Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Національне багатство

Національне багатство - це загальний підсумок постійно повторюваного процесу суспільного виробництва за всю історію розвитку національної економіки.
Національне багатство - сукупність матеріальних і культурних благ, якими володіє на певну дату національна економіка і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку.
Національне багатство в широкому сенсі слова являє собою все те, чим так чи інакше володіє нація. У цьому сенсі до національного багатства відносяться не тільки матеріальні блага, але і всі природні ресурси, клімат, твори мистецтва та багато іншого. Але все це дуже важко порахувати в силу цілого ряду об'єктивних причин. Тому в практиці економічного аналізу застосовується показник національного багатства у вузькому сенсі слова.
До національного багатства у вузькому сенсі слова відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене. Іншими словами, національне багатство країни являє собою сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених даною країною протягом її історії на даний момент часу. Це результат праці багатьох поколінь-людей.
За своєю структурою національне багатство складається з наступних основних елементів.
Першим і найбільш важливим елементом національного багатства слід вважати виробничі фонди. Вони займають найбільшу питому вагу в складі національного багатства. Тут маються на увазі передусім основні виробничі фонди, оскільки їх технічний рівень головним чином визначає можливість економічного зростання національної економіки.
Крім основних виробничих фондів до складу національного багатства входять оборотні виробничі фонди - предмети праці. Величина оборотних виробничих фондів складає приблизно 25% величини основних виробничих фондів.
Крім основних і оборотних виробничих фондів до національного багатства належать матеріальні запаси і резерви. Сюди входять готова продукція в сфері обігу, матеріальні запаси на підприємствах і в торговельній мережі, державні матеріальні резерви і страхові фонди.
З функціональної точки зору матеріальні резерви і запаси виконують роль стабілізатора економіки при непередбачених обставинах. Вони визначають стійкість і безперервність виробництва при кон'юнктурних та природних катаклізмах. Але особливо стоїть питання про величину страхових резервів і запасів. Практика провідних індустріальних держав свідчить про те, що вони повинні бути досить великі і становити не менше 25% виробничого потенціалу.
Важливим елементом національного багатства є невиробничі фонди, до яких відноситься державний житловий фонд та установи соціально-культурного призначення. Ділення це трохи умовно в силу того, що сюди включається житло. За своєю природою останнє повинно ставитися до розряду домашнього майна, яке в статистиці всіх країн виділяється окремим рядком у структурі національного багатства. Крім житла до домашнього майна відносяться предмети тривалого користування споживчого призначення (телевізори, холодильники, меблі і т.д.).
І нарешті, в структурі національного багатства виділяються природні ресурси. При цьому мова йде не про всіх природних ресурсах, а тільки про тих, які залучені в господарський оборот або розвідані і найближчим часом можуть бути залучені в нього.
Підхід класичної школи до національного багатства в даний час вимагає доповнення. Справа в тому, що меркантилісти, фізіократи і класична школа свої висновки про національне багатство базуватися не на абстрактних умовиводах, а виходили з реальних потреб життя. Ці потреби диктувалися періодом, який прийнято називати індустріальним. В даний час людська цивілізація вступає в наступний етап свого розвитку, який можна умовно назвати постіндустріальним суспільством. Природно, це вимагає нового підходу до оцінки національного багатства, бо постіндустріальне суспільство характеризують як мінімум два принципово важливих моменти: 1) висока інформатизація суспільства і 2) якісне зростання його добробуту.

З формального боку інформація - це відомості, що володіють елементами новизни для їх отримувача та вимагають прийняття з його боку рішення. Інформація - сировина для процесу прийняття рішення. На відміну від природного сировини інформація приходить в необмеженій різноманітності форм з необмеженого різноманітності джерел. Її економічна цінність також різноманітна. Для когось вона коштує мільйони, для когось - не коштує нічого. Вона - інструмент контролю і в економіці, і в політиці, і в окремій фірмі. Але це сировина повинна збиратися, добуватися й оброблятися. Воно повинно збагачуватися в процесі обробки, і йому повинні надавати цінність. Потім воно викидається на ринок, поширюється і стає основою для прийняття рішень. По суті інформація є основою управління, і лише за допомогою інформації можна повною мірою реалізувати потенціал сучасної економіки.
Зараз абсолютно очевидно, що суспільство, не ступить на шлях інформатизації, розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій та радикальної трансформації на її основі всієї структури національного багатства, приречене на деградацію. Бізнес без інформації просто неможливий. Тому інформація є фундаментальне підставу виробництв, торгової та технологічної діяльності, що забезпечує процвітання і розвиток будь-якого сучасного суспільства.
Після появи сучасної інформаційної технології, заснованої на комп'ютерах, стало ясно, що економічна, в тому числі ділова, інформація, а також інформація науково-технічна стає не тільки вирішальним фактором суспільного і господарського розвитку, а й одним з основних елементів національного багатства.
Збільшення національного багатства є результат зростання суспільного виробництва і матеріальна основа його подальшого розвитку, підвищення добробуту народу.
4. Проблема достовірності макроекономічних показників. Чистий економічний добробут
Показник ВВП дає можливість у грошовому вираженні виміряти обсяг річного виробництва країни, але ВВП не повністю відображає економічний добробут нації.
Відносно новим для нашої економічної науки є показник чистого економічного добробуту. У світовій практиці він застосовується на додаток до показника валового національного доходу. Справа в тому, що валовий національний доход не дає задовільної картини економічного добробуту. Це відбувається з наступних причин:
По-перше, практично у всіх країнах відсутня систематична і достовірна інформація таких видів діяльності, як домашній догляд за хворими та дітьми, домашнє благоустрій (ремонт квартир, взуття, апаратури та т.п. своїми силами).
По-друге, відсутня оцінка негативних результатів функціонування виробництва (забруднення навколишнього середовища, зміна клімату, виснаження ресурсів), що спричиняє зменшення добробуту суспільства.
По-третє, показник ВВП не враховує добробут суспільства, пов'язане з дозвіллям: в умовах високорозвиненої економіки рівень доходів достатній для якісного відпочинку і збільшення вільного часу для значної частини населення, що рівнозначно збільшенню добробуту країни.
По-четверте, у світі, в тому числі і в Росії, труднощі достовірного розрахунку макроекономічних показників поглиблюються наявністю тіньової економіки, масштаби якої в даний час не підлягають точній оцінці. На думку Держкомстату Росії, частка її в структурі російського ВВП зараз становить порядку 20%. Але виникає питання: чи обмежується масштаб тіньової економіки цією цифрою і якою мірою її розміри реально враховуються в розрахунках ВВП? За оцінками різних експертів, цей показник варіюється від 30 до 50% у вартісній оцінці. Це впливає на розрахунок таких показників, як, наприклад, швидкість обороту грошових коштів, оборотність коштів у розрахунках.
При оцінці чистого економічного добробуту треба враховувати також рівень життя населення, який визначається як співвідношення реальних потреб громадян і можливостей їх задоволення.
Тут відбувається оцінка не тільки поточних грошових доходів населення і фактичне споживання, але і наявність грошових заощаджень, кількість і якість накопиченого домашнього майна, житла, послуг, охорони здоров'я і освіти.
Крім того, для об'єктивної оцінки чистого економічного добробуту необхідно враховувати розшарування населення за рівнем доходів. Валовий внутрішній продукт цього відбити теж не може. Тут слід використовувати коефіцієнт Джині. Цей коефіцієнт показує характер розподілу всієї суми доходів населення між його окремими групами. При рівномірному розподілі доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює нулю. А чим вище ступінь поляризації суспільства за рівнем доходів, тим ближче коефіцієнт до одиниці.
Відсутність достовірної інформації при прийнятті того чи іншого рішення у сфері макроекономічного регулювання веде до певного спотворення запланованого співвідношення між зростанням цін, подорожчанням кредиту і відтоком капіталу з реального сектора в сферу спекуляції. Надзвичайно важливо враховувати наслідки грошової емісії, яку нині знову стало модно розглядати як нібито прийнятний спосіб виходу з кризи. Зберігається строга статистична закономірність у співвідношенні грошової емісії та економічного зростання:
- в країнах з емісією нижче 4% на рік середньорічні темпи приросту ВВП на душу населення склали 1,9%; з емісією від 4 до 15 % приріст склав 1,8%;
- при емісії від 15 до 30% - приріст 1,7%, при емісії від 30 до 100% економічне зростання склало всього 0,4% на рік;
- понад 100% - економічне зростання був негативний, тобто спад в середньому на 2,2% на рік.
У Росії максимальним темпам емісії відповідали максимальні темпи економічного спаду, при скороченні емісії спад сповільнювався, а в 1997 р. вийшов навіть невеликий приріст виробництва. У 1998 р. мала місце значна емісія, і відновився спад ВВП.
Необхідно відзначити, що на стан економіки Росії величезний вплив справляє конкретна політична ситуація, діюча практика оподаткування та державного регулювання, що сприяє напрямку фінансових ресурсів на споживання більшою мірою, ніж на накопичення та інвестування. При цьому складності в отриманні об'єктивних вартісних оцінок доповнюються проблемами обліку виробництва продукції в натуральному вираженні, викликаними спробами керівників окремих організацій знизити масштаби випуску продукції в цілях як скорочення оподатковуваної бази, так і обгрунтування причин неплатоспроможності.
В результаті в сфері аналізу та прогнозування макроекономічних показників в даний час виникають проблеми при розрахунку:
- обсягів проміжного споживання і валового внутрішнього продукту, у тому числі на стадії первинного розподілу і кінцевого використання;
- фінансових показників господарської діяльності організацій;
- динаміки натуральних і вартісних показників по окремих галузях реального сектора економіки.
Таким чином, виникає необхідність розробки системи розрахунку макроекономічних показників, що включає коригування на неврахований обсяг натурально-вартісних і фінансових ресурсів. Макроекономічні показники важливі для прогнозування економічного розвитку країни, прийняття правильних рішень. І хоча різні показники національного доходу не враховують неринкові і нелегальні угоди, зміни фонду вільного часу та якості товарів, складу і розподілу сукупного випуску, а також екологічні наслідки виробництва, проте вони є досить точними і корисними індикаторами економічного стану країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Національне багатство "
 1. 2. Межі економічного розрахунку
  Економічний розрахунок не може охоплювати речей, які не продаються і не купуються за гроші. Існують речі, не призначені для продажу, і для їх придбання необхідно пожертвувати не грошима, а тим, що не має грошового вираження. Той, хто готує себе до великих звершень, повинен задіяти багато коштів, які іноді вимагають грошових витрат. Але найважливіше, на що повинні
 2. 8. Рухливість інвестора
  Обмежена адаптованість капітальних благ не пов'язує їх власника повністю. Інвестор вільний як завгодно змінювати напрями вкладення своїх коштів. Якщо він здатний передбачити майбутнє стан ринку точніше, ніж інші люди, то він зможе вдало вибрати тільки ті інвестиції, ціна яких виросте, і уникнути інвестицій, ціна яких впаде. Підприємницька прибуток і збиток
 3. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  Знання стає єдиним джерелом довготривалої стійкої конкурентної переваги, оскільки все інше випадає з рівняння конкуренції; але знання може бути використано тільки через кваліфікацію індивідів. Як і все інше, знання і кваліфікації будуть двігатьсявокруг світла - але повільніше, ніж все інше. Для завершення освіти та професійної підготовки
 4. Макроекономічні моделі та їх показники
  Схема кругообігу являє собою приклад макроекономічної моделі. Моделювання і абстрагування - основні методи макроекономічного аналізу, всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебра) опис економічних процесів і явищ з метою встановлення основних
 5. Економічне зростання
    Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 6. 1. Предмет економіки як науки
    З розвитком економіки як науки змінювалися і погляди на її предмет і практичну функцію. Національне багатство Так, меркантилісти, що відображали інтереси торговців епохи первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього
 7. Висновки
    1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 8. Терміни і поняття
    Національне багатство Виробничі відносини Мікроекономіка Макроекономіка Супермакроекономіка Мезоекономіка Теоретична економіка Прикладна економіка Первинна економіка Економіка обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
    Всі найважливіші показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 10. Висновки
    1. Суспільне відтворення - основа національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3.
© 2014-2022  epi.cc.ua