Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 47. Сутність і методи державного регулювання економіки

Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки
У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів.
Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання національного ринку в умовах сучасного капіталізму, є: - по-перше, ринкове регулювання, здійснюване за допомогою механізмів конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту та пропозиції і т. д. Таке регулювання обмежене переважно рамками немонополизированного сектора економіки. Саме на таких підприємствах зайнята велика частина найманих працівників; - по-друге, корпоративна планомірність. Гігантські багатогалузеві концерни за допомогою ЕОМ, маркетингу постійно вивчають структуру, динаміку масового попиту проводять цілеспрямовану роботу по його формуванню, тому їх виробництво орієнтоване на певний ринок. У наш час за попередніми домовленостями між виробниками та споживачами на світовий ринок надходить близько 70% усіх товарів, причому основну масу з них виробляють гігантські монополістичні об'єднання.
- По-третє, державне регулювання шляхом цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного способу виробництва з метою його стабілізації і пристосування до мінливих умов. Таке регулювання найповніше здійснюється через державні замовлення, закупівлю державою значної частини продукції, що означає гарантований попит на неї.
Державне регулювання здійснюється також за допомогою проведення антициклічної, регіональної, інвестиційної, амортизаційної, структурної, грошово-кредитної, фінансово-бюджетної, антиінфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, екологічної форм політики.
Між складовими елементами механізму регулювання сучасного капіталізму існує постійна взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що механізм ринкового регулювання в певній мірі доповнює корпоративну планомірність, яка частково поширюється і на немонополізований сектор економіки. Так, деталі для виробництва автомобілів могутньої автомобільної корпорації «Дженерал моторз» постачають близько 40 тис. дрібних і середніх підприємств-постачальників, а частка закупівель у загальній сумі обороту цієї компанії досягає 48%. Це означає, що підприємства немонополізованого сектора втягнуті в орбіту корпоративної планомірності.
Найважливішим ланкою такої планомірності є приватно-капіталістичне планування, у межах гігантських транснаціональних корпорацій (ТНК). Ядро їх діяльності - внутріфірмові операції. У середині 80-х рр.. 37,3% імпорту і 39,2% експорту США проходило по внутріфірмових каналах ТНК (американських і зарубіжним).
До основних напрямів державного економічного регулювання народного господарства та встановлення рівноваги національного ринку належить регулювання системи продуктивних сил в цілому і кожного з її елементів (засобів праці, науки та ін.) окремо; відносин економічної власності, в тому числі її окремих форм (акціонерної, державної та ін.); техніко-економічних відносин, процесу концентрації виробництва, його спеціалізації і т. д.
Формами державного регулювання виступають планування (довго-, середньо - і короткострокове), програмування (насамперед у вигляді складання цільових комплексних програм) і прогнозування як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Вищою формою державного регулювання є національне демократичне економічне планування, про який вже йшлося в одній з попередніх тем. ^
До методів (засобам) регулювання належать економічний, правовий, адміністративне. Найважливіше з них - економічне регулювання підрозділяється на пряме (здійснюване за допомогою державних закупівель товарів і послуг, державного цільового фінансування тощо) і непряме (реалізоване через проведення антициклічної, інвестиційної та інших форм політики). Правове регулювання здійснюється шляхом прийняття та вдосконалення правової бази (відповідного комплексу юридичних законів та поправок до них і т. д.). Адміністративне регулювання передбачає використання заходів заборони, дозволу і примусу. За допомогою адміністративних заходів проводяться грошові реформи та інші заходи.
Антициклічності регулювання здійснюється за допомогою бюджетної та кредитно-грошової політики. У першому випадку з метою впливу на платоспроможний попит населення маневрують державними витратами та податками (коли попит недостатній, збільшуються державні капіталовкладення, знижуються податки і т. п.; коли він надмірний, навпаки, - державні витрати скорочуються, а податки підвищуються). Стимулювання попиту, як правило, посилює інфляцію, а антиінфляційний регулювання посилює застій.
При кредитно-грошовому регулюванні центральні банки збільшують або зменшують кількість грошей в обігу і ставки кредитного відсотка. Основним методом такого регулювання у період з 50-х до середини 70-х рр.. стало проведення державою політики доходів, яка передбачала контроль за зростанням заробітної плати і цін. Держава при цьому було посередником між працею і капіталом, між монополіями та профспілками при укладенні договорів, проведенні страйків і т. п. З приходом до влади в США адміністрації Р. Рейгана урядовий орган, який здійснював контроль за заробітною платою і цінами, був ліквідований. Майже такі ж заходи було вжито у ФРН, Великобританії та інших країнах.
З середини 70-х рр.. в розвинених країнах почастішали економічні кризи, наростала хронічне безробіття. Це підірвало позиції трудящих. У таких умовах проведення політики доходів стало обтяжуючою для монополій. Адміністративні важелі регулювання були послаблені, а непрямі, опосередковані методи посилені, зокрема, кредитно-фінансова політика. Свою роль відіграла податкова реформа 1981-1983 рр.. Внаслідок цього була дещо ослаблена роль програмування економіки, що є формою її регулювання. Найбільший розвиток програмування економіки отримало в 50-80-і рр.. у Франції та Голландії. Так, у Франції розроблялися п'ятирічні плани, що включали систему показників обсягів виробництва, динаміки національного доходу, модернізації промисловості і торгівлі, розвитку інфраструктури, наукових досліджень, підготовки робочої сили, житлового будівництва та ін Виконання планів держава прагнула підтримати конкретними фінансовими програмами, шляхом структурної перебудови економіки.
За своєю соціально-економічної сутності державна планомірність означає планомірне вилучення прибутку, централізоване регулювання пропорцій економіки, темпів її розвитку за допомогою загальнонаціонального планування, програм, пропозицій, промислової політики.
Причому держава не встановлює обов'язкових норм, воно орієнтує на показники. Та рекомендації, не обов'язкові для виконання, тому таку планомірність називають індикативним плануванням. З приходом до влади в деяких розвинених країнах консервативних урядів, що виражають інтереси передусім певних кіл буржуазії, загальнонаціональні плани все більше зводяться лише до прогнозування, без прямого забезпечення фінансовими та іншими програмами.
Для 80-х рр.. з точки зору еволюції державно-корпоративного регулювання характерним став пошук компромісів між ринковим регулюванням і програмуванням. В якості такого компромісу була використана певна лібералізація механізму регулювання. Це проявилося у частковій приватизації державної власності на засоби виробництва, наданні фінансової автономії державним компаніям, відмові від різних форм цінового контролю, послабленні антитрестівського законодавства, посиленні податкових, кредитних важелів регулювання економіки і т.
д.
Основні методи державного економічного регулювання економіки. Методами державно-корпоративного регулювання ринкової економіки є проведення реформ в оподаткуванні корпорацій, державних підприємств і підприємств немонополизированного сектора економіки, або податкове регулювання; державне стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, або науково-технічна політика; активна амортизаційна, кредитно-грошова і структурна політика; цінове регулювання.
Використання податків як засобу регулювання економіки здійснюється шляхом зниження податкових ставок або їх тимчасового скасування на частину прибутку, яка спрямовується на інвестиції, проведення НДДКР, створення робочих місць, прискорений розвиток деяких галузей, регіонів, видобуток певних видів корисних копалин, охорону навколишнього середовища і т. п.
Після другої світової війни до 1957 р. в США прибуток компаній у розмірі до 25 тис. дол. обкладалася податком за ставкою 25%, а понад цієї суми - за ставкою 48%. Поступово відбувалося скорочення верхньої шкали оподаткування монополій. У 1987/88 фінансовому році максимальна ставка податку на прибуток знизився до 34%. За нижчими ставками оподатковується малий бізнес.
Як вважають консервативні уряди, високі податки стримують інвестиційний процес, послаблюють процес нагромадження капіталу. Таке пояснення має певний сенс. Але корпорації не схильні відразу ж вкладати накопичені кошти в розширення діючих підприємств і будівництво нових. Крім того, багато гігантські корпорації не платять законодавчо встановлених ставок податку, але це не означає капіталізації заощаджених ними сум прибутку.
Щоб послабити дію тенденції до гальмування корпораціями НТП та накопичення капіталу, держава активно стимулює розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, проводить науково-технічну політику. Так, на початку 90-х рр.. частка федерального уряду США у фінансуванні цих витрат становила понад 50%. Держава будує великі науково-дослідні центри та лабораторії, які потім передає монополіям, створює науково-і капіталомісткі галузі промисловості, передає патенти на ліцензії, урядові замовлення на НДДКР, готує наукові кадри.
Основними елементами державної науково-технічної політики є визначення пріоритетів та прогнозування науково-технічного розвитку відповідно до головними цілями загальнодержавної стратегії розвитку. Суб'єктами формування і проведення науково-технічної політики виступають держава як колективний асоційований капіталіст і великий капітал. На реалізацію такої політики в останні роки все більший вплив роблять прогресивні вчені, масові рухи за запобігання негативних наслідків НТР і т. п..
З початку сучасного етапу НТР у розвинених країнах відбуваються істотні якісні зрушення у пріоритетах науково-технічного розвитку. Оскільки головною метою загальнодержавної стратегії розвитку в цих країнах проголошено розвиток наукомістких і високотехнологічних галузей, державою активно розробляються галузеві науково-технічні програми розвитку, здійснюється їх фінансування. Характерним для більшості розвинених країн є інтенсивний розвиток НДДКР у сфері електроніки та обчислювальної техніки, їх наступне комплексне впровадження у сферу матеріального та нематеріального виробництва.
Другий елемент здійснення науково-технічної політики в розвинених країнах - організаційне та ресурсне забезпечення ключових напрямків НТП. Основні ланки даного елемента: - розподіл державних ресурсів між різними секторами сфери наукових досліджень, проведення досліджень і розробок у державних наукових центрах; - функціонування державної контрактної системи, за допомогою якої здійснюється фінансування науково-дослідних розробок і забезпечується гарантований ринок збуту для промислових корпорацій; - непряме державне стимулювання НДДКР у приватному секторі господарства через податкову, амортизаційну, патентну, антитрестовских і зовнішньоторговельну політику; - формування сприятливого інноваційного клімату в економіці, зокрема, в інфраструктурі, створення національних служб науково-технічної інформації, стандартизації, статистики, вивчення зарубіжного досвіду та міжнародне співробітництво; - вдосконалення та фінансування системи освіти, підготовка і перепідготовка кадрів вищої кваліфікації.
Третім основним елементом здійснення науково-технічної політики є оцінка одержаних у процесі її реалізації результатів. При цьому оцінюються можливі наслідки НТП, коригується ця політика.
Поряд з прямим фінансуванням науково-дослідних робіт, держава за допомогою податкової, амортизаційної, кредитної політики стимулює збільшення витрат на НДДКР. У 80-і рр.. було розроблено заходи щодо надання фінансової, організаційної допомоги дрібним і середнім винахідницьким фірмам, надання їм інформації, консультацій, залучення їх до виконання контрактних угод. У ЄЕС в 1985 р. створена Асоціація венчурного (ризикового) капіталу, мета якої - надавати допомогу невеликим новаторським компаніям.
Проведення державою науково-технічної політики пов'язано і з певними проблемами, які значно послаблюють її ефективність, ускладнюють досягнення рівноваги та збалансованості у функціонуванні національного ринку. Це, перш за все, значна мілітаризація економіки; дублювання наукових досліджень внаслідок відсутності координаційних центрів; гостра нестача коштів для проведення НДДКР у багатьох цивільних галузях промисловості і сільського господарства; несвоєчасна підготовка наукових кадрів; надлишок військових НДДКР і їх недостатнє здійснення в цивільних галузях, що викликає поглиблення протиріч між наукою і монополістичної власністю.
  Важливим методом державно-монополістичного регулювання економіки є амортизаційна політика уряду. Держава, зокрема, проводить політику прискореної амортизації. З точки зору накопичення капіталу, політика прискореної амортизації означає зростання частки амортизації у внутрішніх джерелах нагромадження. Така політика дає можливість корпораціям вкривати від сплати податків значну частину прибутку у зв'язку з тим, що суми амортизаційних відрахувань не оподатковуються, а також внаслідок скорочення частки податків у прибутках унаслідок прогресивного характеру оподаткування меншої частини балансового прибутку. У той же час вона значно прискорює джерело інвестування (оскільки амортизаційні відрахування не можуть витрачатися на інші цілі), а значить, сприяє збільшенню обсягів та ефективності виробничих потужностей, в першу чергу, в монополізованому секторі економіки. Хоча політика прискореної амортизації і сприяє пожвавленню процесу виробництва, в умовах хронічної незавантаженості виробничих потужностей вона прискорює надмірне накопичення-основного капіталу.
  Кредитна система розвинутих країн опосередковує весь процес суспільного виробництва та накопичення капіталу. Елементами кредитної політики є операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, регулювання рівня банківського відсотка, банківських резервів, ризику і ліквідності банківських операцій.
  Основний елемент кредитної системи США - Федеральна резервна система (ФРС), яка виконує функції центрального банку. Пост голови Ради керуючих ФРС за важливістю нерідко називають другим (після президентського) державним постом. У структуру ФРС входять 12 федеральних резервних банків, кожен з яких виконує функції центрального банку у своєму окрузі. На їх частку припадає 75% всіх банківських депозитів країни. Державі належить Центральний банк, що має монопольне право на випуск банкнот і регулювання грошового обігу. Рада директорів визначає норми резервів банків і ощадних кас, затверджує зміни в обліковій ставці федеральних резервних банків, бере участь у купівлі-продажу урядових цінних паперів, регулюючи таким чином кількість грошей в обігу.

  Коли Центральний банк скуповує частину цінних паперів (акцій, облігацій і т. д.), отримані при цьому їх власниками гроші осідають у банках і дають можливість надавати кредити. Щоб уникнути цього, Центральний банк продає частину цінних паперів, заморожуючи використання одержаних грошей. У жовтні 1987 р., коли курс акцій впав на 22,6%, ФРС значно збільшила кількість грошей в обігу і, таким чином, послабила напругу в кредитній системі. Будучи емісійним центром всієї країни, регулятором процентних ставок, банківських резервів, ФРС впливає на діяльність усіх комерційних і ощадних банків, страхових компаній, пенсійних фондів та інших фінансових інститутів.
  У 1979 р. ФРС перейшла до нових методів кредитно-грошового регулювання економіки. Боротьба з інфляцією, незважаючи на те що вона потребує значних коштів, була проголошена центральним напрямом стратегії державного регулювання при одночасному жорсткому контролі за збільшенням грошової маси. Тому, незважаючи на глибоку кризу 1981-1982 рр.., Ставки для першокласних кредиторів досягли 20%.
  Здійснення такої політики певною мірою зменшило інфляцію (середній рівень цін у 1982-1985 рр.. Знизився на 6,6%), але привело до значного підвищення процентних ставок, стримування економічного зростання. Високі процентні ставки стимулювали значний приплив іноземних капіталів у США, що загрожувало перетворенням країни в міжнародного боржника. Так, в 1987 р. чистий зовнішня заборгованість США досягла 400 млрд дол., Тому з ослабленням інфляційних процесів, збільшенням армії безробітних ФРС стала проводити більш помірковану кредитно-грошову політику.
  Банківська система США та інших країн Заходу регулює масштаби надання кредитів. Комерційні банки частину своїх активів (до 15%) зобов'язані зберігати у вигляді касового резерву у Центральному банку. Резервна норма за рішенням банку в невеликих межах може коливатися. При цьому розширення кредиту, що надається комерційним банкам, відбувається за умови приросту активів більш ніж в 5 разів. З підвищенням Центральним банком резервної норми банківські обороти зменшуються, при її зниженні - зростають.
  Відсоток, за яким банки надають кредит своїм клієнтам, залежить, насамперед, від відсотка за кредити ФРС, надані їм комерційним і іншим кредитним установам. Величина відсотка за кредит ФРС є нижньою межею ефективності його надання. Вона отримала назву облікової ставки. Відсоток, за яким комерційні банки дають кредит своїм клієнтам, отримав назву комерційного, У розвинених країнах облікова ставка в середині 90-х рр.. становила від 2 до 15%. Від співвідношення облікових і комерційних ставок значною мірою залежать загальні масштаби як ринку кредитних капіталів, так і грошового обігу. Встановлення високих процентних ставок стримує темпи зростання інфляції.
  Операції на відкритому ринку здійснюються шляхом купівлі-продажу Центральним банком у комерційних банків державних цінних паперів і кредитних зобов'язань.
  Ризик і ліквідність регулюються шляхом надання певних сум кредитів одному клієнту, визначення співвідношення між обсягом кредитних операцій і власних ресурсів і іншими способами.
  Під впливом НТР відбуваються важливі структурні зміни в економіці розвинених країн. У США з I960 по 1990 рр.. частка матеріального виробництва у ВВП зменшилася, а нематеріального зросла з 37,3 до 40,0%. В умовах НТР відбувається глибоке взаємопроникнення сфер матеріального і нематеріального виробництва. Це проявляється у створенні інформаційної технології, виникненні й інтенсивному розвитку гігантських індустріально-промислових комплексів, які забезпечують збирання, обробку, систематизацію інформації та її передачу кінцевому споживачу. У таких комплексах інформація, зв'язок і мікроелектроніка - невід'ємні складові елементи цілісної органічної системи. Одна з ланок цієї системи - широка мережа інформаційних пунктів вдома. Створення подібних комплексів вимагає значних витрат, в США, наприклад, на ці цілі витрачено в 1980 р. більше 80 млрд дол., А в 2000 р. ці витрати ймовірно досягнуть кількох сотень мільярдів доларів. Подальше розгортання НТР зумовить ще глибші структурні зрушення в економіці. Згідно з прогнозами, у 2000 р. близько 70% всієї робочої сили в розвинених країнах буде зайнято в інформаційному та «комунікаційному» секторах економіки, тому більша частина капіталовкладень, найновішого обладнання направляється в наукові лабораторії, торгівлю, фінансово-кредитну сферу.
  Відбуваються важливі структурні зміни всередині промисловості, між промисловістю та сільським господарством. Це вимагає проведення державної довготривалої структурної політики, тобто регулювання державою темпів і пропорцій розвитку основних сфер і галузей економіки, окремих регіонів. У сучасних умовах держава є ініціатором і організатором стратегічного науково-технічного прогнозування та програмування розробки і впровадження середньо-і довгострокових програм розвитку галузей, які визначають НТР, впровадження нових технологій.
  Основним інструментом впливу держави на структурну перебудову є організація, фінансування і стимулювання науково-технічних досліджень, особливо фундаментальних, підготовка кадрів, створення інженерно-дослідних центрів.
  Держава також розробляє середньострокові заходи щодо модернізації таких галузей промисловості, як вугільна, кораблебудівна, чорна металургія. Активізується його участь у розвитку окремих відсталих регіонів, підвищенні ефективності та конкурентоспроможності національних ТНК. З цією метою їм надаються пільгові кредити, податкові знижки, гарантії на випадок непередбачених ситуацій.
  Державне регулювання цін здійснюється державними органами прямо і опосередковано. У першому випадку держава встановлює ціни на акцизні товари, на продукцію базових галузей промисловості, що утворюють каркас системи цін (вугілля, електроенергію тощо), які, як правило, перебувають у державній власності, надає державні субсидії, в тому числі цінові, встановлює договірні ціни на товари та послуги військового призначення. У рамках ЄС наддержавні органи встановлюють фіксовані ціни на сільськогосподарську продукцію, уніфікують транспортні тарифи, гармонізують податки, соціальні виплати і т. д., що свідчить про прямому і опосередкованому наднаціональному регулюванні цін.
  У рамках окремих країн опосередковане регулювання цін здійснюється через механізм прискореної амортизації, встановлення податку на додану вартість, стимулювання експортної діяльності вітчизняних товаровиробників, надання їм пільгових кредитів та ін Державне регулювання цін значно посилюється під час кризи.
  Важливою особливістю государствено-монополістичного регулювання економіки наприкінці 70-х рр.. і в наступний період у розвинених країнах, де до влади прийшов консервативний керівництво, є деяке послаблення державного втручання на національному рівні при одночасному посиленні державно-монополістичного регулювання на наднаціональному рівні, яке здійснюється в рамках регіональних економічних об'єднань, міжнародних економічних організацій. Остання тенденція ще більше посилюється на новому етапі НТР, з початком нового перевороту в технологічному способі виробництва, який носить інтернаціональний характер. Ці зміни в державному регулюванні економіки на міжнародному рівні впливатимуть на національні форми та методи регулювання. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 47. Сутність і методи державного регулювання економіки"
 1. Глава 17. Державне регулювання економіки
    сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 2. 4. Виробництво
    сутність становлять не людську працю і зовнішні сили і предмети природи, а рішення розуму використовувати ці фактори в якості засобів для досягнення цілей. Продукти виробляються в результаті, не роботи і зусилля самих по собі, а того, що робота спрямовується розумом. Один лише людський розум володіє силою усунути занепокоєння. У матеріалістичної метафізики марксистів ці питання
 3. 19. Золотий стандарт
    сутність грошей. Насправді противники золотого стандарту і не ставлять своєю метою домогтися стабільності купівельної спроможності грошей. Швидше вони бажають дати державі влада маніпулювати купівельною спроможністю без втручання зовнішнього чинника, а саме грошового відношення золотого стандарту. Основне заперечення, висунуте проти золотого стандарту, полягає в тому, що він
 4. Сильніші фінансових потрясінь
    сутності політику страхування для стабілізації світової фінансової системи? Можна ж надати тим, хто користується цією системою, сплатити необхідні страхові премії. Так що гасло «Не можу платити, значить, не плачу», висунутий протестуючої групою середнього класу, наступного разу може стати національним гаслом мексиканців. Може бути, найбільш цікава риса цієї події полягала
 5. 2. Класифікація економічних систем
    сутність сучасного перехідного періоду зводиться не до переходу глечик (від ринку до ринку перейти не можна), а до зміни однієї цивілізації іншою. Затвердження ж про сучасний переході Росії до ринку свідчить про те, що ми перебуваємо в полоні примітивних стереотипів, штампів, згідно з якими вважалося, що соціалізм (у тому числі і побудований в Росії) несумісний з ринком, план і ринок -
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
    методів економіко-математичного моделювання та графічного аналізу (хрести Маршалла, криві Філліпса, крива Беверіджа та ін.) У 60-ті роки природним рівнем безробіття вважалося 2-4% чисельності робочої сили, в 80-і роки цей рівень зріс до 6-7%. Критично оцінюючи досягнення зарубіжної економічної думки і практики регулювання зайнятості та безробіття, слід підкреслити, що
 7. Висновки
    сутність грошей виводиться з функцій). Види і форми грошей: неповноцінні, паперові, металеві (золото, срібло), кредитні, електронні. 2. Функції грошей, що виражають сутність грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші. Від функції міра вартості слід відрізняти масштаб цін -
 8. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
    сутність реструктуризації економіки на мікро-і макрорівнях. Реструктуризація підприємства - це широке коло заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності та ринкової конкурентоспроможності. Реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами, які використовуються в ході ринкових реформ в країнах з перехідною економікою. Перший - проблеми реструктуризації
 9. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
    сутності відсотка, Петті обгрунтовує стягування відсотка як компенсацію за незручності, які, який позичив гроші, кредитор створює для самого себе, оскільки він не може вимагати їх назад до настання відомого терміну, як би він сам не потребував протягом цього часу. При невеликому зусиллі тут можна побачити зачатки теорії відсотка як плати за утримання яка остаточно сформувалася
 10. Лекція 10-я Нова історична школа
    сутність молодої історичної школи. Другою особливістю молодий історичної школи є проповідь емпіризму, боротьба з економічною теорією, в част-ності з абстрактним методом дослідження. У цьому відношенні історична школа справила великий вплив не тільки на не-німецьких економістів, але і на американських. В американській літературі широко проповідується повзучий емпіризм. Собст-
© 2014-2022  epi.cc.ua