Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку

Закономірності формування інтернаціональної вартості. Інтернаціональні форми дії закону нерівномірності економічного розвитку
Закономірності формування інтернаціональної вартості. Інтернаціоналізація виробництва й обміну обумовлює дію закону вартості в його інтернаціональній формі, зокрема, у формі закону формування інтернаціональної вартості, що залежить: 1) від середньої інтенсивності праці в масштабі світового господарства та інтенсивності національної праці в різних країнах світу; 2) від середньої продуктивності праці в рамках світового господарства і продуктивності національної праці. Між цими двома факторами існує органічний зв'язок; 3) від ступеня складності-праці.
Як відомо, вартість виражає суспільні виробничі відносини між товаровиробниками, тому є, в першу чергу, категорією безпосереднього виробництва. Саме в цій сфері формуються витрати суспільно-необхідної праці на виробництво товарів і виникає «згусток праці», що створює вартість. Крім того, оскільки вартісний характер товару виявляється тільки в його власному ставленні до іншого товару, а це відбувається за допомогою мінової вартості у сфері обміну, то вартість стає і категорією обміну.
У процесі інтернаціоналізації виробництва та обміну категорія вартості модифікується, доповнюється елементами якісно нового змісту. У рамках багатонаціональних монополій елементи виробництва втрачають своє національне походження, а товари, які виробляються, стають носіями інтернаціональної вартості. Так як в рамках ВГО регулюється більш 4/5 світового товарообороту, поняття «інтернаціональна вартість» частково відображає відносини між цією міжнародною організацією і національними державами, що входять в неї.
Інтернаціональна вартість залежить від інтернаціональних витрат суспільно-необхідної праці на виробництво товарів. Останні визначаються національними витратами суспільно необхідної праці в країнах, що експортують на світовий ринок переважну частину продукції, тому їх національна вартість впливає на інтернаціональну. Таким чином, у формуванні інтернаціональної вартості беруть участь лише ті товари, які надходять на світовий ринок.
Однією з основних рис закону вартості є обмін еквівалентів, тобто обмін одного товару на інший відповідно до суспільно необхідним робочим часом, витраченим на їх виробництво, у зв'язку з цим країна, в якій для виробництва товарів використовується більш продуктивний, інтенсивний і складна праця, на світовому ринку знаходиться в більш вигідному становищі. Її товари отримують велику вартісну оцінку.
Економічні вигоди країн з різним рівнем продуктивності, інтенсивності, складності праці спонукають їх до участі в міжнародному поділі праці в процесі інтернаціоналізації виробництва.
Теоретичне обгрунтування вигод, одержуваних усіма учасниками світової торгівлі, вперше зробив Д. Рікардо в теорії порівняльних витрат. У ній необхідними умовами існування зовнішньої торгівлі називаються відмінності умов виробництва, а також відзнаки у витратах праці і капіталу. Завдяки торгівлі розвинені і слаборозвинені країни не тільки мають вигоду, а й сприяють зростанню ефективності продуктивних сил світу.
Потім дана теорія була вдосконалена спочатку шведськими економістами Є. Хекшером і Б. Оліним, пізніше - П. Самуельсоном, П. Портером, внаслідок чого її називають моделлю Хекшера - Олина - Самуельсона, а також концепцією конкурентного переваги країни П. Портера. Так, в теорії Хекшера - Оліна стверджується, що одна країна (або група країн) експортує ті товари, у виробництві яких найбільш ефективно використовуються відносно надлишкові фактори виробництва. Далі було доведено, що в процесі міжнародної торгівлі відбувається поступове вирівнювання цін факторів виробництва (заробітної плати, відсотка і ін
), обидві групи країн внаслідок мобільності цих факторів, їх міжнародного руху втрачають свої первісні переваги, в результаті чого створюються умови для зростання чисельності експортних галузей, поглиблення міжнародного поділу праці на якісно новій основі.
Внаслідок дій ТНК у сфері зовнішньої торгівлі відбувається двояке відхилення від інтернаціональної вартості. З одного боку, при експорті з слаборозвинених країн сировини ТНК розвинені країни занижують ціну на нього, встановлюють штучні бар'єри на шляху надходження готових виробів, вироблених в цих країнах, в промислово розвинені країни, з іншого - вони штучно завищують ціни на імпортовані слаборозвиненими країнами товари.
Беручи участь у процесах міжнародного поділу праці, кожна країна входить в сферу дії законів конкурентної боротьби, формою прояву яких є міжнародна конкуренція. Основні суб'єкти такої боротьби - національні компанії та багатонаціональні корпорації, держави та міжнародні організації. Так, на частку ТНК в середині 90-х рр.. припадало близько 35% ВНП, близько 65% експорту і понад 90% прямих закордонних інвестицій.
Оскільки основними суб'єктами інтернаціоналізації виробництва є ТНК, то вони і виступають основною силою в міжнародній конкурентній боротьбі. Специфіка цієї боротьби залежить, насамперед, від особливостей їх внутрішньокорпоративної діяльності. Для такої діяльності типова ситуація, коли всередині гігантських міжнародних концернів відбувається конкуренція між внутрішніми філіями, яка доповнюється боротьбою на світових ринках з філіями інших концернів. Здійснюючи окремо свою виробничу діяльність, тобто володіючи значною автономією у виробничій сфері, філії міжнародних концернів об'єднані спільним фінансовим управлінням. Внаслідок інтернаціоналізації виробництва всередині гігантських ТНК обсяг їх зарубіжного виробництва майже втричі перевищує обсяг експорту, що веде до все більшої заміні зовнішньоторговельного обміну міжнародним виробництвом.
У міжнародній конкурентній боротьбі між гігантськими монополістичними об'єднаннями в останні 10-15 років спостерігається дія двох суперечливих тенденцій: з одного боку, посилення конкурентної боротьби і переплетення інтересів багатьох ТНК, з іншого - збільшення кооперації між ними, особливо при проведенні науково-дослідних робіт. Про першу з цих тенденцій свідчить активна політика «поглинань» як усередині окремих країн, так і в рамках всесвітнього господарства. Про другу - зростання кооперації міжнародних монополій, зокрема, в області автомобіле-і авіабудування.
Зростає координація і між іншими суб'єктами всесвітнього господарства, зокрема між провідними капіталістичними державами. Вона здійснюється, насамперед, у сфері фінансів. Координація зусиль у цій сфері досягається на щорічних нарадах семи провідних країн Заходу, а також завдяки діяльності таких міжнародних економічних організацій, як МВФ, Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку, Банк міжнародних розрахунків.
В останні роки вперше за всю історію проведення нарад «великої сімки» на порядок денний стали виноситися екологічні проблеми. У 1997 р. на нараді, що проходила в японському місті Кіото, були встановлені квоти шкідливих викидів в атмосферу для різних країн. Це свідчить, з одного боку, про усвідомлення загрози світової екологічної катастрофи на планеті і необхідності прийняття превентивних заходів, а з іншого - про прагнення розвинених країн вивезти до слаборозвинені чимало екологічно шкідливих виробництв з метою подальшого імпорту з цих країн необхідної продукції.
Після розпаду СРСР і здобуття колишніми радянськими республіками державної незалежності, почався процес визнання їх країнами світу в якості самостійних держав, приєднання до різних регіональних та світових економічних організацій.
Порушення, Традиційних господарських зв'язків між країнами колишнього СРСР спонукає деякі з них до переорієнтації на зв'язку з ЄЕС. Однак для, подібної переорієнтації необхідно не менше 20-25 років в умовах нормального розвитку економіки, а економіка країн СНД тривалий час, перебуває в стані глибокої економічної кризи, викликаної, насамперед, розривом традиційних господарських зв'язків з державами колишнього СРСР. Все це свідчить про дію в світовому господарстві як доцентрових, так і відцентрових сил при переважанні перших, що веде до посилення цілісності світового господарства.
Розвиток світового господарства здійснюється в рамках економічної інтеграції, про яку мова піде нижче.
Інтернаціональні форми дії закону нерівномірності економічного розвитку. Як відомо, первинними, найпростішими формами нерівномірного розвитку економіки є стрибкуватість розвитку окремих підприємств, галузей, сфер економіки. Більш зріла форма дії цього закону - нерівномірний розвиток окремих країн. В останні десятиліття до його первинних форм відносять нерівномірний розвиток монополістичних об'єднань і насамперед ТНК - його головних носіїв. Оскільки на частку майже 2 тис. таких об'єднань припадає 75% світового виробництва, 500 найбільших з них контролюють 80% всіх капіталовкладень за кордоном, а могутність окремих ТНК перевищує економічний потенціал цілих країн, то нерівномірність їх розвитку поширюється на цілі регіони світового господарства. В умовах НТР специфічний характер дії цього закону виявляється в нерівномірності освоєння досягнень науки і техніки, розгортання самої НТР.
З утворенням світового капіталістичного господарства, завершенням територіального поділу світу сферою дії закону нерівномірності економічного розвитку стає нерівномірність розвитку цілих регіонів світового капіталістичного господарства, зокрема, що розвиваються і промислово розвинених країн. Якщо розглядати такий узагальнюючий показник рівня економічного розвитку, як середньодушовий обсяг ВНП, то в середині 70-х рр.. розрив між цими двома групами країн за даним показником становив 1:12 і з тих пір продовжує збільшуватися.
Однією зі специфічних особливостей дії закону нерівномірності економічного розвитку є те, що боротьба за зовнішні ринки збуту, джерела сировини, сфери вкладення капіталу виступає важливим чинником посилення нерівномірності розвитку капіталістичних, слаборозвинутих, а також деяких колишніх соціалістичних країн . Держави колишнього СРСР, інші країни колишньої соціалістичної співдружності в результаті перебудови власної економічної системи стають сферою дії закону нерівномірності економічного розвитку в масштабі світового господарства. Таким чином, виникають нові суперечності економічних законів, які діють на міжнародному рівні: національні та інтернаціональні. Від їх взаємодії, узгодженості, взаємопроникнення залежить реалізація законів на інтернаціональному рівні. Важливо, щоб національні інтереси не приносилися при цьому в жертву інтернаціональним. Для цього необхідно за допомогою певного комплексу міжнародних регулюючих механізмів прагнути до пристосування національних господарств до вимог дії економічних законів на інтернаціональному рівні.
Основні категорії та терміни
Світове господарство. Світовий ринок. Цілісність світового господарства. Інтернаціоналізація виробництва. Закон інтернаціоналізації виробництва. Міжнародний поділ праці. Інтернаціоналізація одиничного поділу праці. Закон інтернаціоналізації обігу. - Інтернаціональна вартість. Закон вартості в інтернаціональній формі. Теорія порівняльних витрат. Транснаціональні корпорації. Інтернаціональні форми закону нерівномірності економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку "
 1. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 2. Глосарій
  інтернаціональне об'єднання у складі США, Канади та Мексики. Функціонує з 1994 р. Відрядна оплата праці - оплата праці відповідно до кількості виробленої продукції необхідної якості Система національних рахунків (СНР) - система статистичних даних про стан і динаміку основних показників економіки країни Системні реформи - перетворення, спрямовані на зміну основи
 3. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  інтернаціональної вартості, а також певну сукупність відносин економічної власності між різними суб'єктами з приводу привласнення створеного нею необхідного і додаткового продукту. Процес формування інтернаціональної вартості робочої сили включає в себе: 1) формування нових витрат для утримання самого працівника і членів його сім'ї. Нові витрати, пов'язані з
 4. Основні риси світового господарства
  інтернаціональною. Світова ціна визначається умовами в тих країнах, які постачають на світовий ринок основний обсяг благ. Між країнами ведеться запекла конкуренція за ринки збуту. Вона нерідко протікає в ціновій формі: текстильних, автомобільних, комп'ютерних, торгових воєн. Широке поширення одержали різні види нецінової конкуренції, пов'язані з ефективністю використання
 5. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    форми класової диктатури ». Він вважав, що проблема диктатури пролетаріату не має практичного значення, а «рішення питання про проблему пролетарської диктатури - ми цілком спокійно можемо надати буду-щему»! |. В. І. Ленін у своїй книзі «Держава і революція» по юводу цієї полеміки писав наступне: «Це не полеміка проти Бернштейна, а в сутності поступка * му, здача позицій
 6. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн в кінці XIX-початку XX в.
    форми, але тут найсильніше проявилися і антимонопольні тенден-ції. За прийнятим Конгресом США закону Шермана 1890 всяке об'єднання у формі тресту або іншій формі, спрямоване на ограни-чення виробництва і торгівлі, оголошувалося незаконним. Посилення регулюючої ролі держави в промисловій і банківській сфері яскраво проявилося в серії реформ початку XX в., Що отримала назву
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
    форми суспільства. Автор соціально-психологічного інституціоналізму Т. Веблен вважає, що основа суспільного розвитку - майстерність, родинні почуття і т. д., а засновник соціально-правового інституціоналізму Дж. Р. Коммонс, що - це право, юридичні відносини. Представники інституціоналізму виступили з різкою критикою маржиналізму, неокласичної теорії ринкової рівноваги з її
 8. § 14. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах
    інтернаціональної вартості товару. Вартість виражає тут виробничі відносини між товаровиробниками різних країн. Тенденції розвитку економіки і виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва. У межах сучасного товарного виробництва діють дві протилежні тенденції: до подальшого його розвитку і до підриву. Перша обумовлена наступними факторами:
 9. § 17. Закон вартості і його функції
    інтернаціональні форми дії закону вартості і т.д. Основні функції закону вартості. Закон вартості є: 1) регулятором товарного виробництва. Дану функцію закон вартості виконує не самостійно, а в поєднанні з іншими економічними законами. Так, він діє в єдності з законами відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил,
 10. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
    інтернаціональний рівні. До методів конкурентної боротьби відносяться поліпшення якості товарів і послуг, швидке оновлення асортименту продукції, дизайн, надання гарантій і післяпродажних послуг, тимчасове зниження цін, поліпшення умов оплати тощо Використовуються і такі «мирні» методи обмеження конкуренції, як укладення концернами таємних угод про єдину політику. На думку
© 2014-2022  epi.cc.ua