Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Рівноважні і нерівноважні системи

Поряд з поняттям загальної економічної рівноваги в макроекономічному аналізі широке застосування одержало поняття рівноваги кругообігу, що служить основою для характеристики рівноважних і нерівноважних систем.
Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність:
де Y-реальний національний дохід; С - заплановані споживчі витрати домогосподарств; / - заплановані підприємницьким сектором країни приватні інвестиції.

Якщо величина запланованих витрат недостатня порівняно з виробленим національним доходом, то фірми, відчуваючи труднощі зі збутом, накопичують готову продукцію на складах, тобто змушені здійснювати незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси. Навпаки, коли плановані витрати перевищують обсяг пропонованих на ринку кінцевих товарів і послуг, відбувається виснаження товарно-матеріальних запасів підприємців, що може бути представлено як негативні інвестиції в даний вид матеріальних цінностей. Таким чином, основна відмінність нерівноважних економічних систем від рівноважних полягає в наявності незапланованих інвестицій в товарно-матеріальні запаси (7Н).
У формалізованому вигляді цей відмітна ознака нерівноважних систем може бути представлений у формі тотожності:
Y=С + / + / н,
де (/ + / н) - загальний обсяг приватних інвестицій.
Напрямок та ступінь зміни сукупності показників, що характеризують рівноважний розвиток економіки, утворюють економічну кон'юнктуру.
Для характеристики економічної кон'юнктури використовують ряд економічних показників: ВНП, рівень безробіття, особисті доходи, обсяг промислової продукції, рівень цін і ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Рівноважні і нерівноважні системи "
 1. Терміни і поняття
  рівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства Ефект імпортних покупок Шоки попиту та пропозиції Теорія катастроф Стабілізаційна політика Споживання. Крива споживання Функція споживання Середня схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони Енгеля)
 2. 6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії
  рівноважною ціною. Жоден діючий суб'єкт не має ніякого відношення до рівноваги і рівноважним цінами; ці поняття чужі реальному житті та діяльності; вони є допоміжними інструментами праксіологічного міркування, у якого немає інших інтелектуальних способів осягнення невпинної невгамовності діяльності, окрім як протиставити її поняттю абсолютного спокою. Для
 3. Висновки
  рівноважної ставки реальної заробітної плати та рівноважного рівня зайнятості. Рівновага нг ринку праці можливе у двох точках в силу специфіки кривої пропозиції праці. 7. Заробітна плата - це ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Розрізняють почасову, відрядну і акордну оплату праці; номінальну і реальну заробітну плату; природну ціну праці і загальний рівень
 4. Висновки
  рівноважні (Y=С + I, де Y - реальний НД; С-споживчі витрати; / - чисті інвестиції) і нерівноважні (У=С + / + / н, де / н - незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні цінності). 6. Ринок товарів і послуг - це форма конкурентної зв'язку між суб'єктами ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національній економіці протягом певного періоду часу і
 5. Макроекономічна неравновесность
  рівноважний стан або приходить в норму не відразу, а поступово, зі значними витратами і втратами. У результаті існує чимало відмінностей між традиційною картиною, що складається на макроринком, на якому командні висоти займають рівноважні ціни, і «нетипової» ситуацією, породжується нетрадиційним поведінкою кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції. Система
 6. Рівновага в статиці і динаміці
  рівноважний стан основних параметрів? Як відомо, економіка знаходиться в постійному русі, безперервному розвитку: змінюються фази циклу, кон'юнктура, доходи, відбуваються зрушення в попиті. Все це говорить про те, що рівноважний стан тільки умовно може розглядатися як статичне. Узгодження попиту і пропозиції, взаємозв'язок основних ланок господарства досягаються лише у розвитку,
 7. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  рівноважного методу, на відміну від статичної, або рівноважного. Найбільш повно даний метод розроблений в працях американського економіста І. Шумпетера. У політичній економії економічні закони також поділяються на закони організації, функціонування та розвитку явища, але цей поділ інструментарно використовується в дослідженнях явно недостатньо. Основні категорії та терміни
 8. 3.1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. ВИМІР БЕЗРОБІТТЯ
  рівноважний стан ринку, коли пропозиція праці перевищує попит на нього. Співвідношення числа за-нятих і безробітних графічно зображено на рис. 3.1, де DL - крива попиту на працю (робочу силу); SL - крива пропозиції праці; точка E - стан рівноваги, при якому пропозиція праці і попит на нього (Lе) рівні при рівноважному рівні заробітної плати Wе. {Foto16} Рис. 3.1. Безробіття
 9. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  рівноважним механізмом. Суть цього ефекту полягає втом, що суб'єкти прагнуть підтримувати касові залишки на якомусь оптимальному рівні, що відбиває їх подання про регулярність фінансових надходжень і необхідної забезпеченості засобами обігу. Індивіди реагують на змі-ни величини своїх реальних касових залишків, змінюючи величину індивідуального попиту та пропозиції. Щоб
 10. 2. Сучасний підхід до застосування еволюційного принципу в економіці
  рівноважного статичному підходу? Відповідь на це питання і намагається дати сучасна еволюційна економіка. Дуже важливим етапом її становлення стала книга Р. Нелсона і \, Уинтера «Еволюційна теорія економічних змін»] V82) 20. У цій книзі була запропонована еволюційна теорія поведінки фірм, що діють в умовах, що змінюються, і побудований ряд моделей, що описують реакцію фірм і галузей
© 2014-2022  epi.cc.ua