Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997
Упорядник - Савченко П. В., д. е.. н., проф., заслужений діяч науки РФ. (Москва, Финстатинформ, 1997, 631с.). Даний «Курс перехідної економіки» - перший фундаментальний підручник з цієї дисципліни для студентів, які прослухали курс основ економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту. У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН, професорсько-викладацького складу кафедри соціально-економічних проблем і ряду інших кафедр економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова широко відомих фахівців, учених і практиків. У ньому, відображені матеріали багаторічних наукових досліджень з проблем системної трансформації російського суспільства, створення основ ринкової економіки, авторських спецкурсів з теоретичних і прикладних питань функціонування перехідної економіки. При викладі прдблем курсу автори не обмежуються аналізом російського досвіду реформування. У підручнику враховано досвід країн Східної та Центральної Європи, своєрідний шлях країн Далекого Сходу і Південно-Східної Азії в процесі модернізації та ринкової трансформації їх економік. Представлений також і досвід ринкових реформ в СНД.
Передмова
Введення
Майбутнє економіки Росії
1. Поворот до нової цивілізації
2. Цілі і фактори економічного розвитку Росії
3. Концептуальні основи російської моделі реформування
Розділ-1 КОНЦЕПЦІЯ перехідною економікою
1.1. Про зміст перехідної економіки
1.2. Закономірності перехідної економіки
1.3. Концепції економічної трансформації
1.4. Становлення громадянського суспільства
1.4.1. Новий стратегічний орієнтир
1.4.2. Основні риси і стадії розвитку громадянського суспільства
i 1.4.3. Формування громадянського суспільства в Росії
1.4.4. Самоврядування населення
1.5. Специфіка російських реформ
1.5.1. Про що говорить досвід реформ у посткомуністичних країнах
1.5.2. Основні напрямки реформ в Росії
1.5.3. Етапи реформи національного господарства Росії
Розділ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В умовах перехідної економіки
2.1. Економічна роль держави
2.1.1. Досвід розвинених стран1
2.1.2. Російські реформи і держава
2.1.3. Назрілі зміни у формах і методах державного регулювання економіки
2.1.4 Зміна міжнародних функцій государства1
2.2. Механізм державного регулювання економіки в умовах її реформування
2.2.1. Завдання та функції держави з регулювання національної економіки
2.2.2. Нові форми і методи державного регулювання
2.3. Антимонопольне регулювання і розвиток конкуренції
2.3.1. Економічні реформи і монополізм
2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
2.3.3. Зарубіжний досвід регулювання природних монополій
2.4. Регіональні аспекти реформ
2.4.1. Розвиток федералізму в Росії
2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
2.4.3. Управління формуванням ринку в регіоні
2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
3.1. Приватнопідприємницькі структури
3.2. Мале підприємництво
3.3. Механізм господарювання державних і муніципальних підприємств
3.3.1. Державний сектор: роль, межі і тенденції його розвитку в перехідній економіці
3.3.2. Форми використання суспільної власності
3.3.3. Формування механізму функціонування державних і муніципальних підприємств у перехідній економіці
3.4. Фінансово-промислові групи і холдинги
3.4.1. Національні фінансово-промислові группи1А
3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи
3.5. Тенденції розвитку управління
3.5.1. Особливості управління в перехідній економіці.
3.5.2. Підвищення ефективності управління та вдосконалення організаційних структур і технологій
3.6. Особливості сучасного підприємництва
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
4.1. Концепція сталого економічного зростання
4.1.1. Основні умови сталого економічного зростання
4.1.2. Поетапна реалізація концепції економічного зростання в Росії
4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
4.2.2. Реалізація антикризових заходів
4.2.3. Нова інвестиційна парадигма: інвестиції в людину
4.3. Структурні перетворення економіки
4.3.1. Структурні деформації і їх результати
4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
4.4. Економічне зростання і еволюційна макроекономіка
Розділ 5. ПЕРЕТВОРЕННЯ
5.1. Реформування державних фінансів
5.1.1. Інституційні перетворення в сфері державних фінансів
5.1.2. Проблеми вдосконалення акумуляції та використання державних фінансових ресурсів
5.1.3. Дефіцит державного бюджету та його фінансування
5.1.4. Державний борг
5.2. Реформа податкової системи
5.2.1. Система оподаткування в умовах ринкової економіки
5.2.2. Формування оподаткування в Росії
5.3. Реформування територіальних фінансів
5.4. Становлення страхового ринку
5.5. Формування нової банківської системи
5.5.1. Становлення та розвиток банківської системи Росії
5.5.2. Криза банківської системи та шляхи її подолання
5.5.3. Банківський кредит в російській промисловості
5.6. Розвиток ринку цінних паперів
5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів
5.6.2. Структура ринку цінних паперів
5.6.3. Функціонування фондового ринку і формування його інфраструктури
5.7. Взаємодія грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики
5.7.1. Інструменти бюджетно-кредитної та грошової політики
5.7.2. Платіжно-розрахункова система
5.7.3. Фінансова оцінка матеріальних активів
5.8. Інфляція в Росії та шляхи її подолання
Розділ 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
6.1. Соціальні пріоритети в економічній політиці
6.1.1. Основи російської соціальної політики
6.1.2. Соціальний захист малозабезпечених
6.1.3. Пошук нової моделі фінансування освіти
6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я
6.2. Державне регулювання заробітної плати
6.2.1. Рівень і диференціація оплати праці
6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати
6.2.3. Методи державного регулювання
6.3. Колективно-договірне регулювання заробітної плати
6.3.1. Правовий статус і роль угод, що укладаються на різних рівнях
6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
6.3.3. Галузеві та територіальні тарифні угоди
6.3.4. Колективні договори підприємств, установ, організацій
6.4. Забезпечення зайнятості населення
6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання
6.4.2. Основні цілі та форми реалізації політики зайнятості в сучасній Росії
6.5. Соціальне страхування і позабюджетні фонди
6.5.1. Система соціального страхування
6.5.2. Формування і використання позабюджетних фондів
6.5.3. Реформування соціального страхування
Розділ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
7.1.1. Місце Росії у світовому господарстві
7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників
7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу
7.2. Іноземні інвестиції та експорт капіталу
7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії
7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії
7.2.3. Вивіз російського капіталу
7.3. Напрями економічної інтеграції країн - учасниць СНД
7.3.1. Необхідність та умови інтеграції
7.3.2. Удосконалення форм співпраці країн СНД
7.4. Досвід міжнародного співробітництва у подоланні кризи
7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла»
7.4.2. Перехід до соціального ринкового господарства у ФРН
7.4.3. «План Маршалла» і сучасні проблеми
Висновок
Додаткова література
I. Підручники та навчальні посібники
II. Монографії
Короткі відомості про авторів
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 8. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 9. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 10. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 11. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 12. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 13. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 14. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 15. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 16. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 17. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 18. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 19. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 20. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
© 2014-2022  epi.cc.ua