Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

18.4. Структура пропозиції


Стан і розвиток внутрішніх ринків визначаються як попитом, так і пропозицією або товарним забезпеченням, структурою і динамікою місцевого виробництва. Між попитом і пропозицією існує тісний взаємозв'язок. Розвиток продуктивних сил і якісна диференціація трудової діяльності ведуть до відокремлення різних видів праці і споживання. Зрушення в предметної структурі пропозиції відбуваються під впливом невідповідностей у темпах зростання окремих галузей економіки і безпосередньо залежать від параметрів відтворення: величини і динаміки ВВП, розмірів фонду накопичення, ефективності його використання. У свою чергу, зміна галузевої структури господарства надає безпосередній вплив на темпи і пропорції виробництва.
Кожному щодо тривалого періоду в розвитку продуктивних сил відповідає певна структура пропозиції або галузева структура господарства, яка спирається на реальний попит. Вихідним моментом її виступає технічна база, засоби виробництва. У другій половині XX в. структурні зрушення в економіці розвинених країн відрізнялися значними структурними перетвореннями, особливо в останні десятиліття. При помірних темпах зростання вони відбувалися насамперед на мікрорівні, всередині окремих секторів і галузей господарства (табл. 18.5).
Однією з найважливіших особливостей галузевої структури. Стало розширення сфери послуг, яка акумулює величезні матеріальні та трудові ресурси. Наприкінці 90-х років тут було зосереджено більше 60% всіх зайнятих, створювалося 69% ВВП (1913 р. - 33%). Перелив ресурсів на користь галузей нематеріальної сфери обумовлений дією ряду факторів. Послуги безпосередньо обслуговують виробництво, виконують функції обміну і розподілу. Особлива роль належить галузям невиробничої сфери в постійному відтворенні інтелектуального потенціалу як найважливішого чинника розвитку виробництва і підвищення його ефективності.
Найбільшими секторами сфери послуг є послуги виробництву і населенню. До числа останніх відноситься швидко розвивається комплекс підприємств відпочинку. У сучасних умовах використання досягнень науки і техніки підвищує вимоги, пропоновані до робочої сили. Ускладнення виробничих процесів веде до збільшення обсягу та якості знань, вимагає від працівників стійкості до тривалих нервово-психічних навантажень. Інтенсифікація праці, викликана його механізацією, означає все більшого ущільнення робочого часу, зростає одноманітність процесів. Все це веде до збільшення фізичної втоми і нервового напруження. Великий вплив на підвищення ролі відпочинку в процесі відтворення робочої сили чинять умови життя в містах.
Таблиця 18.5
Галузева структура ВВП промислово розвинених країн,
% (поточні ціни)

Галузі 1980 1990 1996
Сільське господарство 4 3 2
Промисловість 36 32 28
Переробна промисловість 24 22 19
Послуги 60 65 69
І с т о ч н і до: UNCTAD Handbook of Statistics.
2000. UN. p. 304.
Розвиток сфери послуг та підвищення її частки в промислових країнах дали підставу для появи концепцій постіндустріального суспільства (Д. Белл, X. Кан, А. Тоффлер). Критерієм виділення поняття постіндустріального суспільства служать техніко-економічні, а не соціально-економічні зрушення. Ця концепція відзначає підвищення значення духовних цінностей у житті людей, а також ролі високоосвічених фахівців у господарських і політичних процесах
У сфері матеріального виробництва найважливішим сектором залишається промисловість. Її частка у ВВП розглянутої підсистеми світового господарства росла до середини 60-х років. Зараз вона становить 28%. Переважне значення в общеіндустріальной структурі зберігає обробна промисловість, складаючи приблизно 68%. У її складі основне місце займають машинобудівні галузі, частка яких у середині 90-х років становила 45%, а в 1980 р. - 35%. Машинобудування відіграє виняткову роль у формуванні активної частини продуктивного капіталу, що реалізується як за рахунок активної розробки та впровадження науково-технічних нововведень в галузях самого машинобудування, так і шляхом забезпечення всіх сфер і галузей економіки засобами праці, що втілюють досягнення науки і техніки.
У 50-60-ті роки переважний питому вагу займали традиційні галузі: верстатобудування, промислове обладнання, авто-і суднобудування. У наступні десятиліття відбулося збільшення питомої ваги наукомістких галузей (виробництво електронної техніки, засобів зв'язку, контрольно-вимірювальних приладів), питома вага яких у загальному обсязі продукції машинобудування в провідних країнах перевищив 40-50%.
Поява більшості новітніх галузей і виробництв викликано не тільки зростанням потреб у зборі, передачі та обробки інформації, а й необхідністю автоматизації процесів управління та виробництва як найбільш перспективного засобу підвищення продуктивності праці і економії засобів виробництва.
У задоволенні виробничого і споживчого попиту особливе значення має будівництво, в якому створюється 6% ВВП. У вартісній структурі будівельного виробництва переважає виробнича сфера, на частку якої припадає 3/4 робіт, житлове будівництво займає частку, що залишилася. В останні десятиліття спостерігалося зростання частки матеріальних витрат в обсязі будівельних робіт. Це відбувалося під впливом розвитку індустріальних методів будівництва, застосування матеріалів і конструкцій більш високої заводської готовності, що знижують витрати живої праці. У структурі матеріальних ресурсів збільшилася частка нових матеріалів і конструкцій із застосуванням пластмас, легких металів, комплектуючих вузлів і частин, що свідчить про розширення міжгалузевих зв'язків будівництва за рахунок появи нових стадій і ланок у виробничих процесах.
Великим виробничим потенціалом володіє сільське господарство, хоча його частка у ВВП розвинених країн невелика - 2,0% (1913 р.
- 1/3). Тенденція до зниження частки сільськогосподарського виробництва йде з початку століття у зв'язку з підвищенням його ефективності і, перш за все, продуктивності праці. Внаслідок зростання доходів і попиту населення на високоякісні білкові продукти в структурі сільського господарства переважає тваринництво, а в ньому - м'ясний напрям, при цьому збільшилася частка свинарства та птахівництва. Відбулося істотне поліпшення якісної структури продукції - вміст поживних речовин, товарний вигляд, придатність до промислової технології та переробці.
Підвищення вимог харчової промисловості до якості сільськогосподарської продукції, що йде на промислову переробку, зажадало перебудови селекційної роботи і супроводжувалося поглибленням спеціалізації ферм. Регіональна структура виробництва стала більшою мірою відповідати природним і економічним ресурсом районів і зон і сприяла збільшенню виробництва відносно дешевих продуктів високої якості.
Перехід до індустріальних методів виробництва призвів до формування агропромислового комплексу в економіці, створення виробничої та соціальної інфраструктури. Змінилася система одиничного поділу праці на окремих підприємствах. Роль первинної техніко-виробничої одиниці перейшла від ферми до агропромислового об'єднання. Безпосереднє сільськогосподарське виробництво перетворилося на частину агропромислового комплексу. Це сприяє розвитку технологічної спеціалізації, коли ферма виробляє не цілий продукт, а виконує тільки одну операцію в процесі його виробництва. Даний процес веде до поглиблення внутрішньогалузевої спеціалізації, зростанню обсягу проміжного продукту.
Сільське господарство цієї підсистеми світового господарства перетворилося на одну з найбільш капіталомістких галузей економіки. У сільському господарстві провідних країн у розрахунку на одного зайнятого застосовується більше основного капіталу, ніж у промисловості. Технічний прогрес у даній галузі вже виражається не стільки в збільшенні маси застосовуваних засобів виробництва, скільки в їх удосконаленні, і тим самим залежить від швидкості оновлення основного капіталу.
Забезпечення пропозиції, відтворювального процесу неможливе без підтримки певних пропорцій у розвитку галузей виробничого та споживчого призначення. У міру підвищення технічного рівня виробництва та з метою підтримки високої конкурентоспроможності своїх товарів на міжнародних ринках промислово розвинені країни відмовляються від виробництва більш простих споживчих і інвестиційних товарів, а диспропорції на внутрішніх ринках нівелюються імпортом з інших країн. Одночасно значна частина високотехнологічної та якісної продукції виробляється для реалізації на зовнішніх ринках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.4. Структура пропозиції "
 1. Величина і характер зміни попиту
  структура пропозиції характеризують економічну ситуацію на ринку з боку продавців (виробників) і визначаються розмірами і можливостями виробництва, а також тією часткою товарів, що спрямовується на ринок, бо частина виробленої продукції споживається у виробництві. До товарному пропозицією відносяться всі товари, що знаходяться на ринку, включаючи товари в дорозі. Воно формується за рахунок
 2. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  структуру пропозиції, надаючи при цьому вплив на виробництво. Сенс закону попиту і пропозиції повніше розкривається у певній сукупності економічних категорій, які групуються навколо нього. До таких категорій відносяться платоспроможний і сукупний попит, ціни пропозиції, попиту, рівноваги, пропозиція та ін Платоспроможний попит - це частина (хоча і найбільш важлива)
 3. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  структура національного ринку. Попит і пропозиція, механізм їх збалансованості Сутність і структура національного ринку. До основних елементів сучасного регульованого ринку ставляться ринки предметів споживання, засобів виробництва; платних послуг; робочої сили; капіталів; валюти, грошей і цінних паперів; науково-технічних розробок та інформації; ринок нерухомості, що є окремими
 4. Сон
  структура пропозицій і тема були націлені на розслаблення, стимулюючи аль-фа-реакцію. На добраніч вам і прибуткового трейдингу завтра! Пізніше, в цьому розділі ми досліджуємо інші біологічні факто-ри, коли будемо обговорювати елементи, що у механіці ство-данія біологічного трейдера. А зараз давайте розглянемо пси-хологические фактори і характеристики, про які вам теж не-
 5. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 6. Запитання до теми
  структурою споживчого попиту і економічним зростанням? 3. Охарактеризуйте в історичному плані зміни в структурі споживчого попиту. 4. Визначте обсяг і структуру виробничого попиту в розвинених країнах. Які фактори на них впливають? 5. Яка роль проміжної продукції у розвитку внутрішніх ринків? 6. Розкрийте основні зміни в
 7. Малі та середні компанії
  структурний характер якої зумовлює можливість тривалої стабілізації окремих сфер докладання дрібних і середніх капіталів. Ступінь установи фірм (відношення нових до існуючих компаніям) коливається від 8 до 12%. Три чверті нових фірм є міні-підприємствами, їх виникнення звичайно пов'язане з незадоволеним попитом на товари і робочу силу в ряді галузей. Настільки ж високий
 8. 6. Інша Я
  структурі нашого мислення. Людський розум буде не в змозі осягнути спосіб діяльності, категорії якого будуть відрізнятися від категорій, що визначають наші власні дії. Людині доступні тільки два принципи уявного розуміння реальності, а саме принципи телеології і причинності. Те, що не можна підпорядкувати жодної з цих категорій, є абсолютно недоступним для
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
  структурою людського розуму. Природничі науки націлені на пізнання, що мають силу для всіх істот, які володіють не тільки даром людського розуму, а й людськими відчуттями. Единбурзі людської логіки і відчуттів наділяє ці галузі знання загальністю. Принаймні цим принципом керуються у своїх дослідженнях фізики. Тільки в останні роки вони стали
 10. 1. Бунт проти розуму
  структура мислення у різних суспільних класів різна. Універсальної логіки не існує. Розум не може створити нічого, крім ідеології, тобто, за термінологією Маркса, комплексу ідей, що маскують егоїстичні інтереси суспільного класу, до якого належить мислитель. Отже, буржуазний розум економіста абсолютно не здатний на що-небудь більше, ніж апологія капіталізму.
© 2014-2022  epi.cc.ua