Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ 3 ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ


Інституційні перетворення є необхідним компонентом проведених у країні економічних реформ та одним з базових умов їх ефективності. Однак серйозним гальмом у їх здійсненні є відсутність відповідних ринкових інститутів та інфраструктур. Сьогодні відчувається гострий дефіцит в продуманих, цілеспрямованих зусиллях з формування нових економічних структур, відсутні які-небудь серйозні концептуальні та програмні розробки в цій галузі. Нові економічні та організаційно-управлінські структури виникали і формувалися швидше стихійно, багато в чому хаотично, з запізненням. У своїй діяльності вони слабо орієнтовані на національні інтереси, цілі і пріоритети економічної політики держави, не мають стійкої і «стабільної правової бази. Це значною мірою пояснює те, що цілі державної політики або не досягаються, або досягаються, як це йде з інфляцією, за рахунок загострення кризи в інших зонах відтворення - у виробництві та інвестиціях, в платіжно-розрахункових відносинах, у соціальній сфері.
Становлення нової інституціональної структури економіки проте триває, відображаючи реальні потреби її функціонування, розстановку сил в економіці та гро-
ве, співвідношення різних інтересів.
Дослідження показують, що, незважаючи на спроби демонополізації та деконцентрації російської економіки, вона в основному відтворює себе як сукупність великих і найбільших структур, що зберігають характер монополістічес-ких утворень декількох типів. Складаються і специфічні форми регіонального монополізму.
Інституційні перетворення в Росії важливо розглядати в контексті переходу від індустріального до постіндустріального суспільства,-враховуючи при цьому рівень її розвитку. Стратегічні завдання в області системних трансформацій сьогодні не можна розглядати в руслі ідей «наздоганяючої модернізації». Мова недолжна.ідті про лінійному прогресі, в якому одні країни-безперечні лідери прогресу, а інші - вічно «наздоганяльні». Такий підхід не спирається на облік всього комплексу історичних, геополітичних, геостратегічних і соціокультурних факторів. У Росії, наприклад, вогнища постіндустріального розвитку були створені ще до початку економічних реформ - в науці, в освіті та культурі, в соціальній сфері. Цілий ряд проривних напрямів у сфері сучасних технологій і технічних систем мався на вітчизняному ВПК і ряді галузей громадянського виробництва.
Разом з тим в авангардних сферах постіндустріального розвитку - інформаційної революції, структурної та технологічної перебудови - намітилося істотне відставання. Особливо значним воно було в сфері інститутів організації та управління сучасною економікою ^ Країну міноваліпо щонайменше дві управлінські революції XX століття. Недостатнім рівень управлінських знань та управлінської культури. Росія не пройшла і стадію інституційної трансформації, яка мала місце у зв'язку з настанням постіндустріальної епохи.
Перераховані обставини обумовлюють склад і характер проблем, що складаються в області інституційних перетворень, а також-конкретні цілі, пріоритети «« завдання проведених інституціональних та організаційно-управлінських реформ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ "
 1. 3. Інституційні перетворення (створення основ ринкової економіки)
  Під інституційними перетвореннями розуміється зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності. Ця система заходів включає перш за все розробку і застосування законодавства, відповідного ринкових умов господарювання. До інституціональним перетворенням зазвичай відносять зміну відносин власності (створення приватного сектора), формування нових організацій
 2. Терміни і поняття
  Перехідна економіка Лібералізація Приватизація Системні реформи Ринкова инфрастуктура Еволюційний шлях переходу до ринковій економіці Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 3. ЛІТЕРАТУРА
  Гончаров В.В. У пошуках досконалого управління: керівництво для вищого управлінського персоналу: У 2-х т. М: МНІІПУ, 1996. Мільпер Б.З. Реформи управління і керування реформами. М.: ІЕ РАН,
 4. Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
  Інституційні перетворення є необхідним компонентом проведених у країні економічних реформ та одним з базових умов їх ефективності. Однак серйозним гальмом у їх здійсненні є відсутність відповідних ринкових інститутів та інфраструктур. Сьогодні відчувається гострий дефіцит в продуманих, цілеспрямованих зусиллях з формування нових економічних структур,
 5. 4. Специфіка російських реформ
  У Росії вихідні умови для переходу до ринку складалися набагато менш сприятливо, ніж у країнах ЦСЄ, з причини величезних структурних диспропорцій між базовими (паливно-енергетичний і металургійний комплекси) та обробними галузями, високою мілітаризації економіки, тривалості існування адміністративно-командної системи, відсутності в суспільстві традицій ринкової економіки і
 6. Введення
  Аграрна реформа в Росії, пройшовши ряд етапів, була зупинена відсутністю інституціональної основи - земельного законодавства. Мета лекції: визначити умови, напрями та результати аграр-ної реформи у перехідній економіці, способи державної підтримки сільського господарства Росії та їх
 7. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  Гелбрейт, Л. Ульман) грунтуються на положенні про те, що проблеми в області зайнятості можуть бути вирішені за допомогою різного роду інституціональних реформ. Для них характерний відхід від концентрації уваги тільки на макроекономічному аналізі та здійснена спроба пояснити наявні на ринку праці невідповідності особливостями соціальних, професійних, галузевих, статевовікових, етнічних і
 8. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  В умовах перехідної економіки значення теоретичних обгрунтувань економічної політики надзвичайно зросла. Однак закінченої теорії, цілісного уявлення про проблеми та закономірності соціально-економічних перетворень поки не вироблено. Перехід до нового технологічного способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації передбачають вирішення комплексу проблем: 1.
 9. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  Економіка СРСР в роки НЕПу (1921 - 1929 рр..). Сутність НЕПу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та перебудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасувати
 10. Терміни і поняття
  Стабілізаційна політика Макроекономічна (фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації « Монетарний якір »Інституційні перетворення Інституційні лакуни
 11. Висновки
  1. Перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової означає докорінне перетворення всієї системи економічних відносин (форм власності, розподілу ресурсів, зв'язків між економічними агентами і т.д.). 2. Перехід до ринку здійснюється за такими головними напрямами: а) лібералізація економіки (скасування або різке скорочення заборон і обмежень у всіх сферах
 12. ЛІТЕРАТУРА
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень . М ".: Наука, 1996. Кудрі В. М. Пора повертатися до радикальної реформи / / Російський економічний журнал. 1994. № 3. Кудрі В. М. Вихід один: повертатися до радикальної реформи / / Питання економіки. 1994. № 5. 'Ольсевич Ю.Я. Трансформація господарських систем. М.: ІЕ.РАН, 1994. Реформи очима американських і російських учених / Под
 13. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  План: Введення 1.Механізм функціонування земельного ринку. 2.Сущность та напрямки аграрної реформи в Росії. 3.Характеристика сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних
 14. 1. Зміст і закономірності перехідної економіки
  Перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки в різних країнах має спільні тенденції. Цей процес включає лібералізацію економіки, глибокі інституційні зміни (насамперед у відносинах власності), структурні перетворення, але в той же час зазвичай передбачає здійснення фінансових стабілізаційних заходів (переважно в грошово-кредитній і фінансовій сферах,
 15. № 117. Реформи Івана Грозного
  . Наприкінці 1540-х років Іван Грозний наблизив до себе гурток правителів - Обрану Раду. З її допомогою цар провів ряд великих реформ: 1. Адміністративна реформа - створення системи наказів, вищих органів галузевого управління. 2. Військова реформа, впорядкувала військову службу бояр, дворян, стрільців, гармашів, козаків. 3. Земська і губна реформи спочатку обмежили, а потім скасували
 16. 10.1 . ЩО ТАКЕ перехідною економікою?
  Перехідна економіка? це проміжний стан економіки в результаті соціально-економічних перетворень. Визначальну роль у цих перетвореннях відіграє зміна відносин власності. У цьому плані Росія? унікальна країна: у XX столітті вона двічі опинилася в стані перехідної економіки, тобто зміни однієї форми власності на іншу. 1. В результаті перемоги Великої
 17. ТЕМА 8 Становлення ринкових відносин в Росії. Основні терміни і поняття
  а) Перебудова, б) "шокова терапія", в) монетаризм; г) приватизація; д) роздержавлення економіки; е) економічні реформи; ж) фермерське господарство. Комплекс радикальних заходів, спрямованих на оздоровлення економіки, що порушує звичне Протягом господарських відносин, явищ і супроводжується рядом негативних наслідків: інфляція, падіння зайнятості тощо Концепція
 18. Глава 19. Основні напрямки економічної реформи в Росії
  19.1. Концепція реформування та програма ринкових перетворень в Росії 19.2. Основні напрями та результати реформування, сьогоднішні проблеми Сьогодні в Росії немає ні нових відносин власності, ні сучасного ринку. Їх належить створити і розгорнути "обличчям до людини", зробити так, щоб виграш від реформ отримали НЕ 5-7 відсотків населення, а його переважна частина. Л. І.
 19. Реформа цін
  Важливою ланкою програми реформування стала реформа цін. Досвід ринкових перетворень в різних країнах орієнтує на два варіанти. 1. Радикальний, що передбачає швидку і повну лібералізацію цін, охрещений "шоковою терапією". Його прихильники вважають, що саме такий підхід зможе вирішити проблему дефіциту і насичення ринку споживчими товарами, зорієнтувати економіку на
© 2014-2022  epi.cc.ua