Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Методологія економічної теорії

Методологія - вчення про методи, прийомах, способах дослідження.
Кожна людина на основі спостережень за явищами, що відбуваються в навколишньому його дійсності, робить умовиводи. Вони є результатом: 1) вивчення взаємозв'язків, що лежать на поверхні, при цьому реалізується екзогенне (поверхневе) мислення; 2) дослідження взаємозв'язків, що виявляють "внутрішні закономірності", при цьому формується ендогенне мислення.
Поверхневі уявлення не завжди достатні для об'єктивного (незалежного від пристрастей) судження про предмет. В результаті виникає необхідність поглиблених досліджень його внутрішніх закономірностей, недоступних для зовнішнього спостереження.
Науковий аналіз передбачає вивчення закономірностей економічного розвитку по можливості незалежно від наявних пристрастей. Це передбачає всебічні, багатопланові дослідження не тільки зовнішніх, але значною мірою внутрішніх закономірностей.
1 Соціально-гуманітарна освіта в мінливій Росії / / Суспільство і економіка. 1999. № 3-4.
При вивченні економічної теорії використовуються загальнонаукові і приватні методи.
Загально методи:
- матеріалістичний,
- ідеалістичний;
- діалектичний,
- метафізичний.
Матеріалістичний метод - базується на передумові, що світ матеріальний, існує об'єктивно, поза і незалежно від свідомості, що матерія первинна, звідси матеріальне виробництво - першооснова розвитку. На противагу, ідеалісти первинним вважають дух, свідомість, мислення, звідси основа розвитку - суб'єктивний фактор. Згідно ідеалістичної концепції матерія вторинна.
Діалектичний метод - грунтується на передумові, що явища дійсності знаходяться в русі, розвитку; джерелом розвитку є внутрішні суперечності, боротьба протівоположностей1.

На противагу, метафізики розглядають явища в їх незмінності і незалежності один від одного, заперечують внутрішні протиріччя як джерело розвитку,
Матеріалістичний і діалектичний методи в сукупності утворюють діалектико-матеріалістичний метод.
Приватні методи;
- наукової абстракції;
- аналізу та синтезу;
- єдності історичного і логічного;
- індукції та дедукції;
- математичного та статистичного аналізу;
- припущення "при інших рівних умовах" ;
- графічного зображення та ін
Метод наукової абстракції передбачає абстрагування від другорядних властивостей досліджуваних об'єктів, а також від всіх тих реальних ситуацій, які можливі на практиці, але є випадковими і не відображають сутності даного явища.
Метод аналізу і синтезу - комплексний метод: метод аналізу передбачає розщеплення економічних явищ на більш прості, окремі явища; метод синтезу їх об'єднує. Завдяки поєднанню аналізу і синтезу забезпечується системний, комплексний підхід до складних об'єктів дослідження.
1 Дослідники виділяють ряд посилок, на яких базується діалектичний метод:
- у світі всі явища взаємопов'язані і взаємозумовлені;
- знаходяться в русі і розвитку;
- розвиток - поступальний рух від простого до складного, від низ-шого - до вищого, переходу кількісних змін у якісні, від одного якісного стану до іншого;
- внутрішні протиріччя - джерело, рушійна сила розвитку;
- рух - боротьба протилежностей.
Метод єдності історичного і логічного - в реальному дійсними-ності всі явища мають історичну послідовність, разом з тим в науковому плані важливо враховувати не тільки історичну, а й логічно обгрунтовану взаємозв'язок явищ.

Метод індукції та дедукції - дедуктивний метод - рух в економічному аналізі від загального до окремого, від теорії до фактів; індуктивний - рух від приватного до загального, від фактів до теорії, необхідно їх поєднання.
Метод математичного та статистичного аналізу - цифрове Вира-ються економічних залежностей, що дозволяє більш точно відображати взаємозв'язки в економіці.
Метод припущення "при інших рівних умовах" - наприклад, перед-вважає допущення, що змінюється тільки дане явище, а всі інші змінні залишаються незмінними. Метод графічного зображення дозволяє наочно уявити аналізовані тенденції розвитку, залежності і взаємозв'язку та ін методи.
Економічна теорія вивчає не окремі, випадкові, незалежні від-носіння, а ті зв'язки і явища, які стійкі, мають причинно-наслідковий характер, повторювані. Такі зв'язки є закономірними, складовими основу економічних законів.
Вивчення повторюваних причинно-наслідкових зв'язків необхідно для підвищення ефективності господарювання як на рівні окремої ланки, так і національної економіки, є важливим фактором удосконалення механізму господарювання, підвищення добробуту нації і кожної людини окремо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологія економічної теорії "
 1. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською, французькою, іспанською, італійською, китайською, японською та румунською мовами. Для економістів, істориків, соціологів і політологів, а також для всіх, хто цікавиться
 2. ЛІТЕРАТУРА
  методології / / ТНЕ818. 1994. Вип. 4. Хаусман Д. Економічна методологія в двох словах / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1994. № 2, 3. КейнсДж.Н. Предмет і метод політичної економії (1891): Русск.пер.М., 1899. Менгер К. Підстави політичної економії (1871): Рос. пер. Одеса, 1903; Дослідження про методи соціальних наук (1883): Рос. пер. СПб., 1894. Мілль
 3. Рекомендована література
  методології / / THESIS. 1994. Вип. 4. Хаусман Д. Економічна методологія в двох словах / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1994. № 2, 3, КейнсДж.Н. Предмет і метод політичної економії (1891): Рос. пер. М "1899. Менгер К. Підстави політичної економії (1871): Рос. пер, Одеса, 1903; Дослідження про методи соціальних наук (1883): Рос. пер. СПб., 1894. Мілль Дж.Ст.
 4. 9. АМЕРИКАНСЬКИЙ інституціоналізму
  методологія. Дж. Коммонс і його погляди. У. Мітчелл про теорію циклів. Критика неокласиків. Вплив інституціоналізму на розвиток економічної
 5. 5.6. Використання коефіцієнтів Фібоначчі в Хвильовий Теорії Елліотта
  методології Хвильовий Теорії Елліотта. Саме Елліотт зробив послідовність Фібоначчі однією з основ теорії технічного аналізу. І саме в Хвильовий Теорії числах Фібоначчі відводиться таке почесне місце. Вони роблять можливим визначення довжини розвитку кожної з хвиль як за ціною, так і за часом. Корисність використання числової послідовності Фібоначчі в технічному аналізі важко
 6. Глава 1. Економічна теорія: предмет і методологія
  методологія економічної теорії; - школи економічної думки та їх представники. 1 Пол Хейне - професор Сіетлського університету, автор книги "Економічний спосіб мислення", представленої як вступного курсу економічного аналізу. Книга витри-жала ряд видань в США, є одним з найпопулярніших курсів з економіки (російський переклад. М.,
 7. Глава 41 Кілька слів про методологію
  методології
 8. Вчіться мислити, філософствувати
  методологічні проблеми в якості вихідних для оновлення ФТЕ, відзначимо основні щаблі розвитку методології з метою розуміння реальності сьогоднішнього її стану. Методологія --- --- + --- практичні? філософське? дидактично прийоми виконан підставу написання нения дій наук
 9. 1. ЩО ТАКЕ МЕТОДОЛОГІЯ І ЧИМ викликати інтерес ДО НЕЇ СЬОГОДНІ?
  методологія - спосіб, яким установляется відношення між теорією і реальністю. Вона впливає на вибір питань, які визнана вирішувати теорія, на їх ієрархію, інтерпретацію пропонованих рішень, охоплює принципи, регулярно застосовуються при формулюванні та обгрунтуванні економічних теорій. «Методологія об'єднує як методи, які зазвичай використовуються якоїсь школою думки, так і погляд на
 10. Методологія здійснення високій ймовірності коротких продажів
  методології включають в себе процес фільтрації. Успішний короткостроковий трейдинг звичайно заснований на довгостроковому аналізі. Коли ви шукай-ті акції для короткого продажу, то використовуєте денні графіки з глибиною даних в один рік. Аналіз в таких часових рамках ви-явить цінні папери з найвищим потенціалом для короткої про-дажи. Наша мета в тому, щоб першими знайти вкрай перекуплений-ні
 11. 1. Що таке методологія і чим викликаний інтерес до неї сьогодні?
  методологія - спосіб, яким установ-ляется відношення між теорією і реальністю. Вона впливає на вибір питань, які визнана вирішувати теорія, на їх ієрархію, інтерпретацію пропонованих рішень ', охоплює принципи, регулярно застосовуються при формулюванні та обгрунтуванні економічних теорій2. «Методологія об'єднує як методи, які зазвичай використовуються якоїсь школою думки, так і погляд на
© 2014-2022  epi.cc.ua