Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки, економічний розвиток і зростання, циклічність, інфляція і безробіття, споживання, заощадження та інвестиції, державні витрати і оподаткування, грошовий обіг, фінансова система та ін Проведено аналіз міжнародних екноміческіх відносин, інтернаціоналізація економіки в рамках світового господарства, зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування.

Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних спеціальностей.

Передмова
Розділ I ВСТУП В економічній теорії
Глава 1. Основні етапи розвитку економічної теорії
1. Найпростіше розуміння економіки. Економія. Хрематистика
2. Значення економіки як науки та її найважливіші школи
Генезис економічної науки
Пролетарська політична економія
3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
Кейнсианство
Інституціоналізм
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
1. Предмет економіки як науки
Виробничі відносини
Народне господарство та раціональна організація господарської діяльності
Поведінка людини і фірми
Синтез визначень
2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
Економічна категорія і закон
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 3. Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір
1. Економічна система суспільства: поняття та зміст. Економічний вибір
Господарська діяльність. Блага і потреби
Продуктивні сили і виробничі відносини
Економічні ресурси, їх обмеженість. Економічний вибір
Крива виробничих можливостей і економічна ефективність
Основні питання економічної системи: «Що?», «Як?», «Для кого?»
2. Класифікація економічних систем
3. Загальна характеристика економічних інститутів
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
1. Поняття ринку і ринкового механізму
Еволюція поглядів на ринок
Сутність і функції ринку
Історичні умови виникнення ринку
Ринковий механізм і його елементи
2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
Крива попиту і закон падаючого попиту
Величина і характер зміни попиту
Еластичність пропозиції
4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
Втручання в механізм ринкової рівноваги
Роль ціни в економіці
Ціна і основні підходи до встановлення цін
Види цін
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
Обсяг блага
Обсяг загальної корисності
Гранична корисність
2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
Криві байдужості
Аксіома безперервності
Аксіома можливості вибору.
Аксіома транзитивності.
Аксіома ненасиченості
Гранична норма і зона заміщення
Бюджетні обмеження
3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
Взаємозамінність факторів виробництва
Модифікацією виробничої функції є изокванта
Ефект масштабу
Закон граничної продуктивності
2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
Альтернативні «явні» і «неявні» витрати
Економічні та бухгалтерські витрати
Постійні, змінні та загальні витрати
Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
3. Виручка і прибуток фірми
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
Види конкуренції
2. Монополія і олігополія. Ринкова влада
Методи і способи боротьби монополій на ринку
Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
3. Антимонопольне регулювання
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
Опції ринку праці
Класифікація ринків праці
Механізм функціонування ринку праці
Фактори
Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
Економічна рента на ринку праці
3. Концепції зайнятості населення
1. Неокласичний підхід
2. Кейнсіанський підхід
3. Монетаристская модель
4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
5. Концепція гнучкого ринку
Стан ринку праці та зайнятості в Росії
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
2. Ринок капіталу. Процентна ставка
Процентна ставка
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 10. Ринок землі. Рента
1. Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі
2. Сільськогосподарський і несільськогосподарського попит на землю
3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
4. Ціна землі та орендна плата
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
1. Необхідність державного втручання в економіку
2. Основні функції сучасної держави
Зовнішні ефекти
Громадські товари
Три глобальні функції держави
3. Загальна рівновага і добробут
Критерії оцінки добробуту
4. Розподіл доходів. Нерівність
Висновки
Запитання для самоперевірки
Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
Система національних рахунків (СНР)
Основні структурні елементи системи національних рахунків
Три групи найважливіших макроекономічних показників
Національне багатство
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
Причини циклічності
2. Економічна нестабільність і безробіття
Методи боротьби з безробіттям
3. Інфляція: типи, причини, наслідки
Вимірювання інфляції
Причини (джерела) інфляції
Типи і види сучасної інфляції
Соціально-економічні наслідки інфляції
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
1. Рівноважний функціонування національної економіки
Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
Концепції загальної економічної рівноваги
Рівноважні і нерівноважні системи
2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
Основні типи інвестицій
4. Інвестиції. Гранична схильність до інвестування
Мультиплікатор та акселератор
Два підходи до розподілу сукупного доходу
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 15. Державні витрати та податки. Бюджетно-податкова політика
1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
Державний бюджет, фінанси і фінансова система
2. Податки: сутність, види, функції
Податкова система
3. Бюджетно-податкова політика держави
Цілі фіскальної політики
Типи фіскальної політики
Податковий мультиплікатор
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 16. Гроші та грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
1. Гроші та їх сутність
Форми скарбів
2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
Попит на гроші
Кейнсіанська теорія попиту на гроші
Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
3. Сучасна кредитно-банківська система
Кредит, його сутність , функції і види
Структура кредитно-банківської системи
4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
Інструменти грошово-кредитної політики
Політика «дешевих» і «дорогих» грошей
Висновки
Терміни і поняття
Питання для самоперевірки
Глава 17. Економічне зростання і розвиток
1. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
Визначення економічного зростання
2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
3. Типи економічного зростання
4. Сучасні моделі економічного зростання
Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
Неокейнсианские моделі економічного зростання
Концепція «нульового економічного зростання»
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація
Сучасні теорії МРТ
Основні риси світового господарства
Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
Зовнішньоторговельна політика
Платіжний баланс
3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
Валютна політика держави
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
Основні риси перехідної економіки
Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
2 . Власність і приватизація
Користування - фактичне застосування веші залежно від її призначення.
Форми власності
Роздержавлення і приватизація
Тіньова економіка
3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
Відкрита і закрита економіка
Висновки
Терміни і поняття
Запитання для самоперевірки
Рекомендована література
Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 19. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 20. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua