Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Особливості сучасної бюджетної політики

За останні три десятиліття в західних країнах відбулися существен-ні структурні зрушення у видатковій частині державного бюджету:
- збільшилася питома вага інвестицій в "людський капітал", спрямованих на зростання добробуту, - охорона здоров'я, освіта, пенсійне забезпечення і т. д.
- сповільнилися темпи й у певною мірою скоротилися витрати на оборону, управління;
- в більшості країн зросла питома вага витрат центрального бюдже-та у валовому внутрішньому продукті.
Важливою особливістю є те, що з другої половини XX в. поряд з традиційним фінансуванням потреб національної економіки уряди західних країн почали використовувати державний бюджет для забезпечення стійкості економічного зростання.
Зокрема, за рахунок впливу на рівень державних витрат і систему оподаткування здійснюється регулювання величини споживчих і інвестиційних витрат, виявляється вплив на короткострокові коливання економічної кон'юнктури.
Розрізняють експансивну (розширювальну) і рестриктивную (обме-тельную) бюджетну політику.
Експансивна бюджетна політика грунтується на збільшенні державних витрат і зниження рівня оподаткування, що дозволяє долати економічні кризи і прискорювати економічне зростання.
Рестриктивная - навпаки, передбачає зменшення витрат і підвищення податків, що дозволяє послабити інфляцію і нормалізувати господарську кон'юнктуру.
Два названих механізму фінансової політики можуть не дати ефекту без ув'язки їх з грошово-кредитними механізмами.
Якщо експансивна бюджетна політика не супроводжується обмеженнями обсягу грошової емісії та кредиту, це поглиблює інфляційні тенденції.
У свою чергу, якщо рестриктивная бюджетна політика поєднується з жорсткими кредитно-грошовими заходами, це може викликати економічний кри-зис.
Стабілізацію економіки державний бюджет може здійснювати як у відповідності з окремими, конкретними рішеннями уряду (дис-креціонная фіскальна політика), так і виступаючи безпосередньо в ролі "вбудованого бюджетного стабілізатора" (недискреційна фіскальна політика).
Обгрунтована бюджетна політика, погодиться із потребами економічного розвитку, в довгому періоді може з'явитися основою проведення (фінансування, підтримки) великих структурних зрушень - розвитку наукомістких виробництв, здійснення прогресивних науково-технічних змін, підйому відстаючих регіонів, вирішення соціальних проблем і т.
д.
Бюджетний процес передбачає балансування державних дохо-дів і витрат.
У період класичного капіталізму бюджети таких країн, як Великобританія, США та ін, відрізнялися великою стійкістю, що відповідало їх економічному становищу в розглянутий період.
У сучасний період багато країн все більш стикаються з перевищенням витрат над доходами, наслідком чого є бюджетні дефіцити.
Як правило, бюджетні дефіцити - результат незбалансованості державних фінансів, порушень у сфері грошового обігу.
На динаміку державного бюджету, крім зазначеного, впливають поточні коливання господарської кон'юнктури, періодичні спади і підйоми виробництва, які зменшують податкові надходження до бюджету. Зростання безробіття, загострення соціальних проблем вимагають збільшення державних витрат на соціальні потреби, на j підтримання секторів економіки, що мають загальнодержавне значення і т. д.
Характеризуються протиріччя призводять до того, що зростання бюджетних витрат не компенсується збільшенням податкових та інших надходжень. У підсумку стабілізується перевищення витрат над доходами, бюджетний дефіцит, який придбав у багатьох країнах хронічний характер.
Існують два найважливіших способи, за допомогою яких федеральний уряд може фінансувати бюджетний дефіцит:
1) запозичення;
2) створення грошей .
Найважливішим засобом покриття бюджетного дефіциту традиційно виступає державний кредит, при якому держава виконує роль позичальника фінансових ресурсів. Основною формою такого запозичення, як правило виступають державні позики, при розміщенні яких держава залучає тимчасово вільні грошові кошти населення, страхових і промислових компаній.
В умовах великих бюджетних дефіцитів держави прагнуть до відстрочки погашення позик, перетворенню короткострокових зобов'язань у середньо-і довгострокові.
Поряд з цим держава може використовувати більш простий, але менш привабливий і більш небезпечний маневр - випуск додаткових грошей в обіг. Це чисто інфляційний спосіб, негативно впливає на грошовий обіг.
У разі виниклого бюджетного надлишку антиінфляційними заходами можуть виступити протилежні заходи:
1) погашення боргу;
2) вилучення з обігу.
Механізм маніпулювання грошовими потоками широко використовувався в західних країнах до 30-х рр..
- Періоду Великої депресії. Він був основою щорічної збалансованості бюджету, яка вважалася бажаною метою державних фінансів.
Разом з тим в наступний період така орієнтація бюджетної політики була визнана обмеженою.
У зв'язку з циклічним розвитком національних економік доцільним представилося балансування бюджету на циклічній основі.
Ідея бюджету, балансируемого на циклічній основі, орієнтована на облік циклічної динаміки та реалізації антициклічної політики. При цьому вважається достатнім його збалансованість "в межах циклу".
У подальшому виникла проблема обліку не тільки циклічних, а й структурних коливань, також зажадали відповідних механізмів регулювання.
Сучасна бюджетна політика орієнтується не тільки на маніпулювання грошовими викидами, а й на податкову політику, яка грає дуже важливу роль і без якої ні розширювальні, ні обмежувальні процеси виявляються недостатніми.
Дослідження показали, що динаміка бюджету, як і виробництва, має циклічні коливання.
Під час спаду виробництва для нього характерне негативне сальдо, тобто при прирівнювання доходів і витрат він зводиться з дефіцитом.
У період росту (буму) бюджет має позитивне сальдо. Істотне перевищення доходів над витратами є наслідком значних податкових надходжень, які, з одного боку, поповнюють казну, з іншого - сприяють зменшенню перегріву економіки.
Ця нова для сучасних умов контртенденція, пов'язана з поклади-тільних сальдо державного бюджету, найбільш помітно початку прояв-ляться в останні десятиліття. Вона отримала назву профіциту державного бюджету.
Отже, теоретичні дослідження та практика показали, що державний бюджет не є нейтральним по відношенню до економічних коливань. Так само, як економіку, його доцільно балансувати на циклічній основі. В останні кілька років державний бюджет США, як і ряду інших країн, виявив тенденцію до профіциту. Разом з тим це не скасовує протилежної тенденції - до дефіциту державного бюджету, можливою в подальшому при відповідних економічних умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості сучасної бюджетної політики "
 1. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
  особливості бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії. Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих
 2. Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
  особливості сучасної бюджетної політики; - проблема державного
 3. Фінансова політика
  особливості бюджетно-податкової або фіскальної політики, як правило, подається таким чином: Бюджетно-податкова, або фіскальна, політика - це заходи уряду щодо формування (зміни) державних витрат, оподаткування та стану державного бюджету з метою забезпечення повної зайнятості та виробництва неінфляційного ВНП. По впливу на економічний процес
 4. Контрольні питання
  бюджетно-податкової політики? 3. Як впливають темпи зростання ВВП, цін, рівень бюджетного дефіциту, зміна процентної політики ЦБ на грошову
 5. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  сучасних західних концепцій фінансової політики слід шукати в роботах західних економістів XIX - початку XX в. Їх розвиток пов'язаний із загальними законами руху ринкової економіки і відображає принципові зміни в господарському розвитку західних держав. До кінця 20-х років в основі фінансової політики цих держав лежали концепції неокласичної школи. Їх основним напрямком
 6. Контрольні питання
  бюджетне право »? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії бюджетних прав
 7. Контрольні питання
  бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 8. Контрольні питання
  бюджетне пристрій »і« бюджетна система ». 4. Дайте короткий історичний огляд розвитку бюджетної системи в Росії. 5. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи розвитку бюджетної системи СРСР. 6. Назвіть російських і радянських вчених і їх роботи, присвячені державному
 9. Передмова А.Л. КУДРІНА
  сучасними державними фінансами, які стали багато в чому визначати стан всієї економічної системи держави. Мінфін Росії завжди прагнув бути відкритим для дискусій, розуміючи всю відповідальність за проведення бюджетних перетворень. Прикладом може служити роль макроекономічних стабілізаторів двох суверенних фондів (Резервного і Національного добробуту) і багаторічна
 10. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки і є предметом розгляду даної і наступної глав
 11. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки і є предметом розгляду даної і наступної глав
 12. Контрольні питання
  сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні дотації? Кому вони
 13. Література
  бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 14. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  бюджетним дефіцитом та інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 15. Терміни і поняття
  бюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і
 16. Терміни і поняття
  бюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані , прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і
 17. Контрольні питання
  бюджетна класифікація » ? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 18. Ког- да сукупний попит надлишковий, що веде до підвищення ризику зростання тем- пов інфляції, політики повинні скорочувати
    особливо інвестицій. Але багато домашні господарства і фірми заздалегідь складають плани витрат. Для того щоб зміна процентних ставок зробило вплив на сукупний попит на товари і послуги, потрібен час. Результати багатьох досліджень ука-викликають на те, що сукупний попит відгукується на зміни монетарної політи-ки в кращому випадку після шести місяців. Постійне
© 2014-2022  epi.cc.ua