Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи


Погіршення показників капітальних вкладень і накопичення.
Перш за все необхідно з'ясувати глибину інвестиційної кризи в порівнянні з загальноекономічною. Скорочення капітальних вкладений-ний, як видно з табл. 2, набагато випереджало зменшення обсягу ВВП. Цей висновок випливає як з первісних, так і з уточнених оцінок даного показника,, зроблених в 1995 р. робочою групою Світового Банку та Держкомстату Росії. Якщо виходити з уточнених оцінок, то зниження капітальних вкладень випереджало зменшення ВВП в 1991 р. в 3 рази, в 1992 р. - в 2,6, в 1993 р. - на третину, в 1994 р. - в 2, в 1995 г . - в 2,5 і в 1996 р. - в 3 раза.Сніженіе інвестицій було особливо помітним у будівництві об'єктів виробничого і відносно меншим - невиробничого призначення, що відображає зміну структури інвестиційного попиту. Обсяг капітальних вкладень виробничого призначення в 1995 р. становив відносно 1990 р. 22%, а невиробничого призначення - 52%. У 1996 р. інвестиції за обома на-
правлінням будівництва скоротилися, за попередніми даними, в середньому на 18%;
В цілому 'пропорції капітального будівництва змінилися на користь вкладень в об'єкти невиробничого призначення, питома вага яких підвищився з 29% у 1990 р. до 41% в 1995 р. (у цінах відповідних років). Це зумовлено випереджальним скороченням реального, з урахуванням зміни цін, фінансування будівництва виробничих об'єктів в порівнянні з форсуванням вкладень в об'єкти невиробничого характеру, де відносно підвищилася частка витрат на будівництво житла.
У виробничому будівництві при загальному скороченні його масштабів під впливом змінилася кон'юнктури ринку підвищилася питома вага інвестицій у паливно-енергетичний комплекс, метал Лургі, транспорт і зв'язок і скоротилася частка вкладень в обрабат вающие галузі промисловості.
Криза в інвестиційній діяльності є, отже, більш глибоким і гострим, ніж у всій проізводственнбй сфері. Його негативний вплив на рівень виробництва і ділової актив ності в цілому набагато більше. Показово й те, що в 1995-1996 рр.. при тенденції уповільнення темйов зниження обсягу ВВП інвестиції скорочувалися на 10-18% на рік. Наслідки цього носять долговремен ний характер, оскільки багато в чому зумовлюють стан кон' юнктури і в наступний період. - ". ,
Характеристика економічного становища галузей інвестиційного комплексу не може бути зведена до розгляду динаміки обсягу капітальних вкладень і зміни їх структури. Не менш важливі параметри, що відображають результати роботи будівництва (об'єк-ем підрядних робіт та введення основних фондів), пов'язаних з ним галузей промисловості, насамперед машинобудування та виробництва будівельних матеріалів; зміну продуктивності праці, прибутку і цін у будівництві
Як видно з табл. 3, обсяг інвестицій скоротився у великих розмірах, ніж обсяг підрядних будівельних робіт, продукції ма шіностроеніе та виробництва будівельних матеріалів, але в мен шою мірою, ніж знизився введення в дію основних фондів. Разом з тим, незважаючи на спад інвестицій, загальний обсяг основних фондів не зменшився, хоча якісні показники їх стану погіршилися. Зміна економічних умов розвитку комплексу виражається також в інфляційному підвищенні цін, зростання яких по капітальних вкладеннях більш ніж в 4 рази випереджав збільшення отриманої в будів ництва прибутку,
19 »
Таблиця 3 Основні показники інвестиційної сфери '
. (В поточних цінах; в%)
Інвестиції в основний капітал Обсяг підрядних робіт Введення в дію основних фондів Число будівництв і споруджуваних підприємств У тому числі:
знову починає
законсервованих і тимчасово припинених Обсяг основних фондів, Продукція
Машинобудування та металообробки промисловості будівельних матеріалів Продуктивність праці в будівництві Прибуток підрядних будівельних організацій (у фактично діючих цінах), раз Індекс цін у капітальному будівництві, раз
В1992 г, посилився зниження рівня виробництва і обсягу ВВП призвело до зменшення в його складі частки кінцевого споживання до 50%, збільшення питомої ваги валового нагромадження приблизно до 35,7%. Однак зростання останнього не висловлював інвестиційної переорі-ентации економіки. Цей стартовий перекіс повністю пов'язаний із збільшеною на початковому етапі реформ загальної незбалансованістю економіки, зміною співвідношень цін на товари та послуги, що використовуються На кінцеве споживання і валове нагромадження.
У наступні роки питома вага валового нагромадження у ВВП знижувався, а частка витрат на кінцеве споживання росла. У 1995 р. загальне конечнбе споживання матеріальних благ і послуг склало 69,6%, в тому числі кінцеве споживання домашніх господарств
населення 47,6%. Питома вага накопичення в основних фондах після 1992 р. стабілізувався на рівні приблизно однієї п'ятої ВВП.
, Нетипове для нормальної обстановки різка зміна пропорцій між споживанням і накопиченням стає ще більш на-наочно при розгляді структури використання національного доходу, обчисленого за методологією балансу народного господарства як чистої продукції галузей виробничої сфери. Питома вага в національному доході фонду накопичення збільшився в 1991 р. до 39,6%, або в 1,78 рази до попереднього року. У 1992 - 1993 рр.,. він становив відповідно 39,8 і 17,8%, У 1994 р. частка фонду нагромадження в національному доході зменшилася до 15,1%, що нижче рівня в предрефор-менний період майже на третину.
Ослаблення зв'язку накопичення з інвестиціями в основний капітал підтверджується також даними про склад фонду накопичення. У 1992 р. накопичення в основних фондах склало лише трохи більше половини всього валового нагромадження, до 46% зросла частка приросту за-пасів, матеріальних оборотних коштів. Це стало наслідком загального спаду інвестиційної діяльності, посилення спросових orpa-

ничен реалізації продукції і скорочення витрат на оборону. У наступні два роки частка нагромадження матеріальних запасів у ВВП скоротилася приблизно вдвічі, у зв'язку з чим валове нагромадження знову в переважної частини було представлено основними фондами. Од-нако тенденція відновлення частки BBП, що спрямовується на накопичення основних фондів, супроводжується, як зазначалося, продовжую-щимся скороченням загального обсягу капітальних вкладень.
Наслідки реформ в інвестиційній сфері. Інвестиційний криза зумовлена насамперед корінними змінами, що відбулися за роки реформ у сфері капітального будівництва,
Якщо до реформ управління інвестиційним процесом здійснювалося шляхом директивного централізованого планування, то реформи призвели до децентралізації управління інвестиціями, демонтажу системи планування, переходу до управління на базі ринкових відносин.
Переважання в будівництві капітальних вкладень, здійснюваних державними підприємствами та організаціями, змінилося формуванням многосекторной системи капітального будівництва.
У 1995 р. частка державних капітальних вкладень зменшилася до 31%, тоді як вкладення муніципальних підприємств і орга-нізацій склали 6%, приватних -14, змішаних - 49%. З федерального бюджету в тому ж році фінансувалося лише 10,1% капітальних вкладень, з бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів -10,3%, а за рахунок позабюджетних коштів - 78,2%, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств - 62 , 8%.
У дореформений період переважали великі будівельні організації, а управління будівництвом здійснювалося спеціалізованого міністерствами. Реформа призвела до ліквідації міністерств та розукрупнення будівельних організацій. У 1995 р. налічувалося 127,8 тис. цих організацій, причому 87% з них становили малі, з чисельністю працюючих до 50 осіб. Багато будівельні організації за період реформ стали малорентабельними і збитковими.
Зменшення обсягу капітальних вкладень призвело до припинення з 1993 т. зростання основних фондів. У багатьох галузях капітальні вкладення недостатні для забезпечення навіть простого відтворення. Різко посилилося старіння основних фондів, знизився їх тех-нический рівень, сповільнилося виведення з експлуатації застарілих і неефективних фондів, типовим стало хронічне недовикористання виробничих потужностей. Все це ускладнює структурну пе-
рестройки виробництва та освоєння випуску конкурентоспроможної продукції.
Основним чинником, що обмежує обсяги інвестицій, стало скорочення джерел їх фінансування, інвестиційних замов-зов промисловості та інших галузей. Пропозиція факторів виробництва - робочої сили, обладнання та конструкційних матері-ріалів, проектно-технічної документації - перевищило розміри платоспроможного попиту. Будівництво великої кількості об'єктів було припинено або призупинено.
Різко погіршилися за роки реформ та якісні показники інвестиційної діяльності. Так, зниження фондовіддачі в 1991-1994 рр.. склало в середньому за рік близько 14%, середній термін будівництва в 1995 р. склав близько 9 років, а ставлення введення в дію основних фондів до річного обсягу капітальних вкладень зменшилася за 1990-1995 рр.. з 0,84 до 0,73.
Індекс цін у капітальному будівництві в 1992-1995 рр.. зріс в результаті інфляції в 8,4 тис. разів.
Всі ці несприятливі показники свідчать про неспроможність закладеної в основу реформ гіпотези саморегулювання інвестиційного ринку. Застосування в цій сфері ринкового механізму дало результати, що різко відрізняються від очікуваних. Це пояснюється насамперед спрощеністю загальної концепції реформи і неадекватним урахуванням в ній особливостей переходу до ринку російської економіки (див. розд. 2). Друга причина полягає в деформованому характері реалізації заходів, передбачених програмою реформ, що додатково збільшило витрати і втрати суспільства.
У підсумку ринкові відносини в інвестиційній сфері призвели лише до різкого зниження інвестиційного попиту і придушенню ін-вестиционной активності, яка виявилася практично повністю паралізованою. Це видно з усіх напрямків інвестіцібнной політики.
Інвестиційні можливості підприємств. Ринковий механізм в інвестиційній сфері повинен був скоротити завищений попит на капітальні вкладення з боку державних підприємств і органів, що здійснюють управління ними. Такий попит, як відомо, визначався безкоштовністю переважної частини капітальних вкладень, їх бюджетним фінансуванням, виходячи з малообгрунтованих в багатьох випадках планових завдань.

В результаті ринкової реформи інвестиційний попит підприємств був не тільки обмежений, але і зведений до неприпустимо низького рів - Йю, не забезпечує нормальне функціонування економіки.
Скорочення можливостей фінансування капітального будівництва за рахунок коштів підприємств показують дані табл. 5.
1 Таблиця 5 Зниження інвестиційного потенціалу підприємств '
Д994 р. 1
1 Розраховано за: Російський статистичний щорічник. 1996. С. 26, 270, 274, 289, - - 376,427,433,439. Величини загальної заборгованості, кредитних вкладень і пе переоцінки основних фондів відносяться до кінця відповідного року (по основних фондах в 1992 р. т-на 1 ик> ля).
2 Промисловість, будівництво, транспорт.
Хоча прибуток підприємств і організацій в 1901-1995 рр.. номінально збільшувалася, її зростання відставав від підвищення цін (дефлятора ВВП, який характеризує зміну загальної їх уЬовня до, вещ секторам економіки), а також від зростання індексу цін у капітальному будівництві, що свідчить про скорочення прибутку в. реальному вираженні. Динаміка прибутку в умовах інфляції втратила прямий зв'язок з обсягами випуску продукції, якісними показниками Діяльності підприємств; частка прибутку у ВВП зменшилася з 24,1%
в 1990 р. до 15,3% в 1995 р. У 1996 р. загальна сума прибутку під впливом зниження обсягів виробництва і рівня інфляції скоротилася: у січні-листопаді підприємствами промисловості, будівництва і транспорту її отримано на 45% менше, ніж за той же період 1995
Загальна фінансовий стан основної маси підприємств в ході лібералізації економіки погіршився. Це проявляється не тільки в зменшенні реального прибутку (з урахуванням зміни рівня цін), але і в зниженні рентабельності, у збільшенні кількості збиткових виробництв, в зростанні заборгованості й неплатежів.
Рентабельність виробництва (розрахована як відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції) в 1995 р. порівняно з 1992 р. знизився з 31,7 до 15,8%, у тому числі в промисловості - з 38,3 до 20,1%.
Економічно витіснені з інвестиційного ринку збиткові підприємства та організації, частка яких з 1995 р. перевищила третину загального їх числа. У промисловості питома вага збиткових підприємств за ці роки зріс у 3,7 рази.
Інвестиційні можливості підприємств скоротилися також внаслідок зростання ваги оподаткування. У 1995 р. податки на при бувальщина, сплачені підприємствами до державного бюджету (федераль ний і бюджети територій), становили 46,6% всього прибутку, тобто Ізи мался практично кожен другий зароблений підприємствами рубль. Збільшенням норми податкових платежів держава намагалася віз местить зниження оподатковуваної бази через падіння обсягів прО-ізвЬдства.
'Інвестиційний попит рентабельних підприємств,' крім недостатньої розмірів прибутку і високого рівня оподаткування, обмежувався зростанням заборгованості і неплатежів. Загальні їх розміри по відношенню до ВВП становили 27,6% в 1993 т. і більше 50% в 1996 р., причому половина з них припадає на прострочену заборгованість. Дані про заборгованість підприємств наведені В табл: 6. Кредиторська заборгованість являє грошові кошти, тимчасово залучені підприємствами й Іншими юридичними особами та підлягають поверненню іншим суб'єктам ринку в порядхе опла-ти придбаних товарів, робіт, послуг і фінансових активів. Дебіторська заборгованість складається з суми боргів, належних підприємству та іншим юридичним особам в результаті господарських Взаємовідносин за поставлені Ними товари, роботи; послуги й інші ак-мотиви. До простроченої прийнято відносити заборгованість, не погашену у встановлені договором терміни.

  Таблиця 6
  Заборгованість підприємств і організацій '
  (У% до ВВП) 1994 1995 1996 Загальна 27,6 21,6 51,3 У тому числі прострочена 10,1 15,7 15,3 25,7 Кредиторська 22,3 17,5 29.6 45,2 У тому числі прострочена 7,3 8,0 14,6 24,6 Дебіторська 29,9 15,6 22,2 32,7 У тому числі прострочена,: 7,8 7,5 10,1 16,4 1 Розраховано за: Російський статистичний щорічник .1995. С. 284; Російський! статистичний щорічник. 1996. С. 26, 433.
  Погіршення фінансового становища підприємств не можна пояснити лише недоліками в їх роботі. Воно викликане об'єктивними причинами, і в першу чергу економічною і фінансовою кризою, нестійкістю фінансового стану підприємств.
  Збільшення заборгованості являє своєрідну форму реакції постачальників і споживачів на жорстку фінансово-кредитну політику реформ, наміри вирішити завдання фінансової стабілізації економіки без належного урахування готовності підприємств до сприйняття таких заходів. Важливо й те, що в умовах інфляції, слабкості виконавської дисципліни неплатежі увійшли в сферу комерційних інтересів ряду підприємств і банків, стали використовуватися ними для вилучення додаткових доходів від несвоєчасних розрахунків, відволікання Коштів на посередницькі, фінансово-кредитні операції.
  Затримуючи платежі, підприємства і банки відшкодовують втрати від інфляції, а деякі навіть виграють, оскільки перераховують кошти за їх номінальною сумі, зменшеній на швидкість інфляції за час прострочення. Їх виграш в даному випадку прямо пропорційний простроченні платежу. У більш вигідному положенні при цьому виявляються ті підприємства, які можуть перенести додаткові витрати, викликані неплатежами, на споживачів.
  Заборгованість і неплатежі є також інструментом перерозподілу витрат інфляції між підприємствами видобувних
  (Сировинних) і обробних галузей і відповідно між окремими регіонами країни. Переваги при цьому отримують галузі та регіони з високою часткою підприємств-монополістів (незалежно від їх власності та організаційно-правових форм), які можуть через підвищення цін перенести подорожчання своєї продукції на кінцевих споживачів і тим самим не тільки покрити високі витрати, але і компенсувати упущення у власній роботі.
  В умовах інфляції виявилася ослабленою роль такого джерела фінансування капітальних вкладень, як амортизація. Перша переоцінка основних фондів була зроблена лише у середині 1992 р., наступні проводилися на початок відповідного року. Сам порядок проведення одноразових переоцінок при безперервному протягом року підвищення цін занижував базу, від якої нараховувалася амортизація. При хронічній нестачі коштів підприємства часто були змушені використовувати амортизаційні кошти не за призначенням, на інші невідкладні платежі.
  Хоча частка амортизації у власних фінансових коштах фінансування капітальних вкладень (28,9% у 1995 р.) була вище частки прибутку (26,7%), амортизація використовувалася на інвестиційні цілі тільки в розмірі 40%.
  Різко скоротилися можливості використовувати для фінансування капітальних вкладень банківські кредити. Це зумовлено як загальним зменшенням кредитних ресурсів (розмір довгострокових кредитів в економіку по відношенню до ВВП знизився з 7,2% у 1990 р. до 0,6% в 1993 р. і в 1995 р. становив 1,1%), так і особливо подорожчанням кредитів, «піки» якого припадали на місяці зльоту інфляції. Рівень відсотка по короткострокових кредитах у багатьох випадках перевищував 250% у розрахунку на рік.
  Державне фінансування інвестицій. Одним з провідних напрямків реформування інвестиційної сфери є со-кращеніегосударственного фінансування капітальних вкладень. Це визначалося як загальною програмою реформ, так і особливостями здійснення практичних заходів з переходу до ринку в обстановці економічної кризи.
  До основних факторів, які обумовлюють зменшення фінансування інвестицій з коштів державного бюджету, від-носяться: темпи роздержавлення економіки і приватизації державної власності; методи антиінфляційної політики і, зокрема, рішення про регулювання розмірів дефіциту дер-
  ного бюджету; склад і вартість державних інвестиційних програм, що фінансуються з бюджетних джерел.
  У дореформений період головними джерелами фінансував ня капітальних, вкладень (виробничих і будівництва об'єк ектов соціального призначення) були видатки державного бюджету на народне господарство, соціально-культурні заходи і оборону. | - |], '| <'
  Структура федерального бюджету після 1991 р. непорівнянна за складом витрат зі структурою колишнього республіканського бюджету, оскільки оборона, зовнішньоекономічна діяльність і значна частина виробничого будівництва в дореформений період фінансувалися за рахунок коштів союзного бюджету. Перегрупування статей державних витрат за новою бюджетною класифікацією за попередні роки, яка потрібна для порівнянності відповідних даних, Мінфіном не зроблено. Дані за 1992 р. більш порівнянні, оскільки з цього часу федеральний бюджет включає всі витрати, в тому числі і оплачувані перш союзним бюджетом.
  Оскільки дані про державний бюджет, як і про інших макроекономічних показниках, у великій мірі відображають інфля-ційний зростання цін, для характеристики динаміки інвестиційних витрат держави скористаємося абсолютними, а відносними величинами - їх часток у видатках державного бюджету (табл. 7).
  У 1993 р. частка витрат на господарство скоротилася по відношенню до 1992 р. в 4,3 рази і продовжувала зменшуватися в наступні роки. Зниження цих витрат, викликане як загальноекономічними труднощами, так і підходом до вирішення проблем скорочення дефіциту державного бюджету, часто виходило за допустимі межі і стало однією з головних причин дестабілізації інвестиційного процесу.
  Питома вага у державному бюджеті видатків на соціально-культурні заходи знизився не так значно, а по відно-шенню до 1992 навіть підвищився. Тут позначилася необхідність компенсаційних заходів з посилення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення. У меншій мірі ці мери.подкреплялісь фінансуванням будівництва об'єктів соціального призначення.
  У 1995 р. прийнята нова бюджетна класифікація, в'связі з чим структура виконання бюджету змінилася. У консолідованому бюджеті частка витрат на промисловість, енергетику і будівництво склала 7,4%, на сільське господарство і рибальство - 4,2%.
  Фактичні витрати на фінансування інвестицій в останні роки були набагато менше передбачених законами про Державний бюджет, прийнятими Державною Думою. Так, в 1996 р. затверджені видатки федерального бюджету, станом на 1 груд-ня, були виконані з фінансування промисловості, енергетики та будівництва на 36,6%, сільського господарства і рибальства - на 53, соціально-культурних заходів - на 57, 5%.
  Відповідно до федеральної інвестиційною програмою в 1996 передбачалося ввести в Дія 415 найважливіших виробниц дарських і соціальних об'єктів, з яких 81,5% (338) Намічалося фінансувати за рахунок коштів федерального бюджету на безвозврат ної і 18,5% (77) - на поворотній основі.
 Ця програма виконана менше ніж на 10%, введені в дію, включаючи частковий введення, 40 об'єк ектов. На кожному четвертому об'єкті будівництво не велося. Техни чна готовність більшості включених у федеральну інвести ционную програму об'єктів, станом на початок 1997 р., не пре висіла 50%. '.'
  Недофінансування інвестиційних витрат використовувалося в якості засобу скорочення розмірів дефіциту державного бюджету.
  Приватизація. Важлива роль у програмі реформ відводилася активізації інвестиційної деятельнреті приватизованих підприємств. Передбачалося, що завдяки продажу державних підприємств новим, приватним власникам за низькими, цінами, концентрації приватизаційних чеків (ваучерів) в інвестиційних фондах і випуску акцій підприємства отримають додаткові кошти для фінансування капітальних вкладень. Фактичний інвестиційний ефект приватизації в більшості випадків виявився нікчемним, її програма в частині, що передбачає залучення додаткових засобів фінансування капітальних вкладень, була зірвана.

  Частка державної власності в основних фондах зменшилася з 91% у 1990 р. до 42% у 1995 р., а недержавної увеличи-лась відповідно з 9 до 58%, або в 6,4 рази. У недержавному секторі в 1995 р. вироблено майже 70%) ВВП. Однак настільки внуши-тельное і швидкий перерозподіл власності, ресурсів і доходів на користь приватного сектора мало позначилося на активізації інвести-ційного ринку.
  Хоча в 1995 р. за рахунок позабюджетних коштів забезпечувалася переважна частина (78,2%)) фінансування інвестицій в основний капітал, частка в їх складі залучених коштів залишилася низькою - 13,2%), з них від продажу акцій отримано всього 0,2 %>, інших цінних паперів-0, 4%>; дещо більше (14,7%) профінансовано з позабюджетних фондів.
  Приватизовані підприємства, як і державні, відчували хронічну нестачу коштів і, щоб впоратися з фінансовим-вими труднощами, скорочували витрати на капітальні вкладення. Показовими в цьому відношенні дані по малих підприємствах, ко-торих до 1994 року нараховувалося майже 900 тис. У них було зайнято близько 14% о загальної кількості працюючих, вироблено майже 12%> ВВП, але їх частка в загальному обсязі капітальних вкладень склала всього 6%.
  Реальним економічним наслідком приватизації стало відволікання обмежених фінансових ресурсів з інвестиційної сфери. По-перше, вони перерозподілялися в тіньову економіку, на яку, згідно з оцінками Держкомстату, в 1996 р. припадало 23% виробництва ВВП. Доходи тіньової економіки використовуються головним чином на споживання, придбання власності та майна, у тому числі за кордоном, і проведення різного роду посередницьких і спекулятивних операцій. По-друге, величезні кошти переводилися за кордон. На початку 1997 р. по різних каналах, у тому числі і нелегальним, щомісяця з країни йшов, за експертними оцінками, капітал на суму до 3 млрд дол Офіційні дані про розміри відтоку капіталу з Росії відсутні, а оцінки фахівців істотно розрізняються (у кілька разів). У будь-якому випадку переклад капіталу з країни в іноземні банки і на рахунки закордонних фірм вимірюється за роки реформ десятками мільярдів доларів. По-третє, в останні роки різко збільшилися вкладення фінансових коштів у державні цінні папери.
  Інші джерела фінансування. У вихідній програмі реформ створення: ринку цінних паперів розглядалося головним чином як інструменту інвестиційної політики, розширення джерел фінансування капітальних вкладень. Економічний і
  фінансовий криза зумовила переорієнтацію відповідних заходів на інші цілі, в першу чергу на фінансування дефіциту держав-ного бюджету та проведення антиінфляційної політики.
  У 1994 р. у зв'язку з припиненням практики фінансування бюджетного дефіциту за рахунок кредитів та грошової емісії Центрального банку були прийняті рішення про випуск облігацій державних короткострокових позик (ДКО) і облігацій федеральної позики (ОФП), що поклали початок швидкому розвитку ринку державних цінних паперів. Специфіка цього ринку полягала в тому, що його форми-вання було пов'язано з екстреними заходами щодо стабілізації державних фінансів.
  У 1994 р. для покриття дефіциту федерального бюджету було залучено коштів на суму 71800000000000 р. (З урахуванням погашення основної суми заборгованості), що на 10%> перевищувало розмір його дефіциту; в 1995 р. - 48700000000000 р., В 1996 р. - 35800000000000 р. За рахунок реалізації цінних паперів в 1994 р. було профінансовано 21,3% дефіциту федерального бюджету (майже три чверті покривалося кредитами ЦБ), в 1995 р. - вже майже половина (47,8%>) і в 1996 р. - 54% ; друга частина бюджетного дефіциту фінансувалася за рахунок залучення зовнішніх джерел.
  . По державних цінних паперів виплачувалися гарантовані високі відсотки, завдяки чому їх покупка не тільки забезпечувати збереження вкладень від інфляції, але й приносила значні доходи. Все це зумовило привабливість ринку державних цінних паперів для їх покупців (більш докладно про цей ринок см. в розд. 5).
  Однак вплив розвитку даного ринку на загальний стан ринку капіталу було суперечливим, так як відволікло фінансові ре-сурси від інвестиційних потреб реальної економіки в банківську і фінансові сфери. Це відноситься до використання як кредитних ресурсів як тимчасово вільних коштів підприємств та організацій, так і заощаджень населення.
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою і стійкою фінансовою системою заощадження населення у вигляді вкладів у банках, цінних паперів, готівки є вагомим джерелом фінансування інвестицій. Заощадження, які досягли значних розмірів в дореформений період в Росії, практично повністю були знецінені інфляцією. Потім вони стали формуватися переважно за рахунок коштів підприємців, в руках яких концентрувалися доходи від приватизованої власності, посередницьких і спекулятивних операцій. При цьому номінально заощадження зростали при
  що скоротився загальному рівні реальних доходів і купівельної спроможності населення (табл. 8).
  Таблиця 8 Заощадження населення '
  (У% до грошових доходів)
  Накопичення заощаджень у вкладах та цінних паперах
  Купівля валюти
  Залишки грошей у населення
  1 Російський статистичний щорічник. 1996. С. 119.
  У 1991 р. у зв'язку з різким збільшенням попиту стосовно обсягу поставок товарів і надання послуг та неможливістю реалізувати номінально збільшені доходи частка заощаджень збільшилася в 2,6 рази, а Залишки грошей на руках у населення майже подвоїлися. Заощадження для основної маси населення були вимушеними і призначалися для підтримки досягнутого рівня життя і споживання.
  У 1992 р. під впливом прискорилося зростання цін питома вага заощаджень у грошових доходах населення скоротився в чотири рази, і в той же час помітно підвищилася частка залишків готівки. Населення тримало тимчасово вільні кошти у формі налич-них грошей, оскільки низькі відсотки за вкладами не забезпечували їх збереження. Зростання частки готівки відображає також реакцію населення на інфляцію - прагнення швидше придбати товари в очікуванні, нового, підвищення цін.
  ,,:. С1993 р. частка заощаджень населення у вкладах та цінних паперах виявляє тенденцію до підвищення, в основному за рахунок нових груп вкладників, оскільки більша частина колишніх не мала можливості робити нові вклади. Частка витрат на купівлю валюти перевищила заощадження у вкладах та цінних паперах. Певною мірою це свідчить про перевагу придбання валюти як страховки від інфляції. Але набагато сильніше позначилася вигідність валютних операцій по відношенню до угод, які оплачуються рублями.

  У 1995-1996 рр.. питома вага заощаджень у вкладах та цінних паперах знизився, тоді як покупка валюти після зменшення в 1995 р. потім знову збільшилася. Це свідчить про триваючу доларизації заощаджень і кредитних джерел. Разом з тим в результаті відносної стабілізації попиту та пропозиції на споживчому ринку та формування ринку цінних паперів зменшується частка залишків грошей на руках у населення.
  Якщо віднести до інвестиційного потенціалу тільки заощадження у вкладах, цінні папери та придбання валюти; то на них в 1994 р. припадала майже четверта верб 1995 п'ята частина загальної суми грошових доходів населення; По відношенню до фактичних капітальним вкладенням вони склали: у 1992р. - 14%, в 1993 р.-42, в 1994 р. - 81 і в 1995 р. - 70%, тобто заощадження стали порівнянні за своїми номінальним величинам з інвестиціями. Навіть часткове використання наявних у цій сфері можливостей фінансування інвестицій дозволило б істотно розширити масштаби будівництва. Так, перемикання на інвестиційні цілі четвертої частини сбе-реження населення в 1995 р. збільшило б обсяг капітальних вкладень на 20%.
  Таке припущення не виглядає малоймовірним, оскільки реальність джерел додаткового фінансування підкріплені-ється наявністю незайнятої робочої сили, включаючи працювали раніше в будівництві, незавантажених потужностей існуючих будівельних організацій і відсутністю колишнього дефіциту конструкційних матеріалів (при додаткових замовленнях їх виробництво і постачання можуть бути швидко розширені). Однак це джерело фінансування капітальних вкладень залишається незатребуваним.
  Не виправдалися також розрахунки урядової програми реформ на активізацію інвестиційної діяльності за рахунок залу-чення іноземних капітальних вкладень. Вони составілі.в 1994 1 млрд дол, в 1995 р. - близько 3 млрд дол, а їх частка в небюджетних джерелах фінансування інвестицій не досягла 2%. Скромний розмір цього каналу надходження фінансових ресурсів видно з того, що, наприклад, в економіку В'єтнаму за останні роки вкладено понад 30 млрд дол (більш докладно про іноземні інвестиції см. в розд. 7).
  У результаті зберігається ситуація, коли відтік капіталу з країни no раніше помітно перевищує надходження коштів, тобто Росія виступає як донор економіки Індустріально розвинених країн. Навіть офіційно складається платіжний баланс, не враховує прихований переклад конвертованої валюти за кордон, за активної сальдо
  по поточних операціях, що належать до обороту товарів і послуг, показує негативне сальдо операцій з капіталом і фінансовими інструментами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи"
 1. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
    причин циклічності в економіці (див. табл.). Таблиця {foto91} {foto92} Порівняння різних точок зору на причини циклічності показує, що в ній виявляються як зовнішні (екзогенні) чинники, так і внутрішні (ендогенні). У сучасних умовах прийнято вважати, що зовнішні чинники дають початковий імпульс циклічності, а внутрішні перетворять їх в фазові коливання. Причиною ж
 2. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
    причини зумовили виникнення монополій? Ці причини пов'язані, перш за все, із змінами в технологічному способі виробництва. Передумовою таких змін була промислова революція кінця XVIII - початку XIX в., Виникнення нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед, у легкій промисловості внаслідок появи важливих технічних
 3. 7.2. Цілі і завдання державного регулювання
    причин інфляції. Боротьба з інфляцією шляхом «подорожчання грошей» має своїм наслідком скорочення інвестицій і зростання безробіття. Тому у всіх чотирьох напрямках слід рухатися рівномірно. Цілі другого порядку направлені на створення сприятливих законодавчих умов для збільшення прибутку і розгортання конкуренції, стимулювання помірного економічного зростання, впровадження в
 4. 11.4.4. Подолання структурних диспропорцій
    причиною ситуації, при якій уряду Китаю доводиться періодично направляти на підтримку банківської системи суми, які доходять до десятків мільярдів доларів. За офіційними даними, питома вага «поганих кредитів» становить 28%; міжнародні аналітики схиляються до 40%, - хоча і цей показник в півтора рази нижче, ніж у країнах Південно-Східної Азії в цілому. Створення стимулів для
 5. 12.2.4. Чому Європа допомагала США підривати свою економіку
    причин агресії США і їх союзників по НАТО проти Югославії була концентрація на території Косово приблизно п'ятої частини розвіданих світових запасів ряду стратегічно важливих кольорових і рідкісних металів. Крім того, розвинені країни Європи життєво потребували об'єктах масштабного інвестування - в цьому відношенні на зміну Lebensraum приходить свого роду «Investraum» 21. Ця потреба
 6. 1.4. Оподаткування в теорії Дж. М. Кейнса і в теорії економіки пропозиції А. Лаффера
    причин, що викликали кризу, і пошуку шляхів виходу з неї, Дж.М. Кейнс оперує новими економічними категоріями і показниками, що дозволяють аналізувати процеси, що відбуваються на макроекономічному рівні. Таким чином з'явився новий розділ економічного вчення - «Макроекономіка», а макроекономічний підхід до вирішення економічних проблем суспільства дозволив інакше поглянути і на податки, і на
 7. 3.1. Приватнопідприємницькі структури
    причинами: з одного боку, склався механізм фондового ринку не дає можливість дрібному акціонеру стати його учасником, а з іншого боку, в умовах банкрутств тримати акції стає ризикованою справою. У міру розвитку ринку цінних паперів і вдосконалення законодавства, зниження ставки відсотка і поступового виходу виробництва з кризи дрібні приватні інвестори почнуть грати
 8. 6.1.1. Основи російської соціальної політики
    причини, міграція інтелектуалів); | показники соціальної напруженості (участь у політичних заходах, страйках, поріг безробіття, динаміка преступнос-ти, корупція і т.д.); | показники розвитку соціальної сфери (рівень бюджетної забезпеченості регіону, частка державних і комерційних структур , позабюджетні соціальні фонди, співвідношення платних, пільгових і безкоштовних послуг і
 9. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    причиною якої є привілейовані і контрольовані державою банки. Це міф, що уряд втручається в діяльність банків, щоб обмежити випуск інструментів, що не мають покриття, і попередити кредитну експансію. Навпаки, ідея, якою керувалися уряду, це жага інфляції і кредитної експансії. Вони забезпечували банкам привілеї, бо хотіли
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    причиною відхилення. Тоді кінцева ставка первинного відсотка, що визначає кінцеву ринкову ставку, мета коригуючого процесу, це не та ж сама ставка, яка переважала напередодні неузгодженості. Це явище може вплинути на специфіку процесу коригування, але не на його сутність. Феномен, що підлягає вивченню, полягає в наступному: ставка первинного відсотка визначається
© 2014-2022  epi.cc.ua