Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Основні риси світового господарства

Перш за все необхідно відзначити, що світове господарство складається з національно-державних економік, що знаходяться між собою у постійній і взаємного зв'язку тією мірою, яка забезпечує вигідність участі країни в світовому господарстві. Результатом функціонування світового господарства є підвищення ефективності використання ресурсів в кожній державі, прискорення темпів економічного зростання в усьому світі. Світове господарство являє собою глобальний економічний організм, що складається практично з усіх країн і народів планети. Світове господарство розвивається за законами ринку. Це переважно ринкова система. Однак вона поки ще ^ являє собою однорідного єдності. У систему світової економіки входять держави з різними укладами господарства.
Світове господарство характеризується наявністю розвиненої ринкової інфраструктури, яку утворюють світові ринки: товарів і послуг, факторів виробництва, капіталів; а також світова валютна та фінансова системи.
В даний час чітко проглядається наступна структура світового господарства:
1) світовий ринок товарів і послуг;
2) світовий ринок капіталів ;
3) світовий ринок робочої сили;
4) міжнародна валютна система;
5) міжнародна кредитно-фінансова система.
Крім того, інтернаціоналізація інтенсивно розвивається у сфері інформації, НДДКР, культури. Формується єдиний науково-інформаційний простір.
Основними суб'єктами світового господарства є:
- держави з їх народно-господарськими комплексами;
- транснаціональні корпорації;
- міжнародні організації та інститути;
- фірми всіх секторів господарства, що вийшли за національні кордони.
Світове господарство характеризується нерівномірністю розвитку. Економічні відмінності між частинами полягають в ступені розвитку ринків товарів, праці, капіталів та інформації, глибині поділу праці всередині країн і характері їх включеності у світовий ринок, рівні і формах соціального захисту населення.
Різноманітність сполучень показників економічного розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору.
Для цього використовуються кілька основних показників і критеріїв:
- абсолютний і відносний ВВП (ВНП);
- НД і дохід на душу населення;
- галузева структура національної економіки;
- структура експорту та імпорту країни;
- рівень і якість життя населення і деякі інші.
Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на групи країн за рівнем доходу на душу населення. Такий підхід використовується в ООН, ВМФ, МБРР (абсолютні показники доходу на душу населення по країнах обчислюються щорічно). Наприклад, МБРР розрізняє три групи країн відповідно до рівня доходу. У 1995 р. було визначено такі граничні значення річного доходу на душу населення: низький рівень доходів - не більше 765 дол (49 країн), середній рівень доходів - від 766 до 9385 дол (58 країн), високий рівень доходів - 9386 дол і вище (26 країн). Додаткова межа доходу на душу населення 3035 дол вводиться між рівнем доходів незначно вище і незначно нижче середнього.
Світ за своєю соціально-економічною природою вкрай неоднорідний. В даний час можна виділити три групи країн: промислово розвинені країни з ринковою економікою, що утворюють як би каркас світового господарства; країни Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії (або країни «третього світу»); країни з перехідною економікою, представлені в основному державами Східної Європи, а також Росією, що знаходяться на шляху розвитку нових форм господарювання.
У структурі світового господарства можна виділити центр і периферію. До центру відносяться високорозвинені промислові країни, на частку яких припадає три чверті сукупного обсягу світового валового національного продукту, потоків капіталу і світової торгівлі. Ці країни (багато з них входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку) є піонерами науково-технічного прогресу, застосування високих технологій і наукових відкриттів, володіють величезним військово-промисловим комплексом і найбільш дієздатної військовою організацією (НАТО).

Відносини між промислово розвиненими країнами характеризуються боротьбою двох тенденцій - співробітництва та суперництва (конкуренції). Серед економічно розвинених країн найбільшою міццю володіють США, які спільно з Канадою та Мексикою будують обширне економічний простір, країни Західної Європи (ЄС і ЄАВТ), Японія, нові індустріальні держави Азіатського регіону (Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея).
До периферії належать всі інші держави. Їх також називають «третій світ» або «розвиваються» країни. Багато з них мають однобоку сировинну або напівфабрикатну спеціалізацію економіки, застарілу матеріальну базу виробництва, низький рівень розвитку товарно-грошових відносин.
Центр і периферія знаходяться в постійному зв'язку і взаємовпливі, незважаючи на те що перед державами стоять різні проблеми. Для багатьох країн центру на перше місце висуваються екологічні та гуманітарні критерії розвитку, формування якісно нової структури виробництва і споживання. Для розвиваються - перехід до стійкого зростання, вирішення соціальних проблем; в ряді країн - забезпечення населення продовольством.
Світове господарство відрізняється від національного наявністю єдиного світового ринку. На його функціонування істотний вплив робить економічна політика розвинених держав. Відмінною особливістю світового ринку виступає функціонування системи світових цін та міжнародної конкуренції. Остання зводить різні національні вартості до єдиної інтернаціональної. Світова ціна визначається умовами в тих країнах, які постачають на світовий ринок основний обсяг благ. Між країнами ведеться запекла конкуренція за ринки збуту. Вона нерідко протікає в ціновій формі: текстильних, автомобільних, комп'ютерних, торгових воєн. Широке поширення одержали різні види нецінової конкуренції, пов'язані з ефективністю використання досягнень НТР та організаційно-управлінських заходів.
Світове господарство характеризується все більш широкою і глибокою інтеграцією і інтернаціоналізацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні риси світового господарства "
 1. Висновки
  риси світового господарства: постійна і взаємний зв'язок і вигідність участі в ньому національних господарств; глобальний економічний організм, що розвивається за законами ринку; створення єдиного світового ринку; наявність розвиненої ринкової інфраструктури; специфіка структури (світовий ринок товарів і послуг, капіталу, робочої сили, міжнародна валютна і кредитно-фінансова системи); формування єдиного
 2. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі
 3. Запитання для самоперевірки
  основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати
 4. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  основні варіанти переходу від централізованої системи господарювання криночной економікесозданія економічних інститутів (Китай і неабиякою мірою - Угорщина). Другий - шокова терапія, що застосовувалася з тим або іншим ступенем інтенсивності в Росії і в більшості країн Східної Європи (в класичній формі - у Польщі). Відмінності між зазначеними варіантами полягають в термінах проведення
 5. Тіньова економіка
  основному готівкові гроші, в тому числі іноземна валюта, а поширеним методом реалізації подібних відносин виступає насильство над суб'єктом угод. або загроза його застосування. Можна виділити, принаймні, два «поля» існування тіньової економіки: 1) «сірий», або нелегальний, ринок, тобто в принципі дозволені, але офіційно не зафіксовані економічні операції, 2)
 6. Висновки
  риси перехідної економіки: мінливість, нестабільність; змішаність старого і нового; альтернативний характер розвитку перехідної економіки ; особливість протиріч, історичність. Найважливіші специфічні закономірності перехідної економіки - інерційність відтворювального процесу та інтенсивний розвиток нових форм, елементів, інститутів. 4. Головні завдання перехідної економіки Росії -
 7. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  основні ідеї економічного лібералізму. Кінець вісімнадцятого століття - становлення буржуазної етики і особлива увага приділяється обгрунтуванню концепції природних, невідчужуваних прав і свобод особистості. Це мало на увазі і свободу людини у сфері економічної діяльності. Людина завжди вживає свободу на досягнення власних своєкорисливих інтересів. Не визнати це неможливо, однак
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
  основному направляла проти утопічного соціалізму-ма, між тим молода історична школа - проти марк-СИЗМ. Молода історична школа виступає одночасно з австрійською, але застосовує інші методи боротьби з марксизмом. Головними представниками молодої історичної школи були Шмоллер, Луйо Брентано, Карл Бюхер та ін Які особливості методології молодий історичної школи?
 9. 2.2. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного господарства
  мування класів і держав. Важливою рисою даного етапу є переважання малих державних форм ("номи" в Єгипті або міста - держави в Греції). Початок залізного віку (III тис. до н.е.) ознаменувався дальньої-шим удосконаленням структури економіки, а в політико-економічному плані - створенням "світових імперій". Причини цих процесів криються не тільки в кризі первісної
 10. 7.5. Умови формування командно-адміністративної системи економіки Росії
  основному з інтелігенції і спиратися-щуюся на Державну думу. Причини формування в Росії системи "державного ка-піталізма": повільні темпи розвитку; недостатні стимули до підприємництва; мобілізаційний шлях розвитку; зв'язок розвитку промисловості з державними замовлення-ми; подвійність соціально-економічної структури: примушує-ленний капіталізм і
© 2014-2022  epi.cc.ua