Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції


Міжнародна економічна інтеграція - це процес господарського та політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх економік на різних рівнях і в різних формах. На мікрорівні цей процес йде через взаємодію окремих фірм сусідніх країн на основі формування різноманітних економічних відносин між ними, в тому числі створення філій за кордоном. На міждержавному рівні інтеграція відбувається на основі формування економічних об'єднань держав і узгодження національних політик.
Бурхливий розвиток міжфірмових зв'язків породжує необхідність міждержавного (а в ряді випадків наддержавного) регулювання, спрямованого на забезпечення вільного руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили між країнами в рамках даного регіону, на узгодження і проведення спільної економічної, валютно-фінансової, науково-технічної, соціальної, зовнішньої і оборонної політики. У результаті створюються цілісні регіональні господарські комплекси з єдиною валютою, інфраструктурою, загальними економічними завданнями, фінансовими фондами, загальними наднаціональними або міждержавними органами управління.
Найпростіша і найбільш поширена форма економічної інтеграції-зона вільної торгівлі, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами-учасницями, і перш за все митні збори.
Створення зон вільної торгівлі посилює конкуренцію на внутрішньому ринку між національними і зарубіжними виробниками товарів, що, з одного боку, збільшує небезпеку банкрутств, а з іншого - є стимулом для вдосконалення виробництва та впровадження нововведень. Скасування мит і нетарифних обмежень стосується, як правило, промислових товарів; відносно сільськогосподарських товарів лібералізація імпорту обмежена. Це було характерно для ЄС і зараз спостерігається в Північноамериканському регіоні та Латинській Америці.
Інша форма - митний союз-припускає поряд з функціонуванням зони вільної торгівлі встановлення єдиного зовнішньоторговельного тарифу і проведення єдиної зовнішньоторговельної політики щодо третіх країн.
В обох випадках міждержавні відносини стосуються лише сфери обміну, з тим щоб забезпечити для країн-учасниць однакові можливості у розвитку взаємної торгівлі і фінансових розрахунків.

Митний союз часто доповнюється платіжним союзом, що забезпечує взаємну конвертованість валют і функціонування єдиної розрахункової грошової одиниці.
Більш складною формою є спільний ринок, який покликаний забезпечувати його учасникам поряд з вільною взаємної торгівлею і єдиним зовнішньоторговельним тарифом свободу пересування капіталу та робочої сили, а також узгодження економічної політики.
При функціонуванні єдиного ринку формуються загальні фонди сприяння соціальному та регіональному розвитку, створюються наднаціональні органи управління і контролю, вдосконалюється правова система, тобто виникає єдине економічний, правовий, інформаційний простір.
Вищою формою міждержавної економічної інтеграції є економічний і валютний союз, що суміщає всі зазначені форми інтеграції з проведенням загальної економічної і валютно-фінансової політики. Цей союз має місце лише в Західній Європі. Тільки тут процес економічної інтеграції пройшов всі зазначені етапи.
Фактори, що визначають інтеграційні процеси
Економічна інтеграція має у своїй основі ряд об'єктивних чинників, серед яких найважливіше місце займають:
- глобалізація господарського життя;
- поглиблення міжнародного поділу праці (див. гл. 33);
- загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція;
- підвищення відкритості національних економік.
Всі ці фактори взаємообумовлені. У сучасних умовах розвиток стійких економічних зв'язків між країнами і особливо між їх фірмами на основі міжнародного поділу праці прийняло глобальний характер. Все більша відкритість національних економік, діяльність ТНК, що розгорнулася НТР, міжнародна торгівля, міграція капіталу, сучасні системи транспорту, зв'язку та інформації сприяли переходу процесу інтернаціоналізації господарського життя на такий рівень, на якому утворилася глобальна мережа взаємозв'язків у цілісному світовому господарстві з активною участю в ньому основної маси фірм більшості країн світу.
Глобалізація господарського життя найбільш інтенсивно йде на регіональному рівні, так як більша частина фірм має контакти з фірмами сусідніх країн. Тому одна з основних тенденцій глобалізації світового господарства - освіта навколо тієї чи іншої країни або групи найбільш розвинених країн інтеграційних зон, великих економічних мегаблоків (США - на американському континенті, Японія і США - в Тихоокеанському регіоні, провідні західноєвропейські країни - в Західній Європі).
У свою чергу, в рамках регіональних інтеграційних блоків іноді формуються субрегіональні осередки інтеграції, що особливо характерно для Тихоокеанського регіону.
Триває поглиблення міжнародного поділу праці. Під впливом НТП посилюється предметне, подетальное, технологічне розподіл праці на внутрифирменном і межстрановом рівнях. Зростає взаємозв'язок (взаємозалежність) виробників окремих країн на основі не тільки обміну результатами праці, а й організації спільного виробництва на базі кооперування, комбінування, взаємодоповнюваності виробничо-технологічних процесів. Інтенсивний розвиток кооперування між фірмами різних країн призвело до появи великих міжнародних виробничо-інвестиційних комплексів, ініціаторами створення яких найчастіше є ТНК.
Фактор, стимулюючий інтеграційні процеси - підвищення відкритості національних економік. Характерними рисами відкритої економіки є:
- глибока втянутость економіки країни в систему світогосподарських відносин (про це побічно свідчить велика і що продовжує рости експортна квота по товарах і послугах у ВВП більшості країн світу, яка в 1995 р. склала 18% в середньому по світу);
- ослаблення або повна ліквідація обмежень на міждержавні переміщення товарів, капіталу, робочої сили;
- конвертованість національних валют.
Розвитку міждержавної економічної інтеграції сприяє наявність цілого ряду передумов. Так, інтеграційні процеси найбільш продуктивно відбуваються між країнами, що знаходяться приблизно на однаковому рівні економічного розвитку і мають однорідні господарські системи.
Інша, не менш важлива передумова - географічна близькість країн, що інтегруються, розташованих в одному регіоні і мають спільний кордон.
Можливість і доцільність інтегрування в чому визначається наявністю між країнами історично склалися і досить міцних економічних зв'язків. Велике значення має спільність економічних інтересів і проблем, вирішення яких спільними зусиллями може бути значно ефективніше, ніж порізно. Прикладом може служити найбільш розвинена форма інтеграції, що склалася в Європейському союзі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції "
 1. Коментарі
  вмістом економічного поняття витрат. Виксель Кнут (Wicksell, Knutt) (1851-1926) - шведський економіст, лідер стокгольмської школи в політекономії, прихильник дирижизму (интервенционизма). Займався проблемами грошового обігу, кредиту, циклічних коливань. Вільгельм II Гогенцоллерн (1859-1941) - німецький імператор і Прусський король в 1888-1918 рр.. Вільсон Вудро (Wilson, Woodrow)
 2. Глосарій
  зміст (паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами- учасницями, і перш за все митні збори І Імміграція - в'їзд в країну на постійне місце проживання Інвестиційні пільги - пільги, що надаються переважно у вигляді субсидій, зниження та відстрочення сплати
 3. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  зміст пошти, портів, транспортних засобів, організація географічних досліджень. За допомогою відповідного законодавства держава також регулює тривалість робочого дня, частково - розмір заробітної плати. У міру переростання продуктивними силами вузьких меж монополістичної власності розгортається процес все більшого одержавлення системи
 4. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
  змісту. У рамках багатонаціональних монополій елементи виробництва втрачають своє національне походження, а товари, які виробляються, стають носіями інтернаціональної вартості. Так як в рамках ВГО регулюється більш 4/5 світового товарообороту, поняття «інтернаціональна вартість» частково відображає відносини між цією міжнародною організацією і національними
 5. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  вмісту національних валют і їх здатність вільно обмінюватися на золото, наявність на цій основі фіксованих валютних курсів. У подібних умовах різниця між міжнародної та національної валютними системами полягала в основному в тому, що золото як засіб платежу на світовому ринку приймалося на вагу, а валютний курс національних паперових грошей визначався співвідношенням їх золотого
 6. Список рекомендованої літератури
  зміст, символи. - М.: Економіка, 1991. . 57. Касл Е., Бекер М., Нелсон А. Ефективне фермерське господарство. - М.: Агропромиздат, 1991. 58. Кац І. Роль і завдання державного регулювання економіка / / Економіст. - 1996. - № 9. 59. Кейнс Дж.М. Вибрані твори. '-' М,: Економіка, 1993. 60. Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. -
 7. ГЛАВА 12. Мита
  змістом розрізняють: - ввізні (імпортні); - вивізні (експортні); - транзитні мита. 1. Домінуюче місце займають ввізні мита, які стягуються митницями при надходженні іноземних товарів на внутрішній ринок. Мита надходять виключно до федерального бюджету РФ. На 1999 р. заплановано надходжень від митних зборів та інших митних зборів та
 8. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  форми асоціації з Східною Європою і Північною Африкою (6). Економічний розвал на сході чи на півдні безсумнівно призвів би до некерованої міграції в Європейське співтовариство, а може бути, і до воєн на його кордонах. Запросять приєднатися тих, хто-небудь з собою принесе - зазвичай географію. Але деяких не приймуть. Хто захоче прийняти в свою команду програють економічних аутсайдерів
 9. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  зміст суспільної
 10. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  форми конвертованості валют (рис. 18.3). Конвертованість валют в умовах золотого стандарту є абсолютною. При всіх інших умовах функціонування міжнародної валютної системи конвертованість валют можна охарактеризувати тільки як відносну. У цьому випадку вона проявляється в обміні валюти однієї країни тільки на валюти інших країн, але не на золото. Існуючі види
© 2014-2022  epi.cc.ua