Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання

Сучасна концепція перехідної економіки склалася в останній чверті XX століття. Раніше вона з'явитися не могла. Досить згадати, що політична економія (економічна теорія, економіка як наука) з'явилася в період первісного капіталізму (ринкової індустріальної системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як природний порядок, залишаючи більшою, як, наприклад, Д. Рікардо, чи меншою (А. Сміт та ін.) ступеня за рамками теоретичного аналізу всі інші відносини. Про теорії перехідної економіки тут не могло бути й мови. Перехідна епоха розумілася в якійсь мірі як відома випадковість, від якої була можлива дорога і вперед (Сен-Симон) і назад (Мірабо, Сісмонді).
Історична школа пізніше стала виділяти епохи індивідуального, перехідного і соціального господарства, розглядаючи перехідну епоху як своєрідну трансформацію індивідуального господарства в соціальне.
Марксистська концепція перехідної економіки заснована на формаційному підході, виходить з неминучість зміни капіталізму соціалізмом. Необхідність перехідного періоду, суть якого - постійна боротьба між старим частнокапиталистическим і новим соціалістичним укладом на основі розвитку адекватної або матеріально-технічної бази. Дана теорія припускала економічну політику держави у формі диктатури пролетаріату, спрямовану на формування та забезпечення перемоги соціалістичного устрою. Уклад тут розглядався як форма господарства.
Концепція «природного» порядку змінюється в кінці XIX ст. критикою капіталістичної ринкової системи господарювання, постановками про можливу заміну її іншим ладом вже не тільки марксизмом, впитавшим і перетворив, ідеї соціалістів-утопістів, а й рядом найвизначніших економістів Заходу. Такі ідеї висловлюються Т. Вебленом (1857-1929), В. Зомбартом, І. Шумпетером. Нові явища в розвитку капіталістичної економіки детально показує у своїй роботі «Імперіалізм» Д. Гобсон. XX століття показало подальший розвиток нових тенденцій, отримали вираження в концепціях постіндустріального суспільства.
Соціалізм, який переміг у XX столітті в ряді країн, що входять у світову соціалістичну систему, за загальним визнанням, виявився несправжнім (казарменим, квазідержавних, «мутантним» і т.д.), завів економіки цих країн в глухий кут. Виникла необхідність суттєвих змін в системах господарювання. З'являються нові концепції змісту перехідної економіки: або як процесу усунення недоліків (деформацій, мутацій) соціалізму, або як процесу переходу від «поганого» соціалізму до «хорошому», або, нарешті, як переходу від соціалізму до капіталізму. При цьому залишається відкритим питання - до якого капіталізму: вільної конкуренції або сучасної ринкової економіки, яка характеризується цілою низкою якісних змін у механізмі її функціонування? Окремі економісти сьогодні не схильні розглядати перетворення в економіках колишніх «соціалістичних» країн як стан перехідної економіки, вважають за краще говорити про етап формування ринкової економіки.
Незважаючи на велику кількість концепцій перехідної економіки, сьогодні можна виділити те спільне і головне, що в них є, а саме визначення перехідної економіки.
Перехідна економіка (іноді звана транзитивної) - це така економіка, на відміну від будь «стала» зрілої економіки, де найважливіше значення має не просте функціонування сформованих зв'язків і елементів, а «відмирання» старих і становлення нових зв'язків і елементів.
Перехідна економіка характеризує проміжний стан суспільства, коли колишня система соціально-економічних відносин та інститутів руйнується і реформується, а нова тільки формується. З-j менения, що відбуваються в перехідній економіці, є переважно змінами розвитку, а не функціонування, як це характерно для сформованої системи.
Перехідна економіка в ряді колишніх соціалістичних країн представляє собою якусь суміш елементів (відносин, зв'язків, інститутів) централізованої і сучасної ринкової систем. Сюди іноді додаються елементи ринкової економіки вільної конкуренції і традиційної господарської системи.
Слід розрізняти концепцію і реальний розвиток соціально-економічних процесів у перехідний період, проте важливість концепції в тому і полягає, що вона значною мірою впливає на цей розвиток.
Характер і типи перехідних процесів
Конкретизація аналізу перехідних процесів виявляє, що історії відомі кілька типів перехідної економіки, які розрізняються за масштабом і характером процесів.
За масштабами перехідних процесів підрозділяють локальну і глобальну перехідні економіки. Локальна перехідна економіка характеризує перехідний стан в якому регіоні або окремій країні. В основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих факторів, випливає звідси нерівномірність розвитку різних регіонів і країн. У локальній перехідній економіці як би втілюється єдність загального та особливого в перехідних процесах. Локальна перехідна економіка при класифікації типів перехідної економіки за масштабами є її вихідним типом.
Глобальна перехідна економіка характеризує єдиний процес змін або в масштабах усього світового господарства, або в рамках цивілізації (східної, західної). Звичайно, на розвиток глобальних перехідних процесів визначальний вплив роблять зміни на локальних рівнях, внаслідок яких складаються і певні глобальні тенденції. Глобальні процеси розвиваються й під дією самостійних (глобальних) чинників, зокрема поглиблення суспільного розподілу праці, що веде до інтер-націолізаціі обміну і виробництва.
Глобальні перехідні процеси характерні для всієї історії людства. Так, людство в I тисячолітті до н.е. вчинила перехід від єдиної цивілізації до двох (східної та західної). В даний час діють тенденції до виникнення в майбутньому знову єдиної світової цивілізації.
Облік тенденцій в рамках глобальної перехідної економіки прискорює перехідні процеси на локальному рівні.
За характером перехідних процесів виділяють також два типи перехідної економіки:
- природно-еволюційний; висловлює природний хід історичної еволюції;
- реформаторсько-революційний; складається у відомому регулюванні процесів в певному напрямку на основі свідомо розроблених програм реформування суспільства. Можна говорити про перехідній економіці реформаторсько-еволюційного типу стосовно до досвіду застосування програми Л. Ерхарда (1897-1977) в повоєнній Німеччині.
Можливо і якесь переплетення двох типів перехідної економіки в тому сенсі, що певна свідомо здійснювана акція (реформа) відкриває шлях прискоренню природної еволюції. Таку роль, наприклад, покликана була зіграти російська реформа 1861 р., спрямована на прискорення переходу від традиційної економіки до капіталістичної, ринкової.
Як би продовженням її була реформа ПА. Столипіна (1862-1911). Аналогічний вплив на еволюцію в принципі надають і соціально-політичні революції.
Остання чверть XX в. демонструє два основних варіанти переходу від централізованої системи господарювання криночной економікесозданія економічних інститутів (Китай і неабиякою мірою - Угорщина).
Другий - шокова терапія, що застосовувалася з тим або іншим ступенем інтенсивності в Росії і в більшості країн Східної Європи (в класичній формі - у Польщі).
Відмінності між зазначеними варіантами полягають в термінах проведення системних перетворень та стабілізаційних заходів, ступенем охоплення ринковими механізмами народного господарства, обсязі регулюючих функцій держави та ін
Вибір еволюційного або шокового шляху переходу до ринкової економіки залежить не стільки від волі політичного керівництва, скільки від комплексу політичних, економічних, соціальних, історичних та інших факторів.
Вибір шокового варіанту є зазвичай вимушеним заходом. Він пов'язаний в більшості випадків з необхідністю подолання вкрай важкого фінансового становища, що дістався у спадок від централізованої системи, а також гострого товарного дефіциту, викликаного накопиченими структурними диспропорціями.
Закономірності та основні риси перехідної економіки
Перехідна економіка за своєю природою є особливий стан в еволюції економіки, коли вона функціонує саме в період переходу суспільства від однієї історичної сходинки до іншої , в переломну епоху, епоху економічних, політичних і соціальних перетворень. Звідси і особливий характер перехідної економіки, що відрізняє її від «звичайної» економіки тієї чи іншої ступені, і специфічні закономірності її функціонування.
Можна виділити дві найважливіші специфічні закономірності (особливості) функціонування перехідної економіки:
- інерційність відтворювального процесу;
- інтенсивний розвиток всіх нових форм, елементів, інститутів.
Перша закономірність (особливість) функціонування перехідної економіки пов'язана з наступністю (інерційністю) відтворювального процесу, що виключає можливість швидкої заміни існуючих економічних форм іншими, бажаними. Подібні дії неминуче внесли б хаос у виробничий процес. Саме інерційність відтворення передбачає таку особливість функціонування перехідної економіки, як збереження протягом досить тривалого періоду старих економічних форм і стосунків.
Інший закономірністю (особливістю) функціонування перехідної економіки є інтенсивний розвиток всіх нових форм і відносин. Розуміння незворотності еволюційного процесу, а також його основних тенденцій дозволяє прискорити його шляхом здійснення тієї чи іншої програми реформ. Різко зростає роль суб'єктивного фактора, від якого залежить правильність вибору напрямів і шляхів розвитку, і його практична реалізація. Успіх прискорення перехідних процесів забезпечується, якщо реформи намічені не довільно, а на основі пізнання закономірностей еволюції, побудови системи дій у відповідних напрямках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання "
 1. Генезис економічної науки
  Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. До н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.),
 2. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  Важливими напрямками економічних перетворень в перехідній економіці є перебудова структури економіки і формування відкритої економіки. Структурна перебудова економіки розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними
 3. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  Я не ставлю своєю метою докладний виклад економі-чного вчення Маркса і Енгельса, бо це вивчається в курсі політичної економії. Моє завдання полягає в тому, щоб охарактеризувати основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної
 4. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  Розглянемо погляди самого великого представника реви-зіонізма Карла Каутського. Каутський пройшов вельми звивистий життєвий шлях, пре-терпів велику еволюцію. Він почав свою наукову та політи-чний кар'єру захистом мальтузіанства, відразу ж виступивши як буржуазний ідеолог. Пізніше Каутський приєднався до соці-ал-демократії, причому на перших порах перебував під значним впливом
 5. 1. Ринок, план, рівновагу
  Проголошуючи нову економічну політику, В.І. Ульянов-Ленін розглядав її в рамках конкретизації загального положення, що «єдиною матеріальною основою соціалізму може бути велика машинна промисловість, здатна реорганізувати і землеробство» '. Це мало на увазі стратегічну задачу індустріалізації аграрної багатоукладної Росії, «Розвиток капіталізму під контролем і регулюванням
 6. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
 8. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 9. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
    За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
 10. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
© 2014-2022  epi.cc.ua