Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.7.3. Фінансова оцінка матеріальних активів


Криза реформованої економіки зумовив тенденції зменшення розмірів національного багатства. Скоротилися основні виробничі фонди, особливо зменшилися оборотні фонди і піддані обробці предмети праці, товарні запаси. Активно скорочуються невиробничі фонди (за винятком житлового фонду), а також залучені в процес відтворення блага природи. Товарне та матеріально-речовий зміст рубля різко знизилося.
У цих умовах особливої уваги заслуговує потенційне національне багатство у вигляді відкритих родовищ і запасів. Вони можуть бути активно включені в процес залучення іноземних капіталів в якості гарантій і можливого фінансово-кредитного ресурсу. При цьому, аналізуючи можливості матеріально-речової структури національного багатства, особливе місце має отво-диться його регіональній структурі. Регіони представляють собою своєрідне соціально-економічний та природно-географічний простір, в якому поєднуються різні компоненти виробничо-технічної та галузевої структури, які визначаються наявністю природних можливостей. Практично в регіонах повинні формуватися пропорції між виробничо-технічними устроями, природно-галузевими можливостями і фінансово-грошової сферою. Данние.особенності регіонів повинні бути використані при залученні їх потенційних можливостей у фінансово-кредитні відносини, особливо з використанням іноземних капіталів.
За експертними оцінками, доведені запаси корисних копалин становлять понад 28 трлн дол, а грошова оцінка всіх запасів - 140 трлн дол На жаль, в даний час немає достатньо обгрунтованої офіційної фінансової оцінки матеріальних активів країни в розрізі регіонів. Для даної роботи немає навіть проблемно-орієнтованої методики оцінки активів.
Важливість цієї проблеми пов'язана з тим, що потужний потенціал природно-сировинних ресурсів Росії забезпечує можливість великомасштабної та високоефективної видобутку копалин для їх внутрішнього споживання, експорту, а також забезпечення залучення инос-Тран інвестицій в країну і підтримку нормального фінансово-грошового обороту.

Фінансова оцінка матеріальних активів дасть можливість не тільки зміцнити курс вітчизняної валюти, а й розширити фінан-сові активи для капіталовкладень. Можливі такі варіанти використання результатів фінансової оцінки матеріальних речових активів:
збільшення емісії грошей відповідно до нової оцінкою матеріальних активів і підвищенням рівня товарної забезпеченості рубля. Щоб не розширювати споживчий попит, не збільшувати тиск емісії на ціни, доцільно додаткову емісію сконцентрувати на ринку інвестиційних тбваров, точніше, фізичних компонентів капіталовкладень. У частйос-ти, додаткову грошову масу можна використовувати Для розширення геологорозвідувальних робіт, видобутку нафти, підйому золотодобувної промисловості, завершення будівництва пускових об'єктів і т.д. Додаткову емісію можна також використовувати для ліквідації вузьких місць в платіжно-розрахункової системи за умови підвищення збирання податків; випуск в обіг державних Інвестиційних паперів з терміном обігу від 1 до 5 років під цільові інвестиційні програми, що пройшли фінансово-банківську експертизу і аудит; випуск векселів та використання їх у заставу для розширення по-тенциала кредитування. Це найбільш тонкий банківський інструмент, він вимагає опрацювання питань ліквідності і гарантій інтересів вітчизняних товаровиробників; введення нового рубля, відповідного оцінці матеріально-речових активів. Це зажадає активізації зовнішньоекономічної політики та прояви сильної державної волі. У переговорах із західними партнерами можливий компроміс за схемою: визнання рубля як міжнародної валюти, введення в певних межах тих чи інших форм торгівлі та підприємництва в сфері природних ресурсів (концесії і т.д.). Перевага аналізованого варіанта в тому, що він створить базову основу для нормалізації цін, грошового обігу, забезпечить обмеження впливу спекулятивних факторів і висунення на перший план інноваційних джерел зростання у виробничому та фінансово-банківському секторах економіки.
Поруч регіонів розроблено проект про надання суб'єктам Федерації прав з випуску державних гарантійних зобов'язань під заставу майна (надра, основні фонди тощо), що перебуває у власності цих суб'єктів. Передбачається, що ці національні цінні папери (державні гарантійні обязательст-ва, зареєстровані у відповідних органах) можуть визнаватися іноземними інвесторами в якості матеріальної основи кредитних ресурсів для інвестицій. По суті мова йде про дуже масштабну реформу банківської системи, надання емісійних прав банківським органам суб'єктів Федерації, що припускаючи-ет велику реструктуризацію банківської системи і освіта в суб'єктах Федерації своїх республіканських банків.
Щоб дати простір для ініціативи суб'єктів Федерації, не потрібно «розщеплювати» емісійне її право; потрібні заходи щодо сталого розвитку фінансово-банківської системи і зміцненню рубля, підвищення його купівельної спроможності. На цій основі можна буде визначити нову політику формування курсу валюти. Якщо силами федеральних органів за участю суб'єктів Федерації провести фінансову оцінку матеріальних активів, це дозволить зміцнити рубль, підвищити його міжнародне визнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.7.3. Фінансова оцінка матеріальних активів "
 1. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  Вивчення співвідношення між касовими та фактичними витратами дозволяє виявляти причини, напрямки і розміри відхилень витрат, що виникають в процесі виконання кошторису. Як зазначалося раніше, фактичні видатки - це витрати звітного періоду на утримання бюджетної установи. Їх вивчення дозволяє судити про ефективність використання бюджетних коштів, встановлювати ступінь
 2. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  При аналізі основних засобів бюджетної установи доцільно вивчити їх натурально-речовий зміст. Перш за все це обумовлено тим, що основні невиробничі фонди неоднорідні, кожен з конкретних об'єктів виконує свою функцію і має своє цільове використання. Така обставина викликає необхідність їх класифікації за різноманітними ознаками. У бюджетних
 3. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  Головним джерелом фінансових ресурсів наукових організацій є бюджетні асигнування. Вони надходять в затверджених розмірах під певні обсяги робіт, штати і контингенту в порядку кошторисного фінансування. Однак необхідно враховувати, що кошти державного бюджету першочерговим, але не єдине джерело покриття витрат наукових організацій. Останнім часом розширюється
 4. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  Дебіторська та кредиторська заборгованість повинна аналізуватися комплексно у взаємозв'язку один з одним. Показовим для порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості є спеціальний коефіцієнт, що характеризує співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення залишків кредиторської заборгованості до залишків дебіторської заборгованості
 5. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  Ризик відображає можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризики залежать від специфіки інвестиційного проекту, прибутковості, стабільності на даному ринку. Розглянемо основні ризики, пов'язані з фінансуванням нерухомості: - кредитний ризик - втрати, якщо позичальник не виробляє платежів; - ризик процентних ставок - ймовірність того, що
 6. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 7. Валовий внутрішній продукт
  Валовий внутрішній продукт - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за допомогою як національних (що належать громадянам країни), так і іноземних (що належать іноземцям) чинників виробництва протягом одного року. Розберемо дане визначення докладно, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це
 8. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  У зв'язку з неоднозначністю трактування категорії «капітал» існує також проблема визначення поняття «ринок капіталу». В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття: 1. Якщо під капіталом Розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. в вартісному їх вимірі), то ринок капіта ла - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  Усі найважливіші показники, які використовуються в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 10. Роздержавлення і приватизація
  Специфіка російської економіки, определявшаяся тотальним пануванням державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної
© 2014-2022  epi.cc.ua