Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Західний досвід

Дослідження показали, що нестабільність макроекономічного роз-ку, обумовлена як циклічними, так і структурними кризами, виступає закономірним результатом макроекономічного розвитку. При цьому об'єктивно обумовлене відмінність форм порушення стабільності стає основою різних форм антикризового регулювання.
До теперішнього часу західні держави накопичили певний досвід антикризової політики, спрямований на мобільне рішення виникаючих економічних проблем, по можливості - подолання негативних наслідків деструктивних процесів.


Перший, найбільш значний, досвід антикризового регулювання пов'язаний з практичною реалізацією ідей Кейнса в 30-40-і рр.. в Америці.
Значні руйнівні наслідки Великої депресії зумовили пошук шляхів виходу з кризи, визначення механізмів розвитку підприємництва. Орієнтир був зроблений на розроблену Д. Кейнсом політику державного регулювання економіки, стимулювання підприємництва за допомогою політики ефективного попиту.
У кейнсіанський і посткейнсіанскіх періоди великі надії покладає-лись на принципи мультиплікації і акселерації як фактори стимулювання підприємництва.
Мультиплікатор - коефіцієнт показує міру помножуючого віз-дії одержуваного доходу від розміру автономних (незалежних) інвестицій, (представлений формулою (9.3).:
Акселератор (а) (від лат. "accelero" - прискорюю, прискорювач) - економічний показник, що характеризує зв'язок між приростом національного доходу (або кінцевого продукту) і об'ємом "індукованих" тобто похідних
або стимульованих (залежних від доходу) інвестицій.
Виражається формулою
Під автономними інвестиціями розуміються інвестиції, пов'язані з капіталовкладеннями у зв'язку з технічним прогресом, розширенням зовнішніх ринків, зростанням населення, війнами і т. д. Найбільш характерний приклад - інвестиції держави або громадських організацій, пов'язані з будівництвом військових і цивільних споруд, доріг і т. д.
Індуковані інвестиції - пов'язані з створенням нового капіталу в результаті збільшення рівня споживчих витрат.
Національні економіки, як правило, використовують як автономні, так і індуковані інвестиції. Автономні дають початковий поштовх зростанню економіки, викликаючи ефект мультиплікації, а індуковані, будучи результатом зрослого доходу, призводять до його подальшого зростання.
І в тому, і в іншому випадках орієнтир робився на умножающий ефект, що є наслідком "ланцюгової" залежності між галузями, що приводить до прискореного зростання виробництва, що забезпечує вихід із кризового стану.
Принцип акселерації показує, як в силу ланцюгової залежності між галузями зміни в попиті на споживчі товари призводять до зміни в попиті на промислові товари. Дохід, отриманий в результаті зростання початкових інвестицій, викликає зростання попиту на споживчі товари. Під його впливом галузі, що виробляють споживчі товари, починають розширюватися. У свою чергу, це призводить до збільшення попиту на товари виробничого призначення - засоби виробництва.
При цьому зміни в попиті на споживчі товари викликають більш значні зміни в попиті на товари виробничого призначення .
Цілком очевидно, що з урахуванням суспільних трансформацій, що відображають змінилися орієнтири з лідируючих позицій попиту на засоби виробництва по відношенню до виробництва предметів споживання на лідируючі позиції попиту на предмети споживання по відношенню до виробництва засобів виробництва, відбувається переорієнтація на споживчий попит, який створює основу для попиту і розвитку засобів виробництва. Розширення виробництва предметів споживання - II підрозділи - дає поштовх розширенню засобів виробництва, тобто продукції I підрозділи.
Разом з тим мають місце відмінності в їх динаміці, оскільки відтворення основного капіталу вимагає значних одноразових грошових вкладень, які є результатом заощаджень і не можуть динамічно реагувати на кожну зміну споживчого попиту.
Дослідники вважають, що принцип акселерації може діяти при виключенні :
- товарних запасів;
- зайвих виробничих потужностей;
- зростання продуктивності праці;
- вільної робочої сили.
При цьому передбачається, що зростаючий споживчий попит повинен бути задоволений насамперед за рахунок наявних, невикористовуваних ресурсів, існуючих запасів. Тільки після цього можливе розширення виробництва засобів виробництва, що знаходиться в акселеративного залежно від попиту на предмети споживання.
Наприклад, споживчий попит може бути задоволений за рахунок збільшення виробництва на основі додатку додаткової праці до існуючого обладнання, при цьому принцип акселерації не працює. акселеративного принцип, як правило, починає діяти лише після значного "сплеску" у виробництво, встановлення нового машинного обладнання, в період підйому.
Економісти досліджують міру акселеративного впливу зміни по-споживчих попиту на інвестиційний попит. Таким заходом є коефіцієнт акселерації, або акселератор , який враховує зміни в попиті на інвестиційні товари як функцію змін у попиті на споживчі товари. З урахуванням акселератора і приросту нових або стимульованих (залежних від доходу) інвестицій визначаються індуковані (похідні) інвестиції.
В макроекономічних моделях циклу принцип акселерації досить часто об'єднують з принципом мультиплікації, що відображає залежність доходу від автономних інвестицій, при цьому представляють не тільки пряме, а й зворотний вплив доходу на інвестиції, що породжує "інтегрований ефект".
Суть інтегрованого ефекту мультиплікатора-акселератора в на-ступному: збільшення інвестицій веде до зростання доходу, що є основою нових інвестицій, які знову призводять до зростання доходу та подальшого збільшення інвестицій
Взаємодія мультиплікатора і акселератора обумовлює тенденцію до безперервного і прогресивному зростанню випуску продукції (доходу).
Разом з тим зазначена тенденція хоча і переважає, але не виключає загальної закономірності зниження ефективності капіталу по мірі зростання інве-стіцій. Аналогічний результат обумовлює і взаємопов'язана тенденція - до відносного скорочення частки доходу, що направляється на споживання.
Вони формують протилежну тенденцію динаміки мультиплікаційного ефекту - до зниження. На витку, коли ефективність від додаткових інвестицій мінімізується до неефективного рівня, що обмежує використання інвестиційного капіталу, а величина нового додаткового приросту доходу в процесі трансформації додаткових витрат одних суб'єктів у додаткові доходи інших стає нескінченно малою величиною, мультиплікаційний процес припиняється.
Поряд з орієнтацією на підприємницьку активність як засіб виходу з кризи становлять інтерес і інші моделі антикризового регулювання.
Зокрема, значні успіхи повоєнного розвитку пов'язують з проведенням антициклічної політики, спрямованої на коректування "пікових" фаз циклу. Для цього в період спаду ділової активності проводяться заходи, спрямовані на стимулювання підприємництва, наприклад зниження рівня процентної ставки. У періоди підйому, навпаки, проводиться політика дестимулювання підприємництва, зростання рівня процентної ставки і т. д.
За рахунок цього "згладжуються" пікові фази, має місце "розмитість" фаз циклу (рис. 11.2).
В результаті проведеної політики крива циклу випрямляється, що дозволяє уникнути негативних наслідків криз.

рис.11.2. «Згладжування» пікових циклу


Поряд з цим відповідно до об'єктивно зумовленими тенденціями суспільного розвитку з'являються і механізми, спрямовані на подолання структурних протиріч, які, як правило, носять конкретний, цілеспрямований характер. При цьому по відношенню до структурних, так само як циклічним кризам, розробляються заходи щодо їх подолання. Наприклад, кризовий стан у вугільній промисловості ряду країн зумовило державну політику щодо технічного переозброєння вугільних шахт, резервуванню при низьких світових цінах власних родовищ, регулювання цін на власні енергоносії т. д.
В цілому вони визначають єдину державну антикризову політику, яка може поєднуватися з приватними програмами.
Принципи кейнсіанської моделі державного регулювання еконо-міки лягли в основу соціально-економічної політики урядів США, Англії та інших західних країн, яка проводилася в 50-70-х рр.. XX в. і отримала назву "регульованого капіталізму". Вона дала позитивні результати. Протягом тривалого часу економіка західних країн розвивалася досить плавно, без кризових потрясінь. Це був найбільший за тривалістю період безкризового розвитку капіталізму.
Економічна криза 1973-1974 рр.. спростував уявлення-о безкризовому розвитку.
Розгорнувся криза виконав не лише руйнівну, а й творчу функцію - економіка західних стан перейшла на нові ресурсозберігаючі технології.
Достатня синхронність, передбачуваність наступних циклів змушує шукати механізми, які протидіють їх негативам. При цьому активні позиції належать державам, які мобілізують зусилля на вирішення виникаючих проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Західний досвід "
 1. Теми рефератів
  : Досвід державного регулювання економіки в країнах заходу в 1919-1939 рр.. Наслідки першої світової війни для країн Західної
 2. Додаткова література
  досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап. економікі.1991. № 1. Тести по темі
 3. Тематика контрольних робіт
  досвід оподаткування колективних доходів. 10. Зарубіжний досвід оподаткування індивідуальних доходів. 11. Зарубіжний досвід оподаткування капіталів і власності. 12. Зарубіжний досвід підакцизного оподаткування. 13. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості. 14. Роль і значення митних зборів у податкових системах індустріально розвинених країн. 15. Податкове
 4. РОСІЙСЬКІ РЕФОРМИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
  РОСІЙСЬКІ РЕФОРМИ: ІСТОРИЧНИЙ
 5. РЕЗЮМЕ
  досвід (в т.ч. досвід країн б. соціалістичної співдружності) показує: іноземний капітал у продуктивній, інвестиційної формі воліє йти в країни з ефективно і динамічно розвиваються ринковими
 6. 7.4. Досвід міжнародного співробітництва у подоланні кризи
  досвіду, сподіваючись, що він допоможе знайти шляхи відродження Росії та інших країн СНД. Прикладів «економічного дива» чимало, але й не так багато. Всі вони доводять необхідність сприятливого поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників. Великий інтерес представляє вивчення «плану Маршалла» 'оскільки він дозволив вирішити в післявоєнній Європі подібні завдання: було відновлено виробництво,
 7. Фактори і умови нерівномірності
  західних держав, передусім США та Японії. На частку цих країн припадала майже половина позичкового капіталу, що прямував західними країнами, що розвиваються
 8. Додаткова література
  досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 9. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 10. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  . Великий Новгород займав серед російських міст особливе місце, оскільки територіальна близькість до Західній Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з
© 2014-2022  epi.cc.ua