Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Інтеграція структурних і циклічних криз

Підводячи підсумок аналізу, слід зауважити, що кризам надвиробництва на Заході передували структурні деформації і структурні кризи. При цьому перевиробництво товарів, з одного боку, виступало закономірним наслідком структурних деформацій. З іншого - було основою їх усунення за рахунок "подолання" об'єктивно обумовлених передумов кризи при оновленні ресурсної бази. Підсумок - інтеграція структурних і циклічних криз, надалі - трансформація перших у другі.
1 Див: Кондратьєв Н. Д. Проблеми економічної динаміки. М., 1989. С. 225.
Як правило, значна частина структурних деформацій "вливається" в парадигму циклу. Їх інтеграція породжує необхідність вдосконалення факторів і механізмів подолання деформацій. Якщо для подолання автономних структурних деформацій в умовах стабільно розвивається системи певною мірою можливі традиційні техніко-технологічні чинники виробництва, в умовах інтеграції подолання кризових спадів досяжною лише при масовому оновленні основного капіталу на базі знаходяться на передньому плані новітніх технологій, більш досконалих, відповідних сучасним досягненням науково-технічного прогресу, факторів. При цьому трансформація ресурснотехнологіческой бази стає основою розробки нових механізмів подолання деформацій, що обумовлюють радикальний ді-намізм системи.

В умовах постіндустріального розвитку все більшу роль в національних економіках починають грати структурні - фінансовий, енергетичний, сировинний кризи, при їх досить глибокий вплив на економіку можливе формування системної кризи, що приводить у кризовий стан всю економічну систему.
Отже, формування механізмів циклу в ринковій економіці - результат досить тривалого розвитку.
Для країн з перехідною економікою більшою мірою характерні структурні кризи і структурні деформації попереднього розвитку. Якщо циклічна динаміка в минулому була відсутня, вони зможуть підійти до неї лише через певний час, пройшовши через ряд трансформацій.
Разом з тим особливості конкретних економік можуть зумовити не тільки інтеграцію структурних і циклічних криз, але і трансформацію перших у другі вже в початковий період перетворень, обумовлюючи формування загальної кризи економічної кон'юнктури.
Як показала практика, для російської економіки, яка сконцентрувала пучок структурних протиріч, до початку перебудовного процесу актуаль-дальшої була проблема подолання структурних деформацій. Разом з тим складність і багатоплановість проблеми, неможливість її стрімкого рішення, а також формування додаткових негативних чинників економічної динаміки, пов'язаних з розвалом реального сектора економіки, розривом економічних зв'язків між структурами і т.
д., по суті формування системної кризи, обумовили не тільки інтеграцію, але і трансформацію структурних і системної кризи в загальний криза економічної кон'юнктури вже в початковий період перетворень. При цьому, як і в західних країнах, в якості першорядної і найважливішої проблеми виступила необхідність перетворення ресурсно-технологічної бази, як основи для нового, трансформаційного розвитку.
Викладене дозволяє зробити висновок, що трансформаційні процеси XX століття привели до формування специфічної моделі циклу, інтегрування рующей структурні, ресурсні, інвестиційні складові в цикли економічної кон'юнктури, що визначають сьогодні парадигму економічного розвитку.
У перехідних економіках можливі різні модифікації трансформаційних процесів. Разом з тим представлені загальні тенденції в кінцевому рахунку стають характерними і для їх розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтеграція структурних і циклічних криз "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є їх матеріальною основою? 7. Які зміни супроводжують розвиток технологічного
 2. 20.2. Основні напрями економічної стратегії і політики в 80-90-ті роки
  структурною кризою в світовому господарстві, перед обличчям якого склалися в 50-60-ті роки заходи національного регулювання виявилися
 3. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  інтеграції у світовій економіці. Еволюція світового господарства в другій половині XX століття зв'язується з поступальним розвитком економіки окремих, насамперед, промислово розвинених країн. На цей процес різноспрямований вплив надавали такі глобальні чинники, як протистояння двох соціальних систем, поступове розгортання науково-технічної революції, визрівання різноманітних
 4. Відтворювальна структура
  структурні кризи виявляються в зміні не загальною економічної кон'юнктури, а в якихось окремих галузях або сферах економіки. Нерідко структурні кризи впливають на багато галузі господарства і навіть на багато сфер світового господарства. У певних умовах структурні кризи можуть робити глибокий вплив на економічний розвиток протягом досить тривалого часу.
 5. Терміни і поняття
  структурна, циклічна, сезонна, конверсійна, добровільна, відкрита, прихована, довгострокова, короткострокова, повторна (періодична), застійна, кон'юнктурна Рівень безробіття, природний рівень безробіття Закон Оукена, коефіцієнт Оукена Крива Філіпса Інфляція Відкрита і пригнічена інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, структурна, нормальна,
 6. 10.2. Структурні кризи
  структурні
 7. Специфіка циклічності розвитку в кінці XX в.
  Структурними та частковими кризами; - виникнення стагфляційних явищ, що стало принципово новим феноменом для фаз кризи і депресії. Основну причину цього явища, очевидно, слід бачити у встановленні все більшого панування недосконалих ринкових структур в національних економіках, що і дозволяє маніпулювати цінами в бік їх підвищення при одночасному згортання
 8. № 98. Причини і наслідки структурних криз капіталізму 70-80-х років 20 століття.
  Структурних криз відносного недовироблення є енергетичний та сировинної кризи, що вразили капіталістичний світ в 70-і роки. Їх виникнення пов'язане, з одного боку, з глибокою диспропорциональностью світового розвитку протягом 50 - 60-х років, коли низькі ціни на нафту і сировину, нав'язані молодим країнам, що розвиваються монополіями, призвели до відносної недостачі цих
 9. 3. Види криз
  структурний, частковий, галузевої. Циклічні кризи - це періодично повторювані спади суспільного виробництва, що викликають парализацию ділової і трудової активності (діяльності) у всіх сферах народного господарства і дають початок новому циклу господарської діяльності. Проміжні кризи - це спорадично виникають спади суспільного виробництва, які на час переривають
 10. Глава 18. Циклічні коливання і кризи в економіці
  кризи в
 11. 13.2. Основні форми безробіття
  інтеграційні комунікаційні системи забезпечується можливість надомної зайнятості, створюються передумови для технологічної трансформації економіки, здатної зрівнювати вивільняються і новостворювані робочі місця. Сучас-менниє інформаційні технології, що є джерелом якісної та оперативної інформації, є фактором, що забезпечує зниження тривалості та рівня
 12. Види бюджетного дефіциту
  структурний бюджетний дефіцит. Циклічний дефіцит - результат настання фази спаду виробництва, який обумовлює скорочення надходження доходів до бюджету в зв'язку з звуженням сфери оподаткування і збільшенням витрат на соціальні потреби (наприклад, допомоги по безробіттю), підтримання суспільно необхідних секторів економіки. Структурний дефіцит - це перевищення витрат над доходами,
 13. Циклічність розвитку
  циклічний характер, що виявляється в періодичних кризах надвиробництва. Циклічність виробничого процесу вперше проявилася в Британії з 1825 р. З 1857 кризи стали вражати ряд країн, а в деяких випадку всі розвинені країни. В цілому в групі нинішніх розвинених країн найбільші падіння темпів зростання відбувалися в 1930 -1932 рр.., В 1945 - 1946 рр.., Коли скорочення ВВП склало
 14. Стагфляція
  структурними зрушеннями в національній економіці. Спад виробництва, криза або депресія, як правило, супроводжувалися не зростанням, а зниженням цін. Наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. ця тенденція була перервана, що послужило початком стагфляційних процесів, з особливою силою проявилися в світових економічних кризах 1974-1975 рр.. і 1981-1982
 15. 5.1.1. Типологія економічних циклів
  структурна перебудова виробництва і споживання на основі широкого оновлення виробничої бази. Довгострокові цикли обумовлені змінами технічного характеру виробництва, з перетворенням економічних систем - провідних форм власності, господарського механізму. Найважливішою фазою в ході циклічного розвитку економіки виступає криза, в ході якого найбільш яскраво проявляються і
 16. Основні терміни і поняття
  інтеграції структурних і циклічних криз. 6. Назвіть основні напрямки антикризової політики в Росії. 7. Назвіть відомі вам заходу антикризової регулювання на Заході і в Росії. 8. Визначте напрямки урядової політики щодо розвитку соціальної сфери в сучасній Росії. 9. Визначте напрямки урядової політики щодо розвитку наукомістких виробництв в
 17. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  інтеграція була обгрунтована в СНР ООН 1968 року. Інтеграція МОБ в СНС означала, що правила його складання були скоординовані з правилами складання ключових рахунків СНС і зміст основних показників у різних квадрантах МОБ має відповідати змісту цих показників в інших частинах
© 2014-2022  epi.cc.ua