Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.1.4 Зміна міжнародних функцій государства1


В умовах фундаментальних загальноцивілізаційних: змін гли бокіе змін зазнають і міжнародні функції держав. Це пов'язано насамперед з посиленням інтеграційних процесів, на учно-технічних, економічних, гуманітарних зв'язків між стра нами, які набувають планетарний характер. При всій складно сти і суперечливості сучасного світу домінуючою тенденцією стає посилення взаємозв'язків і становлення цілісності світово го співтовариства. Світ у все більшій мірі перетворюється в функцио нально-взаємопов'язану цілісну систему, що складається з багатьох підсистем різного рівня та конфігурації. У цих умовах досягне ння національних цілей стає немислімим1 поза межгосудар жавного взаємодії.
Освіта світової спільноти супроводжується формуванні-ням загальносвітових потреб та інтересів. Вони складаються преждевсего в усуненні загроз світовій спільноті, пов'язаних з так званими глобальними Проблемами. Деякі з них успадковані від минулого (бідність більшості населення Землі, демографічні проб-
1В цьому параграфі використані матеріали к.е.н. Л.Г. Суперфін.

леми і т.д.), інші - породжені військово-технічним прогресом, індустріалізмом (загроза ядерного самознищення, техногенних катастроф; збереження середовища існування, підтримання екологічної рівноваги та ін.)
Перед людством відкриті діаметрально протилежні варіанти розвитку. Запобігання катастрофічного ходу подій, орієнтація, згідно реальним імперативів і можливостям, на найбільш сприятливий (хоча і насичений безліччю проблем) сценарій розвитку - гуманістичну модель світової спільноти і демократичне міжнародне співробітництво-покладають величезну відповідальність на всі держави.
Підвищується роль держав і в регулюванні міжнародних економічних відносин. Сучасне світове господарство все більше перетворюється в єдиний, хоча і асиметричний організм, різні ланки якого настільки пов'язані між собою, що різкий дисбаланс в одному з них може негативно вплинути на інші ланки і на систему в цілому.
Основними агентами світового ринку виступають транснаціональні корпорації (ТНК). Їх роль досить суперечлива: будучи мотором розвитку світового господарства, вони переслідують свої цілі, які далеко не завжди збігаються з потребами світової спільноти. У цьому сенсі ринкові сили виявляють свою обмеженість не тільки на національно-державному, а й на міжнародному рівні. І тут все більш нагальною стає потреба в регулюючої ролі держав, створенні правил гри, координації зусиль для створення економічної інфраструктури і т.д.
Важливі зміни відбуваються і в механізмах регулювання світових процесів. При збереженні домінуючої ролі держав-націй у Макрорівневі організації міжнародних відносин утворюється розгалужена система міждержавних (світових і регіональних) інститутів як форми координації дій окремих держав по фундаментальних напрямів світової політики.
Звичайно, виникнення системи міждержавних організацій і структур не кладе кінець сутичкам інтересів держав, так само як і жорсткої конкуренції на світовому ринку. Воно створює лише форму цивілізованого вирішення чи пом'якшення протиріч. Більше того, у сильних світу цього виникає спокуса поставити під свій контроль міждержавні інститути, використовувати їх для впливу на внутрішню політику інших держав, у тому числі економічну, на структурні, інституційні реформи.
Протидія таким спробам можливо лише на шляхах демократизації міжнародних організацій та структур, додання їм
відкритого, універсального і позаблокового характеру, виключення будь-яких форм дискримінації та нерівноправності.
В умовах формування нового світового порядку, посилення інтеграції, формування регіональних і планетарних організацій, наростання глобальних загроз по-новому постає питання про державний суверенітет. Певною мірою функції забезпечення суверенітету реалізуються державами через його «добровільне обмеження ні» на користь міжнародних організацій.
Спільні дії, спрямовані на вирішення проблем, з якими не в змозі впоратися окрема країна, в кінцевому рахунку сприяють зміцненню її державності, З цієї точки зору цілком виправдані колективні зусилля з вирішення локальних конфліктів і колізій, що таять в собі загрозу для стабільності світової спільноти.
Водночас інтеграційні процеси, розширення функцій планетарного і регіонального регулювання неминуче породжують зворотну реакцію захисту національного суверенітету, ідентичності етнічних спільнот особливо з боку малих і середніх країн. Навіть у відносно стабільній Європі, в якій країни відрізняються значною спільністю в економічному і соціально-культурному відношенні, а інтеграційні процеси розвиваються найбільш інтенсивно і масштабно, на цій основі пЬстоянно виникають серйозні проблеми.
Знаходження оптимального поєднання між принципами національного суверенітету і тенденціями міжнаціональної та міждержавної інтеграції - одна з найбільш важливих і чутливих проблем становлення сучасної державності.
Контрольні питання
1. Як трансформувалися методи державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.?
2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії?
3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної економіки?
ЛІТЕРАТУРА
Абалкін Л.І. Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки / / Питання економіки. 1997. № 6.


АбалкінЛ.І. Перспективи економіки Росії на ісходеXX століття / / Економіст. 1996. № 12.
КейнсДж. М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993.
Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. М.: Вид-во МГУ - Инфра-М, 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1.4 Зміна міжнародних функцій государства1 "
 1. § 2.4. Функції оподаткування
  функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те
 2. 2.1.4 Зміна міжнародних функцій государства1
  змін зазнають і міжнародні функції держав. Це пов'язано насамперед з посиленням інтеграційних процесів, на учно-технічних, економічних, гуманітарних зв'язків між стра нами, які набувають планетарний характер. При всій складно сти і суперечливості сучасного світу домінуючою тенденцією стає посилення взаємозв'язків і становлення цілісності світово го
 3. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
  міжнародних економічних відносин. Вона робить значний вплив на рівень виробництва, зайнятості, цін кожної країни, що бере участь в ній. Міжнародна тор-Гауліт розвивається стрімкими темпами: за даними Світової організації торгівлі, на ка-ждие 10% приросту світового виробництва припадають 16% зростання обсягу світової торгівлі. І історично, і логічно інтернаціоналізація
 4. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 5. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 6. Розділ IV НОВА ЕКОНОМІКА
  міжнародній торгівлі, екологічні проблеми, стану війни і миру, економічні реформи і нестійкі міжнародні баланси - все це відбивається і на міжнародній економічного життя, і на стані кожної країни, і на добробуті окремих
 7. Опції попиту та пропозиції
  зміні співвідношення між попитом і пропозицією. 2. Виконавши зазначену пасивну функцію, вони тут же починають виконувати активну функцію щодо виправлення виниклих диспропорцій і через ринкові ціни приводять в рух капітали, забезпечуючи їх переливи з одних галузей в інші. 3. Вони являють собою два моменти процесу суспільного відтворення - споживання і виробництво, хоча і
 8. 101. Принципи і функції міжнародного кредиту
  міжнародного кредиту з відтворенням виявляється в таких принципах: 1. Повернення кредиту. Якщо отримані кошти не повертаються, то має місце безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування. 2. Принцип терміновості забезпечує зворотність кредиту у встановлені кредитною угодою терміни. 3. Принцип платності відображає дію закону вартості і є
 9. Питання 2. Функції податків
  змін у податкову систему і бюджетну політику. Контрольна функція податково-фінансових відносин виявляється лише в умовах дії розподільної функції. 3 Розподільна функція - має низку властивостей, що характеризують багатогранність її ролі у відтворювальному процесі. Це насамперед те, що споконвічно розподільна функція податків носила чисто фіскальний характер:
 10. РЕЗЮМЕ
  зміни в світовому господарстві на рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних банківських установ. Істотна роль валютно-кредитних інститутів у поглибленні інтеграційних процесів у Західній Європі.
 11. Ціни міжнародної торгівлі
  міжнародної торгівлі - сукупність цін, діючих на міжнародних ринках і в зовнішньоторговельному обороті окремих країн. Залежать від місця, часу, умов реалізації товару та особливостей
 12. 2. Валютні курси і конвертованість
  міжнародних економічних відносин і
 13. 8.2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
  міжнародну торгівлю і фінансові операції. Вони виконують всі вишерассмотренние функції, але в міжнародному аспекті: 1) міра міжнародної вартості; 2) міжнародний засіб обігу; 3) міжнародний платіжний засіб і 4) загальне втілення багатства. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 14. 4. Контрольна функція оподаткування
  змін у податкову систему і бюджетну
 15. Причини зміни стратегії
  зміні участі національних економік у міжнародному поділі праці. У зв'язку зі зміною соціально-економічної обстановки в світі після розвалу соціалістичної системи будь-які варіанти національних стратегій, які передбачають зміцнення збалансованого багатогалузевого комплексу за допомогою держави, не могли розраховувати на матеріальне забезпечення за рахунок зовнішніх коштів. Сталося
 16. Міжнародний валютний фонд (МВФ)
  міжнародна асоціація держав, що утворилася після другої світової війни для надання позик в іноземній валюті країнам з тимчасовим дефіцитом платіжного балансу і для здійснення заходів з підтримання валютних
 17. Глава 9 МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
  міжнародних розрахунків. Зазвичай при виконанні саме цієї функції гроші називаються валютою *. Практично будь-яка угода між резидентом і нерезидентом потребує купівлі-продажу валюти, розрахунки в валюті або наданні позик у валюті. При цьому необов'язково розташовувати готівкою банкнотами. Використовувані для оплати за кордоном чеки і векселі, поміщені за кордоном активи банків також є
 18. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 19. Основні напрямки інтернаціоналізації
  міжнародна торгівля товарами і послугами; - міжнародна міграція капіталу; - міжнародна міграція трудових ресурсів; - міжнародна економічна
© 2014-2022  epi.cc.ua