Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати


Заробітна плата - основна форма доходів осіб найманої праці - визначається в ринковому господарстві, до якого рухається наша економіка, насамперед ринком праці. Співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці та механізм конкуренції як з боку роботодавців, так і з боку продавців робочої сили визначають, принаймні теоретично, поточну ціну праці. Однак така особливість цього специфічного товару, як неможливість відкласти його продаж до більш сприятливої кон'юнктури на ринку, можливість підвищення заробітної плати під впливом колективних зусиль організованих робітників, а також прагнення органів влади або роботодавців не допустити зростання соціальної напруженості в суспільстві «деформують» процес визначення Ціни праці.
Вільна конкуренція на ринку праці встановлює ступінь відхилення фактичного обсягу розподілу доходів населення від лінії їх рівномірного розподілу в сучасній російській економіці, його роль обмежується і дією ряду інших факторів. Це перш за все цілком недостатня мобільність робочої сили, що не має практично можливості швидкого переміщення по території країни слідом за зміною попиту на робочу силу певної кваліфікації, що пов'язано з російською специфікою забезпеченості населення житлом. Важливе значення при цьому мають також історичні особливості, менталітет окремих груп населення і т.д. Недостатня також і професійна мобільність.
Іншим істотною перешкодою вільної конкуренції на ринку праці є значна і зростаюча в умовах всебічного кризи безробіття, як відкрита і формально зафіксована, так і особливо прихована, яка виступає у формі неповної зайнятості, відпусток без збереження заробітної плати або оплати праці за мінімальною ставкою на підприємствах, де виробництво повністю або частково призупинено (ці питання докладно розглядаються в гл. 6.4).
Негативно на перших порах позначається на ринку праці також і структурна перебудова народного господарства. У результаті її ті чи інші професійні групи працівників виявляються в складність-
ном положенні, втративши своє колишнє робоче місце. Перекваліфікація ж, по-перше, вимагає значного часу і часто пов'язана з додатковими витратами на навчання, а по-друге, для багатьох працівників вона взагалі недоступна через вік або недостатнього загальної освіти.
Певний вплив на вільну конкуренцію на ринку праці надає тривалість підготовки працівників високої кваліфікації, яка при швидких і значних змінах у попиті на працю певної кваліфікації в ході структурної перебудови ставить у сприятливі умови лише працівників окремих професій. Міжгалузеві та міжрегіональні відмінності в ціні праці залежать також від дієвості колективних зусиль працівників, спрямованих на забезпечення справедливих, на їх думку, умов оплати праці. Це багато в чому визначається як обраної тактикою профспілкових та інших організацій працівників найманої праці, так і прагненням роботодавців зняти соціальну напруженість, що приводить до невиправданих економічних втрат через страйки та інших форм дезорганізації виробництва. Іноді такі колективні дії окремих груп працівників (окремих професій, підприємств і навіть цілих галузей) можуть призводити до деформацій в оплаті праці в масштабі національної економіки, галузі або регіону.
Все це показує обмеженість впливу конкуренції на ринку праці на встановлення справедливої його ціни, диференціацію заробітної плати залежно від якості праці, спотворює її спрямованість і результати. Ринок праці, тим більше ще не сформований, не може сам впоратися з названими негативними явищами, реальними протиріччями в оплаті праці, ефективно її регулювати.
Тому / особливо в перехідний період, об'єктивно необхідно цілеспрямований вплив держави, його центральних і регіональних органів на що складається на ринку ціну праці (рівень, диференціацію заробітної плати, її динаміку), що в свою чергу, визначають справедливість оплати праці, рівень, якість і спосіб життя основної маси населення.
Практика, багатий зарубіжний досвід свідчать, що без регулюючої ролі держави не можна обійтися не тільки при формується, але і при розвиненому ринку праці. Але дуже важливо, щоб методи, форми впливу держави на формування заробітної плати не суперечили принципам соціально орієнтованої ринкової економіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати "
 1. Контрольні питання
  1. Які основні негативні сторони заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 3. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 4. Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так
  Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так як кількісна їх оцінка зесьма проблематична. Однак непрямі дані свідчать про їх біль-Частина 6. Теорія ринку праці шом значенні. Коли фахівці з економіки праці аналізують рівень до-ходів працівників, вони досліджують залежність заробітної плати від
 5. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  Ринки ресурсів та їх особливості. Ціни ресурсів та їх роль в економіці. Попит на ресурси та фактори, що впливають на нього. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізація прибутку. Теорії заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на
 6. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію чи надані послуги або за відпрацьований час, включаючи і оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу, який сплачується згідно з трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. Перед статистикою оплати праці стоять такі основні завдання:
 7. § 2. Роль форм заробітної плати в стимулюванні праці
  § 2. Роль форм заробітної плати в стимулюванні
 8. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  7.1. Фактори виробництва і "факторні" доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу,
 9. Диференціація в оплаті праці
  У той же час диференціація в оплаті праці залежно від професії грає важливу роль в орієнтації осіб найманої праці на ті ринки, де він добре оплачується, де потрібні фахівці з більш високою кваліфікацією. Для наочності можна взяти два спеціалізованих ринку праці: шахтарів і операторів обчислювальної техніки (рис. 15.3, а, б). Рис. 15.3. Співвідношення двох
 10. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  Формування попиту на один з декількох змінних факторів з боку монополіста аналогічно його формуванню з боку абсолютно конкурентного підприємства (розділ 14.1.2) з тією лише різницею, що в основі його лежить зсув кривих MRP, а не VMP. {Foto233} Якщо граничний продукт праці заданий кривої MRPL1, а початкова конкурентна ставка заробітної плати становить wc лист знаходиться в
 11. Кому вигідна погодинна оплата?
  Заробітна плата в умовах ринку створює нові стимули (спонукання до дії) праці працівників. Це досягається за допомогою, насамперед, двох основних форм заробітної плати: погодинної і відрядної. Погодинна заробітна плата визначає розмір винагороди залежно від відпрацьованого часу. У цьому випадку підраховується величина оплати за 1 годину, день, тиждень, місяць, а потім множиться
 12. Солідарна заробітна плата
  Враховуючи, що ринок праці складається з безлічі секторів, на кожному з яких встановлюється свій рівень заробітної плати, виникає проблема вибору ступеня її диференціації. В останні роки отримує певну підтримку політика солідарної заробітної плати, в основу якої закладено принцип «рівна заробітна плата за рівну працю», провідний фактично до скорочення розриву в рівнях оплати
 13. 20. ЗАРОБІТНА Паата І ЗАЙНЯТІСТЬ
  При взаємодії попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції, тобто коли досягається рівновага, встановлюється ставка заробітної плати. Ставка заробітної плати - це ціна, що виплачується за використання одиниці праці протягом певного часу. Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна, заробітна плата - це сума грошей, яку отримує найманий
 14. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  Інтелектуальний потенціал є найбільш значущим ресурсом, що забезпечує ефективність наукових досліджень. У цьому зв'язку аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації,
© 2014-2022  epi.cc.ua