Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Трансформація форм інтегрованого капіталу

Активний процес утворення монополій в розвинених країнах почався в останній третині XIX в. Його основою з'явилися концентрація і централізація капіталу.
Концентрація капіталу - зростання розмірів капіталу за рахунок капіталізації частини прибутку на рівні одного виробничого ланки. У прикладі (див. рис. 5.3. А) підприємство "А" за ряд циклів збільшує розміри капіталу з 1000 млн. до 2000 млн. руб.
Централізація капіталу - зростання розмірів капіталу за рахунок об'єднання ряду підприємств в більші. При цьому можливі два процеси: з одного боку, поглинання дрібних підприємств великими, з іншого - добровільне об'єднання, як правило, досить великих підприємств. У прикладі (рис. 5.3. Б) в результаті об'єднання підприємств з капіталом: А - 1000 млн.; В - 250 тис.; С - 500 тис.; Д - 2800 млн.; Е -4 - 5000 млн. створюється досить велика виробнича структура з сумарним капіталом 9550 млн. руб.

Ріс.5.3. Концентрації і централізація капіталу


Сьогоднішні тенденції усуспільнення капіталу орієнтовані як на процеси концентрації, так і централізації капіталу, здійснювані в трьох основних формах:
1) горизонтальної централізації капіталу, що припускає об'єднання підприємств, що мають однорідну технологію і випускають однорідну продукцію, наприклад підприємства з випуску автомобілів;
2) вертикальної централізації, яка передбачає об'єднання підпри-ємств або виробничих структур, пов'язаних технологічним процесом, при цьому здійснюється послідовний рух продукту за стадіями про-виробництва;
3) діагональної інтеграції, що базується на об'єднанні підприємств різних галузей, не пов'язаних між собою технологічно.
Найважливішою сучасною формою об'єднаного капіталу на Заході ви-ступають корпорації. Корпорація (від позднелат. "Corporatio" - співтовариство) - товариство, союз, об'єднання. У сучасних умовах практично ідентифікується з отримали розвиток в нашій країні структурами: акціонерними товариствами або, за різними оцінками, переважно з товариствами з обмеженою тільки вкладеним капіталом відповідальністю власників капіталу за зобов'язаннями.
Перші корпорації в США виникли в залізничному будівництві в середині XIX в. На початку XX в. корпоративні об'єднання стають головною організаційною формою капіталістичних підприємств. У сучасних умовах корпорації, найбільші з яких виступають у формі акціонерних об'єднань, займають вирішальні позиції у всіх галузях господарства США, створюють близько '80% національного доходу. Серед величезної безлічі корпорацій провідна роль належить невеликій групі монополій, панівних в економіці країни і тісно пов'язаних з державою. Післявоєнний період ознаменувався бурхливим розвитком багатонаціональних корпорацій.
За наявними оцінками, в даний час частка корпорацій у виробництві валового національного продукту становить: в Італії - 50%, в Японії - 70% і т.
д.
У початковий період корпоративний процес охоплював в основному великі структури. У сучасних умовах в більшості країн на корпоративні рейки переходять підприємства найрізноманітнішого розміру. При цьому приріст числа і економічного значення корпорацій йде головним чином за рахунок невеликих фірм.
За межами корпоративного бізнесу сьогодні залишаються в основному не-великі підприємства індивідуального типу, наприклад сімейні сільськогосподарські ферми або невеликі капіталістичні підприємства чисельністю до 10-20 осіб.
Найважливішими сучасними формами інтегрованого капіталу в Росії виступають:
- господарські товариства і суспільства;
- холдингові компанії;
- фінансово-промислові групи.
Господарські товариства і суспільства - одна з найважливіших і базо-вих форм інтеграції капіталу, основними організаційними формами якої виступають акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ).
Цивільний кодекс РФ дає їм таке тлумачення.
Акціонерне товариство - товариство, інтегрований статутний капітал якого розділений на певне число акцій, що розподіляються серед акціонерів) які не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій .
Товариство з обмеженою відповідальністю - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів, учасники якого не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості внесених ними вкладів.
Товариство з додатковою відповідальністю - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів, учасники якого несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими документами товариства. При банкрутстві одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам.
Акціонерні товариства здійснюють контроль над значними грошовими коштами пайовиків акціонерних товариств.
Більш високий рівень інтеграції - холдингові компанії.
Холдингова компанія (від англ. "Holding" - володіє) - це головний, як правило "держательская компанія", створювана великими монополіями для управління діяльністю кількох акціонерних товариств. При цьому інтегрований капітал використовується для придбання контрольних пакетів акцій низки "дочірніх", "онучатих" підприємств з метою встановлення панування і контролю над ними, формуючи так звану систему участі. Така форма організації часто використовується для проведення єдиної політики за дотриманням інтересів великих корпорацій.
Високі доходи дозволяють холдингам звертатися і до власної підприємницької діяльності.
Ще більш високий рівень усуспільнення капіталу - фінансово-промислові групи.
Фінансово-промислові групи (ФПГ) - це складні системи, що припускають інтеграцію на міжгалузевому рівні промислових, конструкторських, фінансово-кредитних, торговельних організацій з метою збільшення маневреності, отримання надприбутку. Як правило, це диверсифіковані (багатогалузеві) освіти, що базуються на взаємодії великого фінансового і промислового капіталу.
Важливою формою діяльності фінансового капіталу є трастові операції. Їх механізм такий: трастові компанії, створювані банками, за дорученням вкладників банку (трасту) здійснюють операції з цінними паперами та майном фізичних та юридичних осіб. За рахунок цього фінансовий капітал підпорядковує собі інвестиційні, страхові, благодійні фонди і т. д. При цьому отримує доступ до величезних сум заощаджень широких верств населення і частини прибутку підприємств, що перераховуються до відповідних фондів.
У нашій країні процеси формування "інтегрованого" капіталу в умовах і на базі роздержавлення власності активізувалися з сере-дини 90-х рр.. XX в. Відповідно, почала формуватися законодавча база. У 1995 р. приймаються федеральні закони від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", від 30 листопада 1995 р. № 190-ФЗ "Про фінансово-промислові групи" та ін
У процесі інтеграції відбувається об'єднання власності, узагальнення-ствления безпосередньо проізводет1Ща ~ тпак ^ ж системи організації, управління і контролю.
Підсумуємо найважливіші особливості сучасного інтегрованого ка-питала з урахуванням світового / досвіду і тенденцій, що виявляються в сьогоднішній Росії:
- як правило, це багатопрофільні освіти;
- базуються на пайову присвоєння засобів виробництва і результатів праці;
- характеризуються широким спектром інтеграційних зв'язків і контролю над учасниками, різною формою відповідальності за зобов'язаннями;
- виявляють тенденцію до скорочення і навіть витіснення з ринку вільної конкуренції, розвитку різних форм монополістичної конкуренції.
Таким чином, процеси концентрації та централізації капіталу кінця XIX - XX століть характеризуються боротьбою за лідерство, панування на ринку, витіснення конкурентів.
Водночас скорочення конкуренції позбавляє ринкової механізм живи-котельної сили, що є потужним стимулом розвитку виробництва і підвищення його ефективності. Тому виникає необхідність обмеження всевладдя монополій. Ця місія - протиборства з монополіями посильна тільки державі. Відповідно з об'єктивною необхідністю вже наприкінці XIX в. в США приймаються законодавчі заходи боротьби з монополіями - антимонопольне законодавство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Трансформація форм інтегрованого капіталу "
 1. Розділ IV ОСОБЛИВОСТІ перехідній Росії
  трансформація, в тому числі приватизація; - формування підприємництва; - первісне нагромадження капіталу і соціальна нерівність; - гідності і недоліки відкритої економіки; - тіньова економіка та її причини; - механізм, форми і етапи ринкових перетворень; - теорія економічної
 2. Контрольні питання
  трансформації) між «градуалісти» і прихильниками «шокотерапії»? 2. Що лежить в основі розбіжностей в розумінні приватизації між прихильниками «шокотерапії» і їх критиками з числа институционалистов? 3. У чому полягає специфіка підходах інституційних-ним перетворенням в період трансформації у «старих» і «нових»
 3. Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
  трансформація форм інтегрованого капіталу; - антимонопольне законодавство, синтез монополії і
 4. К "глобалізації" економіки
  трансформація відносин власності, зумовила формування на рубежі XX-XXI ст. у світовому масштабі аналогічних форм і механізмів власності, винятково важлива для інтернаціоналізації економіки, що відкриває можливості співпраці, інтернаціоналізації виробництва; - перехід до більш високого - міжнародному рівню кооперації та поділу праці; - розвиток нових, відповідних
 5. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  трансформації її економіки. На цей раз в лекції: - розглядається сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 6. Глава 24. Фінансовий ринок
  трансформації недіючих коштів у позиковий
 7. 1. Трансформація власності
  трансформації в країнах з перехідною економікою. Воно йде різними шляхами в трьох групах країн (див. 29.2). У першій і другій групах країн (до них належать колишні радянські республіки і соціалістичні країни Східної Європи, що раніше входили до Ради Економічної Взаємодопомоги), здійснюють більш-менш швидкий перехід від планового господарства і авторитаризму до ринкової економіки і
 8. Лекція 24 Тема: МЕТОДИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ
  трансформації, тіньова
 9. Міжнародна міграція капіталу
  формах: - вивезення або експорту капіталу , при цьому він розміщується за межами цієї країни; - ввезення або імпорту капіталу, при цьому в економіку даної країни вкладаються інвестиції з-за кордону. Залежно від форм власності розрізняють три види мігруючого капіталу: а) приватний, б) державний; в) міжнародний. За характером використання виділяють дві основні форми мігруючого
 10. Тест
  формі приносить його власнику дохід у вигляді: а) відсотка за позиками, б) відсотка за кредитами; в) відсотка за вкладами; г) прибутку? 3. Вивіз підприємницького капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном; в) втеча? 4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: а)
 11. 7.2.2. Ринок капіталу і прибуток
  формах: 1) у формі продуктивного капіталу, використовуваного для створення то-варною вартості; 2) у формі грошового, як правило, позичкового капіталу, що віддається у тимчасове користування іншим особам з метою отримання доходу у вигляді відсотка; може виступати також засобом купівлі-продажу на ринку цінних паперів. Розглянемо дві форми капіталу, і, відповідно, два види факторних доходів,
 12. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 13. 22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
  трансформація національної економіки Росії під впливом глобалізації, посилення конкуренції у світовій економіці, інтеграції та інтернаціоналізації господарської діяльності призвела до виникнення і посилення таких нових форм господарської діяльності , як корпорації. Це господарюючі суб'єкти, що займають домінуюче становище на певному ринку. Це великі виробничі комплекси, сфера
 14. «Східна монополія».
    трансформація перетворювала їх на «багатоукладний капітал», що включає в себе докапіталістичну монополію, що базується на традиційних формах землеволодіння. Багато великі об'єднання країн, що розвиваються покояться на капіталістичних і традиційних підставах. Це гальмує розвиток конкуренції, вирівнювання індивідуальних витрат виробництва в середні суспільні, чому сприяє монопольна
 15. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
    форм власності в перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації
 16. Державна власність
    формувала в національному господарстві безліч анклавів, але ніяк не єдиний сектор. Ці анклави знаходилися в різних галузях і регіонах, не маючи між собою чіткої системи зв'язків. І в даний час ні в одній з розвинених країн немає інтегрованого державного сектора. Підприємства з державною участю підкоряються загальним правилам ринкової
 17. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛ
    форм межстрановой міграції капіталу. Прямі закордонні капіталовкладення. Структура зарубіжних інвестицій. Міжнародна міграція капіталу як явище почала активно розвиватися в період становлення світового господарства. Доповнюючи і опосредуя міжнародну міграцію товарів, воно ставало поступово невід'ємною, визначальною, відмітною рисою сучасної світової економіки і міжнародних
 18. Система ринків
    формування з'явилися: 1) значне розширення ринкового простору в умовах індустріального і постіндустріального розвитку; 2) необхідність реалізації величезного спектру корисних благ, що задовольняють потреби сучасного всебічно розвиненої людини і сучасного виробництва - на ринку цінних паперів, валют та ін Таким чином, з розвитком ринкового простору, з одного
 19. Напрямок перетворень
    трансформацію традиційних структур, під якими розуміються докапіталістичні господарські сегменти з характерною для них застойностью технічного рівня і організаційних форм господарювання, і розвиток сучасного сектора. Сучасний сектор включає виробництва, що будують свою діяльність на основі товарно-грошових відносин і використовують механічні знаряддя праці. Перетворююча роль
 20. 4.2.4. Перехідна економіка
    трансформації) від однієї економічної системи до іншої. Перехід від однієї економічної системи до іншої займає тривалий відрізок часу (від десятиліть до століть). В даний час в постсоціалістичних країнах відбувається перехід від командної планової до ринкової економіки. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в. Економіка провідних нині країн наприкінці XVII - першій половині XIX в.
© 2014-2022  epi.cc.ua