Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники економічної ефективності

Ця група показників найбільшою мірою характеризує рівень економічного розвитку, так як показує - прямо або побічно - якість , стан і рівень використання основного і оборотного капіталу країни, трудових ресурсів.
Не вдаючись у докладне перерахування та методику розрахунку показників цієї численної групи, можна виділити з них:
а) продуктивність праці (в цілому, по промисловості і сільському господарству, по окремих галузях і видах виробництв);
б) капіталомісткість одиниці ВВП або конкретного виду продукції;
в) фондовіддачу одиниці основних фондів;
г) матеріаломісткість одиниці ВВП або конкретних видів продукції.
Важливою умовою при аналізі цієї групи показників є необхідність розгляду їх не окремо, а в зв'язку один з одним. Так, висока продуктивність праці може бути досягнута ціною надмірної інтенсифікації праці або величезних капітальних витрат і матеріальних ресурсів.
Тому кожен з основних показників функціонування економіки країни, як правило, деталізується і аналізується за допомогою приватних показників, що відображають вплив різних факторів на основний. Наприклад, продуктивність праці підвищується під впливом зміні в:
| техніці та технології;
| якості робочої сили (кваліфікація, стан здоров'я, статево-віковою склад);
| якості використовуваних оборотних коштів;
| попиті;
| державне регулювання;
| перерозподілі ресурсів капіталу в країні і т.
д.
Як вказувалося, ця група показників - найчисленніша, тому що охоплює функціонування всіх елементів виробничого процесу та невиробничої сфери. Досить сказати, що в статистиці колишнього СРСР для оцінки ефективності роботи окремого промислового підприємства Держпланом рекомендувалося більше 500 показників, що не так деталізував аналіз, скільки заплутувало його і давало необ'єктивну картину.
В останні роки в спеціальних дослідженнях і статистичної інформації все ширше застосовуються показники порівняльної конкурентоспроможності, розроблені МВФ і прийняті в СНС. Ця система показників створена для порівняння цін і витрат в обробній промисловості країни і по відношенню до середньозваженими відповідним індикаторами найбільш розвинених індустріальних країн. Таких показників п'ять.
1. Питомі витрати на заробітну плату (в розрахунку на одиницю продукції).
2. Нормалізовані питомі витрати на робочу силу (у розрахунку на одиницю продукції), тобто випуск продукції на відпрацьовану людино-годину.
3. Рівень повних питомих витрат за елементами доданої вартості, тобто показники питомих витрат усіх первинних факторів виробництва.
4. Порівняльний рівень оптових цін промисловості.
5. Порівняльний рівень експортних цін промислових товарів.

Звичайно, і ця система не повною мірою характеризує економічну ефективність країни, однак одну з сторін її діяльності - конкурентоспроможність у міжнародній торгівлі - відображає досить вірогідно.
Незважаючи на всі спроби сформулювати агрегатний показник ефективності функціонування національної економіки, який би відображав і рівень економічного розвитку країни, такий показник не створений у зв'язку з численними труднощами зведення воєдино вартісних і натуральних величин, витрат кваліфікованої і некваліфікованої праці та ін Однак загальний підхід є і полягає в конструюванні показника, що дозволяє співвідносити сукупні результати праці товариства за звітний рік (ВВП / ВНП, НД) із сукупними витратами всіх чинників виробництва, приведеними до того ж звітному році.
Чим вище рівень економічного розвитку країни, тим активніше і різноманітніше форми її зовнішньоекономічних зв'язків. Отже, участь країни в міжнародних економічних відносинах частково може відображати рівень її економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники економічної ефективності "
 1. Інші показники ефективності
  показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
 2. 5. Показники ефективності в проектному аналізі
  ефективності в проектному
 3. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 4. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 5. Продуктивність праці
  показник економічної ефективності, йому властива відома обмеженість: в дільнику не враховуються витрати інших (крім трудових) виробничих ресурсів. Тому повне уявлення про ефективність суспільного виробництва в цілому і використання економічних ресурсів зокрема може бути отримано тільки через систему показників (продуктивність праці, капиталоотдача,
 6. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 7. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  показників ефективності виробництв може бути багато. Так, вимірюють продуктивність праці (ділячи вартість всієї виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої
 8. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  показників у міру просування до підсумкового розгляду результатів дослідження може змінюватися, змінювати характер, розмірність, знак з плюса на мінус і навіть трансформуватися, перетворюючись в інший. Так, в нашому другому прикладі собівартість клепано-збірного варіанту істотно менше монолітного. Вона на цій стадії дослідження має більше значення. Але наближаючись до оцінки ефективності
 9. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  показники, що дають повноцінну картину господарської
 10. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 11. Ключові терміни
  ефективний масштаб Природна олігополія Явний змова Мовчазний змову Дилема олігополістів (або ув'язнених) Картель Лідер в області цін Хижацьке ціноутворення Рівновага
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
  показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву?. 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 13. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  показник підраховують шляхом ділення річного обсягу чистої продукції на середньорічну повну балансову вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. В
 14. Який показник ефективності краще?
  показник має занадто великі недоліки. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі і протилежні ситуації. В цьому випадку рекомендується орієнтуватися насамперед на NPV як показник, що дає можливість найбільш об'єктивно підійти до вибору проекту з точки зору максимізації
 15. Запитання для самоперевірки
  показники економічної ефективності вам відомі і як вони розраховуються? 9. У чому різниця між фірмової і народногосподарської ефективністю? 10. Доведіть, що спеціалізація пов'язана з поділом
 16. Показники рівня економічного розвитку
  показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються , перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної ефективності. Якщо обсяг реального ВВП характеризує
© 2014-2022  epi.cc.ua