Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки

Важливими напрямками економічних перетворень в перехідній економіці є перебудова структури економіки і формування відкритої економіки.
Структурна перебудова економіки розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними процесами, які виросли можливості адаптації різних сфер національних господарств до нововведень. Структурна перебудова господарства та підвищення ефективності його функціонування в цих країнах супроводжувалися неухильним посиленням ролі і значення нематеріальних елементів виробничих ресурсів - наукових знань, інформації, кваліфікації, активно доповнюють і опосредующих матеріальні елементи (сировинні, енергетичні, техніко-технологічні).
Головні напрямки і кінцеві цілі державної промислової політики в країнах з сучасною високорозвиненою економікою в чому збігаються. Однак форми і методи її проведення в разйих країнах різні. Так, в США структурна політика, що проводиться державою, не має строгого юридичного оформлення у вигляді спеціальних законодавчих актів, її практична реалізація здійснюється в рамках загальної системи державних заходів з регулювання економічних процесів.
Уявлення про структурної трансформації економіки США дає характер відбувалися змін структури ВВП країни протягом останніх 40 років. За цей період відбувається неухильне зниження частки базових галузей матеріального виробництва. Так, за 1950-1991 рр.. частка таких галузей, як сільське господарство, будівництво, добувна та переробна промисловість, тобто виробляють продукцію, скоротилася у ВВП з 45 до 27%. Зате обсяг послуг (ділових і особистих) виріс з 10,2% у 1950р. до 25,6% в 1991 р. Це дозволило висунути ідею про заміну в США «індустріального суспільства» «суспільством послуг».
Відбувається в даний час перебудова російської економіки покликана подолати накопичені за роки планового господарства глибокі структурні деформації і забезпечити створення якісно оновленої системи продуктивних сил, яка повинна бути адекватна реальним потребам суспільства, базуватися на сучасних прогресивних технологіях і ефективно функціонувати в умовах ринку та інтеграції російської економіки у світове господарство.
Специфіка структурної перебудови в Росії полягає в наступному:
- по-перше, вихідним пунктом цієї перебудови виступає структура економіки, що склалася в умовах розподільної системи та ізоляції від світового ринку , страждаюча глибокими деформаціями, низькою конкурентоспроможністю більшості виробів обробної промисловості, високим рівнем монополізації виробництва та обігу;
- по-друге, дія самих по собі ринкових сил може призвести і призвело до формування ущербної структури економіки, яка характеризується споживчим характером, а значить, низьким рівнем накопичення та інвестицій, а також переважанням у виробництві та експорті сировини та енергоносіїв, первинних ресурсів при занепаді обробної промисловості, що означає втрату Росією позицій в ряду розвинених індустріальних країн;
- по-третє, структурна перебудова розгортається на тлі високої криміналізації економіки, в тому числі кредитно-фінансової сфери. Це ускладнює процес одужання економіки.
Можливі дві полярні моделі структурної перебудови, в яких no-різному поєднуються процеси негативної і позитивної адаптації.
Перша характерна для Китаю з превалирующими процесами позитивної адаптації, т.
е. зростанням обсягів виробництва (10-15% щорічно), інвестицій, експорту, підвищенням рівня реальних доходів населення.
Інша модель характерна для Росії і країн, що раніше входили до СРСР і РЕВ, з домінуючими процесами негативної адаптації, серед яких особливо важливий спад виробництва. До галузей з найбільшим падінням виробництва відноситься машинобудування. Головною причиною скорочення машинобудівного виробництва стало різке падіння інвестиційної активності в економіці, пов'язане насамперед з сильними інфляційними процесами. Різко скоротилося виробництво споживчих товарів в результаті зниження платоспроможного попиту населення на початковому етапі реформ, а також їх низької якості. В результаті - стрімке зростання імпортної продукції в структурі продажів.
У структурних змінах, які відбуваються в економіці Росії в даний час, необхідно відзначити поглиблення деформації відтворювальної структури, надмірне розбухання палив-но-сировинного сектора (первинного і проміжного продукту) на шкоду споживчому та інноваційно-інвестиційному секторам. Економіка виявилася неспроможною задовольнити потреби населення в продовольстві, промислових товарах і послугах і забезпечити не тільки розширене, а й просте відтворення, оновлення основного капіталу.
Посилилися диспропорції в галузевій структурі, гіпертрофувалися паливно-енергетичний комплекс, комплекси конструкційних матеріалів та ринкової інфраструктури. Одночасно помітно падіння частки продукції АПК, виробництва промислових товарів і послуг, машинобудування та будівництва.
Триває процес змін у вартісній структурі відтворення в результаті багаторазово прискорить процес перерозподілу, підштовхнути інфляцію і нерівномірного гонкою цін. Знизилися частки оплати праці й амортизації і неприродно (в умовах спаду виробництва і падіння його ефективності) збільшилася частка прибутку і податків.
В умовах розбалансованості сучасної російської економіки стався масовий перелив капіталу з виробничої сфери в сферу поводження з подальшим переведенням значної його частини за кордон. На основі переливу капіталу з виробничої сфери у сферу обігу виник сучасний банківський сектор, що привертає дешеві кошти підприємств для подальшого використання їх в набагато більш прибуткових спекулятивних операціях.
Концентрація грошової маси у сфері обігу капіталу неминуче відбивається на її прирості, що зумовлено високою еластичністю попиту на гроші в сфері обігу залежно від їх емісії. Звідси головний інструмент регулювання уряду - скорочення емісії грошей і зменшення сукупної пропозиції грошей у реальному вираженні.
Закономірний результат такої макроекономічної політики - послідовне скорочення грошової маси в економіці.
Фактично обсяг грошової маси, знизившись за останні роки в кілька разів - до 10-12% ВВП у порівнянні з 70-80% у країнах з розвиненою ринковою економікою, став приблизно відповідати потребам сфери обігу в оборотному капіталі і населення в готівці, при цьому мета зниження інфляції виявилася досягнута.
Про завершення процесу масштабного перетікання грошей з виробничої у сферу обігу капіталу свідчить і різке (більш ніж удвічі) зниження в 1996 р. рентабельності в промисловості - до 10% в порівнянні з більш ніж 50%-ної ставкою на позичковому ринку.
В перехідній економіці необхідна також структурна перебудова власності.
Ми вже знаємо, що для ринкової економіки характерна наступна структура власності:
- провідна роль належить великим акціонерним компаніям з досить високою концентрацією капіталу;
- за ними слід велику кількість середніх і дрібних господарств з акціонерною чи приватною власністю;
- суттєва роль в більшості індустріальних країн належить державній та муніципальній власності, особливо в тих секторах економіки, які не можуть керуватися суто комерційною діяльністю.

Специфіка перерозподілу власності в російських умовах полягає в боротьбі за контрольний (50% + одна голосуюча акція) пакет, який дає право контролю всієї власності (за принципом-все, що менше 50%, дорівнює нулю, все , що більше, - 100). Як наслідок, вторинний ринок кооперативних акцій працює тільки на консолідацію пакетів.
Характерним прикладом структурної перебудови власності стало створення (за ініціативою в основному комерційних банків і з дозволу уряду) великих ФПГ (фінансово-промислових груп). Це пов'язано з процесом виведення значної частини держвласності під безпосереднього державного управління при збереженні значного державного контролю. Протягом останніх двох років урядом було створено 28 ФПГ, які об'єднують 450 промислових підприємств, банків, страхових компаній. На роль центральної ланки ФПГ висуваються великі комерційні банки, які розглядаються в якості структур, здатних більш ефективно (порівняно з державою) керувати промисловими підприємствами, а також створювати в рамках альянсу інвестиційну інфраструктуру.
Процес ринкової адаптації суб'єктів реального сектора економіки відображає сутність реструктуризації економіки на мікро-і макрорівнях.
Реструктуризація підприємства - це широке коло заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності та ринкової конкурентоспроможності.
Реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами, які використовуються в ході ринкових реформ в країнах з перехідною економікою.
Перший - проблеми реструктуризації можуть вирішуватися індивідуально на кожному підприємстві, переважно за допомогою цілеспрямованого підбору стратегічних інвесторів, здатних надати необхідний капітал і привнести сучасний досвід управління.
Другий - реструктуризація може бути результатом загальносистемних змін в економіці (передусім відносин власності), що проводяться швидко і комплексно. При цьому пошук остаточних ефективних власників переадресується ринкам капіталів.
Різноманіття методів реструктуризації може бути зведене до двох великих груп: організаційні та фінансові.
Організаційна реструктуризація - це комплекс заходів, спрямованих на наближення розмірів підприємства і його підрозділів до вимог конкурентного ринкового середовища. Таке завдання стояло перед усіма країнами з перехідною економікою, які отримали від соціалізму сверхконцентрірованное і монополізоване господарство.
Фінансова реструктуризація - це заходи з розчищення балансу підприємства, упорядкування активів компанії за критеріями ринкової економіки. На відміну від організаційної, фінансова реструктуризація не може розтягуватися на роки. Фінансове оздоровлення повинно проводитися швидко, інакше воно просто втратить сенс.
Отже, російська економіка потребує глибокої структурної перебудови, спрямованої на формування високоефективних, конкурентноспроможних виробництв, що забезпечують її інтеграцію в систему світового господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  структурна, а до короткострокової - сезонна і фрикційна. Мають місце в економіці країни повторна (періодична) і «застійна» безробіття, що враховує осіб, зневірених знайти роботу і остаточно вибули з числа робочої сили. Соціально-економічні наслідки безробіття можна сформулювати наступним чином: відбувається знецінення, недовикористання людського потенціалу суспільства,
 2. Інші особливості економічного розвитку
  структурну перебудову економіки. Причому почався перехід до відкритої економіки висвітив неконкурентоспроможність переважної більшості галузей обробної промисловості і викликав новий перекіс у галузевій структурі - у бік паливно-енергетичного комплексу та первинної переробки сировини (металургія і хімія). Подолання неконкурентоспроможності російської економіки зажадає
 3. Глосарій
  структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці - установа, що надає спеціалізовані послуги з працевлаштування громадян на ринку робочої сили Біржова котирування -
 4. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Структурна перебудова; * зростання вкладених інвестицій; * збільшення продуктивності праці. Іншим найважливішим фактором післявоєнного розвитку стало вступ-ня розвинених країн в епоху НТР - науково-технічної револю-ції. НТР - якісний стрибок у розвитку суспільства, обумовлений використанням передових досягнень науки і техніки, технології в господарстві, у виробництві з метою підвищення
 5. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  структурним зрушенням в економіці. Тому не дивно, що в даний час інтенсивно розвиваються такі форми співробітництва гігантських корпорацій, як організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами, науково-технічною інформацією та ін Виникнення подібних міжфірмових об'єднань, консорціумів, в першу чергу, пов'язано з реалізацією великих науково- технічних програм.
 6. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  структурної, грошово-кредитної, фінансово-бюджетної, антиінфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, екологічної форм політики. Між складовими елементами механізму регулювання сучасного капіталізму існує постійна взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що механізм ринкового регулювання в певній мірі доповнює корпоративну планомірність,
 7. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
    структурними диспропорціями. Закономірності та основні риси перехідної економіки Перехідна економіка за своєю природою є особливий стан в еволюції економіки, коли вона функціонує саме в період переходу суспільства від однієї історичної сходинки до іншої, в переломну епоху, епоху економічних, політичних і соціальних перетворень. Звідси і особливий характер перехідної економіки,
 8. Відкрита і закрита економіка
    структурну політику, при розумному поєднанні заходів лібералізації і протекціонізму. Неминуча в майбутньому реструктуризація зовнішньоекономічної діяльності в Росії може тим, що необхідно одночасно підтримувати хоча б на колишньому рівні діючий палив-но-сировинної експортний потенціал (в міру розширення внутрішнього попиту значення цих видів експорту може відносно знизитися)
 9. Висновки
    структурні перетворення, макроекономічні перетворення, формування сильної системи соціального захисту населення, інституційні перетворення, серед яких найважливіше місце займає інститут власності. 5. Різні економічні школи по-різному визначають власність: 1) власність - це крадіжка (П.-Ж. Прудон), 2) - це відносини між людьми присвоєння (відчуження) засобів
 10. Питання для самоперевірки
    структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають основні відмінності між неокласичними і кейнсианскими концепціями економічного зростання? 5. Яку роль відводить Р. Солоу науково-технічному прогресу в процесі економічного зростання? Що виражає так званий залишок Солоу? 6. У чому полягає специфіка державного регулювання економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua