Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів

Чисельність і структура працюючих НДІ залежить від великої кількості чинників. Схематично їх взаємозв'язок і взаємозумовленість представлені на рис. 10.2.


Характерна особливість факторного аналізу чисельності працівників НДІ полягає в тому, що цілий ряд факторів насилу піддаються формалізації і кількісному вимірюванню. Зокрема, це стосується кваліфікаційного складу, особистісних факторів, технічного рівня, складності та новизни тематики та ін
Розглянемо основні етапи послідовності аналізу чисельності, складу і структури працівників НДІ.
1. Аналіз чисельності та структури персоналу по категоріях працюючих
В даний час персонал НДІ класифікується за такими чотирма групами:
1) наукові працівники;
2) науково-технічний і науково-допоміжний персонал, ІТП;
3) адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал;
4) виробничі робітники і учні.
У процесі аналізу, по-перше, вивчаються показники абсолютної і відносної динаміки чисельності як в цілому по НДІ, так і в розрізі зазначених кваліфікаційних категорій, по-друге, визначаються структурні зміни складу зайнятих. Необхідні аналітичні розрахунки представлені в табл. 10.1.
Таблиця 10.1
Аналіз складу і структури персоналу НДІ за кваліфікаційними категоріями працюючих


Дані таблиці свідчать про те, що за аналізований період відбулося абсолютне скорочення середньооблікової чисельності працівників НДІ на 3 людини: зі 112 (2000 р.) до 109 чоловік (2001 р.). Це зниження перевищило запланований рівень на 1 людину. Скорочення відбулося за такими категоріями, як науково-технічний персонал (2 особи), адміністративно-господарський персонал (1 особа), виробничі робітники і учні (1 чоловік). Як позитивний момент потрібно відзначити зростання найбільш важливої категорії персоналу НДІ - науковців - на 1 людину, що свідчить про деяке поліпшення структури персоналу, який знайшов своє вираження в підвищенні питомої ваги наукових співробітників у загальній середньооблікової чисельності зайнятих з 58% (2000 р.) до 60,6% (2001 р.). Даючи якісну оцінку структурних змін персоналу НДІ, слід мати на увазі необхідність підтримання оптимального співвідношення між категоріями зайнятих. У якості такого можна розглядати заплановану на 2001 р. структуру персоналу (гр. 5 табл. 10.1). Порівнюючи фактичний рівень 2001 р. (гр. 7 табл. 10.1) з плановими значеннями, слід зазначити, що найбільш сильне відхилення в бік зменшення відбулося по категорії виробничих робітників та учнів, склавши -2,7% (гр. 4 табл. 10.1) , або 3 людини (гр. 10 табл. 10.1). Це може негативно позначитися на роботі дослідно-експериментального виробництва (майстерні), внаслідок чого не виключено несвоєчасне виконання робіт зі створення дослідних та експериментальних зразків науково-технічної продукції. Певний інтерес представляє порівняння виконання планових завдань (гр. 12 табл. 10.1) по середньооблікової чисельності працівників НДІ та обсягів науково-дослідних робіт (НДР), виконаних власними силами. У цьому зв'язку настораживающим фактором є те, що невиконання плану за обсягом НДР, що склало 98,7%, перевищило зниження чисельності працівників НДІ, рівне 99,1%. Це може служити непрямою ознакою скорочення продуктивності праці. Разом з тим не слід абсолютизувати об'ємні показники виконаних робіт у вартісному вимірі, так як вони не відображають якість і новизну наукових результатів, ноу-хау, ліцензій, патентів.
2. Аналіз трудових ресурсів НДІ по науковому і освітньому рівню
У зв'язку з тим що абсолютне відхилення по чисельності працюючих не відображає якісну зміну в їх складі, необхідно виконати детальний аналіз наукового та освітнього рівня персоналу НДІ. З цією метою розраховується структура чисельності за такими класифікаційними ознаками, як:
- питома вага науковців, які мають вчений ступінь доктора або кандидата наук;
- питома вага працівників з вищою , середньою спеціальною або спеціальною освітою та ін
Аналіз чисельності працюючих НДІ по науковому рівню виконаний у табл.
10.2.
Таблиця 10.2
Аналіз структури працюючих НДІ по науковому рівнюНаведені в таблиці розрахунки зроблені не по середньооблікової чисельності працюючих, а за чисельністю на кінець 2000 і 2001 рр.. Загальне скорочення персоналу за даний період на 6 осіб (гр. 6 табл. 10.2) відбулося в основному за рахунок зменшення осіб з вищою освітою на 4 людини та осіб з середньою спеціальною освітою на 3 людини. Даний факт негативно характеризує зміна якісного складу наукових кадрів. Підтвердженням цьому може служити також скорочення чисельності докторів наук на 1 людину та аспірантів, здобувачів на 2 людини. Частково врівноважує негативні тенденції невелике зростання співробітників, які зуміли захистити протягом аналізованого періоду дисертацію на здобуття вченого звання доктора (1 людина) і кандидата (1 людина) наук.
З точки зору перспектив розвитку НДІ має значення аналіз вікового складу працівників. Такі розрахунки представлені в табл. 10.3.
Таблиця 10.3
Аналіз чисельності, складу і структури працівників НДІ за освітнім рівнемРозрахунки вказують на такі зміни вікового складу працівників НДІ. У Протягом 2000 р. посилилася тенденція старіння персоналу. Питома вага працівників віком понад 55 років зріс з 24,4% у загальній обліковій чисельності до 27,2% (гр. 3, табл. 10.3). Причому збільшення цієї самовозрастной категорії відбулося за всіма основними видами працівників. За категорією керівників зростання склало + 5,9% (гр. 7, табл. 10.3), по фахівцям +0,2% (гр. 9, табл. 10.3), по робочим + 4,3% (гр. 11, табл . 10.3). Тенденція старіння кадрів підтверджується і тим, що основна кількість працівників НДІ мають вік 40-55 років: у 1999 р. питома вага цієї категорії дорівнював 39,7%, а в 2000 р. - 38,4%. За рік скоротилася частка фахівців у віці до 30 років на -0,9% (гр. 9, табл. 10.3).
Певний інтерес представляє аналіз половозрастного складу працівників (гр. 12, 13 табл. 10.3). Наявні дані свідчать, з одного боку, про зниження питомої ваги жінок з вищою і середньою спеціальною освітою у загальній чисельності працівників НДІ, а з іншого - про підвищення їх частки у віковій категорії від 40 до 55 років. Це вказує на тенденцію збільшення питомої ваги жінок, зайнятих низькокваліфікованим працею.
3. Аналіз структури персоналу НДІ по стажу роботи
Як правило, найвища ефективність діяльності наукових колективів забезпечується в умовах оптимального поєднання досвідчених науковців і молодих початківців дослідників, які володіють сучасними науковими знаннями. Тому істотне значення має аналіз структури працюючих наукової організації по стажу роботи. Необхідні розрахунки для цього зроблені в табл. 10.4.
Таблиця 10.4
Аналіз структури науковців НДІ по стажу роботи, чол.


Порівняння гр. 14, 17 табл. 10.4 говорить про нерівномірну динаміку структурних змін в чисельності персоналу НДІ з урахуванням стажу роботи. Так, за аналізований період відбулося значне зменшення кількості зайнятих зі стажем до 5 років (-3 людини) і зі стажем від 10 до 15 років (-4 людини). У той же час чисельність працівників, які мають стаж від 5 до 10 років, збільшилася на 1 людину, а мають стаж понад 15 років - на 7 осіб. Негативно характеризують роботу НДІ скорочення числа працівників з найбільш продуктивним стажем від 10 до 15 років за рахунок таких категорій, як головні наукові співробітники (-1 чоловік), провідні наукові співробітники (-1 осіб), молодші наукові співробітники (-1 чоловік), наукові співробітники (-1 осіб). Крім того, відбувся відтік молодих науковців по категорії провідних наукових співробітників (-1 чоловік) і категорії молодших наукових співробітників (-2 людини). Порівнюючи міжгрупову динаміку по стажу років, можна зробити висновок про те, що в 2001 р. практично не було припливу нових співробітників зі стажем роботи до 5 років та зі стажем від 5 до 10 років. Таким чином, можна говорити про те, що в аналізованої наукової організації незадовільно здійснюється робота з підготовки наукової зміни, що може найближчим часом негативно позначитися на традиціях наукової школи НДІ.

4. Аналіз плинності кадрів наукової організації
Однією з найважливіших якісних характеристик трудових ресурсів НДІ є стабільність і оптимальність їх руху. Це пов'язано з тим, що більшість наукових досліджень здійснюється протягом тривалого терміну. Тому бажано забезпечувати збереження відносної постійності і стійкості трудових колективів з метою зменшення втрат робочого часу, пов'язаних, наприклад, з ознайомленням працівників з новими умовами і вимогами, що пред'являються до роботи; режимом і системою роботи нової організації; з адаптацією працівників в новому колективі і т. д. Разом з цим необхідно враховувати, що рух кадрів може бути корисним, якщо фактичне число зайнятих перевищує потребу в них або необхідно поліпшити структуру працюючих.
Для проведення аналізу руху кадрів наукової організації використовується система показників, представлена в табл. 10.5.
Таблиця 10.5
Система показників, що характеризують рух кадрів НДІРозрахунки свідчать про збільшення загального обороту кадрів НДІ на 3,6% (стор 7, гр. 4 табл. 10.5), що було викликано необхідністю досягнення структури персоналу, запланованої на 2001 р. (табл. 10.1, гр. 5). Однак фактично сформоване співвідношення між категоріями працюючих (табл. 10.1, гр. 7) негативно характеризує проведену кадрову політику, не забезпечила виконання плану за структурою зайнятих (табл. 10.1, гр. 12). Крім того, негативним моментом є й те, що в 2001 р. не було прийнято жодного співробітника, що має вчений ступінь доктора або кандидата наук. Водночас, коефіцієнт обороту по звільненню, розрахований для докторів наук, збільшився порівняно з 2000 р. на 0,9% і склав 0,9%. По, кандидатам наук значення цього показника в 2001 р. хоч і зменшилася на 3,6%, але все ж склало 0,9%. Ще однією негативною характеристикою кадрової політики НДІ є високий рівень плинності працюючих, звільнених за негативними причин (тобто з причин, поява та усунення яких залежить від діяльності наукової організації). Так, якщо в 2001 р. коефіцієнт обороту по уволнение склав 20,2% (стор. 6, гр. 3 табл. 10.5), то коефіцієнт плинності працівників - 15,6% (стор. 8, гр. 3 табл. 10.5) , причому значення останнього збільшилася порівняно з 2000 р. на 5,8%. У даній ситуації необхідно вивчати фактори, що роблять негативний вплив на плинність кадрів НДІ. Інформація для такого аналізу представлена в табл. 10.6.
Таблиця 10.6
Аналіз плинності працівників НДІ з причинДані таблиці свідчать про те, що як у 2000 р., так і в 2001 р. основною причиною плинності кадрів була незадоволеність рівнем заробітної плати (р. 1.1 табл. 10.6). Настораживающим моментом для керівництва персоналом НДІ повинно служити значне посилення впливу на плинність такого фактора, як незадоволеність взаєминами в колективі (стор. 1.6 табл. 10.6). Позитивно характеризує роботу адміністрації наукової організації відсутність звільнень за порушення трудової дисципліни (стр. 3 табл. 10.6).
Розглянуті вище методики аналізу чисельності, складу і структури трудових ресурсів НДІ дозволяють комплексно і всебічно вивчити як кількісні, так і якісні характеристики персоналу; виявити позитивні і негативні тенденції в кваліфікаційний рівень працівників, статево-віковою структурою, плинності кадрів ; визначити фактори та їх причини, що вплинули на зміну даних показників. Аналітична інформація дозволяє приймати обгрунтовані рішення в системі управління персоналом НДІ. При цьому необхідно використовувати індивідуальний підхід в роботі з науковими кадрами, широко застосовувати методи не лише економічного, а й соціально-психологічного аналізу, вживати зусилля щодо забезпечення сприятливого клімату в колективі, розвивати здорову конкуренцію і використовувати гнучкий механізм морального і матеріального заохочення за досягнуті результати науково -дослідних робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів "
 1. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  аналіз заробітної плати є найбільш складним і важливим ділянкою аналітичної роботи в науковій організації. Таблиця 10.9 Структура укрупненої кошторису витрат НДІ {foto172} Необхідно також відзначити, що в даний час для установ науки і наукового обслуговування проблема оплати праці є однією з найбільш актуальних. У сучасних складних економічних умовах держава не
 2. Коментарі
  аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання
 3. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
  аналіз зміни середньооблікової чисельності працівників, проведений за категоріями персоналу, що дозволяє оцінити також склад і структуру трудових ресурсів. При аналізі чисельності персоналу необхідно враховувати особливості його складу в установах різних галузей і приділяти особливу увагу тій групі працівників, які найбільшою мірою безпосередньо пов'язані з виконанням функцій
 4. 10.3. Аналіз використання робочого часу
    аналіз використання робочого часу має величезне значення у вишукуванні резервів для підвищення інтенсивності та ефективності роботи НДІ, для збільшення об'єму і поліпшення якості проведених науково-дослідних розробок. Оцінка використання робочого часу в науковій організації включає в себе наступне коло питань: 1) склад і структура календарного, номінального, активного і
 5. Глосарій
    аналізу витрат, необхідних для відтворення активів підприємства Земельна рента - дохід від реалізації власності на землю Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) - світова валютна система, при якій долар США, а також в значно меншому обсязі англійський фунт стерлінгів здійснювали резервні функції поряд із золотом і могли для цих цілей розмінюватися на
 6. § 18. Сутність і структура ринку
    аналізі ринку інтелектуальної власності необхідно виділяти два аспекти. По-перше, - це різні об'єкти інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, проекти, ноу-хау, програми математичного забезпечення, наукові прогнози та ін.) По-друге - відносини, які виникають і розвиваються між людьми з приводу створення і привласнення названих об'єктів власності. З урахуванням
 7. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
    аналіз ефективності прийнятого рішення і можливу подальшу його коригування. В результаті цих дій відбуваються взаємні переміщення елементів виробництва, розв'язання суперечностей суспільного способу виробництва в цілому або окремих його підсистем, узгодження економічних інтересів, підвищення ефективності суспільного виробництва або його окремих ланок. Управління на
 8. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
    аналізу безперервно змінялися форм науково-технічного прогресу. Форми науково-технічного прогресу. Основними формами поступального розвиток науки і техніки є еволюційний, революційний і комбінований способи їх змін (рис.9.4). Еволюційним є повільне вдосконалення наукових знань людини про навколишній світ і така зміна засобів виробництва, при
 9. 34.1. Особливості економічного розвитку
    чисельності населення: щорічно на 200-400 тис. чоловік. Скорочення відбувалося за рахунок природного убутку, незважаючи на значну імміграцію з колишніх союзних республік (більше 2 млн осіб). У негативну сторону змінилися показники відтворення населення (у 1988 р. - 2,0%, в 1996 р. - 1,3%). Зростає кількість непрацездатних віків (20,7% в 1997 р.), одночасно скоротилася середня
 10. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
    аналізу виконання кошторисів витрат є оцінка ефективності використання виділених установі матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявлення відхилень фактичних витрат від кошторисних призначень, а також кількісна оцінка впливу факторів, що викликали ці відхилення. Основними завданнями виконання кошторисів витрат є: - вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а
© 2014-2022  epi.cc.ua