Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи


Аналіз ідеології та досвіду становлення економічного союзу країн СНД підводить до висновку, що ключовим фактором реінтеграції постсоюзного економічного простору, що відповідає передусім корінним інтересам Росії, виступає формування в ретельно відібраних пріоритетних напрямках транснаціональних підприємницьких структур. Їх учасники, які представляють промисловий капітал, незалежно від територіального базування і форми власності, виявляються економічно зацікавленими в меж-страновой виробничу і науково-технічну кооперацію. У ній рівним чином зацікавлені і учасники, які представляють грошовий капітал (банки, інвестиційні компанії тощо). Тому на: иболее прийнятні з точки зору раціоналізації транснаціональних кооперативних відносин підприємницькі освіти - це корпоративні структури фінансово-промислового типу, тобто транснаціональні фінансово-промислові групи (ТФПГ), хоча, природно, в конкретних умовах можуть застосовуватися й інші форми міжнародного підприємництва, наприклад спільні підприємства, стратегічні альянси і т.п.
Транснаціональні об'єднання по мірі їх формування можуть стати важливим фактором консолідації економічного простору держав СНД і зміцнення взаємодії з іншими країнами. Такі об'єднання дозволять більш успішно здійснювати ряд операцій репатріацію валютної виручки і безпека у сфері валютного і експортного контролю; обслуговування експортно-імпортної
діяльності та взаєморозрахунків; кредитно-фінансову підтримку, підприємств-експортерів; проведення узгодженої цінової політики на світовому ринку енергетичних ресурсів, кольорових металів та ін; більш раціонально використовувати можливості підтримай і розвитку окремих виробництв за рахунок тимчасово вільних коштів учасників об'єднання незалежно від країни їх знаходження; сприяти взаємному використанню досягнень науково-технічного прогресу та інновацій на всіх підприємствах, що входять до об'єднання.
Одне з головних досягнень у правовому забезпеченні відбуваються в економіці Росії та інших країн СНД процесів фінансово-промислової інтеграції - закріплення у Федеральному законі «Про фінансово-промислових групах» статусу транснаціональної фінансово-промислової групи. Згідно четвертої статті цього закону, як транснаціональних фінансово-промислових груп реєструються фінансово-промислові групи, серед учасників яких є юридичні особи, які перебувають під юрисдикцією держав - учасників СНД, які мають відокремлені підрозділи на території зазначених держав або здійснюють на їхній території капітальні вкладення.
У разі створення транснаціональної фінансово-промислової групи на основі міжурядової угоди їй присвоюється статус міждержавної (міжнародної) фінансово-пр'омишлен-ної групи.
Для учасників міждержавної фінансово-промислової групи національний режим установлюється міжурядовими угодами на основі взаємності.
Учасникам міждержавної фінансово-промислової групи в порядку і на умовах, встановлених Урядом РФ, можуть надаватися митні таріфние'льготи, передбачені Законом «Про митний тариф», по товарах, що переміщуються через кордон в рамках діяльності цієї фінансово-промислової групи. На основі закону на 1 червня 1997 зареєстровано шість російських ТФПГ. Це, зокрема, такі групи, як «Інтеррос» (на базі однойменної ФПГ створена міждержавна група російських і казахстанських підприємств, напрямки спільної діяльності яких - ПЕК, хімічна, металургійна та атомна промисловість), «Нижегородські автомобілі» (в основі підбору учасників групи був курс на коопераційні зв'язки з підприємствами Білорусії, України, Киргизії, Таджикистану і Молдови, атак-же Латвії), «Точність» (концепція її створення базувалася на об'єднанні конструкторських організацій, промислових підприємств і
кредитно- фінансових установ Росії, України і Білорусії для створення нових видів озброєння та підтримки нині існуючого науково-технічного потенціалу в цій області).
Важкі часи сьогодні переживає військово-промисловий комплекс: скорочено закупівлі для армії, значною мірою втрачені ринки Східної Європи та ряду інших регіонів. Все це не відповідає довгостроковим інтересам промисловості країн СНД. Як і в інших галузях, у ВПК необхідно подолати «атомизацию» підприємств. Тут склалися передумови для формування фінансово-промислових об'єднань, у тому числі транснаціональних, у виробництві авіакосмічної та іншої оборонної техніки. Представляється перспективним формування транснаціональних об'єднань і в обробній промисловості.
Для розширення масштабів діяльності транснаціональних ФПГ необхідна ретельна опрацювання ефективних «коопераційних ланцюжків» в рамках узгоджених промислових пріоритетів. Це дозволить вести конструктивний діалог з банківськими структурами про їх участь у відповідних групах.
Широкі можливості існують для формування об'єднань у сфері видобутку та переробки мінерально-сировинних ресурсів. СРСР практично повністю покривав потреби за рахунок власної мінерально-сировинної бази, що гарантує національну безпеку і стійкість економічного розвитку. Сраспадом Союзу мінерально-сировинні ресурси виявилися розосередженими по території країн СНД. Необхідний для чорної металургії Росії, Казахстану марганець видобувається на Україні і в Грузії, хромова руда - в Казахстані, титанові та цирконієві сировина - на Україні, основні запаси свинцю і цинку знаходяться в Казахстані, виробництво сурми (з використанням багатьох якутських золото-сурм'яних руд) - в Киргизії, близько чверті споживаного молібдену - у Вірменії. Магнітогорський металургійний комбінат працює з використанням залізорудних концентратів Соколовско-Сарбайского гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в Казахстані. Необхідні для промисловості рідкоземельні елементи, що видобуваються на Кольському півострові, перероблялися в основному на підприємствах Естонії та Казахстану.
Адміністративними способами скоординувати розвідку, видобуток і переробку мінерально-сировинних ресурсів неможливо. Рівним чином неможливо змінити їх розміщення, а на створення нових переробних підприємств у країн СНД немає коштів. Вихід
може полягати в збереженні сформованих традиційних взаємних поставок мінеральних ресурсів.
Фінансово-промислові об'єднання могли б зіграти істотну роль в координації зусиль з розвідки, видобутку, переробці і використанні цих ресурсів. Грунтуючись на міждержавних угодах, об'єднання в змозі організувати з урахуванням інтересів держав - учасників угод діяльність зацікавлених підприємств з видобутку та постачання сировини, устаткування, підготовці кадрів, геологорозвідці, залученню інвестицій з далекого зарубіжжя.
Сферою взаємодії промисловців і підприємців СНД може бути освоєння ресурсів нафти і газу на території цих держав. Вимушене співпрацю із західними фірмами на базі контрактів концесійного типу та угод на основі розділу продукції веде до виникнення довготривалих зобов'язань з експорту енергетичних ресурсів та до втрати частини прибутку. До того ж замовлення на обладнання для облаштування промислів; отримують закордонні фірми, тоді як потенціал Росії, Азербайджану, України і робочі місця не будуть затребувані. Розвиток видобутку енергоресурсів на основі співробітництва країн СНД може стати одним із прискорювачів їх економічного зростання. Звичайно, без залучення західного капіталу не обійтися, але і в цьому випадку необхідно дотримуватися балансу інтересів і забезпечувати завантаження і технічне переозброєння вітчизняних потужностей.
Координація економічної політики країн СНД в галузі видобутку та використання енергоресурсів може призвести до формування ФПГ і зміцненню зв'язків не тільки у видобувній промисловості, а й у виробництві обладнання, розвитку транспорту і обслуговуючих структур.
Поряд із зареєстрованими функціонують і об'єднання, формально не володіють статусом транснаціональних фінансових груп. Фактично транснаціональними фінансово-промисловими групами можна вважати, наприклад, такі структури, як «Газпром», РАТ «ЄЕС», «ТЕПКО-М», «Нефтеком» і багато інших. Розвитку транснаціональних об'єднань сприяє правотворча діяльність не тільки в Росії, але і в деякі інших країнах Співдружності, а також в міждержавних його утвореннях. Так, на сьомому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД у лютому 1996 р. був прийнятий уніфікований з російським законом рекомендаційний законодавчий акт «Про? фінансово-промислових групах », причому рада Асамблеї супроводив до-

кумент наступній резолюцією:« Беручи до уваги насущнуюне-обходимость відновлення і розвитку коопераційних зв'язків між господарюючими суб'єктами, з метою полегшення умов створення перспективних форм організації та управління виробництвом, спрямованих на подолання існуючого розриву економічних зв'язків між підприємствами держав Співдружності, Міжпарламентська Асамблея постановляє ... направити парламентам держав - учасників Міжпарламентської Асамблеї зазначений акт для використання при розробці національного законодавства ».
Сьогодні у відповідних правових документах ряду країн Співдружності (у тому числі України, Узбекистану і Таджикистану) існує ряд нестиковок з названими російським і міжпарламентських актами про ФПГ, включаючи різницю в самому базовому визначенні поняття «фінансово-промислова група ». Ці невідповідності в юридичних конструкціях; безумовно, ускладнюють роботу по створенню ТФПГ в Росії (як, зрозуміло, і в інших країнах СНД): оскільки в країні розташування потенційного учасника російської ФПГ (у державі потенційного прийому її інвестицій) відсутня подібна з вітчизняної правова база , відповідна транснаціоналізація цієї групи стає справою вкрай ризикованим (можлива пряма втрата капіталу, вкладеного в зарубіжні партнерські фірми). Тому, зближення правових засад створення та функціонування ФПГ в Росії та інших державах Співдружності залишається актуальним завданням.
Якийсь прототип мінімально необхідної міжнародно-правової бази для цього створюють «Угода про сприяння в створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об'єднань» («Угода»), а також рекомендаційний законодавчий акт Міжпарламентської Асамблеї держав - участніковСНГ «Про фінансово-промислові групи», деякі інші угоди.
Слід, очевидно, продовжити роботу з укладення як упомянутых.межправительственных угод про створення ФПГ (що мають значення насамперед для визначення загальних пріоритетів, тобто взаємовигідних сфер формування груп), так і конкретизують їх (або опосередкованих ними) угод між підприємствами (об'єднаннями) Росії та інших країн СНД про виробничу кооперацію і спеціалізації виробництва.
Процеси створення «повноцінно-статусних» російських транснаціональних фінансово-промислових груп йдуть поки мляво, про що
свідчать і досить мізерні переліки зарубіжних підприємств - учасників ТФПГ.
Так, список зарубіжних підприємств, що входять у ФПГ «Нижегородські автомобілі» і включених до держреєстру, налічує всього вісім, а відповідний сукупний перелік чотирьох формованих в даний час ФПГ - «Транснаціональна алюмінієва компанія», «Ільюшин »,« Кристал »та« Оптичні прилади та системи »- тільки шість позицій.
У числі причин подібної уповільненості, крім міжнародно-правових недоробок, і та обставина, що в діяльності з формування та забезпечення функціонування ТФПГ відбивається комплекс загальних і поки не вирішених питань економічного розвитку Співдружності (оподаткування, цін, митних зборів, системи розрахунків, власницьких відносин тощо), найскладніших проблем поетапного просування до економічного союзу.
Практична опрацювання російською стороною потенційно ефективних коопераційних ланцюжків у рамках взаємоузгоджених загальних промислових пріоритетів - абсолютно необхідна умова прискорення створення та підвищення ефективності функціонування ТФПГ.
Подібного роду визначення перспективних для Росії транснаціональних коопераційних зв'язків створює основу для більш продуктивного діалогу з вітчизняними банкірами з приводу їх участі в освіті та діяльності відповідних міжкраїнових мікро-рівневих об'єднань.
Питання про систему пріоритетів, таким чином, є принципово значимим і вимагає особливого розгляду. Однак є сенс предпослать йому деякі важливі міркування щодо мотивів, за якими російським ФПГ слід було б посилити увагу до опрацювання транснаціональних аспектів своєї діяльності. Серед них можна виділити наступне:
Очевидна доцільність реалізації перспективних інвестиційних та виробничих програм шляхом участі іноземної юридичної особи (не знаходився раніше в кооперації з підприємствами ФПГ) в будь-яких формах спільної діяльності (договори на постачання обладнання, матеріалів або технічної документації, внесок у статутний капітал створюваного спільного підприємства в разі потреби довгострокових партнерських відносин і т.д.).
Російській стороні бажано «відстежувати» ті зарубіжні ринки (країни і, головне, їх конкретні регіони), де можна


розгорнути нові виробництва (на основі вітчизняних технологій, але з використанням місцевої сировини або робочої сили) або продати на пільгових умовах вироби вітчизняного виготовлення. Тут можуть серйозно допомогти контрольовані російськими ФПГ фірми за кордоном, що спеціалізуються на розвитку ділових зв'язків і представницької діяльності.
  Якщо є впевненість у доцільності розвитку зв'язків ФПГ з конкретним закордонним регіоном, значну економію здатне дати створення там підконтрольної торгово-посреднічес-кою або експортно-імпортної структури. Підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності при цьому забезпечується за рахунок відмови від послуг посередників, набуття можливостей виробляти оптові закупівлі безпосередньо у зарубіжного виробника.
  При наявності у російської сторони базової технології виробництва конкурентоспроможного вироби вигідним може виявитися перенесення частини виробничо-збутого циклу за кордон (створення там складальних, ремонтних, сервісних чи інших подібного роду підприємств). Крім того, відкривається перспектива кращої адаптації експортованого товару до вимог конкретних регіонів країни-імпортера.
  Зареєстрована російської ФПГ за кордоном фірма виступає на вітчизняному внутрішньому ринку як іноземне (нерезидентних) підприємство. Останнє не піддається вилученню валютних доходів, отриманих за кордоном, а платить податки в рублях, причому за пільговими ставками. Використання даного варіанту може, отже, сприяти підвищенню фінансової стійкості материнської компанії.
  Привабливо створення дочірніх фірм російських ФПГ за кордоном з метою активізації інвестиційно-фінансової діяльності шляхом вкладень коштів в іноземні банки, в акції високоефективних підприємств і в нерухомість. На цій основі з'являється можливість забезпечити контроль за подібними за профілем діяльності підприємствами, налагодити взаємодію між російськими і зарубіжними фінансово-кредитними структурами. При установі дочірніх фірм (представництв, філій) російських ФПГ за кордоном належить ретельно враховувати законодавство приймаючої сторони, насамперед з точки зору економічних пільг.

  Слід підкреслити, що створення транснаціональних ФПГ повністю відповідає інтересам тих країн СНД, підприємства або банки яких вводять в їх склад. Вони реалізують ті ж вигоди, які отримує від цього Росія.
  З урахуванням викладеного пріоритетними при прийнятті рішень про присвоєння статусу транснаціональних ФПГ повинні стати проекти:
  | Реалізують міжурядові угоди (міждержавні договори) про створення фінансово-промислових груп;
  | Орієнтовані на зовнішньоекономічну діяльність з державами, в яких прийняті подібна з російської нормативно-правова база створення та функціонування транснаціональних об'єднань і фінансово-промислових груп, а також подібні принципи здійснення митних, платіжно-розрахункових та податкових операцій, визнання і регулювання прав власності;
  | Включають іноземних засновників, що вносять помітний внесок у вирішення завдань підвищення ефективності промислового виробництва в Росії, що забезпечують істотне розширення ринків збуту російської продукції за кордоном і поставок дефіцитних видів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;
  | Націлені на реалізацію міжнародних галузевих і міжгалузевих угод про виробничу кооперацію і спеціалізації виробництва;
  | Передбачають активну зовнішньоекономічну діяльність ФПГ з придбання власності за кордоном для нарощування експортних поставок своєї продукції, створення та випуску конкурентоздатних на зовнішньому ринку виробів.
  Тепер дуже важливо усвідомити, що для забезпечення провідної ролі Росії в інтеграції держав Співдружності (а це обов'язкова передумова успішного вирішення завдань відродження нашої країни як світової держави і одночасно ключовий фактор забезпечення національної економічної безпеки) необхідна така вигідна для всіх партнерів по СНД і не вимагає створення громіздких міждержавних структур велика ініціатива, як формування системи конкретних російських ТФПГ в пріоритетних напрямках, точно вивірених в галузевому та регіональному (страновом) відносинах.
  Немає особливих сумнівів у тому, що форма ТФПГ найбільш прийнятна в обробній промисловості, особливо в машинобудуванні, де за багато десятиліть склалися тісні технологічні зв'язки, а також у взаємодії видобувних, паливно-енергетичних і переробних підприємств різних держав.
  Що стосується фактичних результатів і намічуваних конкретних напрямків роботи по створенню російських ТФПГ, то ситуація тут така.
  Паралельно з діяльністю вищеназваних зареєстрований
  вих ТФПГ розгортається робота по створенню транснаціональних економічних структур і в інших (з точки зору формально-правового статусу) різновидах, які сприяють переходу від галузевих принципів організації до комплексним міжгалузевим, вертикально інтегрованим і охоплює всі сфери відтворення (від георозвідки, видобутку сировини, її транспортування і переробки до розподілу продукції). За таким принципом нещодавно створена російсько-українська транснаціональна нафтова компанія-ТНК «РУНО»; РАО «Газпром» утворив з Харцизького трубного заводу та низкою інших підприємств Донецької області України концерн «Сталь-труби-газ». Проте все частіше до складу таких компаній входять банківські структури, як це передбачено, зокрема, укладеним в квітні 1994 р. міжурядовою Угодою з Таджикистаном про заснування міждержавного акціонерного товариства «Рогунська ГЕС». Ведуться переговори про організацію подібних товариств з Грузією («Інгурі ГЕС») і Киргизією (каскад Камбаратінс-ких ГЕС). Створено також спільна російсько-українська акціонерна міжгалузева паливно-енергетична компанія «АМТЕК» учредітелікоторой мають техніко-економічні обгрунтування та ліцензії на ряд перспективних родовищ Західного Сибіру.
  На основі наявних пропозицій готуються нові проекти ТФПГ. Так, в рамках співпраці Росії і Білорусії опрацьовуються пропозиції про заснування більше десяти груп у різних галузях економіки, а також спільної асоціації виробників металокорду на базі Білоруського металургійного завівши, АТ «Волгоградський сталедротово-канатний завод», АТ «Орловський сталепрокатний завод» та інших підприємств .
  Проводиться робота з підготовки до створення спільно з Казахстаном п'яти ФПГ в металургійних комплексах: з видобутку хром-тових руд та виготовленню хромистих феросплавів, з виробництва чорних металів і прокату, алюмінію і алюмінієвого прокату, рідкісних і рідкісноземельних металів, титану та титанового прокату. Проектується створення ФПГ в електротехнічній промисловості - «Електроприлад»; вивчається можливість утворення подібних структур в паливно-енергетичному комплексі, металургії та атомної промисловості.
  З Україною обговорюються питання створення фінансово-промислових груп «Транснаціональна алюмінієва компанія», «Міжнародні авіамотори», груп з виробництва титану і титанового прокату, з випуску вантажних автомобілів. Здійснюється розробка пропозицій про заснування фінансово-промислових груп з

  участю підприємств Киргизії (в оборонному комплексі), Туркменії (в текстильній промисловості), Таджикистану (у кольоровій металургії) і Узбекистану (в деревообробній, текстильній та інших галузях промисловості).
  Говорячи про причини повільного розвитку процесу утворення транснаціональних об'єднань, слід зауважити, що при підготовці до створення ТФПГ зацікавлені організації часто представляють у Уряд РФ проекти міжурядових угод (а іноді й просто попередні пропозиції) навіть у тих випадках, коли це не викликається необхідністю. У цьому зв'язку представляється, що передбачена в ст. 3 багатостороннього «Угоди» можливість створення транснаціональних об'єднань як на основі міжурядових угод, так і шляхом укладення договорів безпосередньо між господарюючими суб'єктами різних форм власності вимагає уточнення питання про те, в яких конкретних випадках рішення про створення подібних структур має прийматися на міжурядовому рівні.
  В інтересах надання господарюючим суб'єктам сприяння в пошуку зацікавлених партнерів було б обговорити питання про організацію відповідного інформаційного забезпечення. Суттєву допомогу в цьому могли б надати торгово-промислові па>-лати держав Співдружності.
  Потребує активізації робота галузевих органів виконавчої влади з надання господарюючим суб'єктам дієвої підтримки при підготовці до створення спільних ФПГ та інших транснаціональних структур, включаючи виявлення актуальних сфер діяльності, формування попереднього складу учасників, а також дотримання норм чинного законодавства. Враховуючи специфіку міждержавних відносин і політичну значимість питання, назріла необхідність прийняти рішення про, складі російськими зарубіжних банків, уповноважених для роботи у складі ТФПГ.,
  Отже, прискорення процесу створення російських транснаціональних фінансово-промислових структур пов'язане з ініційованою Росією уніфікацією відповідних аспектів господарських законодавств, з подоланням митних бар'єрів і з вирішенням комплексу непростих питань, що стосуються власності учасників, рас-парному-платіжних відносин, відмінностей у системах ціноутворення і оподаткування (зокрема, на кооперіруемой продукцію), інших проблем забезпечення в рамках несформованого економічного союзу умов для ефективної взаємодії господарюючих суб'єктів країн СНД.
  17-Курс ...


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи"
 1. Транснаціональні корпорації (ТНК)
    фінансово-промислові об'єднання національні або інтернаціональні по капіталу, побудовані за принципом централізованого планування та управління у світовому масштабі, що беруть участь у міжнародному поділі праці і використовують переваги від інтерналізації господарського життя для максимізації
 2. Фінансово-промислові групи (ФПГ)
    промислові групи (ФПГ) - асоціативна структура, створена на основі договірних відносин з метою інтеграції промислового і банківського
 3. Питання 32 Фінансовий капітал
    транснаціональні (міжнаціональні), національні, регіональні. В результаті реформування економіки Росії утворилося значне число ФПГ, що відбувалося не в результаті тривалого еволюційного розвитку, а на основі рішень президента та уряду РФ. У Росії ФПГ - це сукупність юридичних осіб, що діють як основні і дочірні товариства, повністю або частково об'єднали
 4. № 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
    фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямках, що забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, а також активне просування на світовий ринок. Виходячи зі специфіки російського ринку, групи можна поділити на три основні типи: 1. Група промислових підприємств з банком в якості спонсора, утворена за розпорядженням влади
 5. 22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
    транснаціональних (ТНК). Діяльність такого роду корпорацій не обмежується рамками лише однієї країни, а поширюється на кілька національних економік. Одним з видів корпорацій є фінансово-промислові групи (ФПГ). Це форма господарської діяльності, коли під початком однієї головної компанії об'єднуються різні компанії, юридично і господарсько незалежні один від одного
 6. Масштаб впливу ІПП на навколишнє середовище
    транснаціональний; регіональний; місцевий; локальний. Найвищий бал присуджується ІПП, спрямованим на подолання впливів національного та транснаціонального масштабу. Національний і транснаціональний масштаби впливу охоплюють економічні регіони Росії або територію Російської Федерації, а також території суміжних держав. Мається на увазі, що при національному або
 7. Багатонаціональні корпорації
    транснаціональні компанії. Слід звернути увагу на те, що під абревіатурою «МНК» в економічній літературі маються на увазі всі міжнародні корпорації - і транснаціональні, і багатонаціональні; іноді вона використовується як синонім ТНК. Необхідно відзначити, що в міжнародній практиці хоча й не часто, але відбуваються і злиття ТНК з різними національними капіталами, що
 8. Зрушення в системі господарювання
    транснаціональної складової у виробничій діяльності японських компаній, до переходу ряду з них на ліберальну модель господарювання. Весь цей час державні органи, зокрема, міністерства фінансів, зовнішньої торгівлі і промисловості, виконували функції адміністративного регулювання господарюючих суб'єктів, протекціоністської і патерналістської їх захисту, приділяючи першорядну
 9. 24. Роль транснаціональних компаній у світовій господарській системі
    транснаціональних корпорацій (ТНК). Наприкінці 60-х-початку 70-х рр.. ХХ століття транснаціональні корпорації почали активно створювати виробничу, збутову, дилерську та фінансову мережу на національних ринках інших країн. У результаті вони зробили істотний еволюційний вплив на формування міжнародних економічних відносин, міжнародні інвестиції, міжнародні ринки капіталів,
 10.  3.4. Фінансово-промислові групи і холдинги
    промислові групи і
 11.  3.4. Фінансово-промислові групи і холдинги
    промислові групи і
 12. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
    транснаціональними. Велика корпорація має багато філій, що полегшує збут продукції. 3. корпорації в основному втрачають сімейний характер, тобто на чолі групи стоять акціонери (виняток - група Дюпонів). 4. найбільші доходи тепер мають не капіталісти, не власники капіталів, а керуючі, менеджери, в руках яких зосереджено управління
 13. 8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
    транснаціональні корпорації. Маючи національні штаб-квартири і виробництво всередині своїх країн, транснаціональні компанії мають у своєму розпорядженні також величезним виробничим, фінансовим, технічним потенціалом в інших країнах. Діяльність міжнародних корпорацій безпосередньо визначає ступінь участі окремих країн у світовому поділі праці та міжнародній торгівлі. Необхідно відзначити, що
 14. Сектор великого приватного підприємництва
    фінансових груп, ряд яких представляє собою породження східних монополій. У число найбільших входять Тата, Хіндустан Левер, Амбані, Адутья-Бірла, Бая-Муканд. Активи 20 найбільших торгово-промислових груп складають 30% сукупних активів приватного акціонерного сектора. Під контролем найбільших груп виявився ряд ключових галузей, що визначають основні напрямки технічного прогресу:
 15. Транснаціональні корпорації
    транснаціональний характер. Наприклад, американська компанія починає створювати в інших країнах свої відділення, дочірні підприємства, філії, у яких капітал за походженням американський, а тому всі вони контролюються головний (материнської) компанією, розташованої в США, однак за охопленням сфер своєї діяльності вона має інтернаціональний характер. Транснаціональні корпорації, що володіють
 16. 5. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
    транснаціональних (ТНК). Діяльність такого роду корпорацій не обмежується рамками лише однієї країни, а поширюється на кілька національних економік. Одним з видів корпорацій є фінансово-промислові групи (ФПГ). Це форма господарської діяльності, коли під початком однієї головної компанії об'єднуються різні компанії, юридично і господарсько незалежні один від одного
 17. 9.1. Транснаціональні корпорації: звіриний оскал прогресу
    транснаціональні корпорації (ТНК). Ступінь вивченості цього феномена транснаціональних корпорацій можна порівняти хіба що зі ступенем вивченості феноменів глобалізації та інформаційної революції. Ці ужиткові терміни масово застосовуються не тільки в політиці та науці, а й у повсякденному житті, але більшість використовують їх навіть не намагається зрозуміти, які ж конкретно процеси і явища вони
 18. Тест
    транснаціональних корпорацій. 3. Що є об'єктивною основою формування світового господарства: а) виникнення монополій; б) міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок
 19. Яке місце і роль фінансової олігархії?
    транснаціональних корпорацій (ТНК), Проні-каюшіх крізь кордони держав в інші країни. Про ці корпораціях докладніше сказано в главі 29. Отже, ми ознайомилися з мезоекономіку, яка представляє проміжну ланку, що з'єднує мікроекономіку з макроекономікою. Роль і значення цієї ланки у розвитку національного господарства будуть виявлені в наступних
© 2014-2022  epi.cc.ua