Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
Нове, третє видання добре відомого читачам підручника за курсом економічної теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку світового господарства.
Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, слухачів економічних вузів і факультетів.
Передмова до третього видання
Введення
Поняття і завдання економічної теорії
Позитивна і нормативна економічна теорія
Економічна політика та її цілі
Мікро-та макроекономіка
Економічні закони і принципи
Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
Напрями та школи в економічній теорії
Допущення
Методи
Розділ I ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Глава 1. Економічні системи та їх сутність
1. Типи і моделі економічних систем
Елементи економічної системи
Ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм)
Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм)
Традиційна економічна система
Адміністративно-командна система (централізована, планова, комуністична)
Моделі в рамках систем
2. Російська модель перехідної економіки
Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
Геополітичні та історичні особливості
Інші особливості економічного розвитку
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 2. Економічні потреби, блага і ресурси
1. Економічні потреби і блага
Поняття економічних потреб і благ
2. Економічні ресурси
Поняття економічних ресурсів
Види економічних ресурсів
Безмежність потреб і обмеженість економічних ресурсів як основа економічної теорії
Переплетення, мобільність і взаємозамінність економічних ресурсів
Модель Кобба-Дугласа
Поняття ринків ресурсів
3. Виробничі можливості. Граничні величини
Поняття виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей
Альтернативна вартість
Закон зростаючих альтернативних витрат. Закон спадної віддачі
Граничні (маржинальні) величини
4. Економічна ефективність
Поняття економічної ефективності
Ефективність за Парето (оптимум Парето)
Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
Ефективність на мікро-і макрорівні
5. Поділ праці, спеціалізація і обмін
Поняття поділу праці та спеціалізації
Обмін
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 3. Економічні агенти. Власність і доходи
1. Економічні агенти
Поняття економічних агентів і їх основні види
Економічні інтереси
2. Власність
Сутність власності
Форми власності
Яка з форм власності краще
3. Доходи та їх види. Прибуток
Види факторних доходів
Поняття витрат і прибутку
Прибуток фірми
Теорії прибутку
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 4. Економічний кругообіг
1. Виробництво, обмін і розподіл
Виробництво і його сектори
Поняття обміну
Розподіл
2. Споживання, заощадження, інвестиції
Поняття споживання
Інвестиції
3. Кругообіг товарів і послуг
Спрощена схема кругообігу
Кругообіг за участю держави і банків
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 5. Ринок
1. Сутність і умови виникнення ринку
Умови виникнення ринку
Трансакційні витрати
2. Види ринків та їх структура
3. Функції ринку
Ціноутворююча функція
Інформаційна функція
Регулююча функція
Посередницька функція
Сануючих функція
4. Конкуренція
Поняття конкуренції
Умови і види конкуренції (форми ринкових структур)
Захист конкурентного середовища
5. Економічна невизначеність і ризики
6. Недосконалості ринку
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
1. Корисність, цінність (вартість) і ціна товару
Корисність та її вимірювання
Закон спадної граничної корисності
Цінність (вартість)
Парадокс цінності
Поняття і сутність ціни
Два леза одних ножиць
2. Попит, пропозиція, ринкова ціна
Що таке попит?
Що таке пропозицію?
Рівноважна ціна
Ринковий механізм попиту та пропозиції
Регулювання ціни. Ціни «статі» і «стелі»
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 7. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
1. Розвиток і спадкоємність економічної науки Економічна теорія і доктрина
Витоки проблем і концепцій
2. Неокласична теорія
Концепція рівноважної ціни
«Гранична корисність» і концепція граничних величин
Економічні моделі
Неокласичний синтез
3. Інституціоналізм
Три основні ідеї
Шляхи еволюції економічних систем
4. Кейнсіанство
Ідеї, висунуті Кейнсом
Попит створює пропозицію
Інструменти регулювання
Інвестиційний мультиплікатор
Рекомендації неокейнсианцев
5. Монетаризм
Назад до Сміта
Регулюючий фактор - гроші
Механізм грошових імпульсів
«Грошове правило »Фрідмена
6. Економіка пропозиції
Рекомендації в області податкової політики
Ефект Лаффера
7. Неолібералізм
Традиції економічного лібералізму
Економічна реформа Л. Ерхарда
Ф. Хайек проти адміністративного деспотизму
8. Марксистська теорія
Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво
социологичность економічної теорії Маркса
9. Теоретичні розробки економістів Росії
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
1. Підприємницькі здібності (підприємництво як економічний ресурс)
Що таке підприємницькі здібності (підприємництво)?
Підприємницький дохід
2. Цілі і функції фірми
Цільові установки фірми
Система цінностей
3. Організаційні форми підприємництва
Виробничі кооперативи
Державні та муніципальні унітарні підприємства
Некомерційні організації
4. Конкурентоспроможність фірми
Поняття конкурентоспроможності фірми
Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
5. Підприємницький потенціал Росії
Характерні риси підприємницького потенціалу Росії
Фактори і перспективи розвитку
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 9. Еластичність попиту та пропозиції на ринку товарів. Споживче поведінка
1. Еластичність
Еластичність попиту
Вимірювання еластичності попиту
Які фактори впливають на еластичність попиту?
Що таке перехресна еластичність попиту?
Еластичність попиту по доходу
Еластичність пропозиції
Застосування теорії еластичності
2. Споживче поведінка
Закон спадної граничної корисності
Ефект доходу та ефект заміщення
Криві байдужості
Бюджетні лінії
Криві Енгеля
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 10. Витрати фірми
1. Структура витрат фірми
Явні і альтернативні (змінні) витрати
Прямі і непрямі витрати
Постійні, змінні та валові витрати
Середні витрати
2. Граничні витрати фірми
Закон спадної віддачі
Граничний продукт
Граничні витрати
3. Ефект масштабу
Позитивний і негативний ефект масштабу
Чим пояснюється ефект масштабу
Висновки
Терміни та поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 11. Ціна і обсяг виробництва
Попит і пропозиція фірми в умовах досконалої конкуренції
Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 12. Конкуренція і монополія на ринку
1. Монополія
Що таке монополія?
Граничний дохід монополіста
Максимізація прибутку монополістом
Монополія і еластичність попиту
Як впливають податки на поведінка монополіста?
Оцінка монопольної влади
Цінова дискримінація
Монополія і ефективність
2. Монополістична конкуренція
Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
3. Олігополія
Що таке олігополія?
Моделі олігополії
4. Використання та розподіл ресурсів фірмою
Гранична доходність ресурсу
Граничні витрати ресурсу
Яка кількість ресурсу слід використовувати?
Вибір варіанту поєднання ресурсів
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 13. Аналіз беззбитковості
1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
Сума покриття, середня величина покриття, коефіцієнт покриття
Точка беззбитковості
Ефект виробничого важеля
2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
Методи калькуляції витрат
Висновки
Глава 14. Трудові ресурси
1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
Неокласичний підхід
Кейнсианский підхід
Монетаристская модель
Інституціоналістів на ринку праці
Марксизм про особливості ринку праці
Специфіка ринку праці
Особливості російського ринку праці
2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
Основні сегменти ринку праці
Поняття робочої сили та зайнятих
Галузева і професійно-кваліфікаційна структура
3. Безробіття, її вимірювання і регулювання
Сутність безробіття
Структура і форми безробіття
Масштаби безробіття
4. Державне регулювання ринку праці
Основні напрямки державного регулювання ринку праці
Концептуальні засади регулювання
Непряме регулювання ринку робочої сили
Біржі праці та приватні посередницькі фірми
Регулювання ринку праці в Росії
5. Наймання, оплата праці та трудові відносини в фірмах
Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
Оплата праці
Сучасна практика мотивації праці та трудові відносини
Регулювання трудових відносин в Росії
Продуктивність праці
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 15. Природні ресурси
1. Природні ресурси як економічний чинник. Рента
Поняття «природні ресурси»
Рента
2. Екологічна проблема
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 16. Знання
1. Знання як економічний ресурс
2. Наука
Поняття науки
НДДКР (НДР): приклад Росії
Науково-технічний прогрес (технічний прогрес)
3. Ринок знань
Особливості ринку знань
Інтелектуальний продукт, інтелектуальна власність і її охорона
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 17. Капітал
1. Поняття та теорії капіталу
Сутність і форми капіталу
Теорії капіталу
Кількісне визначення прибутку та його динаміка
2. Основний капітал
Структура і аналіз основного капіталу
Амортизація основного капіталу
3. Оборотний капітал
Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
Аналіз оборотного капіталу
4. Оцінка капіталу
Прибутковий підхід
Ринковий підхід
Витратний підхід
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 18. Інвестиції
 1. Сутність, структура та джерела фінансування інвестицій
Сутність інвестицій
Структура інвестицій
Джерела фінансування інвестиційної діяльності
2. Теорії та аналіз інвестицій
Теорія інвестиції
Аналіз інвестицій
 3. Проектний аналіз як концепція
Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
Напрями проектного аналізу
Розрахункові ціни в економічному аналізі
4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
«З проектом - без проекту»
Найменші витрати
Підхід до амортизації та інфляції
Вартість грошей у часі. Складний відсоток і дисконтування
 5. Показники ефективності в проектному аналізі
Чиста приведена вартість
Внутрішня норма прибутковості
Інші показники ефективності
Який показник ефективності краще?
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
1. Принципи і техніка складання бізнес-плану
2. Зміст бізнес-плану
3. Використання консультантів
Участь консультантів у складанні бізнес-плану
Складання бізнес-плану на основі інформаційно-комп'ютерних програм
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
Глава 20. Система національних рахунків і її показники
1. Поняття Системи національних рахунків
Сутність і структура Системи національних рахунків
Додана вартість
2. Основні макроекономічні показники
3. Методи підрахунку валового внутрішнього продукту
Розрахунок ВВП за галузями
Розрахунок ВВП за джерелами доходів
Чистий внутрішній продукт і національний дохід
4. Макроекономічні індикатори
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
 1. Економічний розвиток і його рівень
Сутність економічного розвитку
Показники рівня економічного розвитку
 2. Економічне зростання, його джерела та вимір
Економічне зростання та його вимірювання
Фактори економічного зростання
3. Теорії економічного зростання
Неокласичний напрям
Неокласичні моделі Солоу
Кейнсіанство
Неокейнсианство
Державне регулювання економічного зростання
4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
Промисловий економічний цикл
Еволюція економічних циклів
Причини середніх циклічних коливань
Великі цикли кон'юнктури
 5. Структурні зміни в економічному розвитку
Сутність економічної структури
Галузева структура
Відтворювальна структура
Методи впливу на економічну структуру
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 22. Інфляція
 1. Інфляція як багатофакторний процес
Що таке інфляція
Зростання цін і купівельна сила грошей
Інфляція попиту та інфляція витрат
Інфляція і безробіття. Крива Філіпса
«Імпортується» інфляція
2. Вимірювання і показники інфляції
Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера
Повзуча, галопуюча і гіперінфляція
Наслідки інфляції
Чому потрібно боятися інфляції?
3. Регулювання інфляції
Антиінфляційна політика
Управління інфляцією в перехідній економіці
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 23. Гроші і кредит
 1. Гроші і грошова система
Сутність грошей
Що розуміється під грошима?
Попит і пропозиція грошей
Особливості грошової системи Росії
Електронні засоби платежу
 2. Кредит і кредитна система
Позичковий капітал і кредит
Форми кредиту
Функції кредиту
Кредитна система
Функції центрального банку
Комерційні банки
Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)
Особливості кредитної системи в Росії
3. Банківські операції
Сутність пасивних операцій
Сутність активних операцій
Банківські послуги
Взаємозв'язок банківських операцій
4. Грошово-кредитна політика
Методи грошово-кредитної політики
Теоретичні підходи до грошово-кредитній політиці
Сучасні тенденції в грошово-кредитній політиці
Основні напрямки та інструменти грошово-кредитної політики Росії
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 24. Фінансовий ринок
 1. Грошовий ринок і ринок капіталів
Структура фінансового ринку
Держава і фінансовий ринок
Особливості фінансового ринку Росії
2. Ринок цінних паперів
Види цінних паперів
Ринок цінних паперів в Росії
3. Облігації та акції
Облігації
Акції
Величина дивіденду. Дохід по акціях
Векселі
4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
Посередництво
Поняття фондової біржі і біржові системи
Члени та учасники біржі
Позабіржовий ринок
Моделі фондової біржі та позабіржового ринку
Фондовий ринок Росії
5. Види операцій на ринку цінних паперів
Касові і термінові операції
Купівля-продаж цінних паперів
Державне регулювання операцій на ринку цінних паперів
6. Як читати біржові індекси, котирування і рейтингові оцінки
Біржові індекси
Біржові котирування в Росії і за кордоном
Рейтингові оцінки облігації
Фінансова глобалізація
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 25. Макроекономічна рівновага
1. Сутність, передумови та значення теорії економічної рівноваги
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Макроекономічна рівновага в економіці
Модель рівноваги Вальраса
Висновки з моделі Вальраса
Макроекономічна неравновесность
Значення моделі рівноваги Вальраса
2. Моделі AD-AS і IS-LM
Класична модель макрорівноваги в економіці
Кейнсіанська модель
Модель IS-LM
Чим визначається форма кривих IS і LM7
Взаємодія двох ринків
Рівновага в статиці і динаміці
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 26. Державне регулювання економіки
 1. Сутність державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасного капіталізму
Необхідність і сутність держрегулювання
Місце держрегулювання в господарському механізмі
Цілі держрегулювання
2. Засоби державного регулювання економіки
Адміністративно-правові засоби
Державні фінанси
Грошово-кредитний інструментарій
Державна власність
Зовнішньоекономічний інструментарій
3. Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
Регулювання інвестицій
Держрегулювання збуту
Держрегулювання ринку праці
Сприяння НДДКР
Екологічне регулювання
Соціальні аспекти держрегулювання
Зовнішньоекономічне регулювання
4. Форми державного регулювання економіки
Антициклічного регулювання
Довгострокове регулювання
5. Можливості і межі державного регулювання економіки
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 27. Бюджет і податки
1. Державний бюджет
Поняття державного бюджету
Теоретичні підходи до бюджету
Бюджетна система
Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини)
Статті держбюджету
Бюджетні витрати
Проблема збалансованості держбюджету
Державний борг
Проблема зовнішнього боргу
2. Податки
Сутність податку та податкової системи
Види і групи податків
Основні податки
Федеральні, регіональні і місцеві податки
Податковий тягар
Структура оподаткування
Принципи оподаткування
Податкова ставка та її види
Проблеми збору податків
Міжнародні аспекти оподаткування
Міжнародне регулювання подвійного оподаткування
Гармонізація податкових систем
3. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
Держава і сукупний попит
Держбюджет, заощадження та інвестиції. Ефект витіснення
Держбюджет і динаміка ВВП
Податки та сукупна пропозиція
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
 1. Доходи та їх вимір. Проблема диференціації доходів
Визначення доходу
Класифікація доходів
Розподіл доходів
Диференціація доходів
2. Державна політика доходів
Регулювання доходів
Індексація доходів
Підтримка бідних верств населення
3. Проблема соціальної орієнтації економіки. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
Соціальна орієнтація економіки в перехідний період
Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
4. Соціальна політика держави
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Розділ IV перехідною економікою
Глава 29. Концепції перехідної економіки
1. Зміст і закономірності перехідної економіки
Поняття і сутність перехідного періоду
Сфери системних реформ
2. Варіанти системних реформ у перехідній економіці
Роль вихідних умов
Групи країн з перехідною економікою
Варіанти переходу до ринкової економіки
Еволюційний шлях («градуалізм»)
Варіант радикального переходу до ринку («шокова терапія»)
Фінансова стабілізація
 3. Проміжні підсумки реформ в країнах з перехідною економікою
Лібералізація економіки
Суперечності лібералізації
Перетворення відносин власності
4. Специфіка російських реформ
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
1. Функції держави. Напрями та засоби державного регулювання в перехідній економіці
Роль державного регулювання економіки
Функції державного регулювання економіки
Засоби державного регулювання економіки
Інститути державного регулювання перехідної економіки
2. Стабілізаційна і структурна політика
Поняття стабілізаційної політики
Проблема макроекономічної стабілізації в перехідний період
Монетарний підхід до фінансової стабілізації
Немонетарний підхід до фінансової стабілізації
Інструменти макроекономічної стабілізації
Ортодоксальний і гетеродоксний сценарії макроекономічної стабілізації
Макроекономічна незбалансованість у перехідній економіці
Структурна політика і її головні напрямки в перехідний період
Концепція структурної перебудови економіки Росії
Взаємозв'язок стабілізаційної та структурної політики
3. Інституційні перетворення (створення основ ринкової економіки)
Формування правової основи ринкової економіки
Становлення ринкових інститутів
Особливості ринкових інститутів у перехідній економіці
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
 Глава 31. Перебудова відносин власності
1. Трансформація власності
Інтенсивність приватизації в країнах з перехідною економікою
Загальні тенденції, проблеми та протиріччя приватизації
Чеський шлях приватизації
Польський шлях приватизації
Загальна перспектива
2. Приватизація в Росії: підсумки та перспективи
Етапи приватизації
Мала приватизація
Велика приватизація
Підсумки приватизації
Еволюція відносин власності в сільському господарстві
Сучасні тенденції та перспективи
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 32. Приватне та державне підприємство у перехідній економіці
 1. Підприємство в умовах переходу до ринку
Проблеми великих підприємств
Умови ринкової адаптації підприємств
 2. Державні підприємства в перехідній економіці
Поняття державного сектора
Комерціалізація державних підприємств
Склад державної власності та особливості управління нею
Масштаби державного сектора
3. Приватні підприємства в перехідній економіці
Типи приватних компанії
Типи корпоративного управління
 4. Реструктуризація в реальному секторі
Методи реструктуризації підприємств
Роль банків у реструктуризації реального сектора
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Розділ V СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
 1. Становлення і сутність світового господарства
Поняття світової економіки
Міжнародні економічні відносини і їх форми
Становлення світової економіки
Етапи розвитку світової економіки
2. Виникнення і розвиток економічних зв'язків між країнами. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація і глобалізація господарського життя
Міжнародний поділ праці
Рух факторів виробництва
Інтернаціоналізація господарського життя. Рівень участі країни у світовій економіці
Транснаціоналізація господарської діяльності
Поняття глобалізації господарської діяльності
Поняття регіоналізації
Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань
Поняття лібералізація господарського життя
Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу
Поєднання лібералізації і протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
Поняття відкритої і закритої економіки
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 34. Світова торгівля
 1. Основні риси світової торгівлі
Зміст світової торгівлі
Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
Теорія абсолютних переваг А. Сміта
Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо
Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина
Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона)
Парадокс Леонтьєва
3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
Основи стандартної моделі
Поняття умов торгівлі
Виграш від зовнішньої торгівлі
4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
Теорія специфічних факторів виробництва
Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
Торгуються і неторгуємой товари та послуги
Теорема Рибчинського
«Голландська хвороба»
Теорія конкурентних переваг країни Майкла Портера
 5. Зовнішня торгівля Росії: тенденції та перспективи розвитку
Місце зовнішньої торгівлі в економіці Росії
Структура зовнішньої торгівлі Росії
Конкурентні переваги та слабкі сторони Росії
Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Росії
Висновки
Терміни і поняття
Глава 35. Міжнародний рух капіталу
 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
Сутність і форми руху капіталу
Прямі та портфельні інвестиції
Масштаби, динаміка та географія міжнародного руху капіталу
2. Теорії міжнародного руху капіталу
Неокласична теорія
Неокейнсианская теорія
Марксистська теорія та її еволюція
Сучасні концепції ТНК
Теорії портфельних інвестицій
Теорія втечі капіталу
 3. Механізм прямих інвестицій
Мотиви підприємництва за кордоном
Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій
 4. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
Поняття інвестиційного клімату
Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
Облік ризиків
 5. Росія в міжнародному русі капіталу
Особливості ввезення капіталу в Росію
Особливості вивозу капіталу з Росії
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
 1. Міграція робочої сили в сучасному світі
Сутність міжнародної міграції
Теорії міжнародної міграції
Основні центри тяжіння міграційних потоків
Країни-донори
Регулювання міжнародної міграції
Регулювання зовнішньої міграції в Росії
 2. Росія у світових міграційних потоках
Тенденції еміграції з Росії
Проблема імміграції до Росії
3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
Наслідки для приймаючих країн
Наслідки для країн-донорів
Наслідки для Росії
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 37. Світова валютна система
1. Національні та світова валютні системи
Золотий (золотомонетний) стандарт
Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система)
Система плаваючих курсів
2. Валютні курси і конвертованість
Валюти і їх види
Конвертованість валюти
Валютний ринок
Валютні курси
Динаміка валютних курсів
Колективні валюти і рахункові одиниці
Євро
3. Фактори, що визначають валютні курси
Динаміка ВВП
Паритет купівельної спроможності
Торговий баланс і баланс поточних операцій
Відмінності в процентних ставках
Грошово-кредитна політика та валютний курс
4. Національна валютна політика: приклад Росії
Ліквідація системи державної валютної монополії в Росії
Валютний ринок у Росії
Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 38. Платіжний баланс
 1. Методика складання та теорії платіжного балансу
Система подвійного запису
Принципи побудови платіжного балансу
Помилки і пропуски
Класифікація статей платіжного балансу
Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
Теорії платіжного балансу
2. Аналіз платіжного балансу: приклад Росії
3. Аналіз зовнішніх активів і зобов'язань країни: приклад Росії
 4. Регулювання платіжного балансу
Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
Методи державного регулювання платіжного балансу
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 39. Міжнародна економічна інтеграція
 . 1Сущность, передумови, цілі і ефекти інтеграції
Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
Цілі і ефекти інтеграції
2. Теорії міжнародної економічної інтеграції
3. Головні інтеграційні угруповання світу
ЄС як найбільш зріла інтеграційне угруповання
Перспективи розширення Євросоюзу
Особливості інтеграції в Північноамериканському регіоні
Економічна інтеграція в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Інтеграція в Латинській Америці
4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
Система управління ЄС
Правова основа ЄС
Фінанси та бюджет ЄС
Структурна і регіональна політика ЄС
Спільна науково-технічна політика
5. Економічна інтеграція на пострадянському просторі
Чинники економічної інтеграції колишніх радянських республік
Структура органів СНД
Успіхи і невдачі СНД
Перспективи СНД
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глосарій
 Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 19. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 20. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua