Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
Світова економіка - складна, динамічна, постійно змінюється система. На основі великого статистичного матеріалу, досліджень та офіційних публікацій міжнародних організацій розкрито основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн.
Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства.
Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світового господарства.
Введення
Розділ I Світова господарська система
Глава 1 Світове господарство - цілісна система
1.1 . Поняття світового господарства
Визначення світового господарства
Характерні риси світової економіки
1.2. Суб'єкти світового господарства
Держава - основний суб'єкт світового господарства
Транснаціональні компанії
Міжнародні економічні організації
Регіональні економічні інтеграційні угруповання
1.3. Критерії виділення підсистем світового господарства
1.4. Основні показники розвитку світового господарства
Загальні поняття і категорії
Обчислення ВВП і ВСП
Запитання до теми
Глава 2 Освіта та розвиток світового господарства
2.1. Передісторія світового господарства
Азіатський спосіб виробництва
Античний спосіб виробництва
Рівні економічного розвитку Сходу і Заходу
2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
Передумови розвитку Західної Європи
Зародження товарно-грошових відносин
Затвердження капіталістичного способу виробництва
Промислова революція та освіта світового ринку
2.3. Формування світового господарства
Освіта світового господарства
Колоніальна експансія
Вивіз капіталу
Міжнародний обмін
Економічне зростання
2.4. Етапи розвитку світового господарства
2.5. Концепції глобальної економічної системи
1. Теорії імперіалізму і неоколоніалізму
2. Теорія модернізація
Запитання до теми
Глава 3 Світовий відтворювальний процес
3.1. Міжнародне виробництво
Галузева і регіональна концентрація міжнародного виробництва
Масштаби міжнародного виробництва
Вплив ІПК на функціонування світової господарської системи
3.2. Інтернаціоналізація обміну
МРТ - основа міжнародного обміну
Рівні розвитку МРТ
Вплив МРТ на національне виробництво.
МРТ та інтернаціоналізація національних господарств
3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
Типи і форми регіональної економічної інтеграції
Вплив регіональної інтеграції на світовий господарство
Запитання до темі
Глава 4 Комунікаційні системи у світовому господарстві
4.1. Зв'язок та інформаційні системи
Структурні зрушення
Вплив інформатизації на використання факторів виробництва
4.2. Транспорт
Роль транспорту
Загальна характеристика
Структура перевезень
Основні риси транспортної системи
Запитання до теми
Глава 5 Глобалізація виробництва і капіталу
5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
Ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів
Показники руху ІПК
Показники зовнішньоторговельного обміну
Показники руху позичкового капіталу
Рух робочої сили
5.2. Процеси глобалізації та становище національних господарств
5.3. Взаємозалежність і економічна безпека Механізм взаємозалежності
Економічна безпека
Запитання до теми
Глава 6 Заощадження і капіталовкладення в світовому господарстві
6.1. Заощадження, капіталовкладення і економічний розвиток
Капіталовкладення та економічне зростання
Економічний ріст і заощадження, капіталовкладення
Капіталовкладення і продуктивність праці
6.2. Рівні світових заощаджень і капіталовкладень
Зміни в рівнях заощаджень та накопичення
Роль підсистем в процесі накопичення
Джерела заощаджень та накопичення
6.3. Причини змін заощаджень і капіталовкладень
Загальні підходи
Мотиви заощаджень та накопичення в розвинених країнах
Державний сектор
Мотиви заощаджень у країнах з низьким рівнем доходу
Запитання до теми
Глава 7 Механізм світового господарства
7.1. Поняття та інструменти механізму світового господарства
Механізм і його функції
Інструменти механізму
7.2. Структура механізму світового господарства
Держава
Транснаціональні корпорації
Міждержавні і міжнародні організації
Організації світового рівня
Інститути підсистем світового господарства
«Велика сімка».
Галузеві міжурядові організації
Підприємницькі міжнародні організації
Характер дії механізму світового господарства
7.3. Світова економічна порядок
Поняття міжнародного порядку
Зміни світових порядків
Новий світовий порядок
Запитання до темі
Розділ II Світові ринки глобальні проблеми
Глава 8 Міжнародне фінансування
8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
Загальні поняття
Характер міжнародних фінансових відносин
Центри міжнародного фінансування
8.2 . Характеристика основних ринків позичкового капіталу
Євроринок
8.3. Інституційна структура світової фінансової системи
Транснаціональні банки
Міжнародні банки і фонди
«Відмивання грошей».
8.4. Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі
Позичальники
Кредитори
Процентні ставки
8.5. Фінансові кризи
Форми прояву фінансових криз
Наслідки фінансових криз
Запитання до теми
Глава 9 Міжнародний боргова криза
9.1. Криза міжнародної заборгованості в 80-ті роки і його наслідки
Причини виникнення боргової кризи
Вплив боргової кризи
9.2. Підходи кредиторів до розв'язання кризи міжнародної заборгованості
9.3. Стан міжнародної заборгованості в 90-ті роки
Загальна характеристика
Регіональний огляд
Характерні риси руху капіталу
Запитання до теми
Глава 10 Виробництво продовольства і продовольча безпека
10.1. Динаміка виробництва продовольства
Загальна характеристика
Динаміка виробництва
Джерела і фактори виробництва
10.2. Світова та національна продовольча безпека
Загальні поняття
Голод
Самозабезпеченість і зовнішня торгівля
Причини недовироблення і голоду
10.3. Продовольча допомога
Масштаби і вплив
Донори продовольчої допомоги
Запитання до теми
Глава 11 Мінеральне сировину в світовому господарстві
11.1. Виробництво і масштаби використання мінеральної сировини
Динаміка споживання мінеральної сировини
Споживання і запаси мінеральної сировини
11.2. Мінеральні ресурси і продуктивні сили
Розміщення ресурсів і потужності обробної промисловості
Виробництво мінеральної сировини і розміщення його запасів
Споживання і виробництво мінеральної сировини
11.3. Соціально-економічні аспекти використання мінеральних ресурсів
Географічна структура експорту
Соціальна структура ринків мінеральної сировини
Сучасна ситуація на ринках сировини
11.4. Основні риси формування світових цін на мінеральну сировину
Особливості формування цін
Види цін.
Динаміка цін
Запитання до теми
Глава 12 Оброблені товари в світовому господарстві
12.1. Структурні зміни у виробництві оброблених товарів
Позиції промисловості в ВМП
Галузева структура
Географічна структура
12.2. Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості
Передумови міжнародної спеціалізації
Показники міжнародної спеціалізації підсистем
12.3. Світові ціни на продукцію обробної промисловості
Особливості формування цін
Динаміка цін
Запитання до теми
Глава 13 Населення і робоча сила в світовому господарстві
13.1. Демографічний розвиток світу
Основні аспекти демографічного розвитку
Розміщення населення
13.2. Зростання населення та економічне зростання
Концептуальні підходи
Демографічна навантаження і економічний розвиток
Економічний і демографічний ріст
13.3. Демографічна політика
Демографічна політика країн, що розвиваються
Політика розвинених країн
13.4. Якість робочої сили
Поняття якості
Загальний рівень освіти
Грамотність
Середня освіта
Вища освіта
13.5. Використання робочої сили
Зайнятість (форми і характер)
Зайнятість в розвинених країнах
Використання трудових ресурсів у країнах, що розвиваються
Безробіття в країнах з перехідною економікою
Безробіття - глобальна проблема
13.6. Міжнародні міграції
Вимушена міграція.
Трудова міграція
Вплив міграції на приймаючі країни
Соціально-економічні наслідки міграції
Запитання до темі
Розділ III Економічне зростання і його якість
Глава 14 Темпи і пропорції світового економічного зростання
14.1. Динаміка економічного зростання в 70-90-ті роки XX в.
Темпи економічного зростання
Циклічність розвитку
Зміна рівнів економічного розвитку
14.2. Структурні зрушення
Позиції основних підсистем
Галузева структура
Структура торгівлі
Структура капіталовкладень
14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
НТП та економічний розвиток
Масштаби і концентрація світових НДДКР
Поширення досягнень НТП
Вплив зарубіжних НДДКР на економічне зростання
НТП і світове економічне зростання
14.4. Мілітаризація економіки
Рівень мілітаризації господарства
Вплив військових витрат на економічний розвиток
Основні постачальники зброї
Питання до теми
Глава 15 Якість економічного зростання
15.1. Вплив виробництва на навколишнє середовище
Економічне зростання і споживання ресурсів.
Вплив людини на навколишнє середовище.
15.2. Споживання і довкілля
Рівні споживання
Особисте споживання
15.3. Регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища
Масштаби втрат
Елементи екологічної політики
Концепція сталого розвитку
Питання до теми
Глава 16 Економічне зростання і соціальний прогрес
16.1. Економічне зростання і соціальний розвиток
Загальні поняття соціального прогресу
Вимірювання суспільного добробуту
Демонстраційний ефект
16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
Міждержавні рівні доходів
Майнова нерівність у підсистемах
16.3. Розвиток людини
Поняття «розвиток людини».
Кількісні показники
Роль держави
Свобода людини
16.4. Бідність
Поняття бідності
Поширення бідності
16.5. Якість життя
Поняття якості життя
Об'єктивні та суб'єктивні показники
Якість життя та економічне зростання
Питання до теми
Розділ IV Розвинені країни
Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
17.1. Основні ознаки розвинених країн
17.2. Диференціація та вирівнювання рівнів економічного розвитку
Темпи і фактори росту
Циклічність розвитку
Нерівномірність розвитку
Центри сили
Тенденція до вирівнювання рівнів розвитку
17.3. Основні моделі господарського пристрою розвинених країн
Ліберальна модель
Ліберально-реформістська модель
Корпоративістського модель
Соціально-ринкова модель
Питання до теми
Глава 18 Внутрішні ринки промислово розвинених країн
18.1. Обсяг і рівень розвитку внутрішніх ринків
18.2. Споживчий попит
Структура приватного (особистого) споживання.
Фактори споживчого попиту
18.3. Виробничий попит
Структура капіталовкладень
Проміжна продукція
18.4. Структура пропозиції
18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
Великі і найбільші компанії, форми їх виникнення та організації
Малі та середні компанії
Взаємодія компаній
Соціальна структура підприємств
18.6. Динаміка внутрішніх цін
Зміна внутрішніх цін
Причини зростання внутрішніх цін
Питання до теми
Глава 19 Промислово розвинені країни у світовому господарстві
 19.1. Промислово розвинені країни у світовому виробництві
Економічне зростання
Факторна продуктивність
Умови відтворення
Зміна рівня розвитку
Технічні та соціальні зрушення
Позиції в світовому виробництві
19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
Відкритість економіки
Рух капіталу
Рух підприємницького капіталу
Економічна допомога
Зовнішня торгівля
Міжнародний технологічний обмін
Умови торгівлі
Питання до теми
Глава 20 Економічна політика розвинених країн
 20.1. Економічна стратегія і політика західних країн в 50-60-ті роки
Посилення ролі держави
Основні напрями економічної стратегії
Інструменти економічної політики
20.2. Основні напрями економічної стратегії і політики в 80-90-ті роки
Теоретичні підходи
Структурна політика
Інструменти стратегії та політики
 20.3. Основні напрямки зовнішньоекономічної політики
Роль зовнішньоекономічної політики
Загальні напрямки політики в 50-60-ті роки
Дві тенденції в 70-90-ті роки
Глобальні підходи
 20.4. Географічні пріоритети зовнішньоекономічної політики
Відносини з країнами з перехідною економікою
Політика Заходу щодо країн, що розвиваються
Питання до теми
Глава 21 США у світовій економіці
 21.1. Характерні риси економічного розвитку
Темпи і фактори росту
Позиції США у світовому виробництві
 21.2 Характерні риси соціальної структури господарства
Рівень концентрації капіталу
Позиції держави
Трудові відносини
21.3. США в міжнародних економічних відносинах
Позиції в світовій торгівлі
Позиції в міжнародному русі капіталу
Зовнішні зобов'язання
21.4. Фактори світового впливу США
 21.5. Пріоритети економічної політики та стратегії
Основні цілі стратегії
Напрями економічної політики
Роль держави
Напрями зовнішньоекономічної політики
Регіональна економічна інтеграція
Питання до теми
Глава 22 Японія у світовому господарстві
 22.1. Економічне становище Японії в 90-ті роки
Темпи економічного зростання
Позиції в світовому виробництві
Проблеми економічного розвитку
22.2. Етапи розвитку японської економіки
22.3. Модель господарського механізму Японії
Особливості структури приватного підприємництва
Трудові відносини
Роль держави
Зрушення в системі господарювання
22.4. Японія в міжнародних економічних відносинах
Темпи і структура зовнішньої торгівлі
Обмін технологій
Експорт - імпорт капіталу. Його характерні риси
Економічна допомога
Відносини з РФ
Питання до теми
Глава 23 Європейський союз у світовому господарстві
 23.1. Особливості економічного розвитку
Загальна характеристика
Темпи зростання, його фактори та умови
Структурні зрушення в економіці
Зміни в соціально-економічних структурах
Роль держав
23.2. Формування господарського механізму ЄС
23.3. Європейський Союз в системі світогосподарських зв'язків
ЄС в русі прямих інвестицій
Зовнішньоторговельні зв'язку
Відносини з країнами, що розвиваються
Економічні зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи
Зовнішньоторговельний баланс
Питання до теми
Глава 24 ФРН у світовому господарстві
 24.1. Економічний розвиток
Темпи і фактори економічного зростання
Основні напрями економічної політики
Структурні зміни
 24.2. Основні риси господарського механізму
Концентрація капіталу
Система управління компаніями
Роль держави
Трудові відносини
24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
Відкритість економіки
Зовнішньоторговельні зв'язку
Рух капіталу
ФРН та ЄС
Позиції ФРН в Центральній і Східній Європі
Питання до теми
Глава 25 Південна Корея у світовій економіці
 25.1. Особливості економічного становища
Темпи зростання
Фактори економічного зростання
Позиції в світовому виробництві
25.2. Етапи розвитку південно-корейського господарства
Індустріалізація
Розвиток наукоємних виробництв
25.3. Основні риси господарського механізму
Особливості структури приватного капіталу
Державний сектор
Трудові відносини
Загальна характеристика
25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
Зовнішня торгівля
Експорт, імпорт капіталу
Економічні відносини з РФ
Питання до теми
 Розділ V Країни, що розвиваються
Глава 26 Загальна характеристика країн, що розвиваються
26.1. Основні ознаки країн, що розвиваються
 26.2. Характер і масштаби соціально-економічних перетворень
Напрямок перетворень
Характер перетворень
Масштаби перетворень
26.3. Роль держави в соціально-економічних перетвореннях
26.4. Соціально-економічна диференціація країн, що розвиваються
Історичні особливості прояву нерівномірності
Позиції окремих країн і регіонів
Фактори і умови нерівномірності
26.5. Класифікація країн, що розвиваються
Найменш розвинені країни
Питання до теми
Глава 27 Внутрішні ринки країн, що розвиваються
27.1. Обсяг і рівень розвитку ринків
27.2. Споживчий попит
Загальні положення.
Фактори споживчого попиту
Доходи і роздрібненість попиту
27.3. Виробничий попит
Величина накопичення
Особливості виробничого споживання
Державний попит
27.4. Зміни в структурі пропозиції
Позиції промисловості
Позиції сільськогосподарського виробництва
Зрушення в сфері послуг
27.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
Позиції дрібного підприємництва
«Східна монополія».
Одноотраслевие великі компанії
Питання до теми
Глава 28 Країни, що розвиваються у світовому господарстві
 28.1. Країни, що розвиваються у світовому виробництві
Темпи і фактори економічного зростання
Умови відтворення
Рівень економічного розвитку
Позиції країн, що розвиваються у світовому виробництві
Позиції в сфері послуг
 28.2. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці
Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються
Країни, що розвиваються у світовій торгівлі
Позиції в світовому експорті
Позиції в світовому імпорті
Імпорт технології
Вплив соціально-економічних аспектів
28.3. Країни, що розвиваються в міжнародному русі капіталу
Загальні дані припливу капіталу
Економічна допомога
Позичковий капітал
Прямі капіталовкладення
Відтік капіталу.
Чистий потік капіталу
Асиметричність зовнішньоекономічних зв'язків
Питання до теми
Глава 29 Основні напрямки економічної стратегії та політики країн, що розвиваються
 29.1. Економічна стратегія і політика країн, що розвиваються в 50 - 70-і роки.
 29.1.1. Основні напрямки стратегії
Зміцнення господарської незалежності
Індустріалізація - імператив розвитку
Заміщення імпорту - форма індустріалізації
Орієнтація на експорт і зміна підприємницької ролі держави
29.1.2. Основні напрями економічної політики
Прискорення економічного зростання
Зміцнення національного підприємництва
Новий міжнародний економічний порядок
Тенденція до регіональної інтеграції
 29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті роки
29.2.1. Економічна стратегія
Причини зміни стратегії
Основні напрями економічної стратегії
29.2.2. Економічна політика
Характеристика основних напрямів політики
Наслідки політики
Часткові зміни
Питання до теми
Глава 30 Індія в світовому господарстві
 30.1. Основні риси економічного розвитку
Темпи, чинники та умови економічного зростання
Структурні зрушення
Загальні підсумки
30.2. Етапи економічного розвитку Індії
 30.3. Характерні риси господарського механізму
Загальна характеристика
Сектор великого приватного підприємництва
Роль держави
Сектор дрібних і середніх підприємств
Трудові відносини
30.4. Індія в міжнародних економічних зв'язках
Зовнішня торгівля
Позиції в міжнародному русі капіталу
Питання до теми
Глава 31 Бразилія у світовій економіці
 31.1. Особливості економічного розвитку
Темпи зростання
Умови та чинники зростання
Структурні зрушення в господарстві
Регіональні та соціальні диспропорції
31.2. Етапи економічного розвитку
 31.3. Основні риси соціально-економічної структури
Загальна характеристика
Особливості структури приватного сектора
Роль держави
31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
Позиції в світовій торгівлі
Позиції країни в русі капіталу
Інтеграційна політика
Відносини з Російською Федерацією
Питання до теми
Глава 32 Демократична республіка Конго в світовій економіці
32.1. Характерні риси економічного становища ДРК
 32.2. Особливості економічного розвитку
Темпи зростання
Умови відтворення
Накопичення
Сільське і лісове господарство
Промисловість
 32.3. Демократична Республіка Конго в міжнародних економічних відносинах
Загальні положення
Динаміка і географія зовнішньої торгівлі
Позиції на ринках капіталів
Питання до теми
Глава 33 Китайська народна республіка у світовій економіці
33.1. Основні напрямки економічного розвитку
Фактори і умови економічного зростання
Галузева структура господарства
Положення в світовому господарстві
Проблеми економічного розвитку
33.2. Етапи розвитку китайського господарства
33.3. Основні риси господарського механізму
33.4. Китайська Народна Республіка в світогосподарських зв'язках
КНР у світовій торгівлі
КНР в міжнародному русі капіталу
Питання до теми
Глава 34 Російська Федерація у світовому господарстві
34.1. Особливості економічного розвитку
Російська Федерація в світовому господарстві
34.2. Характерні риси соціальної структури господарства
 34.3. Російська Федерація в світогосподарських зв'язках
Відкритість економіки
Зовнішня торгівля
Російська Федерація в русі капіталу
 34.4. Зовнішньоекономічні зв'язки з країнами СНД
Дезінтеграція господарств СНД
34.5. Відносини Російської Федерації з іншими країнами СНД
Питання до теми
Висновок
 Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 4. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 5. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 6. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 7. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 8. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 9. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 10. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 11. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 12. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 13. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua