Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті

Інтелектуальний потенціал є найбільш значущим ресурсом, що забезпечує ефективність наукових досліджень. У цьому зв'язку аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний прогрес у відповідних галузях знань.
Аналіз праці та заробітної плати здійснюється за такими основними напрямками:
1) оцінка стану і використання трудових ресурсів;
2) вивчення балансу робочого часу;
3) оцінка використання фонду заробітної плати;
4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці).
Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є:
- чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом;
- динаміка трудових ресурсів і плинність кадрів;
- баланс використання робочого часу;
- фонд заробітної плати, його динаміка і структура в розрізі категорій працюючих НДІ, видів нарахувань, по структурних підрозділах, за джерелами формування;
- фактори, що обумовлюють формування фонду заробітної плати;
- продуктивність праці;
- співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати.

Основними джерелами інформації для аналізу праці та заробітної плати НДІ є: статистична звітність з праці та заробітної плати (форма № 1-праця - місячна; форма № 6 - кадри - річна; форма № 1-наука - річна), штатні розклади і тарифікаційні списки, посадові інструкції, положення про преміювання, дані оперативного обліку з праці, дані табельного обліку і обліку руху робочої сили, матеріали бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату, дані тематичних планів. Велике значення для вивчення трудових ресурсів і оплати праці мають матеріали фотографій робочого дня, перевірок та соціологічних досліджень діяльності структурних підрозділів НДІ і окремих працівників про використання робочого, внерабочего часу, про причини звільнення тощо; результати атестацій; дані виробничих характеристик та ін .
Для проведення аналізу істотне значення має знання організаційної структури НДІ. Типова організаційна структура наукової організації представлена на рис. 10.1.


Дана організаційна структура буде використовуватися надалі при розгляді методик аналізу використання трудових ресурсів, формування фонду заробітної плати та оцінки продуктивності праці.
В якості об'єкта аналізу прийнятий типовий науково-дослідний інститут Академії наук. Методики аналізу показників трудових ресурсів, фонду заробітної плати, продуктивності праці та ін будуть проілюстровані на основі звітних і планових даних за період 2000-2001 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті "
 1. Глосарій
  основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників
 2. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 3. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  основними практичними результатами. У таких умовах величезне значення набуває аналіз праці та заробітної плати, який сприяє здійсненню контролю за утворенням і використанням фонду оплати праці, більш раціонального використання трудових ресурсів, бюджетних асигнувань, позабюджетних коштів, забезпечення їх економії, встановленню прямої залежності розміру фонду заробітної
 4. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  основним змістом яких є заперечення необхідності втручання держави в економічне життя і розуміння механізму саморегульованого ринку як єдиного ефективного регулятора господарських процесів. За державою залишається функція охорони існуючої системи. Ідеї економічного лібералізму грунтовно розробив А. Сміт, який виступав за скасування залишків регламентації
 5. § 18. Сутність і структура ринку
  основні суб'єкти і як виникають і розвиваються відносини між ними? Підсумовуючи сказане, сутність сучасного ринку можна визначити як сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою (включаючи наднаціональні органи), які виступають у якості продавців або покупців з приводу купівлі-продажу товарів і послуг у сфері
 6. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  основної продуктивної сили в відносне відповідність з прогресом техніки, вимогами процесу виробництва на сучасних підприємствах. Проте дії держави в соціальній сфері мають глибоко суперечливий і непослідовний характер. По-перше, темпи зростання його соціальних витрат відстають від реальних потреб трудящих у розвитку освіти, охорони здоров'я та інших
 7. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  основних функцій управління найскладнішими є організація і координація. Сутність даних функцій полягає у формуванні структури об'єкта управління, впорядкування всіх елементів в систему і визначенні форми їх взаємозв'язку, а також наданні активним елементам управління необхідних прав і ресурсів. До активних елементів належать господарські керівники, трудові колективи,
 8. § 56. Нові тенденції в еволюції власності
  основних її види: 1) приватна власність, що закріплюється у вигляді патенту або ліцензії; 2) суспільна власність, яка існує як сума знань та ідей, перебуває у розпорядженні всього суспільства. При належному обміні інформацією цей вид власності може стати надбанням усього людства; 3) проміжна форма власності, або власність, яка «просочується» і представляє
 9. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  основні засоби виробництва зосередилися у приватній власності бізнесменів, а з іншого - переважна частина працівників була відчужена від них. Всі наймані працівники стали юридично вільними особами (на відміну від раба або кріпака). Тим часом основним або навіть єдиним джерелом їхнього існування став продаж своєї праці. Перехід до індустріальної економіки завершив
 10. Віддача від інвестицій в висшееобразованіе
  об'єктом капіталовкладень. Однак в70-ті роки реальна норма віддачі від інвестицій ввисшей освіту впала нижче 10%. Це знижений-ня частково стало наслідком збільшення чіслалюдей, що надходять в коледжі. Таким чином, величина перевищення норми віддачі від інвестіційв освіту в порівнянні з показником інвести-цій в акції в істотній мірі скоротилася. Останньою складовою рішення про
© 2014-2022  epi.cc.ua