Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони

Якщо предмет науки характеризується тим, що вона вивчає, то метод - як це досліджується. Одне витікає з іншого. Від правильно прийнятого методу залежить реальність результатів.

Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання.

Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення мети.

Одним з таких методів при вивченні господарських явищ є метод наукової абстракції (від лат. Abstractio - відволікання). Дослідник відволікається від другорядних сторін явищ, щоб виявити те, що в них суттєво і постійно повторюється. Так виникають загальні поняття: виробництво взагалі, потреби, розподіл, обмін та ін

Метод наукової абстракції хоча і найважливіший, але не єдиний метод наукового пізнання, який використовується в економічній теорії. Тут активно застосовуються аналіз і синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний методи, економіко-математичне моделювання, економічний експеримент і ін

Аналіз - це уявне розчленування досліджуваного явища на складові частини і дослідження кожної з цих частин окремо. Шляхом синтезу економічна теорія відтворює єдину цілісну картину.

Широко поширені індукція і дедукція. За допомогою індукції (наведення) забезпечується перехід від вивчення одиничних фактів до загальних положень і висновків. Дедукція (виведення) робить можливим перехід від загальних висновків до відносно приватним. Аналіз і синтез, індукція і дедукція застосовуються економічною теорією в єдності. Їх поєднання забезпечує системний (комплексний) підхід до складних (багатоелементних) явищам господарського життя.

Важливе місце в дослідженні економічних явищ і процесів займають історичний і логічний методи. Вони не протистоять один одному, а застосовуються в єдності, оскільки вихідний пункт історичного дослідження збігається загалом і в цілому з вихідним пунктом логічного дослідження. Однак логічне (теоретичне) дослідження економічних явищ і процесів не є дзеркальним відображенням історичного процесу. У конкретних умовах тієї чи іншої країни можуть виникнути економічні явища, які не обов'язкові для панівної системи господарювання. Якщо фактично (історично) вони мають місце, то в теоретичному аналізі їх можна ігнорувати. Ми можемо від них відволіктися. Історик ж не може ігнорувати такого роду явища. Він повинен їх описати.

Використовуючи історичний метод, економіка досліджує господарські процеси і явища в тій послідовності, в якій вони в самому житті виникали, розвивалися і змінювалися одні іншими. Такий підхід дозволяє конкретно і наочно представити особливості різних економічних систем.

Історичний метод показує, що в природі і суспільстві розвиток йде від простого до складного.
Стосовно до предмету економіки це означає, що в усій сукупності економічних явищ і процесів необхідно виділити в першу чергу найбільш прості, виникаючі раніше за інших і становлять основу виникнення більш складних. Наприклад, в аналізі ринку таке економічне явище - обмін товарів.

Економічним процесам і явищам властива якісна і кількісна визначеність. Тому економічна теорія (політична економія) широко використовує математичні та статистичні прийоми і засоби дослідження, які дозволяють виявити кількісну сторону процесів і явищ господарського життя, їх перехід у нову якість. При цьому широко застосовується обчислювальна техніка. Особливу роль тут відіграє метод економіко-математичного моделювання. Даний метод, будучи одним із системних методів дослідження, дозволяє в формалізованою формі визначати причини змін економічних явищ, закономірності цих змін, їх наслідки, можливості і витрати впливу, а також робить реальним прогнозування економічних процесів. За допомогою цього методу створюються економічні моделі.

Економічна модель - це формалізований опис економічного процесу або явища, структура якого обумовлена його об'єктивними властивостями і суб'єктивним цільовим характером дослідження.

У зв'язку з побудовою моделей важливо відзначити роль функціонального аналізу в економічній теорії.

Функції - це змінні величини, що залежать від інших змінних величин.

Опції зустрічаються в нашому повсякденному житті, і ми найчастіше не усвідомлюємо це. Вони мають місце в техніці, фізиці, геометрії, хімії, економіці і т.д. Стосовно економіки, наприклад, можна відзначити функціональний зв'язок між ціною і попитом. Попит залежить від ціни. Якщо підвищується ціна на товар, величина попиту на нього за інших рівних умов зменшується. При цьому ціна є незалежною змінною, або аргументом, а попит - залежною змінною, або функцією. Таким чином, можна коротко сказати, що попит є функція ціни. Але попит і ціна можуть мінятися місцями. Чим вище попит, тим вище за інших рівних умов ціна. Отже, ціна може бути функцією попиту.

Економіко-математичне моделювання як метод економічної теорії отримав широке поширення в XX ст. Однак елемент суб'єктивності в побудові економічних моделей іноді веде до помилок. Лауреат Нобелівської премії французький економіст Моріс Аллі писав 1989 р., що протягом 40 років економічна наука розвивалася в помилковому напрямку: у бік абсолютно штучних і відірваних від життя математичних моделей з переважанням математичного формалізму, що являє собою, по суті справи, великий крок назад .

Більшість моделей, принципів економічної теорії можна виразити графічно, у вигляді математичних рівнянь, тому при вивченні економічної теорії важливо знати математику і вміти складати і читати графіки.


Графіки - це зображення залежності між двома і більше змінними.

Залежність може бути лінійною (тобто постійної), тоді графік являє собою пряму лінію, розташовану під кутом між двома осями - вертикальної (її зазвичай позначають буквою Y) і горизонтальної (X).

Якщо лінія графіка йде зліва направо по низхідній, то між двома змінними існує зворотний зв'язок (так, в міру зниження цін на товар звичайно зростає обсяг його продажу - рис. 2.3 а). Якщо лінія графіка йде по висхідній, то зв'язок пряма (так, у міру зростання

br>
В рамках графічного підходу широко застосовуються діаграми - малюнки, що показують співвідношення між показниками . Вони можуть бути круговими, Стовпчикові та ін (рис. 2.4).

Схеми наочно демонструють показники моделей і їх взаємозв'язку. Прикладом може бути схема 2.1 або 2.2.

При аналізі економічних проблем часто використовують позитивний і нормативний аналіз. Позитивний аналіз дає нам можливість побачити економічні явища і процеси такими, які вони є насправді: що було або що може бути. Позитивні твердження не обов'язково повинні бути вірними, але будь-який спір щодо позитивного твердження можна вирішити перевіркою фактів. Нормативний аналіз заснований на дослідженні того, що і як має бути. Нормативне твердження найчастіше виводиться з позитивного, але об'єктивні факти не можуть довести його істинність або хибність. При нормативному аналізі виносяться оцінки - справедливо чи несправедливо, погано або добре, припустимо або неприпустимо.

Економічні теорії формулюються у вигляді позитивних тверджень, більшість розбіжностей між економістами виникає при розгляді питань нормативного аналізу.

При вивченні економічного життя людей, їх груп і всього суспільства можливі, розумні і необхідні економічні експерименти, хоча далеко не завжди можна передбачити всі ймовірні результати цих експериментів.

Економічний експеримент - це штучне відтворення економічного явища або процесу з метою його вивчення в найбільш сприятливих умовах і подальшого практичного застосування.

Свідоме масове економічне експериментування на мікрорівні пов'язано з діяльністю Р. Оуена, П.Ж. Прудона, Ф. Тейлора, Г. Форда і Е. Мейо, а на макрорівні - з іменами Дж.М. Кейнса і М. Фрідмена. Широкі експерименти на макрорівні проводилися і в СРСР.

Економіка як наука - це системний опис дійсності на основі відображення і абстрактного узагальнення її основних характеристик допомогою визначень , понять, категорій, представлене як закон, правило або модель господарського життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони"
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  методам спостереження і експерименту. Безсумнівно, емпіризм і прагматизм мають рацію, поки вони просто описують методики природничих наук. Але настільки ж безсумнівно і те, що вони абсолютно неправі, коли намагаються відкидати будь-яке апріорне знання і характеризують логіку, математику і праксіологія або як емпіричні і експериментальні дисципліни, або як просто тавтологію. Що стосується праксиологии, то
 2. 3. Апріорі і реальність
  методи природних наук не відповідають праксиологической, економічним і історичним дослідженням. Стверджуючи апріорний характер праксиологии, ми не намічаємо план майбутньої нової науки, відмінній від традиційних наук про людську діяльність. Ми доводимо не те, що теоретичні науки про людську діяльність повинні бути апріорними, а те, що вони завжди були такими. Будь-яка спроба
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  методами неісторичних наук. Факти відбираються шляхом обережного критичного вивчення доступних документів. До тих пір, поки теорії неісторичних наук, на основі яких історик виробляє критичне дослідження першоджерел, досить надійні і достовірні, не може бути ніякого довільного різночитання у встановленні явища як такого. Те, що стверджує історик, відповідає або
 4. 10. Метод економічної науки
  методом логіки і математики. Вона не являє собою закінчену систему чисто апріорних логічних силогізмів, вільних від будь-якого посилання на реальну дійсність. Формулюючи припущення в ході своїх міркувань, вона переконується, що дослідження даного допущення може сприяти розумінню реальної дійсності. У своїх трактатах і монографіях економічна наука не проводить
 5. 1. Закон граничної корисності
  метод класифікації явищ чи ні, відрізняється від питання про те, чи можливо це логічно чи ні.]. Безглуздо групувати різні потреби в класи потреб для того, щоб встановити, що така класифікація марна для теорії цінності. Закон граничної корисності та спадної граничної цінності не залежить від госсеновского закону насичення потреб (перший закон
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  методологічного паліативу. каталлактики використовує термін підприємець в такому значенні: діючий людина розглядається виключно з точки зору невизначеності, яка властива будь-якій діяльності. Використовуючи цей термін, ніколи не слід забувати, що будь-яка діяльність вбудована в потік часу і тому передбачає гіпотетичні роздуми. Капіталісти,
 7. 6. Монопольні ціни
  методів є на національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавне угоду з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного
 8. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  методам виробництва, у яких обсяг випуску на одиницю витрат вище, він повинен подовжити виробничий період. Але, з іншого боку, не кожне напрямок, обраний для використання капітальних благ, накопичених шляхом додаткової економії, вимагає виробничого процесу, у якого період виробництва, починаючи з сьогоднішнього дня і до дозрівання продукту, довший, ніж у всіх процесів,
 9. 2. Початковий відсоток
  методів виробництва, на яку при поясненні відсотка посилаються Бем-Баверк і деякі пізніші економісти, не пояснює цього явища. Навпаки, саме феномен первинного відсотка пояснює, чому, незважаючи на те, що вимагають більшого часу методи дають велику віддачу на одиницю витрат, таки використовуються методи, що вимагають менше часу . Більше того, явище первісного
 10. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  методами. Ці спроби приречені на невдачу. Історія сучасного капіталізму являє собою літопис сталого економічного розвитку, постійно переривається пропасними бумами і депресіями в якості їх неминучих наслідків. Взагалі кажучи, статистичними методами можна відокремити ці повторювані коливання від загальної тенденції до збільшення кількості інвестованого капіталу та обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua