Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності

Виробництво - це процес виготовлення матеріальних благ або процес використання робочої сили, обладнання в поєднанні з природними ресурсами і матеріалами для виготовлення необхідних товарів і виконання послуг.
У виробництві продукту людина впливає на об'єкти природи, надає їм форму, придатну для задоволення матеріальних потреб. Як уже зазначено, виробництво - це переробка речовин природи для безпосереднього споживання або для подальшого виробництва. Така функція виробництва зберігається за будь-якої його соціальній формі.
Для того щоб почати процес виробництва, необхідно мати фактори (ресурси) виробництва. Для нас важливо з'ясувати, які чинники беруть участь у виготовленні) б лаг.
В економічній теорії під фактором виробництва розуміється особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результати виробництва.
Таких факторів, які використовуються для виробництва продукту, дуже багато. Причому для виробництва кожного продукту існує свій набір факторів. Тому виникає потреба їх класифікувати, об'єднати у великі групи.
Існують різні підходи у виділенні факторів і їх класифікації в окремі групи.
Марксистська теорія в якості факторів виділяє робочу силу, предмет праці і засоби праці, підрозділяючи їх на дві великі групи: особистий фактор виробництва і речовий фактор виробництва.
В якості особистого фактора виробництва завжди розглядається робоча сила - сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини до праці.
Як речовий фактора приймаються всі засоби виробництва.
Особистий і речовий фактори утворюють складну систему взаємодії, ефективність якої визначається технологією і організацією виробництва. При цьому технологія виражає взаємодію між головними факторами виробництва. Вона передбачає використання різноманітних методів обробки, зміни властивостей, форми, стану предметів праці.
Організація виробництва забезпечує узгоджене функціонування всіх факторів виробництва, їх пропорційне кількісне співвідношення, взаємозамінність і т.д.
Маржиналістська теорія традиційно виділяє чотири групи факторів виробництва: земля, праця, капітал, підприємницька діяльність.
Земля розглядається як природний чинник. Вона не є результатом людської діяльності. До цієї групи елементів (факторів) виробництва відносять і природні багатства, поклади копалин, які застосовні у виробничому процесі.
У цю категорію включаються орні землі, ліси і т.д.
Капітал як фактор виробництва виступає у вигляді сукупності благ, використовуваних у виробництві товарів і послуг. Це інструменти, машини, обладнання, складські приміщення, транспортні комунікації, засоби зв'язку і т.д. Їх технічний стан постійно вдосконалюється і робить вирішальний вплив на загальну результативність виробничого процесу і його ефективну доцільність.
Праця - це доцільна діяльність людини, за допомогою якої він перетворить природу і пристосовує її для задоволення своїх потреб. Всяка праця має на меті зробити який-небудь результат.
Праця представлений інтелектуальної і фізичної діяльністю, спрямованою на виготовлення благ і надання послуг. Сукупність здібностей особистості, обумовлена утворенням, професійним навчанням, навичками, здоров'ям, утворює людський капітал. Чим кваліфіковану працю людини, тим вище його капітал, а відповідно і дохід з цього капіталу (оплата праці). Інвестиційні вкладення в людський капітал в даний час є найефективнішими і швидко окупаються для суспільства.
Час, протягом якого людина трудиться, називається робочим днем або робочим часом. Їх періодичність - величина мінлива, але не може бути більше доби, бо людині потрібно відновити свої фізичні сили (потрібен час для сну, відпочинку, прийняття їжі тощо), а також необхідний час на задоволення духовних потреб.
Якість праці характеризують такі показники, як продуктивність і інтенсивність (напруженість) праці в одиницю часу. Продуктивність праці показує, яка кількість продукту виробляється в одиницю часу. Вона залежить від майстерності людини, від розвитку науки і техніки, від організації виробництва та ін Майстерність людини іноді успадковується, але частіше досягається тренуванням і навчанням.
Підприємницька діяльність - специфічний фактор виробництва. Вона передбачає використання ініціативи, кмітливості і ризику в організації виробництва. Підприємництво - невід'ємний атрибут ринкової економіки, і хоча поняття «підприємець» в економіці з'явилася в XVIII в. (Р. Кантильон - англійський економіст, вперше вніс в економіку це поняття), тільки в поточному столітті воно стало розглядатися як фактор виробництва.
Підприємницька здатність - це особливий вид людського капіталу, представленого діяльністю по координації і комбінуванню всіх інших факторів виробництва з метою створення благ і послуг. Специфіка цього різновиду людського ресурсу полягає в умінні й бажанні в процесі виробництва на комерційній основі упроваджувати нові види вироблюваного продукту, технологій, форм організації бізнесу при певному ступені ризику і можливості зазнати збитків.
Підприємницька діяльність за своїми масштабами і наслідками прирівнюється до витрат висококваліфікованої праці.
У чому ж відмінність підходів в класифікації факторів виробництва?
По-перше, марксизм виходить з того, що фактори виробництва як економічна категорія визначають соціальну спрямованість виробництва. Вже в початковій основі процесу виробництва формуються класовий склад суспільства і необхідність боротьби
класів за «справедливість». Маржиналісти ж розглядають фактори як загальні техніко-економічні елементи, без яких процес виробництва немислимий.
По-друге, маржиналісти під капіталом розуміють кошти і предмет праці, а природні умови виділяють в особливий фонд. Марксисти об'єднують природні умови, засоби праці і предмети праці в єдиний речовинний фактор. Якщо ж мова йде про особливі природних умовах у виробництві, то специфіка їх враховується через ренту. На їх думку, це вже особливий відділ науки.
По-третє, якщо маржиналісти визнають підприємницьку діяльність як фактор виробництва, то марксисти заперечують її.
В цілому ж відмінність у класифікації факторів обумовлено головним - класовим підходом до аналізу природного виробництва.
Наведені класифікації факторів виробництва не є застиглими, назавжди даними. В економічній теорії постіндустріального суспільства як чинників виробництва виділяються інформаційний та екологічний.
Обидва вони тісно пов'язані з досягненнями сучасної науки, яка сама по собі теж виступає як самостійного фактора, так як робить вирішальний вплив на рівень ефективності виробництва, процес підготовки кваліфікованої робочої сили та підвищення рівня і можливостей людського капіталу.
Інформація забезпечує систематизацію знань, матеріалізованих в систему механізмів, машин, обладнання, моделей менеджменту і маркетингу.
Все більшого значення в сучасному виробництві займає екологічний фактор виробництва, який виступає або в якості імпульсу економічного зростання, або обмеження його можливостей у зв'язку з шкідливістю, загазованістю, забрудненням і т.д.
Підводячи підсумок аналізу чинників, відзначимо, що виробництво можливе тільки при введенні у виробничий процес всіх чинників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності "
 1. Висновки
  виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів та підприємництва), інформації, екологічного фактора. 2. Фактор виробництва - це особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результат виробництва. Фактори виробництва володіють взаємозамінністю. Остання обумовлена не тільки обмеженістю, а й ефективністю їх використання. 3.
 2. Терміни і поняття
  виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція
 3. Висновки
  виробництва, за які вона повинна заплатити стороннім організаціям або приватним особам. Альтернативні витрати, як правило, виникають, коли використовуються ресурси, що належать самій фірмі. При цьому можлива вигода від використання даних ресурсів іншим способом на стороні розглядається в якості альтернативних витрат фірми. Облік цих витрат при прийнятті рішень про доцільність
 4. Глосарій
  виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації , що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі
 5. § 12.Товар і його властивості
  виробництва полягає в тому, що вона є речовою основою, матеріальним носієм суспільних відносин і мети виробництва і її слід вивчати як суспільну споживчу вартість, оскільки в умовах суспільного поділу праці продукт виробляється не для споживання самим виробником, а для інших людей. Так як суспільна споживча вартість представляє
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  виробництво. Сенс закону попиту і пропозиції повніше розкривається у певній сукупності економічних категорій, які групуються навколо нього. До таких категорій відносяться платоспроможний і сукупний попит, ціни пропозиції, попиту, рівноваги, пропозиція та ін Платоспроможний попит - це частина (хоча і найбільш важлива) потреб суспільства, оскільки у значної частини
 7. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  виробництва він стверджував, що праця, капітал і природа рівноправно беруть участь у процесі створення вартості. Ідею про рівноправність чинників, що створюють нову вартість, по-своєму розвинув американський економіст Дж.Б.Кларк. На базі теорії граничної корисності він створив вчення про граничну продуктивність праці і капіталу. Не дивно, що ці альтернативні теорії успадкували характерні риси
 8. Питання до заліку
  виробництва. 8. Проблема вибору оптимального рішення в економіці та економічна ефективність. Кордон виробничих можливостей. Закон зростаючих поставлений витрат. 9. Особливості традиційної, командної та ринкової економічних систем у вирішенні основних економічних проблем. 10. Сучасна ринкова економіка і особливості її різних моделей. 11. Натуральне і товарне
 9. Питання до іспиту
  виробничих можливостей. Закон зростаючих поставлений витрат. 6. Власність як економічна категорія. Економічний і правовий аспекти власності. 7. Еволюція форм власності. Приватизація: необхідність, зміст і форми. 8. Можливі системи організації економічного життя суспільства. Особливості традиційної, командної та ринкової економічних систем.
 10. 4. Облік витрат виробництва
  виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок того, що витрати вище, ніж
© 2014-2022  epi.cc.ua