Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.


Завершення промислової революції сприяло зміні структури економіки всіх розвинених країн. Становлення фабричної промисловості додало технічному прогресу небачений темп. Технологічні зрушення тільки останній третині XIX в. були настільки великі, що деякі вчені пропонують назвати цей період "другого промислової революцією". У підсумку пар був замінений електрикою, почалася загальна електрифікація виробництва, склалася сучасна технологія отримання, передачі і прийому електроенергії. Виникли нові галузі техніки в промисловості - електрохімія, електроміст металургії, з'явився електричний транспорт. В результаті процесу індустріалізації провідною галуззю господарства розвинених держав стає важка промисловість. Проте її розвиток вимагало значних капіталів. У зв'язку з цим широке рас-пространение отримують акціонерні товариства, які акумулювали вільні кошти великих і дрібних капіталістів і посилювали централізацію капіталу, що направляється переважно на розвиток великих під-приємств. На зміну ринку вільної конкуренції приходять монополії.
Монополії - це великі господарські об'єднання, які здійснюють контроль над ринками за допомогою концентрації мате-ріальних і фінансових ресурсів, науково-технічного потенціалу з метою отримання монопольного прибутку (табл. 13).
Таблиця 13
Форми монополістичних об'єднань


Технологічної вершиною монополії стало масове поточно-конвеєрне виробництво з одиничним поділом праці, зобов'язане своїм походженням підприємствам Форда в США.
Для монополій і фінансової олігархії, утвореної в результа-ті злиття банківського капіталу з промисловим, самим ефек-ним способом отримання прибутку був вивіз капіталу в більш відсталі країни. Зростання міжнародної торгівлі та розвиток засобів транспорту і зв'язку, відносна вузькість внутрішнього ринку, а також прагнення збільшити прибуток за допомогою міжнародних угод призводять до утворення міжнародних монополістичних союзів. В цілому дія монополізують факторів на макрорівні сприяло виникненню особливого режиму міжнародного економічного регулювання, який отримав в марксистській літературі назву "Імперія-лизма".
В кінці XIX-початку XX ст. рух економіки змінило свій темп. Найбільш високі темпи економічного розвитку показували молоді капіталістичні держави - США та Німеччина. Англія втратила промислову монополію, а її торгова гегемонія сильно похитнулася. Це було пов'язано з наступними причинами:
- моральним і фізичним зносом обладнання часів про-промислово перевороту;
- посиленням конкуренції на зовнішньому ринку;
- світовим аграрним кризою 1874-1894 рр..;
- недостатньою потужністю і слабкою концентрацією електростанц-цій;
- збільшенням експорту капіталу.
Брак коштів усередині країни призвела до необхідно-сти їх мобілізації за допомогою акціонерних компаній. У країні скла-дивает передумови до монополізації промисловості, переважно-ного у формі картелів. При цьому тенденція до виникнення моно-Полій була сильнішою у нових галузях, ніж у старих.
Особливості англійських монополій:
* пізніший виникнення;
* відносна слабкість;
* орієнтація на експорт;
* отримання надприбутку.
У 1870-1913 р. Англія продовжувала бути провідною країною в миро-вої торгівлі. Проте характерною рисою цього часу став більш швидке зростання ввезення товарів в порівнянні з їх вивезенням. При цьому на-блюдаются зростання доходів на капітал, поміщений за кордоном, за посеред-нические та банківські операції, фрахт і страхування морської торгів-лі, користування послугами портів і т.д. Англія залишалася найбільшою колоніальною країною, що дозволяло зберігати орієнтацію примушує-ленников на використання дешевої сировини і гарантованих ринків збуту.

Наприкінці XIX в. у світовому промисловому виробництві знижується питома вага та Франції. На її економічному становищі позначилися такі чинники:
1) лихварський характер капіталізму, пов'язаний з мальтузіан-ської моделлю розвитку і спрямований на мінімізацію ризику, на про-стое відтворення;
2) поразка у Франко-пруській війні (відторгнення Ельзасу та Лотарингії, вивезення цінностей, сплата контрибуції і т.д.). Загальний підсумок - 13 млрд. франків;
3) моральний і фізичний знос обладнання;
4) вивезення капіталу, що сприяв збереженню лихварської-го характеру економіки;
5) нестача сировини і палива;
6) нерозвинений аграрний сектор.
Відсталою у Франції була і структура економіки, де на відміну від інших розвинених країн провідне місце займало виробництво перед-метов споживання, орієнтоване на зовнішній ринок. У зв'язку з на-чалом мілітаризації економіки на початку XX в. в господарському розви-тії країни відбуваються серйозні зміни, пов'язані з розвитком важкої промисловості і початком процесу концентрації виробниц-ства. Найбільш типовими для Франції формами монополістичних об'єднань були картелі і синдикати, однак виникали і концерни. Більш ефективно в країні діяв фінансовий капітал. Хоча за розмірами експорту капіталу перше місце у світі займала Англія, головним світовим лихварем була Франція, яка експортувала ка-живив не в формі інвестицій, а у формі позики. Після 1900-1903 рр.. в країні відбувається промисловий підйом, але темпи розвитку низькі: зменшення промислового виробництва з 1871 по 1913 р. з 10 до 6%, відповідних 4-му місцю у світі.
У Японії, незважаючи на активне і цілеспрямоване розвиток тя-желой промисловості, панівне становище займала тек-стильна промисловість. Країна залишалася аграрно-індустріальною, а в її загальнонаціональної продукції промисловість займала 40%. При цьому особливе значення грала військова промисловість, получав-Шая державні дотації та субсидії і що сприяла агресивних зовнішньому курсу. Тривав процес концентрації вироб-ництва і капіталу, але монополістичні об'єднання склали всього 0, 4% від загального числа компаній, що діють в країні.
Економічний розвиток США та Німеччини у розглянутий пе-ріод часу характеризується значним прискоренням темпів зростання, що дозволило цим країнам зайняти місця провідних індустріальних держав. Для американської економіки це пояснювалося наступними факторами:
* наявністю природних ресурсів;
* високим рівнем накопичення національного капіталу;
* швидким зростанням населення за рахунок припливу іммігрантів з інших країн;
* розважливою протекціоністською політикою держави;
* віддаленістю від основних конкурентів;
* пізнім завершенням промислового перевороту.
Індустріалізація кінця XIX-початку XX в. на відміну від предшест-вующего періоду спиралася на внутрішні можливості США. У про-мисловості поряд з використанням досягнень світового досвіду був зроблений акцент на власні технічні ідеї (винаходу Т. Едісона, А. Белла і т. д.). США стали батьківщиною трестів, перший з кото-яких - об'єднання "Стандарт Ойл Траст" - був створений в 1879 р. Рок-Феллером. Важливе значення для становлення нових форм організаці-Онно-економічної структури економіки мав виникло на рівні трестів відділення функцій управління від виконавців, що лягло в осно-ву ідей "наукового управління" - менеджеризму Ф. У. Тейлора.
Процеси монополізації протікали в банківській сфері. У США були створені дві найбільші фінансові групи - Моргана і Рок-Феллера. Монополізація в країні набула найбільш закінчені форми, але тут найсильніше проявилися і антимонопольні тенден-ції. За прийнятим Конгресом США закону Шермана 1890 всяке об'єднання у формі тресту або іншій формі, спрямоване на ограни-чення виробництва і торгівлі, оголошувалося незаконним.
Посилення регулюючої ролі держави в промисловій і банківській сфері яскраво проявилося в серії реформ початку XX в., Що отримала назву "прогресивної ери" в рамках "чесного курсу" президента Т. Рузвельта (1901-1909 рр..) і характеризувалася прийняттям законів про контроль за діяльністю трестів. Продовженням цих реформ стала політика "нової демократії" президента В. Вільсона (1913-1921), заснована на ідеї регулювання конкуренції. Найважливішим законом, що поклав початок реорганізації кредитної і банківської систем США, був закон про створення Федеральної Резервної системи (ФРС), прийнятий у грудні 1913
Настільки ж стрімким було економічний розвиток об'єд-нившиеся в єдину державу Німеччини. В останній третині XIX в. промисловість стала відігравати основну роль в господарському житті країни, на початку XX в. там було зайнято вже 43% населення проти 29%, зайнятих у сільському господарстві. Технічний рівень німецької, щодо нової промисловості був вище англійської та француз-ської старої. Тому німецька промисловість практично не знала проблеми переозброєння. Значно повільніше, ніж важка інду-стрия, розвивалася легка і харчова промисловість, що визначаються-лось недостатньою ємністю внутрішнього ринку. Промисловий підйом супроводжувався значною концентрацією виробництва і капіталу. Монополістичні об'єднання в Німеччині мали свої особливості:
* панування картелів і трестів;
* більш повний, але не глибокий характер;
* менший політичну вагу;
* більш ранні і швидкі терміни створення.
Невідповідність розвитку виробництва платіжним здібностям внутрішнього ринку, а також незабезпеченість країни деякими ві-дами сировини (особливо нафтою) змушували німецькі монополії актив-но діяти на світовому ринку. У 1910 р. налічувалося вже близько 100 міжнародних монополій за участю Німеччини. Однак німецький торговий баланс був пасивним, тому що вартість ввезеного сировини і продовольства перевершувала вартість експорту промисло-вих товарів. Дефіцит торгового балансу покривався прибутками від іноземних інвестицій німецького капіталу що розвиваються стра-ни.
Ускладнення зовнішньоекономічних зв'язків призвело до возникнове-нию проблеми фінансування міжнародної торгівлі. Економіч-ське лідерство Англії, що перетворило її на світового фінансового коро-ля, сприяло орієнтації національних валют до фунта Стерлин-гов, який ще з XVII в. мав золотий вміст. Однак до кінця XIX в. золотоденежних звернення сусідить із срібним, тобто діє система біметалізму. У 1865 р. за угодою Франції з іншими біметалічними державами (Італією, Іспанією, Бельгією) був утворений Латинський грошовий союз. Девальвація срібних грошей внаслідок зростання виробництва срібла призвів до скасування вільного карбування таких монет і обмеження їх обігу. Це рішення Латинського грошового союзу отримало назву "кульгавого" биметал-лизма. Більшість розвинених країн наприкінці XIX-початку XX ст. присое-дінілось до системи золотого стандарту, при якому гроші обменива-лись на золото. Валютний курс був стабільним, коливання допус-калось в невеликих межах, які іменувалися "золотими точка-ми".
Перехід до нового рівня промислового виробництва посилив нерівномірність економічного розвитку, тим більше що розподілений-ня ринків збуту і джерел сировини не відповідало реальної ролі країн у світовому господарстві. Це призводило до наростання проти-речій між розвиненими державами, яке призвело до першої мі-ровой війні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в. "
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  структурні зміни. Коли настане кінець, зі 166 мільярдами торгового дефіциту і з 1 трильйоном міжнародного боргу, то, в припущенні ставки в 10%, американцям доведеться скоротити свій імпорт на 266 мільярдів доларів на рік. 100 мільярдів доларів, які американцям доведеться платити у вигляді відсотків на свої міжнародні борги, їм доведеться не позичати, а заробляти, і вони не зможуть
 2. Великі цикли кон'юнктури
  структурними перетвореннями в економіці. Проте теорія довгих хвиль не є універсальною. Вона неодноразово піддавалася критичному аналізу. Як відомо, життя вносить численні поправки в різні концепції суспільного розвитку. Разом з тим теорія довгохвильових циклів допомагає вивчати і прогнозувати загальні закономірності соціально-економічного
 3. Галузева структура
  змінам під впливом науково-технічного прогресу, циклічного розвитку економіки і ряду інших факторів . Формується галузева структура на основі суспільного поділу праці. Розподіл національного господарства на основні сфери економіки (сільське і лісове господарство, промисловість і будівництво, транспорт, торгівля та інші галузі сфери послуг) висловлює загальний поділ праці. В
 4. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  структурну перебудову торгово-сімейних компаній Міцуї і Міцуї-бісі, які поступово еволюціонізіровала до моделі концерну. У 1905-1907 рр.. в Японії завершується промисловий переворот, що відбивається на структурі економіки. Особливості структури економіки в Японії на початку XX в.: * Металургія, текстиль, суднобудування, великі підприємства з машинною технікою; * кустарна і домашня
 5. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Структурні диспропорції: якщо в 1940 р. на частку важкої індустрії припадало 61,2% всієї продукції, що випускається про-промислово продукції, то в 1960 р. цей показник збільшився до 72,5%. Серед причин такого становища слід виділити не стільки пріоритетний розвиток важкої індустрії, скільки відсутність дію-ських механізмів довгострокового планування. Так, наприклад, і не був складений детальний план на
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
    структурна перебудова; * зростання вкладених інвестицій; * збільшення продуктивності праці. Іншим найважливішим фактором післявоєнного розвитку стало вступ-ня розвинених країн в епоху НТР - науково-технічної револю-ції. НТР - якісний стрибок у розвитку суспільства, обумовлений використанням передових досягнень науки і техніки, технології в господарстві, у виробництві з метою підвищення
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
    структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів державно-го регулювання економічних процесів. Особливе значення слід придбати тане глобалізація виробництва і споживання, яка стає головним фактором
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
    структурній перебудові економіки, в координації економічної політики у міжнародному масштабі. Окремі раціональні сторони кейнсіанства - скажімо, ідеї активізації інвестиційних процесів з боку держави, посилення контролю держави за зростанням заробітної плати та інші слід використовувати і нам з метою виходу з глибокої економічної кризи і подальшого поступального
 9. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
    структурним зрушенням в економіці. Тому не дивно, що в даний час інтенсивно розвиваються такі форми співробітництва гігантських корпорацій, як організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами, науково-технічною інформацією та ін Виникнення подібних міжфірмових об'єднань, консорціумів, в першу чергу, пов'язано з реалізацією великих науково- технічних програм.
 10. § 43. Бюджетна і податкова системи
    структурної перебудови народного господарства, проведення раціональної регіональної політики тощо). Бюджетна система - це сукупність - всіх бюджетів країни в їх взаємодії. Її цілісність бюджетної системи забезпечується ретельним узгодженням доходів і витрат уряду, закріпленим у юридичних нормах. Бюджетна система залежить від державного устрою країни,
© 2014-2022  epi.cc.ua