Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Запитання для самоперевірки

1. Чи вірні твердження:
а) Оптимальне правило покупки раціонального споживача полягає в тому, що він купує товар за найвищою ціною (так, ні);
б) Реклама побудована в основному на використанні ефекту сноба.
В) Раціональний споживач купуватиме різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів теж буде для нього однакова (так, ні).
2. Гіпотеза про раціональне поведінці споживача полягає в тому, що:
а) споживач робить тільки те, за що йому платять;
б) споживач піклується не тільки про себе, але і про суспільство;
в) споживач прагне до максимуму корисності при обмеженому доході;
г) споживач порівнює всі варіанти вибору і зупиняється на кращому.
3. Гранична корисність - це:
а) максимальний рівень корисності, який хоче отримати споживач;
б) корисність, яку споживач отримує від споживання додаткової одиниці блага;
в) максимальна корисність, яку можна отримати при споживанні даної кількості блага;
г) максимальний рівень корисності, який можна досягти при витрачанні даної суми грошей.

4. Чи однакова гранична корисність купюри в 100 руб. для викладача з твердим окладом платні і для молодого мільйонера з комерційних структур? Обгрунтуйте відповідь.
5. У рівновазі раціональний індивід споживає 2 кг по.мідоров за ціною 3 руб. за 1 кг і 4 кг груш за ціною 5 руб. за 1 кг. Чому дорівнює для нього гранична норма заміни груш помідорами:
а) 2/4, в) 3/5;
б) 1/4; г) 5 / 3?
5.1. Якого економіста Дж. Хікс називав своїм попередником у розробці проблеми бюджетних обмежень споживача:
а) В. Парето, в) Р. Аллена;
б) Є. Слуцького ; г) К. Маркса?
6. Криві байдужості не володіють такими властивостями:
а) крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою менш переважні для споживача набори товарів;
б) криві байдужості мають негативний нахил;
в) криві байдужості ніколи не перетинаються;
г) криві байдужості випуклі до початку координат.
7. Який з графіків показує попит, що формується під впливом ефекту Веблена?
Р
Р '
Q
8.
Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що:
а) зниження ціни товару збільшує (за інших равньгх умовах) реальний дохід споживача;
б) підвищення ціни товару збільшує номінальний дохід покупця;
в) криві байдужості випуклі до початку координат;
г) бюджетна лінія має від'ємний нахил.
9. Якщо буде винайдений вічний двигун, то з теорії споживчої поведінки зникне постулат:
а) множинності видів споживання;
б) ненасиченості;
в) транзитивності;
г) всі постулати збережуть свою силу.
10. Товар Гіффена - це:
а) товар, попит на який падає при зростанні грошового доходу споживача;
б) товар, обсяг попиту на який зростає при зростанні ціни цього товару;
в) товар, попит на який зростає при падінні реального доходу споживача і незмінності відносних цін товарів;
г) товар, попит на який не змінюється при зміні ціни цього товару.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання для самоперевірки "
 1. Передмова
  питань, найважливіші категорії і закони особливо виділені у вигляді визначень, витриманий принцип введення категорій, коли кожне нове поняття спирається на вже вивчені. Після основного тексту глави дано короткі висновки, список найважливіших для запам'ятовування термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному.
 2. Запитання для самоперевірки
  1.Какова витоки економічної науки? 2. Як і коли виникла економіка як наука? 3. Назвіть перші економічні школи і першого економіста в історії економічної думки. 4. Які найважливіші напрямки в розвитку економічної науки XX сторіччя ви можете назвати? Охарактеризуйте їх. 5. Що спільного і відмінного в термінах: економіка, політична економія, економіці,
 3. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 4. Запитання для самоперевірки
  питання. 2. Які економічні системи ви знаєте? 3. Охарактеризуйте господарську діяльність, її стадії і прості елементи виробництва. 4. Що таке економічні ресурси і як вони розрізняються? 5. Що ви можете сказати про ефективність виробництва, оптимумі Па-рето? 6. Охарактеризуйте проблему вибору, які диктував (приховані) витрати і криву виробничих можливостей.
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Перелічіть і охарактеризуйте визначення поняття «ринок». Дайте власне визначення ринку. 2. Які функції ринку ви знаєте? 3. Дайте визначення категорій «попит» і «пропозиція». Що характеризують криві попиту та пропозиції? 4. Які варіанти прояви еластичності ви знаєте? 5. Що ви можете сказати про вартість, корисності та економічної цінності? 6. Назвіть
 6. Запитання для самоперевірки
  для укладання контрактів, що забезпечують всі сторони її діяльності; в) фірма - це організаційно-економічна система, за допомогою якої здійснюються виробничі процеси по створенню товарів і послуг з метою подальшого їх продажу. 6. Студент під час канікул може заробити 500 руб. або піти на курси англійської мови. Вибравши курси англійської мови, студент склав кошторис
 7. Запитання для самоперевірки
  для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє
 8. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який
 10. Запитання для самоперевірки
  для відповіді недостатньо. 10. Від яких факторів залежить ціна землі: а) розміру ренти, б) ставки позичкового відсотка; в) попиту на землю; г) пропозиції землі; д) всіх перерахованих
© 2014-2022  epi.cc.ua