Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997
Даний «Курс перехідної економіки» - перший фундаментальний підручник з цієї дисципліни для студентів, які прослухали курс основ економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту . У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН, професорсько-викладацького складу кафедри соціально-економічних проблем і ряду інших кафедр економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова широко відомих фахівців, учених і практиків. У ньому, відображені матеріали багаторічних наукових досліджень з проблем системної трансформації російського суспільства, створення основ ринкової економіки, авторських спецкурсів з теоретичних і прикладних питань функціонування перехідної економіки. При викладі прдблем курсу автори не обмежуються аналізом російського досвіду реформування. У підручнику враховано досвід країн Східної та Центральної Європи, своєрідний шлях країн Далекого Сходу і Південно-Східної Азії в процесі модернізації та ринкової трансформації їх економік. Представлений також і досвід ринкових реформ в СНД
Передмова
Введення
Майбутнє економіки Росії
1 . Поворот до нової цивілізації
2. Цілі і фактори економічного розвитку Росії
3. Концептуальні основи російської моделі реформування
Розділ-1 КОНЦЕПЦІЯ перехідною економікою
1.1. Про зміст перехідної економіки
ЛІТЕРАТУРА
1.2. Закономірності перехідної економіки
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
1.3. Концепції економічної трансформації
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
1.4. Становлення громадянського суспільства
1.4.1. Новий стратегічний орієнтир
1.4.2. Основні риси і стадії розвитку громадянського суспільства
1.4.3. Формування громадянського суспільства в Росії
1.4.4. Самоврядування населення
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
1.5. Специфіка російських реформ
1.5.1. Про що говорить досвід реформ у посткомуністичних країнах
1.5.2. Основні напрямки реформ в Росії
1.5.3. Етапи реформи національного господарства Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
Розділ 2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В умовах перехідної економіки
2.1. Економічна роль держави
2.1.1. Досвід розвинених країн
2.1.2. Російські реформи і держава
2.1.3. Назрілі зміни у формах і методах державного регулювання економіки
2.1.4 Зміна міжнародних функцій государства1
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
2.2. Механізм державного регулювання економіки в умовах її реформування
2.2.1. Завдання та функції держави з регулювання національної економіки
2.2.2. Нові форми і методи державного регулювання
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
2.3. Антимонопольне регулювання і розвиток конкуренції
2.3.1. Економічні реформи і монополізм
2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
2.3.3. Зарубіжний досвід регулювання природних монополій
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
2.4. Регіональні аспекти реформ
2.4.1. Розвиток федералізму в Росії
2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
2.4.3. Управління формуванням ринку в регіоні
Контрольні питання
2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
3.1. Приватнопідприємницькі структури
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
3.2. Мале підприємництво
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
3.3. Механізм господарювання державних і муніципальних підприємств
3.3.1. Державний сектор: роль, межі і тенденції його розвитку в перехідній економіці
3.3.2. Форми використання суспільної власності
3.3.3. Формування механізму функціонування державних і муніципальних підприємств у перехідній економіці
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
3.4. Фінансово-промислові групи і холдинги
3.4.1. Національні фінансово-промислові группи1А
3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи
3.5. Тенденції розвитку управління
3.5.1. Особливості управління в перехідній економіці. Характеристики різновидів організації управління
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
3.6. Особливості сучасного підприємництва
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
Розділ 4 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
4.1. Концепція сталого економічного зростання
4.1.1. Основні умови сталого економічного зростання
4.1.2. Поетапна реалізація концепції економічного зростання в Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
4.2.2. Реалізація антикризових заходів
4.2.3. Нова інвестиційна парадигма: інвестиції в людину
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
4.3. Структурні перетворення економіки
4.3.1. Структурні деформації і їх результати
4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
4.4. Економічне зростання і еволюційна макроекономіка
Розділ 5. ПЕРЕТВОРЕННЯ фінансово-кредитної системи
5.1. Реформування державних фінансів
5.1.1. Інституційні перетворення в сфері державних фінансів
5.1.2. Проблеми вдосконалення акумуляції та використання державних фінансових ресурсів
5.1.3. Дефіцит державного бюджету та його фінансування
5.1.4. Державний борг
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.2. Реформа податкової системи
5.2.1. Система оподаткування в умовах ринкової економіки
5.2.2. Формування оподаткування в Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.3. Реформування територіальних фінансів
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.4. Становлення страхового ринку
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.5. Формування нової банківської системи
5.5.1. Становлення та розвиток банківської системи Росії
5.5.2. Криза банківської системи та шляхи її подолання
5.5.3. Банківський кредит в російській промисловості
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.6. Розвиток ринку цінних паперів
5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів
5.6.2. Структура ринку цінних паперів
5.6.3. Функціонування фондового ринку і формування його інфраструктури
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.7. Взаємодія грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики
5.7.1. Інструменти бюджетно-кредитної та грошової політики
5.7.2. Платіжно-розрахункова система
5.7.3. Фінансова оцінка матеріальних активів
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
5.8. Інфляція в Росії та шляхи її подолання
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
Розділ 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
6.1. Соціальні пріоритети в економічній політиці
6.1.1. Основи російської соціальної політики
6.1.2. Соціальний захист малозабезпечених
. 6.1.3. Пошук нової моделі фінансування освіти
6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
6.2. Державне регулювання заробітної плати
6.2.1. Рівень і диференціація оплати праці
6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати
6.2.3. Методи державного регулювання
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
6.3. Колективно-договірне регулювання заробітної плати
6.3.1. Правовий статус і роль угод, що укладаються на різних рівнях
. 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
6.3.3. Галузеві та територіальні тарифні угоди
6.3.4. Колективні договори підприємств, установ, організацій
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
6.4. Забезпечення зайнятості населення
6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання
6.4.2. Основні цілі та форми реалізації політики зайнятості в сучасній Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
6.5. Соціальне страхування і позабюджетні фонди
6.5.1. Система соціального страхування
6.5.2. Формування і використання позабюджетних фондів
6.5.3. Реформування соціального страхування
ЛІТЕРАТУРА
Розділ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
7.1.1. Місце Росії у світовому господарстві
7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників
7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
7.2. Іноземні інвестиції та експорт капіталу
7.2.1. Інвестиційний клімат в Росії
7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
7.3. Напрями економічної інтеграції країн - учасниць СНД
7.3.1. Необхідність та умови інтеграції
7.3.2. Удосконалення форм співпраці країн СНД
Контрольні питання
1. Назвіть політичні та економічні фактори, oib. ределяемого необхідність і доцільність інтеграції країн СНД. 2. Назвіть основні багатосторонні угоди країн - учасниць СНД в галузі економічних взаємин. 3. Дайте характеристику основних форм виробничих-ного, науково-технічного, валютного співробітництва в СНД.
ЛІТЕРАТУРА
7.4. Досвід міжнародного співробітництва у подоланні кризи
7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла»
7.4.2. Перехід до соціального ринкового господарства у ФРН
Контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
Висновок
Додаткова література
Короткі відомості про авторів
Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 19. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 20. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua