Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Підприємницький капітал

Підприємницький капітал - це інвестиції в підприємства - як нові, так і вже діючі. Розрізняють два види інвестицій:
1) прямі інвестиції - капіталовкладення безпосередньо в машини, обладнання та інші фактори виробництва;
2) портфельні - вкладення в акції, облігації та інші цінні папери зарубіжних підприємств.
Особливою формою портфельних інвестицій є участь іноземного капіталу в спільних підприємствах, в яких контрольний пакет акцій залишається у національних державних або приватних фірм. Натомість іноземний капітал отримує належну йому частку прибутку, яку він вивозить з країни або використовує для інвестицій на місці.
Сьогоднішня міграція інвестиційного капіталу дуже різноманітна і відрізняється від колишньої. Якщо наприкінці XIX - початку XX в. переважав вивіз капіталу в колоніальні і залежні країни, в даний час велика частина прямих приватних інвестицій припадає на промислово розвинені країни.
При цьому має місце "перехресне" (зустрічне) переміщення капіталів, при якому кожна країна виступає в двох ролях: 1) експортера - інвестора і 2) імпортера капіталу. Причинами вивозу капіталу являють-ся:
1) відносно низька прибутковість капіталу в якій-небудь сфері національної економіки;
2) більш сприятливі умови застосування капіталу в іншій країні - дешевше ресурси, нижчі податки і т. д.
3) об'єднання фірм різних країн для збільшення фінансових можливостей з метою здійснення складних, дорогих проектів, поділу господарського ризику;,
4) розширення ринку збуту власної продукції.
Ввезення капіталу виправданий, коли країни, які відчувають потребу в додатковому капіталі, створюють сприятливі умови для інвестицій, отримання додаткових прибутків за рахунок дешевих факторів виробництва та ін
Причини ввезення капіталу:
1) можливість отримання додаткових коштів для розвитку бизне-са;
2) впровадження передової зарубіжної техніки, технології та організації виробництва в національну економіку;
3) розширення та диверсифікація свого виробництва, підвищення його ефек-тивності;
4) створення додаткових робочих місць на нових або розширюються підприємствах.

Активні процеси ввезення та вивезення капіталу призвели до виникнення і розвитку взаємовигідних спільних підприємств (підприємств з використанням іноземного капіталу), що ведуть свою діяльність у світовому масштабі. Перш за все це ТНК - транснаціональні корпорації, які національні по капіталу, але інтернаціональні по сфері діяльності. З одного боку, вони є стрижнем ефективної міжнародної діяльності. З іншого - можуть монополізувати ринки тих чи інших товарів, перерозподіляти доходи на свою користь, допускати екологічні та інші зловживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підприємницький капітал "
 1. Основні терміни і поняття
  підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 2. Тест
  підприємницького капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном ; в) втеча? 4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: а) стимулювання збуту продукції; б) прагнення отримати доступ до природних ресурсів; в) створення нових робочих місць; г) прагнення інтегруватися в
 3. Сутність і форми руху капіталу
  підприємницькій формі (рис. 35.2). Так, в 1998 р. Росія вивозила капітал в основному в позичкової формі. Капітал в позичкової формі (позичковий капітал) приносить його власнику дохід головним чином у вигляді відсотка по вкладах, позиках і кредитах, а капітал у підприємницькій формі (підприємницький капітал) - переважно у вигляді прибутку. Рис. 35.2. Розподіл ввезення та вивезення капіталу на позичковий
 4. Види факторних доходів
  підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарському житті, особливо у фірми, не завжди є можливість розмежовувати ці види факторних доходів, тим більше що вони часто поєднуються з доходами від продажу
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  підприємницькі інвестиції , в результаті яких інвестор володіє вирішальною часткою власності або отримує право здійснювати управлінський контроль над об'єктом вкладення капіталу. Портфельні інвестиції - підприємницькі інвестиції, які не дають їх власникові управлінського контролю над об'єктом вкладення капіталу. РОЯЛТІ - регулярні платежі за ліцензійною угодою,
 6. Підприємницький дохід
  підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну
 7. Висновки
  підприємницької формах. Вивезений в підприємницькій формі капітал представлений портфельними і прямими інвестиціями. 2. Існують різні теорії міжнародного руху капіталу, насамперед так звані традиційні: неокласична, кейнсіанська, марксистська. Особливе місце займають концепції ТНК, так як в них багато уваги приділено моделям підприємницьких інвестицій. В
 8. Форми вивезення капіталу
  підприємницької та позичкової. Підприємницька форма вивозу капіталу являє собою вкладення капіталу в різні галузі та сфери господарської діяльності з метою отримання прибутку. Ця форма вкладення капіталу здійснюється у вигляді прямих і портфельних інвестицій. Прямі інвестиції - це такі вкладення іноземного капіталу, які забезпечують його власнику контроль над
 9. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємницької діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії
 10. Тренувальні завдання
  підприємницького капіталу, а не позичкового? 3. Визначте економічну сутність нижче перерахованих дій: 1) концерн набуває в країні, що розвивається ділянку землі і будує завод; 2) побоюючись змін політичної ситуації, громадянин Росії перетворив всі вільні грошові кошти у валюту і перевів їх у швейцарський банк, 3) купівля акцій іноземних компаній на біржі. а)
 11. Комерційний розрахунок і його принципи
  підприємницька діяльність вільна, що не обмежуються ініціативи та підприємницької активності. Виступає у формі комерційного розрахунку - специфічного методу господарювання підприємств в ринкових умовах. Його основні принципи: 1) підприємницька самостійність; 2) самоокупність і прибутковість; 3) самофінансування; 4) матеріальна зацікавленість; 5) економічна
 12. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  підприємницького податку за видами оподатковуваних послуг Об'єкт оподаткування Ставка податку Послуги транспорту 3% Будівництво 3% Фінансові послуги, страхування 8% Послуги пошти та зв'язку 3% Послуги, надавані установами культури та спорту 3% Послуги закладів дозвілля 5 - 20% Послуги підприємств сервісу 5% Обороти нематеріальних активів 5% Реалізація нерухомого майна 5% Сума
 13. Запитання для самоперевірки
  підприємницького , а не позичкового
 14. Види економічних ресурсів
  підприємницькі здібності (здібності людей до організації виробництва товарів і послуг), скорочено - підприємництво; - знання, необхідні для господарського життя. Ще Аристотель, а слідом за ним і середньовічні мислителі вважали працю одним з основних економічних ресурсів. Подібний підхід розділяла і перша економічна школа в світі - меркантилізм. Школа фізіократів особливе
 15. Терміни і поняття
  підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект
© 2014-2022  epi.cc.ua