розподіл-лення, обміну, споживання
Виробництво, розподіл, обмін, споживання
Особистий і речовий фактори виробництва
Особливості постіндустріального розвитку
1.2. Виробництво і потреби
Сутність і класифікація потреб
Закон узвишшя потреб
Проблема вибору ефективного рішення при ограни-ченности ресурсів і безмежності потреб
1.3. Предмет і метод економічної теорії
Формування наукового підходу
Система економічних відносин. Предмет еконо-мічної теорії
Опції економічної теорії
Методологія економічної теорії
1.4. Основні напрямки економічної думки
Меркантилізм
Класична політична економія
Англійська політична економія (ринкова школа).
Марксистська економічна теорія.
Неокласичний напрям
Сучасні трансформації економічної думки
Основні терміни і поняття
Глава 2. Відносини власності
2.1. Власність: поняття, проблеми ефективного використання
Поняття власності
Об'єкти власності
Суб'єкти права власності
Зміст права власності
Проблеми ефективного використання власне-сти
2.2. Класифікація власності
Форми власності
Розвиток власності на рубежі XX-XXI століть
2.3. Від монополізму до різноманіття форм власності
Еволюція власності на Заході
Перетворення власності в Росії
Основні терміни і поняття
Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава 3. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
3.1. Шлях до ринкової економіки
3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва
Натуральне виробництво
Товарне виробництво
3.1.2. Інструменти ринку - товар і гроші: обуслов-ленность виникнення, роль у сучасній економіці
Економічні форми продукту
Трудова теорія вартості та теорія корисності
Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей
Сутність і функції грошей
3.2. Ринкова система: сутність, характерні риси
Ринок, суб'єкти, механізм ринкового "взаємодії"
Роль ринку в економіці
Базові основи і суперечливість ринкового розвитку
Ринкова угода
Зони ринкового простору
Система ринків
Правове регулювання
Основні терміни і поняття
Глава 4. РИНОК досконалої конкуренції. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ на товарних ринках
4.1. Сутність і базові основи ринку досконалої конкуренції
Ринок досконалої конкуренції - сутність, основні параметри
Особливості цінового регулювання на рівні продавців
Особливості цінового регулювання на рівні поку-Патель
4.2. Взаємодія ціни, попиту та пропозиції. Теорія споживчої поведінки
Взаємозв'язок пропозиції та ціни
Взаємозв'язок попиту і ціни
Взаємозв'язок ціни, попиту та пропозиції
Цінова еластичність попиту
Цінова еластичність пропозиції
Теорія споживчої поведінки
4.3. Обмеженість механізму і межі ринку со-завершеною конкуренції
Аргументи "за" і "проти" ринкової системи
Обмеженість і межі ринку досконалої конкуренції
Основні терміни і поняття
Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
5.1. Ринок недосконалої конкуренції: поняття, еко-номічного форми
Монополія - суть, області монополістичного панування.
Ринкова влада
Легальна монополія
Фактори монополітіческого панування
5.2. МЕХАНІЗМ ПАНУВАННЯ І МЕЖА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОПОЛІЙ
Механізм монопольних цін
Монополія і тенденції розвитку науково-технічного прогресу
Форми і методи монополістичної конкуренції
Трансформація форм інтегрованого капіталу
5.3. Антимонопольне законодавство. Синтез мо-монополії і конкуренції
Найважливіші напрямки антимонопольної політики. Синтез монополії і конкуренції
Основні терміни і поняття
Р а з д і л III МІКРОЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІКА ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВ-ВО І РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
6.1. Підприємництво: сутність, сучасні форми
Сутність, ланцюги підприємництва
Підстави класифікації. Сучасні форми
Опції
Особистість підприємця
Комерційний розрахунок і його принципи
6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура
Фактори виробництва
Витрати виробництва
Праця як фактор виробництва
Капітал як фактор виробництва
Організаційний фактор
Інформація як фактор виробництва
Екологічний фактор
6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу
6.3.1. Просте відтворення індивідуального капіталу
Сутність і види відтворення індивідуального капіталу
Просте відтворення
Кругообіг капіталу, його стадії, функціональні форми
Основний і оборотний капітали
Амортизація основного капіталу
6.3.2. Розширене відтворення індивідуального капіталу
Розширене відтворення і нагромадження капіталу
Первинне накопичення капіталу
Основні терміни і поняття
Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
7.1. Фактори виробництва і "факторні" доходи: введення в проблему
7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
Обумовленість формування, поняття конкурентних ринків факторів виробництва
7.2.1. Ринок праці та заробітна плата
Ринок праці - зміст поняття
Соціально-відтворювальні і ринкові факто-ри товару робоча сипа
Форми заробітної плати
Тарифна система
Гарантії економічної безпеки працівників
Номінальна і реальна заробітна плата
7.2. 2. Ринок капіталу і прибуток
Прибуток в традиційній економіці
Інноваційна діяльність, проблема ризику
Виробництво та розподіл прибутку
Норма прибутку
Ефективність виробництва, фактори, показники
Проблема реалізації товарів. Маркетингова орієнтація
Прибуток і норма прибутку в торговельній сфері
Сутність та джерела позичкового капіталу
Відсоток, норма відсотка
Тимчасове перевагу
Номінальна і реальна ставка відсотка
7.2.3. Ринок землі і рента
Специфіка фактора виробництва - землі
Рентні відносини
Диференціальна рента I
Диференціальна рента II
Абсолютна рента
Відносини купівлі-продажу землі, ціна землі
Основні терміни і поняття
Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА. СИСТЕМА взаємо-СВЗЕЙ І МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ У макроекономіці
Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
8.1. Сутність, основні риси макроекономіки
Рівні розвитку національної економіки
Основні риси і механізми макроекономіки
8.2. Система показників макроекономіки
Найважливіші макроекономічні показники
Номінальний, реальний ВНП
Дефлятор ВНП
Міжнародні зіставлення ВВП
8.3. Національні рахунки
Основні терміни і поняття
Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
9.1. Часткове і загальне рівновагу ринкової системи
Введення в проблему
Механізм ринкового саморегулювання, принцип "невидимої руки"
Передумови і загрози порушення рівноваги
Часткове і загальна ринкова рівновага
Обмеженість і межі ринкового саморегулювання
9.2. Державне регулювання національної економіки
9.2.1. Напрями та механізми державного регулювання
Напрями державного регулювання економіки
Методи регулювання
9.2.2. Кейнсіанська модель
Обумовленість формування
Орієнтація на "ефективний попит"
Парадокс ощадливості
Методи грошово -кредитного регулювання, обмеженість механізму
9.2.3. Модель командно-адміністративного управ-ня економікою
9.3. Сучасні моделі макроекономічного регулювання
Обумовленість синтезу ринкового і державного механізмів
Синтез державного і ринкового механізмів
Моделі макроекономічного регулювання
Основні терміни і поняття
Глава 10. Структура макроекономіки, її програвання-вальних динаміка. Структурні кризи
10.1. Структура макроекономіки, її воспроізводст-венная динаміка
Динаміка економічних структур в умовах НТР
Військово-промисловий комплекс
10.2. Структурні кризи
Зміст поняття, специфіка структурних криз
Диспропорції сучасного розвитку
Структурні деформації російської економіки
Глава 11. Нестабільність макроекономічного розвитку
11.1. Цикли економічної кон'юнктури: причини, характерні риси
Циклічність макроекономічного розвитку, при-чини циклів
Фази циклу
Спад
Депресія
Пожвавлення
Підйом
Діалектика циклу, сучасні особливості
Концепція "довгих хвиль"
Інтеграція структурних і циклічних криз
11.2. Антикризове регулювання
Західний досвід
Антикризова політика в Росії
Основні терміни і поняття
Глава 12 . Економічне зростання
12.1. Поняття і фактори економічного зростання
Поняття економічного зростання
Показники
Фактори економічного зростання
12.2. Типи економічного зростання
Екстенсивний економічне зростання
Обмеженість і межі
Інтенсивний економічне зростання
Види, ефективність інтенсифікації
Діалектика екстенсивного та інтенсивного економі-чного зростання
12.3. Моделі економічного зростання, сучасні проблеми та тенденції
12.4. Інвестиційний процес у сучасній Росії
Зміст поняття
Фінансові, реальні інвестиції
Державні, приватні інвестиції
Іноземні інвестиції
Сьогоднішні проблеми
Основні терміни і поняття
Глава 13. Зайнятість і безробіття
13.1. Сутність і показники безробіття
Причини, сутність, безробіття. Критерії зайнятості
13.2. Основні форми безробіття
Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
Природна безробіття
Приховане безробіття
Застійна безробіття
Закон Оукена
13.3. Політика зайнятості
Політика зайнятості на Заході
Політика зайнятості в сучасній Росії
Основні терміни і поняття
Глава 14. Кредитно-грошова система і політика кредитно-грошового регулювання
14.1. Грошовий обіг і проблема рівноваги на де-ніжному ринку
14.2. Сучасні кредитно-грошові механізми і політика кредитно-грошового регулювання
Система кредитних інститутів
Центральний банк
Комерційні та спеціалізовані банки
Інструменти прямого та непрямого регулювання
"Жорстка" і "м'яка" монетарна політика
Тенденції сучасної кредитно-грошової політики
Валютне регулювання
Рівень інфляції
Інфляція очікувана і неочікувана
Економічні та соціальні наслідки інфляції
Інфляція і зайнятість
Крива Філіпса
Антиінфляційний регулювання
Упорядкування грошового обігу, грошові реформи
Основні терміни і поняття
Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
 15.1. Фінансова система та фіскальна політика
Фінансова система та фінансові відносини, первинні та вторинні фінанси
Фінансова політика
Стимулююча, стримуюча бюджетно-податкова політика
Дискреційна фіскальна політика
Недіскреціонная фіскальна політика
Податкова політика
Крива Лаффера
 15.2. Державний бюджет і його збалансованість
Державний бюджет - сутність, роль в економіці
Доходи державного бюджету
Витрати державного бюджету
Особливості сучасної бюджетної політики
Проблема державного боргу
Стабілізаційний фонд
Проблеми російської фінансової (бюджетної) політики
Основні терміни і поняття
Глава 16. Ринок цінних паперів, економічна роль, механізми
 16.1. Ринок цінних паперів, обумовленість формування, роль в економіці
Обумовленість формування, економічна роль
Історія виникнення та розвитку ринку цінних паперів
 16.2. Сутність і види цінних паперів
Цінний папір - сутність, економічні та правові ха-рактеристики
Акції, курс акцій
Облігації
Векселі
Приватизаційні чеки
 16.3. Механізми ринку цінних паперів
Ринок цінних паперів - сутність, система взаємозв'язків на ринку цінних паперів
Біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів
Фондові індекси
Основні терміни і поняття
Глава 17. Соціальна політика
 17.1. Нерівність розподілу доходів у ліберальній ринковій економіці
Концепції розподілу доходів в національній еконо-Міці
Методики вимірювання "нерівності розподілу доходів"
Доцільний коефіцієнт
Крива Лоренца
Коефіцієнт Джині
17.2. Соціальна справедливість і система соціаль-них амортизаторів
Соціальна політика - сутність, найважливіші орієнтири
Системи соціального забезпечення на Заході і в Росії
Значення ефективної соціальної політики
Поняття та проблеми боротьби з бідністю
Основні терміни і поняття
 Розділ IV РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ економік
Глава 18. Обумовленість формування, тенденції, протиріччя і проблеми глобальної економіки
 18.1. Трансформація від закритих до відкритих економічних систем, глобальній економіці
Діалектика світогосподарських зв'язків
Від «замкнутості» до «відкритості» економік
К "глобалізації" економіки
 18.2. Інтернаціональні економічні відносини
Основні напрямки інтернаціоналізації
Міжнародна торгівля товарами і послугами
Абсолютні переваги міжнародної спеціа-лізації і торгівлі
Порівняльні економічні переваги
Експорт, імпорт, платіжний баланс
Протекціонізм
Фритредерство
Міжнародна міграція капіталу
Підприємницький капітал
Міграція позичкового капіталу
Нові форми запозичення
Міжнародна міграція трудових ресурсів
Міжнародна економічна інтеграція
18.3. Суперечності і проблеми світової економіки
Продовольча проблема
Глобальна екологічна проблема
Проблема економічної відсталості
Взаємозалежність - суперечливі тенденції
Основні терміни і поняття
 Розділ V ПРОБЛЕМИ перехідною економікою
Глава 19. Основні напрямки економічної реформи в Росії
 19.1. Концепція реформування та програма ринкових перетворень в Росії
Передумови реформування
Програма ринкових перетворень
 19.2. Основні напрями та результати реформування, сього-дняшній проблеми
Дискутованих варіанти
Приватизація
Реформа цін
Фінансова та грошово-кредитна політика
Інвестиційна політика. Курс на формування ринку цінних паперів
Розвиток конкурентного середовища підприємництва
Соціальні проблеми
Лібералізація зовнішньої торгівлі
Сьогоднішні реалії, актуальні проблеми, направ-лення перетворень
Основні терміни і поняття
Література
 Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 8. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 9. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 10. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 11. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 12. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 13. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua