Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс

Зовнішня торгівля - найважливіша форма міжнародних економічних відносин; поряд з міжнародним виробничим, науково-технічним та іншими формами (підготовка кадрів, туризм тощо) співробітництво.
Основні форми міжнародного виробничого співробітництва:
- спільна координація виробництва і збуту на основі спеціалізації і кооперування;
- спільне володіння підприємствами (спільні підприємства);
- підрядне будівництво;
- науково-технічне співробітництво.
Особливо значущим для сучасного розвитку світового господарства стає науково-технічне співробітництво, найбільш раціональними та ефективними формами якого виступають:
- створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків;
- спільні експерименти в області вдосконалення діючої техніки і технології з метою поліпшення техніко-економічних показників роботи фірми;
- спільні вишукування та вивчення закордонного досвіду в галузі організації виробництва і праці;
- поточна координація та консультації з питань науково-технічної політики;
- організація підготовки кваліфікованого дослідницького персоналу
Необхідність і доцільність (вигідність) вільної зовнішньої торгівлі на противагу поглядам меркантилістів обгрунтували ще класики політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо на основі переваг міжнародного поділу праці (див. сучасні теорії МРТ).
Сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн утворює міжнародну торгівлю.
Міжнародна торгівля - це обмін товарами і послугами між державно-національними господарствами. Вона зародилася в глибокій старовині, але лише до XIX в. приймає форму світового ринку, оскільки в неї виявляються втягнутими в основному всі розвинені країни.
Для оцінки міжнародної торгівлі аналізується або сумарний обсяг експорту, імпорту, або зовнішньоторговельний оборот країни.
Він розраховується шляхом підсумовування експорту та імпорту.
Експорт (вивезення) товарів означає, що їх реалізація відбувається на зовнішньому ринку. Економічна ефективність експорту визначається тим, що дана країна вивозить ту продукцію, витрати виробництва якої нижча світових. Розмір виграшу при цьому залежить від співвідношення національних і світових цін даного товару, від продуктивності праці в країнах, що беруть участь у міжнародному обороті даного товару в цілому.
При імпорті (ввезенні) товарів країна купує товари, виробництво яких в даний час економічно невигідно, тобто купуються вироби з меншими витратами, ніж витрачається на виробництво даної продукції всередині країни. При підрахунку ефективності зовні ^ торгівлі визначається той економічний виграш, який отримує дана країна за швидкого задоволення своїх потреб у певних товарах за рахунок імпорту і вивільнення ресурсів, що витрачаються на виробництво подібних товарів в країні.
Існує ряд показників, що характеризують ступінь включеності країни у зовнішньоекономічні зв'язки. Наприклад, показники рівня міжнародної спеціалізації виробництва галузі (відповідно виду виробництва) - коефіцієнт відносної експортної спеціалізації (Коесит) і експортна квота у виробництві галузі. Коесит визначається за формулою
де Еп - питома вага товару (сукупності товарів галузі) в експорті країни; Ем - питома вага товарів (товарів-аналогів) у світовому експорті.
Якщо співвідношення перевищує одиницю, з'являються підстави говорити про віднесення даної галузі (товару) до міжнародно спеціалізованими, і навпаки.
Що стосується експортної квоти Ке, то вона є орієнтиром, що характеризує рівень відкритості національної промисловості для зовнішнього ринку:
де Е - вартість експорту.
Збільшення експортної квоти свідчить як про зростаючий участь країни в міжнародному поділі праці, так і про зростання конкурентоспроможності продукції.
Обсяг експорту на душу населення даної країни характеризує ступінь «відкритості» економіки.
Експортний потенціал (експортні можливості) - це та частка продукції, яку може продати дана країна на світовому ринку без шкоди для власної економіки (за відрахуванням внутрішніх потреб).
Зовнішньоторговельний мультиплікатор
Експорт та імпорт, як і інші складові сукупних витрат, діють з мультиплікаційним ефектом. Тому для кількісної оцінки впливу зовнішньої торгівлі на зростання національного доходу і валового національного продукту економічна теорія розробила і використовує в практиці модель зовнішньоторговельного мультиплікатора. Великий внесок у її створення і розвиток внесли Дж. Кейнс, Р. Кан, Ф.Махлуп, П. Самуельсон та інші економісти.
Аналогічно мультиплікатору інвестицій мультиплікатор експорту (Мх) обумовлений внутрішніми процесами в сфері споживання і може бути визначений через граничну схильність до споживання (MRQ або граничну схильність до заощадження (MRS):
MRS (-MRC)
Вплив збільшення експорту ДХ на обсяг виробництва визначається на підставі формули
де Мр - зовнішньоторговельний мультиплікатор.
Але міжнародна торгівля - це не тільки експорт, але й імпорт. І якщо частина отриманого експортного доходу йде на імпорт, то внутрішня купівельна спроможність скоротиться. Імпорт діє як витік, аналогічно заощадженнях (імпорт має негативний знак). Тому аналізувати імпорт можна аналогічно функції заощадження. З введенням поняття граничної схильності до імпорту (MRM), як відносини зміни обсягу імпорту до зміни доходу, формула мультиплікатора приймає вид
(MRS + MRM) & X
А вплив зміни експорту з урахуванням імпорту на зміну обсягу виробництва можна описати як
ДЯЯ / 7=(MRS '
Дія мультиплікатора зовнішньої торгівлі не нескінченно. Мультиплікує носить затухаючий характер , величини чергових приростів неухильно скорочуються, так як значення граничної схильності до споживання імпортних товарів менше одиниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс"
 1. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  зовнішні борги (15). Мексиканська економіка працювала добре, бюджет Мексики був збалансований, але песо було переоцінено, і дефіцит платіжного балансу, де домінувало споживання, доводилося фінансувати короткостроковими вливаннями капіталу замість довготривалих прямих інвестицій (16). До грудня 1994 резерви іноземної валюти впали так низько, що мексиканський уряд повинен був
 2. Причини (джерела) інфляції
  зовнішніх причин відносяться, зокрема, скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі, негативне сальдо зовнішньоторговельного і платіжного балансів. Інфляційний процес у нас посилювало падіння цін на світовому ринку на паливо і кольорові метали, складові важливу статтю нашого експорту, а також несприятлива кон'юнктура на зерновому ринку в умовах значного імпорту
 3. Платіжний баланс
  зовнішньої торгівлі, відображає платіжний баланс країни. Платіжний баланс - ето'вираженное у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою платежів, отриманих з-за кордону, і сумою платежів, переведених за кордон, за той чи інший період (рік, квартал, місяць). I. Рахунок поточних операцій 1. Товарний експорт 2. Товарний імпорт
 4. Висновки
  зовнішньої торгівлі всіх країн утворює міжнародну торгівлю, прийняла в сучасних умовах форму світового ринку. 7. Зовнішньоторговельний оборот - це сума експорту (вивезення товарів на зовнішній ринок) і імпорту (ввезення товарів у країну з-за кордону). Для кількісної оцінки впливу зовнішньої торгівлі на зростання національного доходу і ВНП використовується зовнішньоторговельний мультиплікатор . 8.
 5. Терміни і поняття
  зовнішня, комерційна, взаємна) Валютна політика Система жорстко фіксованих валют Система вільно плаваючих (гнучких) валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 6. Запитання для самоперевірки
  зовнішньої торгівлі. 8. Що таке зовнішньоторговельний мультиплікатор? 9. Що ви можете сказати про зовнішньоторговельної політики і її інструментах? 10. Зростання дефіциту платіжного балансу країни: а) збільшує валютні резерви центрального банку; б) зменшує валютні резерви центрального банку; в) збільшує обсяг грошової маси в країні; г) зменшує обсяг грошової маси в країні; д) не
 7. Глосарій
  зовнішньої заборгованості - перетворення зовнішньої заборгованості в довгострокові іноземні інвестиції через надання власності країни-боржника в рахунок її зовнішнього боргу Конкуренція - суперництво між учасниками ринку за кращі умови виробництва і реалізації продукції Конкурентна перевага - цінові, якісні та інші характеристики продукції підприємства, які вигідно
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Зовнішньоторговельної економічної кон'юнктури в цілому. За роки кризи загострилося суперництво розвинених держав на світовому ринку, причому США виявилися потіснені ФРН і Японією. Збільшення світових цін на нафту призвело до утворення величезного дефіциту торгового балансу, що у свою чергу сприяло подальшому ослабленню позиції долара на світових ринках. На довершення до економічних
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  зовнішньоторговельний фактор. Завдяки поліпшенню економічної кон'-юнктури в розвинених країнах і прискоренню інвестиційних процесів в нових індустріальних державах, темп приросту експорту збільшив-ся в основному за рахунок вивезення американського обладнання і химиче-ської продукції. Особливе значення зіграло і включення Мексики в Се-вероамеріканское угоду про вільну торгівлю. У той же час ринок США
 10. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  зовнішньоекономічною діяльністю; 2) некомерційні банківські установи, які здійснюють валютне обслуговування зовнішніх зв'язків; 3) посередники (окремі брокери, брокерські фірми), які за свої операції отримують комісійну винагороду; 4) державні установи-й, насамперед, центральні банки і державні казначейства окремих країн. Серед суб'єктів валютного ринку
© 2014-2022  epi.cc.ua