Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Галузева і професійно-кваліфікаційна структура


У змінах, що відбуваються в галузевій структурі робочої сили розвинених країн в останні десятиліття, простежуються дві найважливіші тенденції: різке скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві та істотне збільшення їх у сфері послуг у зв'язку з її розширенням і перетворенням в провідну сферу докладання суспільної праці. Так, зайнятість у сільському господарстві США скоротилася з 6,5 млн. чоловік в 1955 р. до 3,4 млн. чоловік у 1997 р., а в сфері послуг зросла з 30,1 млн. чоловік в 1955 р. до 96, 5 млн. чоловік в 1997 р., склавши 74,2% від загального числа зайнятих. У 70-90-х рр.. відбувався також прискорене зростання зайнятості в наукомістких галузях економіки. Тут зайнятість зростає в два рази швидше, ніж у промисловості в цілому.
У Росії поки галузева структура зайнятості помітно відрізняється від тієї, яка склалася в розвинених країнах: у матеріальному виробництві у нас зайнято більше 49% економічно активного населення, а в сфері послуг - близько 51% (табл. 14.1).
Таблиця 14.1.
Галузева структура зайнятості в Росії


Помітна еволюція і в професійно-кваліфікаційному складі робочої сили. Саме поняття «професійно-кваліфікаційна структура робочої сили» неоднозначно. Воно включає три самостійних, хоча і тісно пов'язаних між собою поняття: професійну структуру робочої сили, її кваліфікаційну структуру, зміст кваліфікації. При цьому під професійною структурою розуміється сукупність представників різних професій і професійних груп, під кваліфікаційною структурою - сукупність працівників різних рівнів кваліфікації.
Зміст кваліфікації різних професій представляє набір необхідних для виконання даної роботи навичок, знань, досвіду, інших компонентів кваліфікації.
У США, наприклад, переважаючою категорією в професійній структурі робочої сили стали працівники переважно розумової праці, або так звані білі комірці. Вони склали в 1997 р. 58,7% усієї зайнятої робочої сили. Сюди відносяться інженери, техніки, вчені, адміністративно-управлінський персонал, а також численні групи конторських і торгових службовців. У своїй масі це працівники найманої праці.
Частка представників робочих професій склала в зазначеному році близько 25,1% робочої сили. Ще однієї укрупненої професійної категорією робочої сили, що виділяється американською статистикою і представляє фізична праця, є так звані працівники обслуговування. У 1997 р. вони склали близько 13,5% робочої сили країни. У Росії частка працівників фізичної праці досягала в 1996 р. майже 60% робочої сили.
Говорячи про кваліфікаційній структурі, необхідно відзначити, що характерною рисою якісної еволюції сучасної робочої сили є зростання її освітнього рівня. Тільки за період з 1970 по 1997 р. в США частка осіб, які отримали середню освіту, зросла в структурі робочої сили з 52 до 89,1%, а отримали закінчене і незакінчену вищу освіту - з 21 до 56,2%. Схожі процеси характерні і для інших розвинених країн.
За показниками освіти і кваліфікації робочої сили Росія знаходиться на одному з провідних місць у світі. Так, на початок 1998 р. вищу освіту в країні мало більш 19% всіх зайнятих, а середнє (загальне та спеціальне) - близько 69%.
У тому ж році державними та недержавними вищими навчальними закладами було випущено близько 460 тис. фахівців. У 1997/1998 навчальному році в Росії налічувалося більше 3 млн. студентів вузів (207 студентів на 10 тис. населення). Рівень освіти робочої сили і в цілому населення є одним з важливих порівняльних конкурентних переваг Росії в Міжнародному поділі праці.
Основний напрямок розвитку у змісті кваліфікації - перехід від переважно фізичної роботи, що полягає в ручному управлінні верстатами і агрегатами, до переважно нефізичної праці, що виражається в аналізі та контролі виробничих процесів. Зрозуміло, це лише тенденція, в такому положенні знаходиться все ще меншість робітників, оскільки нова технологія не є панівною. Неодмінним атрибутом робочої кваліфікації нового типу є її здатність швидко адаптуватися до мінливої техніці, новим формам організації праці та виробництва.
Використання ЕОМ істотно змінює характер праці інженерно-технічного персоналу. Особливо в цьому плані відзначимо роль персональних комп'ютерів, а також систем автоматизованого проектування. Користування інформаційної технікою вимагає від інженерів, крім спеціальності, знань програмування.
Докорінно змінюються зміст праці та функції багатьох категорій конторських працівників: вони стають операторами ЕОМ, персональних комп'ютерів або термінальних пристроїв.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Галузева і професійно-кваліфікаційна структура "
 1. Запитання для самоперевірки
  галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в
 2. Глава 14. Трудові ресурси
  галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), тобто в суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Не менш важливим компонентом сфери праці є кадрова робота на підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє використання трудових ресурсів країни,
 3. Глосарій
  галузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні бар'єри (бар'єри входу, входження) - фактори, що перешкоджають проникненню в галузь (на ринок) нових конкурентів за допомогою зростання ризику і збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу) - фактори
 4. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  професійне зростання працівників прокуратури. Характерним для всіх бюджетних установ є поділ їх витрат на поточні та капітальні. До поточних відносяться всі витрати на закупівлю товарів і оплату послуг як у вигляді заробітної плати та внесків до державних позабюджетний та бюджетні цільові фонди, так і у формі безпосереднього придбання товарів і надання послуг, а також всі види
 5. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  професійну підготовку після школи - систему учнівства в Німеччині і складне навчання в японських компаніях. До зміни заробітків в останні два десятиліття ці робочі першого світу з середньою кваліфікацією мали в інших країнах і більш високу кваліфікацію, і в той же час більш низьку заробітну плату, ніж у Сполучених Штатах. У нижньому шарі робочої сили Сполучені Штати платять
 6. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  галузевої структури економіки, причиною яких є науково-технічний прогрес. Так, з часом одні галузі застарівають і зникають (наприклад, виробництво паровозів, карет, гасових ламп і чорно-білих телевізорів), а інші з'являються (наприклад, виробництво персональних комп'ютерів, відеомагнітофонів, пейджерів і мобільних телефонів). Змінюється набір професій, потрібних в економіці.
 7. Класифікація ринків праці
  галузевою та професійними ознаками Більшою мірою чреватий безробіттям через структури виробничих відносин Загалом західні фахівці вважають, що професійний ринок праці відповідає потребам циклічного розвитку виробництва, а внутрішній - структурних змін в економіці. При цьому на практиці розподіл ринку праці на два типи досить умовно, так як загальні тенденції
 8. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  галузевих, статевовікових, етнічних та інших відмінностей в структурі робочої сили і відповідних їм рівнів заробітної
 9. Інституціоналістів на ринку праці
  галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 10. 2 . Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  професійно-кваліфікаційному поділі
© 2014-2022  epi.cc.ua