Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ефективність виробництва, фактори, показники

З розвитком економіки та її інструментарію відповідно до цільової орієнтацією показник норми прибутку значною мірою термінологічно трансформується в показник ефективності.
Під ефективністю виробництва {ЕП) розуміється його результативність, обумовлена відношенням прибутку (Р) до витрат капіталу на купівлю засобів виробництва і робочої сили (К), що виступає як витрат виробництва товару.
Як і показник норми прибутку, розраховується за формулою

ефективністю виробництва


Це загальний або інтегрований показник ефективності виробництва, що є досить універсальним.
Поряд з ним в умовах переважно індустріальної економіки, орієнтованої на виробництво продукції масового попиту, важливе значення мають приватні показники, що визначають результативність структурних частин авансованого капіталу - засобів виробництва і робочої сили, що виступають у якості особистого і речового факторів виробництва.

Кожний з факторів має специфіку і особливі показники.
Показником ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вимірюється кількістю продукції, виробленої в одиницю часу, або кількістю часу, витраченим на виробництво одиниці: продукції. При першому підході середній або реальний обсяг продукції відноситься до кількості витраченого на її виробництво праці, при цьому визначається вироблення одного робочого за одну годину праці; при другому підході години роботи відносяться до кількості виробленої продукції. Чим краще організований працю, тим вища продуктивність праці, ефективніше виробництво.
Ступінь використання речових факторів представляють два показники:
- фондовіддача;
- матеріаломісткість.
Показник фондовіддачі характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Визначається відношенням обсягу виробленої продукції до одиниці (на рубль) виробничих фондів. Чим ефективніше використовується техніка, тим вище фондовіддача, стрімкіше перенесення вартості засобів виробництва на вироблюваний продукт.

Показник матеріаломісткості характеризує ступінь використання матеріальних чинників. Виражається в натуральних одиницях витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, необхідних для виготовлення одиниці продукції, або у відсотках до вартості використовуваних матеріальних ресурсів у структурі собівартості продукції. При цьому чим краще використовуються матеріали, менше виробничі відходи і т. д., тим ефективніше виробництво. Поряд з матеріаломісткістю залежно від рівня економічного розвитку на перший план можуть виступати також інші складові, наприклад використання енергоресурсів і т. д.
Прогресивна тенденція передбачає:
- зростання продуктивності праці,
- зростання фондовіддачі,
- зниження матеріалі-, енергоємності і т. д.
Разом з тим у реальній Насправді вони змінюються не одночасно, мають різну динаміку.
Для комплексного дослідження їх змін використовуються математиче-ські методи, спеціальні наукові технології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність виробництва, фактори, показники "
 1. Продуктивність праці
  ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна
 2. Інші показники ефективності
  ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього. Якщо
 3. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  ефективності виробництва благ порівнюються витрати одного або всіх факторів з отриманої вигодою (благом). Вже звідси ясно, що показників ефективності виробництв може бути багато. Так, вимірюють продуктивність праці (ділячи вартість всієї виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, в
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  ефективність використання всіх засобів підприємства, незалежно від джерел їх формування; 4) рентабельність (збитковість) джерел формування активів (за групами: власні і позикові) чистий: {foto206} Даний показник характеризує ефективність використання коштів підприємства залежно від джерел їх формування (власний, позиковий, основний, оборотний капітал).
 5. 28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
  ефективним, використовується розроблена В. Па-рето методика оцінки. Вона полягає в тому, що ідеальною ситуацією є ситуація, при якій неможливо збільшити кількість і якість задоволення потреб одного члена суспільства в благо, не погіршуючи цього ж показника для іншого. Незмінним умовою ефективності забезпечення благами є результативність виробництва, на яку
 6. Фактор прибутку
  фактор прибутку. Цей показник дорівнює приватному від ділення валового прибутку на валовий збиток. Якщо валова сума виграшних угод дала 100.000 доларів, у той час як валовий сума збитків виявилася рівною 50.000 доларів, то фактор прибутку дорівнює 2,0. (Це також означає, що чистий прибуток становить 50.000). Цей показник для мене є підтверджуючим. Якщо у мене є ряд показників і
 7. Система національних рахунків
  виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця 1980-х рр.. основним показником, що характеризує сукупний обсяг виробництва, був показник ВНП. У сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією
 8. Глава 12. Економічне зростання
  ефективності економічного зростання; - виробнича функція; - діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 9. Показники
  ефективність економічно активного населення. У високорозвинених країнах, наприклад США, при визначенні ефекту від економічного зростання оціночними виступають не тільки укрупнені показники динаміки ВНП, ВВП і НД у загальному обсязі і на душу населення, але також в розрахунку на одного зайнятого, і навіть на один відпрацьований людино-год. Зростаюча економіка має здатність більш повного
 10. 5. Показники ефективності в проектному аналізі
  ефективності в проектному
 11. показники економічної ефективності
  ефективності роботи окремого промислового підприємства Держпланом рекомендувалося більше 500 показників, що не так деталізував аналіз, скільки заплутувало його і давало необ'єктивну картину. В останні роки в спеціальних дослідженнях і статистичної інформації все ширше застосовуються показники порівняльної конкурентоспроможності, розроблені МВФ і прийняті в СНС. Ця система
 12. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 13. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
© 2014-2022  epi.cc.ua