Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 35. Основні форми і методи управління підприємством

Сутність і функції управління. Форми і методи наукового управління підприємствами. Менеджери
Сутність і функції управління. Із зростанням масштабів суспільного виробництва, поглибленням суспільного поділу праці в усіх трьох його формах - загальної, особливої та одиничної - посилюється значення системи управління економікою. Дана система являє собою свідомо організований, цілеспрямований і активний вплив різних суб'єктів управління на процес розвитку та функціонування суспільного способу виробництва, економічної системи, їх окремих ланок і елементів. Основні об'єкти управління - це суспільне виробництво в цілому (загальна форма), окремі галузі народного господарства, сфери суспільного відтворення, ті чи інші елементи, або підсистеми економічної системи (відносини власності, продуктивні сили, техніко-економічні відносини - особлива форма), а також окремі підприємства, організації, установи (одинична форма).
Основними видами управління (менеджменту) є організаційний, виробничий, кадровий, інвестиційний, інноваційний, фінансовий та ін
Управління як цілеспрямований і активний процес включає збір, систематизацію та передачу інформації; вироблення (обгрунтування) і прийняття рішення; його перетворення в різні форми команд (усну, письмову, наказ тощо) та забезпечення виконання; аналіз ефективності прийнятого рішення і можливу подальшу його коригування. В результаті цих дій відбуваються взаємні переміщення елементів виробництва, розв'язання суперечностей суспільного способу виробництва в цілому або окремих його підсистем, узгодження економічних інтересів, підвищення ефективності суспільного виробництва або його окремих ланок.
Управління на практиці реалізується через комплекс його функцій. Функція управління - це певний вид діяльності, в процесі якої здійснюється ефективний вплив на об'єкт управління і вирішується поставлене завдання, досягається мета. Основні функції управління з погляду технологічного способу виробництва - планування, організація, координація, контроль, а з точки зору відносин власності - реалізація власниками засобів виробництва та інших елементів системи продуктивних сил своїх прав на різні об'єкти власності, своїх цілей управління.
З п'яти основних функцій управління найскладнішими є організація і координація. Сутність даних функцій полягає у формуванні структури об'єкта управління, впорядкування всіх елементів в систему і визначенні форми їх взаємозв'язку, а також наданні активним елементам управління необхідних прав і ресурсів. До активних елементів належать господарські керівники, трудові колективи, окремі працівники, а також організації, підпорядковані даній системі управління. Координація - це встановлення і підтримання зв'язків між елементами системи. Організація та координація об'єднують її окремі елементи в єдине ціле. Таким чином, створюється організаційна структура управління.
У процесі управління всіма об'єктами необхідно чітко сформулювати його головну мету. Визначення такої мети - початковий принцип функціонування і розвитку системи управління. Конкретизацією цього принципу є вибір оптимальних засобів досягнення мети.
Важливий принцип управління - гарантування різними суб'єктами управління виконання взятих на себе зобов'язань, або принцип відповідальності. За невиконання таких зобов'язань до тих чи інших суб'єктам управління застосовуються різні санкції з метою повного відшкодування завданих збитків тим суб'єктам, які зазнали втрат внаслідок порушення зобов'язань. Тому необхідно чітко визначити; хто перед ким і за що відповідає, тобто персоніфікувати суб'єкти управління. Зокрема, у колишньому СРСР вищі органи не несли жодної відповідальності перед підприємствами за помилкові або недостатньо обгрунтовані рішення, що значно знижувало ефективність управління.
У процесі управління органічно поєднуються такі суспільні закони й закономірності: 1) техніко-економічні закони, що розкривають сутність технологічного способу виробництва, відображають відношення людини і природи, людини і техніки, а також відносини між різними елементами техніки і засобами виробництва. Цей тип законів, у свою чергу, ділиться на закони, властиві розвиткові продуктивних сил і техніко-економічних відносин; 2) соціально-економічні; 3) соціальні, що розкривають сутність відносин між основними класами; 4) правові закони; 5) соціально-психологічні, що відображають біологічну і соціальну сторони сутності людини, її поведінку в колективі, суспільстві, а також міжособистісні, міжгрупові та інші відносини у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних і духовних благ. Таким чином, управлінські знання є комплексними, універсальними, мають теоретичний і прикладний, раціональний та інтуїтивний характер.
У працях американських учених Т. Пітерса і Р. Уотермена комплексний підхід до управління організацією як певною соціальною системою розкривається на основі так званої «концепції семи« с »(7-с)», або семи характеристик організації: стратегії, структури, системи («жорстких характеристик»), складу кадрів, стилю керівництва, суми звичок («м'яких характеристик»), спільних цінностей (інтегруючої характеристики). На їх думку, об'єктом управління повинні стати людські аспекти організації, які виявляються у кадровому складі, стилі і звичках, цінностях організації, вболіваючи того, саме ці аспекти і суспільні цінності, людський потенціал організації висуваються зараз на передній план і групують навколо себе всі інші характеристики організації.
Комплексність управління значно зростає, якщо беруться до уваги не тільки внутрішні характеристики організації, а й впливають на неї зовнішні фактори (конкуренти, дії уряду, закони і т. п.).
Форми і методи наукового управління підприємствами. До елементів організаційної структури управління відносяться різні управлінські ланки, діяльність яких регламентується окремими положеннями. У сучасних умовах виділяють шість основних організаційних структур управління: лінійну; функціональну; лінійно-функціональну; програмно-цільову; дивизиональную; матричну.
При лінійній структурі процес управління здійснюється через взаємини між начальником і підлеглими, тобто по ієрархії зверху до низу. Так, в американській компанії «Ексон» та багатьох інших великих корпораціях налічується від 11 до 14 рівнів ієрархії. При цьому всі розпорядження йдуть від одного начальника. Для керівника кожного ієрархічного рівня важливою проблемою є підбір оптимальної кількості підлеглих, якими можна ефективно управляти. Керівник підрозділу повинен приймати рішення з багатьох проблем виробничо-фінансової діяльності. До основним недоліком лінійної організаційної структури відноситься занадто складна процедура прийняття управлінських рішень: розпорядження надходять зверху донизу, а дозвіл на кожен крок діяльності необхідно отримати знизу вгору через всю ієрархію керівників. Такі рішення приймаються на тривалих засіданнях, після численних узгоджень, в умовах колективної відповідальності за будь-які дії. Ця структура управління дуже складна, вона повільно реагує на внутрішні та зовнішні зміни (зокрема, на зміни кон'юнктури), виключає новаторський ризик підприємця, оскільки в ній відсутня автономія керівників підрозділів при прийнятті багатьох рішень. З лінійної формою управління пов'язані такі негативні риси менеджерів, як підлабузництво, бюрократизм, корупція, підсиджування, доноси та ін
При функціональній структурі управління загальні для декількох підрозділів функції управління передаються одному органу (підрозділу) або виконавцю , що виконує однорідні за змістом чи технології робіт функції і отримує накази від кількох керівників. Таким чином, субординація в управлінні здійснюється за функціями. Позитивна сторона функціональної структури управління - виключення дублювання діяльності виконавців; кожен з таких виконавців може найбільш ефективно виконувати окремі функції. Недоліки - відсутність єдності при отриманні розпоряджень, оскільки вони надходять від кількох керівників, погіршення координації діяльності по мірі зростання складності виробничого процесу і поглиблення спеціалізації.
Ці недоліки в певній мірі можуть бути усунені при лінійно-функціональній структурі управління, коли управлінські рішення розробляють висококваліфіковані та досвідчені фахівці, а розпорядження віддаються по ієрархії лінійних ланок. Типова лінійно-функціональна форма управління зображена на рис. 12.
В основі всіх трьох названих вище організаційних структур управління лежить принцип єдиноначальності, згідно з яким у кожного підлеглого може бути тільки один начальник.
Попередньо зауважимо, що при матричної структурі управління підлеглий може мати кілька начальників, кожен з яких відповідає за здійснення різних проектів або різні види діяльності.

У програмно-цільовий структурі управління виділяються керівники окремих проектів або підрозділів, які дають розпорядження щодо найбільш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для досягнення конкретних цілей виробництва. Цілями можуть бути будівництво нового заводу або цеху, реконструкція діючого підприємства, конструювання та розробка нової техніки. Керівник підприємства отримує завдання від вищого керівництва і звітує перед ним. Йому, в свою чергу, підпорядковується цілий штат працівників. Таким чином, цілі підрозділи можуть виконувати цільові завдання, що ускладнює координацію між ними. Для узгодження їх діяльності створюється єдиний координаційний орган. З часом подібні підрозділи можуть бути перетворені у внутрішні фірми, тобто відносно незалежні господарські одиниці, які мають більшу самостійність.
За матричної організаційної структури поєднується лінійна, програмно-цільова і функціональна форми. Їх вибір залежить від типу виробництва, характеру технологічних операцій і поставленої мети.
При дивізіональної структурі управління відбувається об'єднання процесу управління по продуктовому і регіональним принципами. Головними елементами цієї форми управління є відділи, які наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним і на основі отримання прибутку здійснюють самофінансування. Вище керівництво за цієї форми управління приймає стратегічні рішення, які визначають розвиток компанії на тривалу перспективу. За таким принципом здійснюється управління в могутньої американської корпорації IBM, причому тут застосовується і програмно-цільова форма управління.
З урахуванням того, що основною сучасною формою монополістичних об'єднань у промисловості є багатогалузевий концерн, найбільш оптимальна дивизиональная форма управління. Обумовлено це тим, що філії та підприємства концерну наділені оперативно-господарською самостійністю, працюють на принципах господарського розрахунку, а їх керівники мають право на підприємництво, комерційний і новаторський ризик та ін Дивизиональная форма управління дає можливість раціонально поєднувати самостійну тактику підрозділів зі стратегією всієї компанії .
Вибір форми управління залежить також від історичних традицій, організаційної культури і цінностей конкретної країни. Так, в Японії набули поширення гуртки якості, поставки комплектуючих виробів і сировини в точно визначений термін (що робить зайвими складські приміщення або значно зменшує потреби в них), електронні «контори без паперів і друкарок» і т. п.
Програмно-цільова структура управління має місце, зокрема, в американській корпорації «Консьюмер продактс компані». У ній створені дві програмні групи. Одна з них займається вивченням змін попиту на продукцію, яку випускає фірма, тобто маркетинговою діяльністю, друга - поліпшенням якості продукції та її асортименту і відповідним коригуванням виробничої діяльності компанії. Керівники програм підпорядковані раді директорів. Оскільки раніше в цій корпорації використовувалася лінійно-функціональна структура управління, в ній певною мірою поєднуються дві форми управління. При цьому до складу програмних груп увійшли фахівці, які раніше були зайняті у функціональних підрозділах. Керівники програм і функціональних підрозділів мають рівні права (рис.13). ;


Рис. 13. Програмно-цільова структура управління в «Консьюмер продактс компані» (США)
Основні відмінності між організацією вищої ланки менеджерів в США і Японії полягають у тому, що: 1) в США серед багатьох членів ради директорів є керуючі, які не належать до даної фірмі, що в Японії трапляється рідко; 2) в США рішення, яке стосується політики фірми, беруть директора, і над його впровадженням працюють менеджери-виконавці, причому між директорами та виконавцями існує чітке розмежування. У Японії члени ради директорів є водночас відповідальними виконавцями, відмінності між ними не існує, 3) в США тільки окремі члени ради директорів відповідають за певну ділянку, а в Японії кожен член такої ради відповідає за роботу окремих підрозділів фірми; 4) в США члени ради директорів рівноправні, з членів ради виділяється тільки глава, в Японії між членами ради директорів існує чітка субординація, до того ж чисельність ради директорів значно більша.
  Щоб процес управління був ефективним, необхідно: 1) розглядати людину як головне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, 2) планувати діяльність великих компаній, у тому числі довгострокову потребу в кадрах; 3) надавати підрозділам і працівникам цих підрозділів певну автономію, що стимулює їх підприємливість; 4) постійно орієнтуватися на потреби споживачів; 5) дотримуватися простої форми управління, мати малочисельний управлінський штат; 6) енергійно і швидко діяти при концентрації зусиль компанії на одному або декількох напрямках бізнесу; 7) проводити політику, спрямовану на формування в компанії багатьох лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику; 8) органічно поєднувати автономію, свободу окремих підрозділів, працівників з жорстким централізмом, особливо коли мова йде про основні цінності компанії - стандарти якості, обслуговування і т.п.
  Орієнтація на людину передбачає постійне прилучення працівників усіх рівнів до розробки та прийняття управлінських рішень. Для цього слід інвестувати процес навчання і перепідготовки працівників, формувати у них економічне мислення, техніко-технологічну культуру. Провідна роль у цьому належить менеджерам.
  Менеджер повинен бути обізнаним у питаннях культури, етики, моралі, психічного і фізичного здоров'я особистості, її вдосконалення. У нього має бути розвинене філософське мислення, вміння аналізувати і оцінювати різні теорії (особливо по організації виробництва і праці), результати наукових досліджень.
  До основних вимог, що пред'являються до роботи керівника-менеджера в сучасних умовах, західні вчені відносять: 1) більше звітності, лідерства, уваги колективній роботі; 2) більш тісний контакт з людьми; 3) більшу умовність влади; 4) більшу індивідуальність; 5) велику самовіддачу; 6) поєднання інтелекту та оперативних якостей. Керівники і менеджери, яким потрібно надихати співробітників, самі повинні відчувати духовне піднесення, більше уваги приділяти ідеям і моральним, духовним якостям людей, які їх оточують.
  Погляд на людину тільки як на знаряддя, інструмент, об'єкт маніпулювання, який можна спонукати, - ознака тоталітарного мислення. Не випадково проблеми духовності, віри, релігії, їх психологічні аспекти відіграють все зростаючу роль в сучасному суспільстві. У менеджера повинні бути сучасні знання в галузі досліджень людської поведінки, вміння передбачати ставлення людей до себе і розумно реагувати на нього, тому до складу кадрової служби на підприємстві (фірмі, компанії) входять соціологи, психологи, фахівці з трудових відносин.
  У діяльності сучасної компанії важливу роль відіграє система її внутрішніх цінностей, які менеджер повинен уміло прищеплювати підлеглим, виробляти і підтримувати прагнення до досягнення колективної мети. Основними принципами діяльності менеджера у цій сфері є вміння: виділити цінності із загального і все більш зростаючого потоку інформації; неупереджено визначити їх ієрархію з урахуванням того, що всі цінності заслуговують уваги; бути стриманим; не принижувати суперника; максимально сприяти усвідомленню працівником свого власного «я »в навколишньому світі; надавати допомогу працівникам у реалізації їх цілі в межах цілей і цінностей компанії, виходячи при цьому з принципу пріоритетності інтересів конкретної людини, а не всієї організації.
  Кількість цінностей знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня складності організації, їх необхідно постійно уточнювати відповідно до зміни соціальної ситуації. Таке уточнення здійснюється в межах основних груп цінностей: технологічних (питання вибору методів вдосконалення виробництва, поліпшення якості продукції), економічних (розподіл прибутку та ін.), соціальних, політичних, моральних, психологічних, національних та ін
  У сучасних умовах управлінська діяльність повинна здійснюватися з урахуванням деяких нових моментів. По-перше, слід обмежити застосування показника продуктивності праці, або навіть відмовитися від нього в окремих галузях промисловості, так як зростання продуктивності праці одного працівника (або на одній ділянці) незалежно від продуктивності праці інших працівників, всього колективу стає причиною збільшення внутрішньовиробничих запасів, обсягів незакінченого будівництва, погіршення якості продукції, стримування раціоналізаторської діяльності працівників, а значить, зменшення загальної ефективності промислового виробництва, тому треба прагнути до підвищення продуктивності праці всіх працівників підприємства.

  По-друге, впровадження нової техніки тільки на окремих ділянках виробництва може привести до зростання внутрішньозаводських запасів або незакінченого будівництва, щоб уникнути цього необхідно комплексно впроваджувати нову техніку, підвищувати рівень використання усіх видів виробничих ресурсів з урахуванням їх взаємозамінності.
  По-третє, слід застосовувати такі якісно нові показники в роботі підприємства, як кількість раціоналізаторських пропозицій в розрахунку на одного працівника, відсоток їх впровадження. Вони характеризують ступінь залучення працівників і службовців до управління виробництвом.
  По-четверте, потрібно впроваджувати нові форми стимулювання праці. Оскільки індивідуальні стимули до збільшення норм виробітку стають все менш ефективними, слід використовувати колективні форми стимулювання праці, враховуючи при цьому рівень індивідуальної заробітної плати. Важливим чинником зростання ефективності виробництва є впровадження бригадної форми організації і стимулювання праці.
  Загалом у процесі управління підприємством, у формуванні стабільних і ефективних стимулів до праці в розвинених країнах світу все більшого значення набувають поступова демократизації власності (капіталу), залучення найманих працівників до управління виробництвом і власністю, надання їм широкої виробничої автономії (насамперед, у формі автономних бригад), різнобічної інформації про стан справ у компанії. Економічною формою реалізації цих процесів є володіння акціями та присвоєння частини прибутку у формі дивідендів, контроль найманих працівників, автономних бригад за якістю продукції, участь у плануванні та контролі за виробництвом і розподілом прибутку, за підготовкою та перепідготовки працівників вищої кваліфікації та їх просуванням по службі.
  Застосування таких форм сприяє зменшенню плинності кадрів. У США, наприклад, щорічно 20 млн працівників залишають свої робочі місця, причому близько 10 млн роблять це добровільно. Багато хто з них цінують зміст роботи, атмосферу в корпорації чи організації вище, ніж розмір заробітної плати. На передній план виходять проблеми менеджменту, налагодження сприятливих міжособистісних і міжгрупових відносин в колективі. Багато сучасних менеджери навіть не вживають поняття «працівники», «кадри», «персонал», замінюючи їх словом «люди».
  Важливу стимулюючу роль відіграє виплата премій (часто у вигляді акцій), розмір яких становить у середньому до 10% всіх виплат працівникам протягом року, а в деяких компаніях досягає 25% річного окладу. Значна роль у системі стимулювання праці належить такій формі, як «участь у прибутках», прилучення працівників до процесу управління. При бригадній формі організації праці нерідко практикується відповідальність кожного члена бригади за дії всіх інших членів. Багато фірм для створення кращої атмосфери в колективі кожному працівникові в день народження або на свята виплачують певні суми (до 100 дол.), В літній час вводять третій вихідний, на рівні сучасних вимог організовують робоче місце, конторські приміщення, при організації виробництва поділяють всі операції , створюючи малі підприємства всередині корпорації, запрошують за рахунок фірми працівника разом із сім'єю на обід в дорогий ресторан або у вихідний день в приміський готель, віддають перевагу самі здійснювати підготовку та перепідготовку кадрів, а не наймати з боку відповідних фахівців і т. п.
  У Японії, крім культурно-побутових заходів, фірми впроваджують нові прогресивні системи пенсійного забезпечення. Відповідальні пости доручаються, як правило, молодим менеджерам, а старших, досвідчених менеджерів призначають консультантами при них, координаторами окремих проектів. При перебудові системи управління широко використовуються система комітетів штабних служб і децентралізованих відділень. Їм передаються права на. прийняття оперативних рішень (делегування компетенції), а вища адміністрація вирішує стратегічні питання керівництва.
  Основний метод контролю - ведення звітності по бюджету і нарахуванню нормативних витрат. При відхиленні дійсних результатів від запланованих витрат виробництва або бюджетних показників звіти оперативно направляються в ті чи інші підрозділи для вжиття відповідних заходів. На різних ділянках фірм створюються спеціальні центри, які повинні стежити за дотриманням нормативів.
  По-п'яте, слід домагатися економії матеріально-енергетичних ресурсів та накладних витрат, зменшуючи рівень внутрішньозаводських запасів, обсяги незакінченого будівництва і матеріально-енергетичних витрат.
  По-шосте, нову техніку і технологію необхідно впроваджувати лише після перебудови форм і методів організації виробництва, в іншому випадку може знизитися ефективність виробництва.
  По-сьоме, слід враховувати, що досягнення провідних японських фірм грунтуються, перш за все, на перевагах в управлінні, на впровадженні більш ефективних форм організації і стимулювання праці.
  Менеджери (англ. manager - керуючий) - специфічна соціальна група суспільства, що складається з професійних керівників. Їх поява обумовлена поглибленням суспільного розподілу праці, зростанням масштабів підприємств, ускладненням процесу виробництва і управління. Оскільки власник підприємства часто фізично не в змозі здійснювати компетентне керівництво всіма ланками виробництва і реалізації продукції, він наймає професійних керівників. Менеджерів також наймають акціонери і, насамперед, власники значної кількості акцій.
  Залежно від масштабів підприємств виділяються менеджери вищої, середньої та нижчої ланки. У США в гігантських корпораціях вищими менеджерами є 3-4 особи (президент, 2-3 віце-президента компанії). У цій країні з 12,5 млн керуючих - близько 10 тис. вищі менеджери. Якщо корпорація належить окремій особі, то найбільш важливі рішення приймає сам власник (наприклад, про прийом або звільненні з посади вищих менеджерів), а вищі менеджери вирішують інші важливі проблеми. Тому до вищих менеджерам разом з певними повноваженнями переходить і частина корпоративної власності E вигляді значної кількості акцій корпорації (вартістю 1-2 млн у кожного); високої заробітної плати (на початку 90-х рр.. Вона перевищувала 1 млн дол. На рік); персональних дорогих автомобілів, яхт, дорогоцінних килимів і навіть картинних галерей.
  Таких менеджерів не слід ототожнювати з керуючими середньої ланки (керівниками підрозділів, наприклад, цехів), у яких значно менше влади на підприємстві і які за рівнем доходів наближаються до середнього класу. Вони повинні мати глибокі професійні знання про всі ланки виробничого процесу своїх підрозділів, загальне уявлення про інших підрозділах, підбирати кадри і т. п.
  Найбільш численна група професійних менеджерів - це менеджери нижчої ланки: майстри, бригадири та ін Їх життєвий рівень наближається до рівня найманих працівників вищої та середньої кваліфікації. Крім глибокого знання виробничого процесу на своїй ділянці, вони повинні вміти налагоджувати контакти (соціальні, психологічні, професійні) з усіма найманими працівниками підрозділу. Менеджерів вищої і, значною мірою, середньої ланки готують зазвичай за високу плату у спеціальних школах на базі крупних університетів, а менеджерів нижчої ланки - як правило, в навчальних центрах при крупних корпораціях.
  У ході роздержавлення і приватизації в інших країнах СНД зростає прірва між оплатою праці керівників і рядових найманих працівників (у Росії, наприклад, різниця досягає 100-кратної величини). Це вимагає посилення законодавчого регулювання діяльності акціонерних товариств; створення інституту ліцензування менеджерів підприємств з правом позбавлення ліцензії за діяльність менеджерів в інтересах особистого збагачення; включення представників трудового колективу до складу управлінського органу на підприємстві (наприклад, до складу дирекції); суворого податкового контролю за доходами фізичних осіб; надання рівних пільг тим підприємствам, де рішення трудових, управлінських і власницьких протиріч здійснюються без їх переростання у фазу конфлікту та ін 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 35. Основні форми і методи управління підприємством"
 1. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
    основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми - розкрити сутність, основні форми та методи сучасного управління
 2. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
    основна функція промоутера і спекулянта. Але крім великих коригувань потрібно також безліч дрібніших. Кожна з них може здаватися незначною і мало впливає на загальний результат. Але кумулятивний ефект великої кількості вад у вирішенні подібних другорядних питань може бути таким, що не дозволить знайти правильного вирішення головної проблеми. У будь-якому випадку ясно, що
 3. Коментарі
    основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
    основне завдання якого полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних та організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії,
 5. 4.6. Додаткова інформація
    основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше. Вчені давно пояснюють відмінності у стані здоров'я різних людей їх приналежністю до різних
 6. Валовий внутрішній продукт
    основний капітал, тобто витрати фірм на купівлю обладнання і промислове будівництво (промислові будівлі та споруди), 2) інвестиції в житлове будівництво, тобто витрати домогосподарств на купівлю житла; 3) інвестиції в запаси (товарно-матеріальні запаси) : а) запаси сировини і матеріалів, необхідні для забезпечення безперервності процесу виробництва, б) незавершене виробництво,
 7. Господарська діяльність. Блага і потреби
    форми, їх не можна безпосередньо накопичити. Вони можуть бути спожиті лише в момент їх виробництва. В умовах товарного виробництва велика частина благ стає товаром. Товар - це продукт праці, здатний задовольнити будь-яку людську потребу і призначений для обміну. Товар - це вихідна категорія товарного господарства, його «економічна клітинка». Пояснюється це тим,
 8. 3. Виручка і прибуток фірми
    основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого підприємства. Прибуток є джерелом матеріального добробуту членів трудового колективу, соціального та
 9. Висновки
    основні теорії попиту на гроші: неокласична (монетаристської), кейнсіанська (яку Кейнс назвав теорією переваги ліквідності) і сучасна (яка відрізняється від кейнсіанської по ряду положень). 7. Пропозиція грошей тісно пов'язано з поняттям грошової маси (сукупності всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і
 10. Роздержавлення і приватизація
    основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. ВЛАСНІСТЬ За формою присвоєння Індивідуальна Особисте підсобне
© 2014-2022  epi.cc.ua