Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Базові основи і суперечливість ринкового розвитку

Базовими "компонентами" ринкової системи виступають:
1) приватна власність на засоби виробництва;
2) свобода підприємництва і вибору економічних парт-нерів;
1 Мілтон Фрідмен - американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1976 за дослідження в області споживання, історії і теорії грошей.
3) особиста вигода;
4) мінімальне втручання держави в економіку. Наявність "свобод" при додатку необхідних зусиль
забезпечує:
- можливості для ефективного і заповзятливого господарювання;
- відторгнення неефективного і непотрібного виробництва;
- мінімізацію управлінських витрат;
- стимулювання особистої зацікавленості у господарській діяльно-сти.
Разом з тим серйозними негативами ринкової системи є:
- посилення нерівності в суспільстві;
- нестабільність в економіці;
- відсутність зацікавленості у виробництві необхідних суспільству безприбуткових благ;
- байдужість до збитку, що наноситься підприємництвом навколишньому середовищі (природі і людині).
Характеризуючи механізм ринку, видатні економісти минулого і со-тимчасові дослідники відзначають деперсоніфікована, тобто безособово-ний, характер ринкового механізму.
А. Сміт вважав, що в ринковій економіці діє механізм "невидимої руки", при якому кожен виробник, виходячи з власних уявлень і оцінок, на свій страх і ризик, визначає що, як і для кого виробляти. Його діяльність цілеспрямовано не орієнтована на адресного споживача. Якщо продукт знаходить свого споживача, підтверджується суспільна необхідність у виробленому продукті, якщо ні - суспільство не визнає суспільного характеру витраченого на його виробництво праці. Таким чином, апостеріорі (після виробництва) ринок визначає суспільну значимість виробленого продукту.
В результаті розрізнених дій, заснованих на підпорядкуванні ціновому механізму, народжується громадський порядок, досягається відповідність структури виробленого продукту структурі потреб суспільства.
Разом з тим розвиток суспільного виробництва призвело до усвідомлення того, що, незважаючи на дії в рамках загальних правил, поведінка економічних суб'єктів створює можливості для зміни параметрів економічної діяльності. Дослідження показали, що в ринковій системі зростає успіх суб'єктів ринку, які проявляють найбільшу активність і самостійність, невдалі ж економічні рішення можуть призвести до неуспіху. Тому контрагенти ринку приділяють велику увагу фактору підприємницької активності.
Для визначення раціональної поведінки господарюючих суб'єктів в умовах обмеженості ресурсів і безмежності потреб важливо дослідження перевагу використовуваних факторів, стійкості їх динаміки.
Сучасні підходи базуються на економічному раціоналізмі пове-дення суб'єктів ринкової економіки, які в результаті зіставлення витрат і вигод від підприємницької діяльності визначають і приймають найбільш оптимальні в даних умовах рішення. При цьому пошуки рішень можуть тривати до тих пір, поки не буде знайдено варіант, що оптимізує граничну вигоду і витрати.

В умовах динамізму економічного життя важливе визначення того, чи носять відбуваються зміни стійкий або нестійкий характер. Якщо при зміні зовнішніх умов у системі є сили, які повертають її до попереднього стану, така рівновага є стійким, якщо зовнішні впливи такі, що система не знаходить сил для повернення в початковий стан, має місце нестійка рівновага.
Представлені фактори важливі не тільки для характеристики сьогоднішнього поведінки суб'єктів ринку, а й аналізу "завтрашніх тенденцій", які проявляються вже сьогодні і впливають на ринок і поведінка його контрагентів.
Поряд із зазначеними об'єктивно-суб'єктивними чинниками, що впливають на ринкову ситуацію, потрібно виділити інформацію, що дає сигнали про ситуацію "на ринку, що дозволяє визначити характер взаємозв'язків у ринковій системі, прийняти адекватні рішення.
Ж. Тіроль в своїй фундаментальній роботі "Ринок і ринкова влада" 1 пов'язує інформацію з трьома найважливішими параметрами ринкової системи. Це:
1. Інформація і якість.
2. Інформація та конкуренція.
3. Інформація та витрати.
Для того щоб визначити і гарантувати якість товару, необхідно піддати його випробуванню. Разом з тим, якщо є гарантія якості, не обов'язкові випробування. Повторювані покупки є ознакою відповідності товару встановленим рівнем якості, створюють відповідну високу репутацію виробнику.
Здійснюючи повторні покупки, інформовані споживачі стимулюють подальше підвищення якості продукції. У свою чергу, висока якість зумовлює високі ціни, що сигналізують про високу якість виробів. Таким чином, інформовані споживачі не дозволяють виробникам знижувати якість товарів.
Поінформовані споживачі впливають на неінформованих, розширюючи за рахунок них кількість реалізованих товарів. У результаті за рахунок зростання числа інформованих споживачів розширюється виробництво, стимулюється якість продукції.
Разом з тим підтримку високої якості вимагає високих витрат. По-цьому перед виробниками постійно постає питання: якість або затра-ти?
Суперечливість підходів нерідко призводить до різного роду хитрощів.
Для виробника досить очевидно, що непоінформовані споживач спочатку спостерігає тільки ціну, інформацію про якість він отримує потім.
1 Див: Тіроль Ж. Ринок і ринкова влада / Пер з англ. СПб., 1996.
Виходячи з цього, нечесний виробник може злукавити і на першому етапі встановити ціну, що не адекватну якості товару. У цьому випадку на другому етапі він може отримати нульовий прибуток. Водночас інший "нечесний тип" може забезпечити високу якість вже в першому періоді, щоб переконати споживачів у своїй чесності. У подальшому при тій же або збільшеною ціною, сподіваючись на непорушність репутації, він може знизити якість продукції, незважаючи на те, що покупці чекають висока якість товару і в другому періоді, готові заплатити за нього високу ціну.
Нечесна виробник може об'єднатися з чесним з метою скористатися його репутацією чесного виробника.
При цьому на певний час, незважаючи на зростання цін, може підвищитися попит на що виробляються і реалізуються їм товари.
В окремих випадках ефект репутації спрацьовує при виробництві відомою фірмою нового, невідомого споживачам товару.
Разом з тим, незважаючи на прагнення до високої репутації, для деяких виробників більш кращі незначні витрати і, відповідно, невисока якість товару. При цьому, реалізуючи значна кількість товарів за невисокими цінами, вони можуть отримати "ефект від масштабу".
Будь-який виробник зацікавлений в тому, щоб споживач періодично купував нові вироби, оновлював раніше куплені, наявні в його розпорядженні предмети. Його інтересам не відповідає довговічність виробленої продукції. Більше того, сам факт підтримки функціонального стану вимагає періодичного оновлення продукції, а значить, допускає не завжди високий рівень її якості.
Виробник має стимул для виробництва високоякісної про-дукції тільки тоді, коли висока якість забезпечує йому ренту (дохід на продукт), яку він боїться втратити, якщо знизить якість.
Таким чином, інформація інтегрує інтереси продавців і покупців товарів, якість і витрати.
Поряд із зазначеним, інформація робить істотний вплив на конкурентні позиції конкуруючих сторін.
Як правило, інформація надається відповідно до договору. При відсутності такого фірма не зобов'язана поширювати відомості про виробленому продукті. Разом з тим її інтересам може відповідати неофіційне поширення невідповідною дійсності інформації, наприклад, що попит на товари великий або про низьких витратах на вироблену продукцію. У поширенні такої інформації вона може бути зацікавлена, зокрема, реалізуючи товари за високими або, навпаки, низькими цінами. Це може змусити суперників скоротити виробництво, знизити ціни і т.д.
Виходячи з зазначеного, важливо мати на увазі дієвість принципу "ис-каженія сигналу", необхідність врахування його в ринковій економіці. В окремих випадках він вельми позитивний для однієї зі сторін, вирішує проблему виробництва необхідних суспільству товарів, наприклад, у разі встановлення низької ціни на високоякісні товари. При цьому повторні покупки є стимулом відновлення їх виробництва.
При недосконалої інформації, обумовлює неадекватні перед-уявлення про товар і неадекватну ситуацію на товарному ринку, необхідна коригування ринку механізмами державного регулювання.
Отже, в результаті розрізнених дій окремих відокремлених виробників складається ринкова система, що базується на конкуренції, що забезпечує успіх виробникам, які представляють високоякісний товар або низькі витрати і ціни, разом з тим - розорення тих, хто не зміг забезпечити високої якості продукції або низьких витрат і цін. Що має місце при цьому коливальна динаміка впливає на окремих суб'єктів ринку, не змінюючи при цьому загальної ринкової ситуації, або змінюючи її незначно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Базові основи і суперечливість ринкового розвитку "
 1. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  базових проблем макроекономіки є проблема макроекономічного регулювання. Найважливішими виступають ринковий і державний механізми макрорегулювання. Разом з тим процес суспільного розвитку показав як обмеженість ринкового, так і неефективність виключно державного регулювання національної економіки, закономірну тенденцію до їх синтезу. Матеріали глави допоможуть
 2. Доходи та інфляція
  базових або поточних ваг розраховуються за формулами Ласпейреса: {foto189} або Пааше: {foto190} де P0 і P1 - ціни відповідно базового та поточного періодів; q0 і q1 - кількість товарів відповідно в базовому та поточному періодах. Зліва в формулах представлені індекси цін в агрегованому вигляді, а праворуч - в середньозваженої формі. Формула Ласпейреса розкриває динаміку вартості
 3. Контрольні питання
  суперечливість ролі підприємництва у ринковій економіці? 3. Як співвідносяться підприємництво та соціально-економічна
 4. 2.2. Класифікація власності
  базова основа права багатьох країн світу, у тому числі Росії. У XIX в. французькі юристи використовували його як базову основу для підготовки знаменитого Кодексу Наполеона, що отримав при знання у всій Європі. Згодом норми Кодексу використовувалися при розробці законодавства багатьох західних країн. Подальший розвиток призводить до формування різних форм часткової власності {з
 5. Глава 4. РИНОК досконалої конкуренції. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ на товарних ринках
  базові основи ринку досконалої конкуренції 4.1. Взаємодія ціни, попиту та пропозиції. Теорія споживчої поведінки 4.3. Обмеженість механізму і межі ринку досконалої конкурен-ції Конкурентне ціноутворення забезпечує розподіл обмеженої кількості товарів між тими, хто відчуває в них потребу, підкріплену грошовими голосами. Допомагаючи вирішити проблему: для
 6. Загальний індекс цін
  базового і поточного років; - обсяг випуску даного продукту в поточному році. Як видно з формули, даний індекс може бути використаний в широкому діапазоні: від невеликої кількості продуктів до загального їх охоплення. Як правило, цей індекс має високий ступінь агрегування, тобто включає в себе широкий перелік товарних груп. Розрахунок ведеться на основі даних про випущеному обсязі продукції в
 7. 5. Узагальнення базової моделімонополіі
  базової моделі
 8. 3.2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Базовим) періодом. Реальний ВВП - це ВВП певного року, але розрахований в цінах, базового періоду, тобто ВВП, скоригований з урахуванням зміни рівня цін. Для вимірювання реального ВВП, а, отже, для коригування номінального ВВП, використовується індекс цін. Індекс цін - це співвідношення між сукупною ціною певного набору товарів і послуг (званого ринкової кошиком)
 9. Як вимірюють темпи інфляції?
  Базовий період - стартовий рік, від рівня цін якого підраховуються їх зміни в наступний період. B. Визначається сукупна ціна ринкового кошика (сумарна ціна всього набору товарів і послуг) для базового періоду. Г. Підраховується сукупна ціна такої ж корзини для даного (поточного) періоду. Д. Підраховується індекс цін - показник, що відображає відносну зміну загального
 10. Висновки
  грунтується на приватній власності на економічні ресурси. Тому цілком закономірно, що перетворення відносин власності допомогою приватизації є ключовим моментом трансформації планового господарства постсоціалістичних країн, у тому числі Росії, в ринкове. 2. Приватизація в країнах з перехідною економікою характеризується поєднанням загальних тенденцій і національних
© 2014-2022  epi.cc.ua