Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання


Зарубіжний досвід говорить про те, що немає загальних рецептів, постійно діючих засобів політики зайнятості. Вона варіюється від країни до країни в залежності від особливостей соціально-економі-чного і політичного устрою ', культурних традицій, модифікується зі зміною ситуації в економіці та на ринку праці. '
При всіх відмінностях між країнами, що стосуються не тільки конкретних методів державного втручання, а й ключових принципів, на яких воно будується, було б нерозумно ігнорувати накопичений ними - нерідко ціною проб і помилок - досвід, тим більше принаймні переходу України до ринкової економіки спектр східних з країнами Заходу проблем стає все ширше.
З початку 60-х і до середини 70-х років в обстановці загального економічного підйому і виявлену нестачі робочої сили в ряді галузей головним завданням державної політики країн Заходу став розвиток «людських ресурсів», стимулювання пристосування сукупної робочої сили до структурних зрушень в економіці, пом'якшення соціальних наслідків циклічних коливань виробництва та розширення можливостей для працевлаштування тих категорій трудящих, які відчували найбільші труднощі на ринку праці. При цьому брався курс на відносно постійну зайнятість не на одному і тому ж підприємстві, а в межах всієї економіки, при; підвищенні галузевої, професійно-кваліфікаційної та регіональної мобільності і здатності адаптуватися до технічних та структурних змін.
В цей час відбувалося розширення інструментарію державного регулювання, створювалися наукові центри з вивчення проблем ринку праці та міністерства, відомства та служби, відповідальні за практичну реалізацію політики зайнятості. Одночасно зміцнювалася її фінансова база за рахунок формування спеціальних фондів, які могли б використовуватися в потрібний час і в потрібному місці для вибіркового регулювання рівня та структури попиту та пропозиції робочої сили. Втручання держави набувало розгалужений і постійний характер.
Після глибокої економічної кризи середини 70-х років і наступного зльоту масової і тривалої безробіття, коли на перший план висувалися різні заходи з підтримки зайнятості, помітно збільшувалися державні асигнування на їх здійснення, почала проводитися лінія на децентралізацію І повиг-шення ролі місцевих органів влади у регулюванні зайнятості. У ряді країн урядами були прийняті програми компенсації втрат заробітку трудящих через переведення їх на скорочений робочий тиждень. Широке поширення набуло державне субсидування найму, в першу чергу молоді, «що тривало не працюють та осіб із зниженими шансами на працевлаштування». Програми зайнятості розроблялися для окремих регіонів, галузей, категорій безробітних.
Значно розширилося участь держави у забезпеченні підготовки та перепідготовки кадрів, підприємцям відшкодовується частина витрат на організацію навчального процесу, виплату стипендій, оплату певного відсотка заробітної плати особам, соглашающимся пройти перекваліфікацію. При цьому професійне навчання і перенавчання оцінювалося подвійно: як засіб підвищення якості робочої сили, її конкурентоспроможності на ринку праці, з одного боку, і засіб підвищення гнучкості робочої сили, її адаптивності в умовах зрослого динамізму ринку праці - з іншого боку.
Важливе значення у створенні робочих місць набували громадські роботи для безробітних, особливо в таких країнах, як США, Данія, Норвегія, Нідерланди.
З початку 80-х років в руслі неоконсервативного повороту і перенесення акцентів на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності виробництва здійснювався курс на «лібералізацію» правил найму та звільнення, підвищення гнучкості робочої сили. Важливе значення у регулюванні зайнятості відводилося заходам з обмеження пропозиції робочої сили шляхом заохочення часткової та тимчасової

зайнятості, дострокового перекладу на пенсію, скорочення або перекриття припливу іноземних робітників, сприяння їх репатріації і т.
п.
Програми підтримки зайнятості набували більш «селективний» характер, націлюючись на певні «больові точки» ринку праці, головним чином на непрацевлаштованих молодь. У зв'язку зі збільшенням питомої ваги тривалого безробіття роль громадських робіт, що забезпечують короткострокову зайнятість, здебільшого не вимагає високої кваліфікації, зменшувалася. У програмах перепідготовки курс береться в основному на субсидування їх проведення на підприємствах. Важливе значення в політиці зайнятості відводиться заохоченню дрібного підприємництва, в тому числі створення власної справи безробітними, різним ініціативам, здійснюваним на низовому рівні на основі спільних дій місцевої влади, підприємців, профспілок та інших громадських організацій.
З кінця 80-х років, коли завершився найтриваліший післявоєнний підйом, що змінився на початку 90-х років економічною кризою, відбулося уповільнення темпів економічного зростання при усилившемся оновленні капіталу на базі Нової, більшою частиною інформаційної технології . У цей період збереглися осередки застійної безробіття (незважаючи на скорочення припливу молоді на ринок праці) при нестачі кваліфікованих кадрів. У цих умовах в більшості країн Заходу отримували визнання нова стратегія регулювання зайнятості, заснована на концепції активного суспільства, зв'язує збільшення кількості робочих місць з більш широкою участю трудящих в економічній і суспільній діяльності. Ця стратегія передбачає перехід від заходів, що створюють залежність від трансферту доходів, до дій з мобілізації, і розвитку «людських ресурсів», розширенню їх можливостей, підвищенню ефективності ринку праці в цілому. Курс, спрямований на збереження робочих місць у що б то не стало, навіть якщо вони не відповідають технічним вимогам і потребам ринку, відкидається як несумісний з економічним прогресом. Багато країн (Великобританія, Австралія та ін.) скорочують витрати на, збереження, або створення робочих місць, в той же час збільшуючи витрати на навчання і перенавчання персоналу. Зізнається слабка ефективність політики обмеження пропозиції робочої сили. Зокрема, в тих, країнах, де суворо обмежувався приплив іноземних робітників, зберігається високий рівень безробіття, а в країнах, які цього не робили, вона скорочується. Заохочення дострокового виходу на пенсію, нерідко позбавляючи підприємства кваліфікованих робітників, при складається
нині демографічній структурі населення накладає непосильний тягар на його активну частину.
Головною метою сучасної політики зайнятості розвинених країн стає підвищення зайнятості від населення шляхом виявлення невикористовуваних 'здібностей, залучення сукупної робочої сили в більш ефективну і всезагальну систему поділу праці. При цьому заохочується, а не обмежується доступ нових категорій працездатного населення на ринок праці. Вихідним пунктом такого підходу служить визнання того, що проблема безробіття не може вирішуватися ізольовано, що вона є частиною загальної проблеми активізації та розвитку «людських ресурсів», підвищення їх продуктивної сили, що більш продуктивна економіка збільшує попит на робочу силу, оскільки при цьому збільшується виробництво , знижується вартість продукції, що створює умови для розширення збуту.
У політиці зайнятості курс береться на мобілізацію всіх людських потенцій суспільства, усунення всіх перешкод до участі в економічному житті, в тому числі і в нестандартних формах (часткова, тимчасова зайнятість, надомничество). Це вимагає значного підвищення і поліпшення загальноосвітньої і кваліфікаціоннной підготовки (особливо враховуючи наявні диспропорції на ринку праці), перетворення їх в постійний процес, підвищення всебічної мобільності робочої сили, її здатності пристосовуватися до змін.
У боротьбі проти безробіття акцент переноситься з пасивних заходів на заходи активного характеру. Під пасивним регулюванням розуміються зусилля, спрямовані головним чином на налагодження системи вспомоществованія безробітним, обмеження пропозиції робочої сили.
При цьому сформований рівень зайнятості розглядається як даний. Під активним регулюванням розуміються спроби держави позитивно впливати на наявний рівень зайнятості шляхом створення необхідних умов для збільшення числа робочих місць, у тому числі за рахунок підвищення рівня кваліфікації робочої сили. Служби зайнятості в цьому випадку покликані сприяти скороченню армії непрацевлаштованих. Зокрема, виплата допомоги безробітним обумовлюється здійсненням активних дій з підвищення їх придатності для ринку праці. Велика роль відводиться місцевим ініціативам з працевлаштування, заохоченню інноваційної та підприємницької діяльності. З метою розвитку регіональної мобільності працевлаштовувати можуть компенсуватися

транспортні витрати та витрати, пов'язані з переїздом на нове місце роботи і проживання.
Державне регулювання зайнятості, вимагає чималих витрат, які в розвинених країнах в даний час представляють помітну частку ВВП. При цьому вони окупають себе за, рахунок збільшення ефективності використання людських ресурсів.
Формування вільного ринку праці - найважливіший елемент переходу до ринкової економіки, умова зростання її ефективності. Проте російський ринок праці робить лише перші кроки на шляху звільнення від обмежувальних його кайданів. Він носить перехідний характер, зберігаючи багато рис, успадковані від адміністративно-командної системи. На стан ринку праці відображаються глибоку кризу, пережитий країною, а також непослідовність у здійсненні економічних реформ.
Значною мірою зберігають свій вплив на ринку праці державний монополізм, адміністративні обмеження мобільності робочої сили. Не отримала достатнього розвитку та інфраструктура ринку праці: система інформації, банки даних, лише починають свою діяльність служба зайнятості та незалежні органи робочого представництва.
Разом з тим на рух робочої сили і рівень її оплати починають впливати і ринкові фактори. В результаті роздержавлення, приватизації та переміщення робочої сили зростає питома вага зайнятих у недержавному секторі економіки. На відносну величину оплати праці окремих категорій трудящих впливають попит і пропозиція. Зростає значення якісних аспектів праці.
У сучасній кризовій обстановці посилюється стихійне знецінення робочої сили. При цьому ще більше зросли успадковані від минулого перекоси і диспропорції в оплаті праці у виробництві, в галузях послуг і в бюджетній сфері. Зростає і поляризація доходів.
При нестачі кваліфікованих робітничих кадрів гостру кризу переживає система професійної підготовки. При нинішньому фінансовому становищі підприємств, при їх переході в багатьох випадках на виробництво менш технологічної продукції знижуються їх можливості і бажання фінансувати підготовку та перепідготовку робітничих кадрів. У тяжкому становищі перебуває і більшість ПТУ, які після передачі їх в систему загальної освіти виявилися відсунуті на задній план. Чисельність їх випускників знижується. Все говорить про те, що якісний ріст трудового потенціалу, що представляє основну продуктивну силу і запорука майбутнього процвітання країни, різко сповільнилося.
Найважливіше значення в цих умовах набувають активізація і вдосконалення політики зайнятості. Відчувається нагальна необхідність вироблення і здійснення активної і комплексної стратегії регулювання ринку праці. Особливу значимість набувають такі проблеми, як вибір засобів і механізмів регулювання зайнятості, співвідношення державної і приватної ініціативи, стимулювання ділової активності. Перед політикою регулювання ринку праці стоять і інші важливі цілі: збереження і збільшення професійно-кваліфікаційного потенціалу, сприяння оплаті праці, що відповідає її результатами, підвищення гнучкості робочої сили та її пристосовності до структурних зрушень, посилення трудової мотивації і налагодження механізму соціального партнерства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  ринок праці / За ред. д.е.н. І.С. Масової. М.: Изд-во ІЕ РАН, Ринок труд.1в Росії: проблеми формування та регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 2. ЛІТЕРАТУРА
  праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1. Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7. Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во МГУ,
 3. Непряме регулювання ринку робочої сили
  ринок праці. Поряд з ними існує комплекс заходів непрямого регулювання даного ринку: податкова, грошово-кредитна і амортизаційна політика уряду. Крім того, чималий вплив на ринок праці надає і законодавство в галузі соціального забезпечення, трудових відносин, цивільних прав і т.п. У США, наприклад, велика частина такого роду законів була прийнята в 30-х рр.. Заходи
 4. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 5. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
    ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 6. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
    праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої
 7. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
    ринок та його регулювання. 23. Грошовий обіг і його структура. 24. Монетарна політика. 25. Грошово-кредитна політика держави. 26. Циклічність розвитку економіки. 27. Види криз. 28. Антикризове регулювання економіки. 29. Проблеми циклів і криз в російській економіці. 30. Економічне зростання: поняття, фактори і типи. 31. Економічне зростання і його межі.
 8. Обумовленість формування
    ринок, а на державне регулювання економіки. 1 Див: IMF Survey. 1996. February 19. P. 68. Оскільки вихід з кризи бачився в розвитку виробництва, проблеми його стимулювання з'явилися основним напрямком нової моделі макроекономічного
 9. 4. Банки та інфляція
    ринок, з що складається на ньому
 10. Поняття ринків ресурсів
    ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 11. Контрольні питання
    праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний договір, що укладається на
 12. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
    ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 13. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
    ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 14. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
    ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 15. Терміни і поняття
    праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 16. Глава 17. Державне регулювання економіки
    ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
© 2014-2022  epi.cc.ua