Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги


Економіка Вальраса являє собою безліч індивідуальних економічних суб'єктів, пов'язаних через ринок. Хоча в моделі використовуються агрегатні показники, наприклад сукупний попит на який-небудь товар, грошове вираження сукупного попиту і т.д., всі ці показники є простими арифметичними похідними від змінних індивідуального рівня. За своєю суттю модель Вальраса - мікроекономічна і натуральна, тобто описує економіку в термінах відносних величин - пропорцій, так що сама постановка питання про її макроекономічної інтерпретації і про надання їй грошового виміру може здатися логічно неспроможною. Причому обидва питання тісно взаємопов'язані, так як гроші - особливий товар, що виражає деякі загальні властивості системи.
Цю ж саму проблему можна представити й інакше - як проблему переходу від відносних цін, визначених у моделі Вальраса, до їх абсолютного рівня. Стосовно до цієї інтерпретації і для позначення тієї обставини, що визначення відносного рівня цін (рішення моделі) і визначення їх абсолютного рівня (через введення додаткового рівняння, що встановлює залежність між кількістю грошей в економіці, з одного боку, і загальним рівнем цін і обсягом угод - з іншого) є, по суті, незалежними процедурами, в сучасній теорії існує спеціальний термін «класична
231
дихотомія» 20. Подолання цієї дихотомії зв'язується з макрс економічною інтерпретацією теорії загальної рівноваги і вкль чением в неї грошей.
Одна з найцікавіших спроб вирішення цієї проблеми модель, запропонована Д. Патінкіна в роботі «Гроші, відсоток і ціни» (1956, 1965) 21 і зачепила цілий комплекс проблем, як безпосередньо пов'язаних з теорією загального рівноваги, так і постав-лених кейнсіанської теорією (див. гл. 29).
Модель Патінкіна була отримана з стандартної моделі загальної рівноваги простим агрегированием відповідних функцій.1 За допомогою цієї моделі він намагався вирішити проблему дихотомії і довести стійкість моделі рівноваги, що допускає вимушену безробіття. Основне нововведення Патінкіна, яка зробила його модель помітним явищем у сучасній теорії, полягає в тому, що грошам була додана самостійна роль страхового фонду, і це послужило виправданням включення грошей у формі реальних (тобто з урахуванням купівельної спроможності) касових залишків в індивідуальні функції попиту та пропозиції. Вплив зміни величини реальних касових залишків на рівень індивідуального (і агрегованого) попиту - ефект реальних касових залишків - стало ще одним, поряд з цінами, рівноважним механізмом. Суть цього ефекту полягає втом, що суб'єкти прагнуть підтримувати касові залишки на якомусь оптимальному рівні, що відбиває їх подання про регулярність фінансових надходжень і необхідної забезпеченості засобами обігу. Індивіди реагують на змі-ни величини своїх реальних касових залишків, змінюючи величину індивідуального попиту та пропозиції.
Щоб «виправдати» існування грошей, Патінкін допускає можливість неспівпадання в часі платежів і надходжень, що насправді означає відхід від ідеї аукціоніста або, кажучи
Суть проблеми полягає в тому, що спроби об'єднати модель Валь-раса з рівнянням грошового обігу виявилися неспроможними.
Якщо до звичайної системи Вальраса додати рівняння попиту на гроші, наприклад, відповідно змінивши балансове тотожність, то виявиться, що функція попиту на гроші повинна одночасно бути лінійно однорідною від цін і лінійно однорідною від цін і кількості грошей .
Саме це формальне протиріччя змусило поставити питання про включення грошей і функції попиту.
^ Patinkin D. Money, Interest, and Prices. N.Y., 1956; 2nd ed. N.Y., 1965.
Вперше ідею впливу зміни вартості накопичених активів на споживання висловив А. Пігу в роботі «Зайнятість і рівновагу» (1949). Він пов'язував цей ефект з так званими зовнішніми грошима - чистої заборгованістю уряду приватному сектору.
232
сучасною мовою, від передумови про повної інформованості економічних суб'єктів, або про миттєвої реакції цін на зміну ринкових умов.
У найпростішій моделі діють три групи учасників: споживачі, що пред'являють попит на товари і пропонують працю, фірми, що пропонують товари і пред'являють попит на працю, і держава, яка здійснює емісію грошей. Формально така модель може бути представлена наступним чином:
Y=E (Y, M / p)
L * (W / P)=V (W / P),
де Е-сукупний попит; Р - індекс цін; К-сукупна пропозиція (дохід у натуральному вираженні); М ~ маса грошей в обігу; L'', Ls - попит і пропозиція праці ; L - рівень зайнятості; W-номінальна заробітна плата.

Рис.2
Графічна інтерпретація моделі може бути представлена наступним чином (рис. 1 і 2). Припустимо, що скоротився сукупний попит (Et зсувається вниз до Е2). Точка макроекономічної рівноваги переміщується з А в В. Якщо ціни абсолютно рухливі, то можна очікувати миттєвого відновлення равнове-
233
ся на ринку товарів завдяки ефекту реальних касових залишків ков . Але якщо ієни недостатньо рухливі, то виникає ситуація надлишкової пропозиції товарів, на яку фірми реагую) скороченням виробництва і попиту на робочу силу. Ця ситуація відбивається точкою D, в якій ні фірми, ні працівники не нахо дятся в положенні рівноваги, так як при W / Р=(ЩР) 0 у фірм порушено умова максимального прибутку, і вони будуть прагнути до розширення виробництва, а на ринку робочої сили виникають! ситуація надлишкової пропозиції. Якщо ціни і заробітна плата змінюються, а обсяг сукупного попиту - немає, ситуація вимушеність зберігається. Відновлення рівноваги припускає, по-перше, рухливість цін і заробітної плати, а по-друге, наявність ефекту реальних касових залишків, який «зрушить» лінію сукупного попиту вгору. У результаті колишній обсяг виробництва відновлюється, але при більш низькому значенні номінальних цін і заробітної плати.
Подібна модель викликала широку дискусію, в ході якої обговорювалися наступні проблеми: відносної швидкості реакції цін і кількостей на скорочення попиту; відносної сили (спрямованого на відновлення рівноваги з повною зайнятістю) ефекту реальних касових залишків і механізму руху до рівноваги при більш низькому рівні виробництва; характеру ситуації вимушеного безробіття (чи відносити цю ситуацію до рівноважної або нерівноважної). Була також поставлена проблема очікувань і пов'язана з нею проблема невизначеності.
Інтерес до цих проблем виник ще наприкінці 20-х років, коли багато теоретиків, прагнучи подолати статичний характер моделі загальної рівноваги, зверталися до ідеї послідовності рівноважних станів, сполучною ланкою між якими були очі-данія31. У 1927 р. Г. Мюрдаль, розвиваючи ідеї Викселля (див. гл. 16), звернувся до розгляду міжчасового рівноваги, що відображає вплив поточних змін ринкової ситуації на майбутні ціни і, навпаки, вплив очікувань майбутніх змін на поточні ціни. Він ввів поняття «ex ante» і «ex post», виражають відмінності між ситуацією, яку визначають плани і очікування, і ситуацією, яка фіксує їх реалізацію, і використовував ці поняття при поясненні феномена неспівпадання сукупних інвестицій і заощаджень, такого важливого в кейнсіанської моделі (см, гл.
29).
31 Про дослідження ролі очікувань п моделі загальної рівноваги див., наприклад: Phelps E. Equilibrium: as Expectation! Concept / / New Palgrave. Vol. I.L., 1989.
234
Проблема очікувань та їх впливу на поточну ситуацію, так само v, IK і реакція економічних суб'єктів, насамперед інвесторів, мул ступінь реалізації очікувань, була однією з центральних тем у Кгйнса. Майже одночасно ця тема прозвучала у Дж. Хікса в ра-1м> ге «Вартість і капітал» (1939) 24. Хікс намагався подолати ста-i пчность рівноважної моделі і запропонував модель послідовних р мшовесних станів - так звану «многоперіодной модель», і якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і бу-чмцего через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема обмеженості знання економічних індивідів і у зв'язку з нею уточнювалися поняття р.шновесія та раціональності.
Проблема інтеграції очікувань і розширення тимчасового го ™ рм-Юнта, а в більш загальному формулюванні проблема динамізації мо-ш рівноваги була усвідомлена і представниками першого направ-кия, що займаються удосконаленням класичних моделей іновесія. Серед робіт такого роду слід вказати «многоперіод-ц \ ю» модель Р. Раднер, У цій моделі була використана ідея сроч-і їхніх угод, тобто таких, які переглядаються перед початком но-imio тимчасового інтервалу на базі накопиченої інформації. Рад-iii'P показав, що за допомогою такої моделі можна вивчати питання про * |> погодженні очікувань і планів учасників, а також дати більш загальне визначення рівноваги, що включає в числі змінних на-рмду з поточними цінами сподівання і плани участніков25.
Теорія загальної рівноваги є абстрактним відповіддю на аб-
'фактний питання про те, чи може децентралізована система, в
i і горою значима тільки інформація, представлена цінами, бути
\ морідоченной? Теорія загальної рівноваги дає на це питання ут-
iii рдітельний відповідь, але не намагається відповісти на питання, якою мірою
рг.шістічна подібна система. Тому й емпірична перевірка
ішотез, і звернення до історичного досвіду в строгому сенсі не
м <ІУК давати підставу для підтвердження або спростування цієї
норії, хоча багато представників зазначеної теорії прагнули
| ч здаватися від найбільш нереалістичних передумов. Усвідомлюючи аб-
рактний характер теорії загальної рівноваги, не можна не визнати
юдотворності її як інструменту вирішення багатьох проблем, часто
входять за спочатку позначені рамки аналізу. Нетоль-
i розвиток теорії загальної рівноваги, але і її критика сприяти-
м Хікс Дж. Вартість і капітал. М.: Прогресс, 1988. "См.1 Вайнтрауб Е.Р. Теорія загальної рівноваги / / Сучасна еко-очіческая думка М.: Прогресс, 1981.
235
вали появи нових самостійних теоретичних напрямів Так, критика оптимізаційного підходу як способу опису по ведення суб'єкта в умовах невизначеності стимулювала фор мування еволюційної теорії, а спроби порушити проблему розподілу дали поштовх розвитку економічної теорії благо стану.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги "
 1. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  Держава є організація осілого населення, що займає певну територію і підкоряється одній і тій же владі. В давнину вчені (Платон, Аристотель, Цицерон) розглядали державу як форму людського співжиття або як середовище, в якому людина знаходить умови існування. Причому, за словами Аристотеля, «середовищем цілком щасливого життя», де держава виховує людину
 2. Концепції загальної економічної рівноваги
  Формально ніхто з представників класиків (Д. Рікардо, А. Сміт тощо) не оперував макроекономічними категоріями. Для них характерний мікроекономічний аналіз. Однак у їхніх поглядах і підходах цілком виразно простежуються чіткі уявлення про функціонування ринкової системи досконалої конкуренції в цілому. Так, А. Сміт висловив ідею про те, що в умовах вільної взаємодії
 3. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення перш все підвищувати
 4. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
 6. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  У розвитку теорії загальної рівноваги в XX в. можна, хоча і з певними застереженнями, виділити два напрямки. Перше, ко торое умовно можна назвати мікроекономічним, пов'язано з і MI Бінарність означає, що надлишковий попит на один товар умениі.н ся точно на ту ж суму, на яку збільшився надлишковий попит на др> 1 <| У разі якщо всі товари - субститути і відбувається бінарний зрушення
 7. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
    ? Передісторія CJ Теорія очікуваної корисності Про Економічна теорія інформації - теорія пошуку? Асиметрія інформації Поняття невизначеності та інформації є як би парними: невизначеність є не що інше, як відсутність інформації. До основних неявним передумовам маржиналистской економі-1 чеський теорії ставилася передумова досконалої (повної) ін-1 формації: доступ до
 8. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
    На відміну від попередніх тим, де головна увага була приділена функціонуванню підприємств (фірм) в ринковій економіці, тобто аналізу мікроекономічних проблем, макроекономіка вивчає економічне «здоров'я» країни в цілому, тобто загальний стан національної економіки. Оскільки суспільство безперервно споживає, то воно повинно безперервно виробляти. Безперервний процес повторення
 9. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
    Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
© 2014-2022  epi.cc.ua