Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Види, ефективність інтенсифікації

Розрізняють три види інтенсифікації виробництва, що характеризують ефективність економічного зростання:
1) працезберігаючу;
2) капіталі-і ресурсозберігаючих;
3) всебічну.

Ріс.12.2. Інтенсивний економічне зростання


трудосберегающих інтенсифікація базується на заміщенні ручної праці машинним. При цьому підставою збільшення випуску продукції є зростання продуктивності живої праці. Ефективність використання трудових ресурсів визначається відношенням обсягу випуску продукції до витрат живої праці - Y / L.
Зворотний показник - L / Y характеризує трудомісткість продукції.
Такий тип інтенсифікації найбільш характерний для початкового періоду розвитку індустріального виробництва.
Другий вид - капіталу-і ресурсозберігаючих інтенсифікація - здійсню-ється за рахунок застосування більш досконалих машин і устаткування, ефективнішого використання матеріалів, енергоносіїв і т. д.
При цьому показник капиталоотдачи характеризує ефективність ис-користування продуктивного капіталу. Визначається відношенням обсягу випуску до величини витрат на купівлю основних виробничих фондів - Y / K.
Зворотний показник - K / Y - характеризує капіталомісткість продук-ції.
Показник матеріалі, ресурсоотдачи характеризує ефективність ис-користування матеріальних, природних ресурсів. Визначається відношенням обсягу випуску до витрат на матеріальні, природні ресурси - сировина, енергоносії і т.
д. - Y / N.
Зворотний показник - N / Y - характеризує матеріалі, ресурсомісткість продукції.
Капіталі-і ресурсозберігаючих інтенсифікація отримують широке використання в умовах індустріального, постіндустріального розвитку.
Третій тип - всебічна інтенсифікація. Це тип економічного зростання, при якому використовуються всі перелічені форми ресурсосбереже-ня.
В умовах сучасного постіндустріального розвитку важливе значення мають всі форми ресурсозбереження. При цьому особлива актуальність інформаційних технологій обумовлює виняткову важливість інформаційного та організаційного факторів, що стають органічними складовими процесу всебічної інтенсифікації.
Інтенсивний тип економічного зростання отримав назву ресурсосбере-гающим, оскільки грунтується на заощадженні всіх видів ресурсів (за-трат).
На відміну від витратного, при екстенсивному зростанні, є антізатратним, що формує антізатратную траєкторію економічного зростання, (див. рис. 12.2).
Процес сучасної інтенсифікації в умовах обмеженості сировину-вих, інвестиційних, людського ресурсів обумовлює трансформацію на підприємницьку здатність, науковий потенціал суспільства для вирішення актуальних проблем економічного розвитку. Без створення нових матеріалів, принципово нових джерел енергії сьогодні не обійтися.
Новітня науково-технологічна орієнтація початку XXI в. - На розви-нення нанотехнологій, що забезпечують можливість технологічного "прориву", що дозволяють створити
до цього невідомі конструкційні матеріали, новітні технології за допомогою процесів, що відбуваються на атомному рівні.
Важливо відзначити, що на сьогоднішній день Росія є одним з лідерів, поряд з США і Японією, робіт, у вказаному напрямку, представляють надзвичайно перспективним.
Таким чином, інтенсифікація відкриває широкі можливості не тільки для вдосконалення виробництва, а й формування нових напрямків його розвитку, докорінно трансформують всю систему суспільного розвитку.
Разом з тим, незважаючи на цілий ряд позитивів, інтенсифікація також не виключає протиріч:
- з розширенням науково-технічного прогресу збільшуються виробничі відходи;
- відбувається забруднення навколишнього природного середовища. Відповідно, виникають проблеми, які потребують їх обліку та ефективного вирішення.
Важливим наслідком науково-технічної революції є структурна перебудова економіки, яка обумовлює динаміку людського фактора - частина непотрібних оновленим виробництву працівників "викидається" на вулицю, поповнюючи ряди безробітних.
На противагу, безсумнівним позитивом інтенсифікації є те, що вона не тільки породжує проблеми, а й створює механізми їх вирішення. Зокрема - технології для "уловлювання забруднювачів", переробки радіаційних відходів, "створює" нові робочі місця, що відкривають можливості для "втягування" працівників у процес зайнятості та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Види, ефективність інтенсифікації "
 1. На чому заснований інтенсивне зростання?
  Ефективності виробничих факторів на основі технічного прогресу. За цією ознакою інтенсивний тип економічного зростання прямо протилежний розглянутому раніше. Цей тип економічного зростання став давати зростаючий ефект у міру вдосконалення другий - індустріальної - стадії виробництва. Інтенсивне розширене відтворення має низку особливостей. Воно більш
 2. Види виробництва
  інтенсифікації, зумовлює використовуваної технікою і технологією, а також кваліфікацією персоналу. Тому те чи інше підприємство можна віднести до розряду великих або дрібних, а за характером своєї діяльності воно може бути віднесено відповідно до дрібного або великого виробництва. В основі поділу підприємств на дрібні, середні і великі лежать кількісні параметри, тоді як їх
 3. Інтенсивний економічне зростання
  ефективності використовуваних факторів виробництва. Як правило орієнтир робиться на: - використання більш прогресивної техніки, передових технологій; - використання більш економічних матеріалів, енергоносіїв; - підвищення кваліфікації кадрів, тобто якісне вдосконалення всіх факторів виробництва. При цьому якісне перетворення факторів на базі досягнень
 4. Література
  інтенсифікація невиробничої сфери. М., 1987. 3. Ладутько Н. І. Облік, контроль та аналіз матеріальних ресурсів. Мн., 1997. 4. Лахтін Г.А. Управління в науковій установі. М., 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чупрунов Д.І., Жильцов Є.М. Економіка, організація і планування вищого
 5. Глава 12. Економічне зростання
  види інтенсифікації; - показники ефективності економічного зростання; - виробнича функція; - діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 6. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 7. Стаття 20 . Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 8. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  види кредиту. Сучасна банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна політика держави:
 9. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 11. РЕЗЮМЕ
  інтенсифікацією і ростом взаємозалежності національних господарств від світового ринку. Відбуваються істотні зрушення в структурі світової торгівлі у бік підвищення частки готових виробів і зменшення питомої ваги сировини (крім нафти) і продовольства. Найбільш динамічно зростає експорт капіталу транснаціональними корпораціями, який стає приводним ременем всієї системи міжнародних
 12. Терміни і поняття
  Конкуренція Ефективність конкурентних ринків «Життєвий цикл» Види конкуренції: видова, функціональна , межфирменная, внутрішньогалузева, міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби
 13. Запитання для самоконтролю
  види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 14. Контрольні питання
  види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 15. Види факторних доходів
  види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарській
 16. Питання для самоперевірки
  види рахунків СНС ви знаєте? 2. Які елементи включає ВНП, який визначається за методом витрат? 3. Що таке неринкові види послуг? 4. Що таке резидентная інституційна одиниця? 5. Назвіть причини, за якими показник ВНП не завжди точно характери-зует добробут нації. 6. Які причини циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази
 17. Стаття 4. Види ставок мит
  види ставок мит: адвалорні, нараховані у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів; специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів; комбіновані, що поєднують обидва названих видів митного
 18. 2.5. Податок зі спадщини і дарувань
  види власності незалежно від місця її знаходження для громадян та резидентів США, а для нерезидентів - всі види власності, що знаходиться виключно на території
 19. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Види соціально-економічних відносин знаходяться у вирішальній залежності від відносин власності, які як би проникають і зумовлюють інші види відносин. Тому важливо насамперед з'ясувати сутність і форми відносин
 20. Основні терміни і поняття
  види інтенсифікації. 7. Обгрунтуйте діалектику екстенсивного та інтенсивного факторів, сучас-менниє напрямки їх розвитку. 8. Обгрунтуйте позицію про співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів економічного зростання в сучасній економіці Заходу і Росії. 9. Який зв'язок екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання з затратностью і антізатратностью економічного розвитку? 10.
© 2014-2022  epi.cc.ua