Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

4.2.2. Реалізація антикризових заходів


Незважаючи на загальний несприятливий розвиток ситуації в інвестиційній сфері, положення в ній в останні роки все ж істотно змінилося. При всіх труднощах і невирішених проблемах з'явилися певні передумови для стабілізації інвестиційної діяльності та подальшої її активізації.
Істотно уповільнений (до 4-6% на рік) спад виробництва ВВП і в промисловості. Триває зростання зовнішньоторговельного обороту і експорту, що дає значні валютні надходження для оплати імпорту та зобов'язань з обслуговування зовнішнього державного боргу та іноземних кредитів.
У 1996 р. досягнуто помітного перелом у придушенні інфляції, її рівень знижений приблизно до 1% на місяць. З великою напругою, але витримані затверджені параметри дефіциту федерального бюджету: його розмір склав 3,3% до ВВП при встановленому законом граничному розмірі 3,85%.
Відзначається відчутне зниження ставок банківських кредитів і прибутковості державних цінних паперів. Ставка рефінансування Центрального банку знизилася в 1996 р. з 180 до 48%. Аукціонна прибутковість державних цінних паперів зменшилася зі 118% го-дових на початку січня до 32-37,8% у грудні.
Це дещо розширює для підприємств можливості отримання кредитів, у тому числі і використання їх на цілі інвестування. Одночасно збільшується інтерес банківського капіталу до переказу коштів з ринку державних цінних паперів для кредитування ефективних інвестиційних проектів в реальній економіці.
В результаті проведеної щорічно переоцінки основного капіталу значно зросли розміри наявних у розпорядженні підпри-ємств амортизаційних відрахувань, які за сприятливого розвитку кон'юнктури також можуть у великих розмірах використовувати-ся на інвестиційні цілі.
Досвід останніх років говорить про те, що перші позитивні результати у здійсненні реформ викликані не виключно стихійних і автоматичним механізмом саморегулювання ринку, а великою мірою отримані завдяки політиці держави (хоча і не завжди послідовної) .
Дії органів виконавчої та законодавчої влади, Центрального банку, регіональних органів державного управління істотно відійшли від первісної ідеалізованої програми лібералізації економіки. Корективи стосувалися застосування заходів державного регулювання, в тому числі і адміністративного, для використання процесу розширення ринкових відносин в інте-ресах стабілізації економіки, ослаблення та усунення спричинених ними кризових явищ.
Тому використання сформованих передумов подолання інвестиційної кризи, про які йшлося вище, також у біль-шой мірою залежатиме від цілеспрямованості державної політики з управління подальшим ходом реформ.
Це не може бути зроблено шляхом повернення до стандартних ідеям монетаризму і лібералізму. Концепцію реформ потрібна уточнити і розвинути по двох головних напрямках: в соціальній області - за допомогою орієнтації на інтереси більшості населення, а в економічній сфері - шляхом створення системи державного регулювання ринку, що відповідає критеріям ринкової діяльності.
Посилення ролі держави в економічному регулюванні інвестиційних процесів перш за все передбачає фінансування в повному обсязі витрат на капітальні вкладення і реалізацію інвестиційних програм, передбачених затвердженими Державною Думою федеральним бюджетом.
Вирішення цього питання пов'язане із загальним поліпшенням якості бюджетного планування, виконання проектировок з формування доходів державного бюджету та фінансування видатків у межах встановленої величини бюджетного дефіциту.
Разом з тим це має на увазі відмову від сформованої практики скорочення розмірів цього дефіциту шляхом секвестрування (недофінансування) дер-жавних витрат на інвестиції з метою зниження інфляції. Реалізація даної міри дозволить стабілізувати державний інвестиційний замовлення, забезпечити відновлення і подальше розширення державного сектора інвестиційного ринку.
Активізація державного регулювання інвестиційного ринку забезпечується також виділенням у складі федерального бюд-жету додаткового каналу фінансування інвестиційних витрат - бюджету розвитку. У 1997 р. уряд прийняв за рекомендаціями Державної Думи рішення про включення до складу державного бюджету цього нового розділу. Кошти бюджету розвитку (26100000000000 р.) Складають 70% по відношенню до суми поточного фінансування капітальних вкладень. За середньострокового про-
гноз Міністерства економіки, до 2000 р. бюджет розвитку збільшиться у порівнянні з 1997 р. на 77%, тоді як фінансування капітальних вкладень без урахування коштів, акумульованих у цьому фонді, зросте на 15%.
При регіональної організації управління бюджетом розвитку можлива додаткова, не менше ніж десятиразова, мобілізація коштів приватних інвесторів для фінансування пріоритетних за значимістю проектів у реальному секторі економіки.
У бюджеті розвитку передбачається зосередити тільки частина ресурсів, що виділяються на державне фінансування інвестицій. Фінансові ресурси для виконання державою зобов'язань соціального характеру - будівництва соціально значимих об'єктів, забезпечення безпеки функціонування таких технічно складних систем, як атомні електростанції, аеронавігація, річкові шляхи, а також будівництва дорогих інфраструктурних об'єктів, як і раніше будуть виділятися через поточний бюджет.
За бюджетом розвитку передбачається закріпити певну законом і зростаючу по роках частку джерел фінансування дефіциту федерального бюджету та зовнішніх запозичень. Іншим джерелом формування бюджету розвитку стане повернення наданих з нього коштів, включаючи виплату відсотків.
Уряд ставить завдання скоротити розрив між державними капітальними вкладеннями і величиною дефіциту федерального бюджету таким чином, щоб до 2000 р. різниця між цими показниками (державне накопичення) стала позитивною.
У складі бюджету розвитку поки ще переважають пов'язані іноземні кредити і відрахування від коштів внутрішніх запозичаю-ваний, обсяги яких приблизно збігаються. До 2000 р. головним джерелом утворення цього бюджету стануть, згідно з прогнозом, від-числения з коштів внутрішніх запозичень; питома вага пов'язаних іноземних кредитів буде зведений до мінімуму; різко зросте частка виплат за раніше виданими кредитами; частка інвестиційних кредитів (близько однієї п'ятої надходжень) практично не зміниться.
Кошти, залучені до бюджету розвитку у формі позик, будуть направлятися на цілі, досягнення яких здатне принести доходи, що дозволяють розрахуватися з позичальниками. Вступники кошти передбачається розміщувати на терміновій і поворотній основі при конкурсному відборі проектів, що фінансуються і обов'язкової участі в їх фінансуванні власних коштів інвесторів (не менше 20%). Фінансова підтримка держави може становити до 40% вартості проекту.

Витрати бюджету розвитку намічається направляти насамперед на прямі інвестиції держави, а також на кредитування експорт-них операцій (на термін до одного року), заходи щодо санації (оздоровлення) підприємств і покриття зобов'язань за виданими державою гарантіям.

Провідне місце в джерелах фінансування інвестицій як і раніше зберігається за коштами підприємств. Програма просу-вання реформ орієнтується на розвиток в інвестиційній сфері ринкового механізму з посиленням важелів державного регулювання інвестиційного ринку. Але і в ринкове саморегулювання майбутній етап реформ вносить чимало нового. Активізація інвестиційної діяльності в приватному і змішаному секторах економіки зв'язується тепер з низьким рівнем інфляції, а також із зменшенням відсотків по банківських кредитах. Передбачається подальше зниження прибутковості державних цінних паперів, що повинно сти-стимулювати перелив капіталу з фінансового ринку в реальний сектор економіки.
Головним гальмом для інвестування залишається важкий фінансовий стан підприємств, заборгованість і неплатежі. Первооче-говий за значимістю завданням продовження реформ є тому оздоровлення фінансового становища підприємств.
Важлива роль у стимулюванні інвестиційної активності належить вдосконалення податкового законодавства з метою зниження рівня оподаткування підприємств (див. розд. 5), що дозволить їм направляти значну частину вивільнених грошових коштів на фінансування капітального будівництва.
Досвід останніх років підтвердив необгрунтованість розрахунків на залучення великих іноземних капітальних вкладень і орієнтації на різке посилення ролі цього чинника у структурній перебудові та розвитку російської економіки. Надходження цих коштів, якщо воно і збільшиться, можна розглядати в якості додаткового джерела до внутрішніх ресурсів.
Для стабілізації ринку капіталу та інвестицій крім розглянутих вище необхідне рішення інших великих проблем. По-пер-вих, це задача зменшення відтоку капіталу за кордон, а також повернення в країну коштів, вкладених в іноземні банки, і, по-друге, включення в нормальний господарський оборот фінансових і матеріальних ресурсів, зосереджених в тіньовій економіці. По кожному з цих напрямків в інвестиційну сферу можуть бути спрямовані великі додаткові кошти, зіставні за своїми розмірами з
іноземними кредитами і додатковими витратами підприємств і держави.
Таким чином, суть майбутніх змін на другому етапі реформування інвестиційної сфери полягає в тому, щоб ус-Тран допущені деформації ринкового механізму - економічно невиправдане і фактично некероване скорочення попиту інвесторів, упорядкувати цей механізм, переорієнтувавши його на розширення інвестиційного попиту. Умовами цього поряд із забезпеченням стійкості державного бюджету та низької інфляції є створення передумов активізації інвестиційної діяльності - розширення прямого державного фінансування капітальних вкладень, економічного регулювання інвестиційного ринку і зміцнення фінансового положення основних інвесторів - підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.2. Реалізація антикризових заходів "
 1. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 2. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 3. 10.4. ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ - УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
  У 1999 р., на дев'ятому році переходу України до ринку і по тому все-го один рік після найбільшого в історії нашої країни фінансової кризи в серпні 1998 р. в економіці намітилися позитивні тенденції-ції: зупинився спад виробництва, почався його зростання. Обсяг ВВП, що є кінцевим результатом виробничої діяльності, збільшився на 3,2%, а промислової продукції - на 8,1%. У 2000 р.
 4. 5. Принципи і межі економічної політики
  Структурний підхід Хайєка до проблем грошей і циклу пре визначив критичне ставлення як до антикризової політи | кейнсіанської орієнтації, так і до антиінфляційної монетаріс ської, оскільки обидві грунтувалися на макроекономічному видно ^ економічних процесів , який ігнорував найбільш суще ються, з точки зору Хайєка, процеси - аллокаціонной. 1 Barry N.P. Hayek's Social and Economic
 5. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Фінанси та їх роль. Дуже важливим і ефективним важелем впливу на макроекономіку є фінанси, якими володіє держава. Фінанси (лат. finan-cia - готівка, дохід) - сукупність всіх грошових коштів, якими володіють домашні господарства, підприємства і держава. Давайте розглянемо структуру фінансової системи і взаємозв'язки між її основними частинами. На рівні
 6. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  Сутність і роль бюджету. Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
 7. Приклад 15. Аналітичне співтовариство: джерело глобальної влади
  Термін «аналітика» розуміється в США ширше, ніж у Росії. У США великі аналітичні центри часто беруть участь в реалізації своїх розробок, надаючи тим самим «послуги з коригування реальності повного циклу». Починаючи з прогнозування ситуації та її оцінки через визначення механізмів коригування, конкретних цілей і методів їх досягнень вони закінчують свою роботу прямою участю в
 8. 3.3.1. Державний сектор: роль, межі і тенденції його розвитку в перехідній економіці
    Досвід розвитку сучасних індустріальних країн свідчить про те, що ринкова структура економіки включає в себе не тільки почала вільної конкуренції. У ній мають місце елементи монополії, монополістичної конкуренції та олігополії. Складовою частиною ринкової економіки є також державний (суспільний) сектор. Роль і значення суспільного сектора в економіці індустріально
 9. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
    Динаміка російського ВВП зовсім не є унікальною на посткомуністичному просторі. Темп зростання в більшості країн колишнього СРСР був вищим, ніж у Росії. Причому це стосується як пострадянських країн, в яких більш високий ріст в якійсь мірі є наслідком «ефекту бази» (глибини спаду) і продовження дії ще відновлювальних тенденцій, так і країн Центральної та Східної
 10. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
    Людська діяльність суть цілеспрямоване поведінку. Можна сказати й інакше: діяльність суть воля, наведена в рух і трансформована в силу; прагнення до мети; осмислена реакція суб'єкта на роздратування і умови середовища; свідоме пристосування людини до стану Всесвіту, яка визначає його життя. Це положення повинно прояснити дане визначення і запобігти
© 2014-2022  epi.cc.ua