Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.1.1. Основи російської соціальної політики


В перехідній економіці змінюються пріоритети і цілі як в економічній, так і в соціальній сфері. Ліквідується вирівнююча система в розподілі матеріальних і духовних благ, замість якої створюється механізм поєднання соціально гарантованого мінімуму з платними послугами. Глибокі зміни відбуваються в формуванні та розподілі суспільних благ, у фінансуванні соціально-культурних галузей. Створюються нові соціальні інститути, адекватні ринковій економіці. Економіка як і раніше залишається основою соціальних рішень, але роль соціальної сфери у вирішенні проблем економічного зростання зростає. Взаємодія цих двох факторів визначає єдину, спільну стратегію розвитку суспільства-стратегію переходу від одного етапу до іншого в здійсненні економічних реформ. Кінцевою її метою є перехід від індустріального до постіндустріального суспільства.
Перетворення в перехідній економіці - приватизація, лібералізація цін, фінансова стабілізація та ін - не є самоціллю, не можуть бути зведені до формування ринку і
створенню конкурентного середовища. Вони мають сенс і виправдання тільки в тому випадку, якщо їх результатом буде досягнення високих життєвих стандартів. При здійсненні економічних реформ держава повинна оцінювати їх наслідки для всього населення, проводити зважену реалістичну соціальну політику.
| - Індикатори, використовувані в соціальній політиці. Для визначення ефективності соціальної політики використовуються різні індикатори. Так, в якості найважливішого міжнародного індикатора якості життя застосовується індекс розвитку людського потенціалу-ла, який розраховується на основі трьох показників: очікуваної тривалості життя, рівня освіти та рівня життя, вимірюв-ряемая на базі реального ВВП надушу населення. За цим показником Росія займає 52-е місце у світі.
На сучасному етапі перехідної економіки також використовуються:
| показники рівня життя (доцільний коефіцієнт диференціації доходів, індекс концентрації доходів населення (індекс Джині), поріг бідності і багатства, коефіцієнт соціальної стратифікації населення, ступінь задоволення потреб, структура доходів і витрат та ін.); - ->
| мінімальні державні стандарти (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і т.д.);
| соціально-демографічні показники (тривалість життя, динаміка захворюваності, народжуваності, смертності);
| показники економічної активності населення (співвідношення зайнятих у різних секторах економіки, рівень зайнятості та безра -ботіци, самозайнятість, міграція населення та її причини, міграція інтелектуалів);
| показники соціальної напруженості (участь у політичних заходах, страйках, поріг безробіття, динаміка преступнос-ти, корупція і т.д.);
| показники розвитку соціальної сфери (рівень бюджетної забезпеченості регіону, частка державних і комерційних структур, позабюджетні соціальні фонди, співвідношення платних, пільгових і безкоштовних послуг тощо);
| частка витрат на екологію у ВВП.
Оцінюючи соціально-економічну ситуацію в Росії за допомогою Названих індикаторів, можна зробити висновок про те, що проведений курс реформ, про який докладно йшлося у попередніх розділах, не супроводжувався чітко визначеної соціальною політикою. Держава по суті припинило контролювати найважливіші соціальні процеси. Замість цього час від часу приймалися кон'юнктурні популістські рішення, які лише посилювали недовіру до влади і до проведених нею перетворенням.
Соціально не обгрунтований курс реформ і ослаблення державного регулювання економіки обернулися найтяжчою кризою всієї соціальної сфери. Соціальна ціна реформ виявилася дуже високою для більшості населення Росії, яке зазнало величезних, багато в чому непоправні втрати.
Відбулося значне зниження життєвого рівня основної маси населення. Реальний розмір середньомісячної заробітної плати робітників і службовців у 1996 р. порівняно з груднем 1991 зменшився в 3 рази, а пенсій - ще більшою мірою. Реальні грошові доходи в розрахунку на душу населення скоротилися наполовину. У зв'язку з кризовим станом економіки зменшилися і виплати соціаль-ного характеру на підприємствах. Соціальні виплати складали (на кінець року) в 1992 р. - 7% по відношенню до заробітної плати, в 1993 р. - 9%, в 1994 р. - 9,6%, в 1995 р. - 10,8%, а в 1996 р. - 3,5%.
Різко збільшилися масштаби бідності, і, хоча прожитковий мінімум тепер розраховується за реальною вартістю набагато менше-го набору товарів і послуг, в 1996 р. доходи 22% населення були менше прожиткового мінімуму. По відношенню до прожиткового міні-муму за 1990-1996 рр.. середньодушові доходи знизилися з 352 до 211%, а середній розмір призначеної пенсії - з 237 до 120%.
На тлі загального погіршення умов життя і падіння її рівня відбулося поглиблення соціальної та майнової диференціації. Якщо до кризи доходи 10% найзаможніших сімей перевищували доходи найбідніших сімей в 4 рази, то в 1996 р. - в 13 разів, що перевищує межі, які вважаються допустимими в світовій практиці.
Не менш різкою є галузева і територіальна диференціація доходів. Така соціальна поляризація посилює соціаль-ную напруженість у суспільстві, загрожує національній безпеці страни1.
1 Наприклад, за результатами дослідження ЮНЕСКО - ВООЗ про динаміку рівня життя і життєздатності народів у 1994-1995 рр.. коефіцієнт життєздатності населення Росії визначено у 1,4 бала. Коефіцієнт життєздатності вимірюється за п'ятибальною шкалою. Він характеризує можливість збереження генофонду, інтелектуального розвитку нації в умовах проведення соціально-економічної політики, здійснюваної на момент обстеження країни. Бал нижче 1,5 оз-початку, що населення країни вступає в смугу знеособлення, дебілізації і вимирання. По інших країнах результат такою: 5 балів не має жодна країна в світі; 4 бали - Швеція, Голландія, Бельгія, Данія; 3 бали - США, Японія, Німеччина, Тайвань, Сінгапур, Південна Корея та ін; 2 бали - Китай , Іран, Бразилія, Аргентина, Монголія, Туреччина, В'єтнам та ін; 1,6 бали - Сомалі, Гаїті, Бірма; 1,5 бали - Боснія, Зап. Сахара.
Ліквідація товарного дефіциту, яку прийнято відносити до позитивних результатів реформ, відбулася не внаслідок розвитку вітчизняного виробництва, а насамперед через скорочення попиту на внутрішньому ринку у зв'язку зі зниженням платоспроможності населення.
Останнє ж було обумовлено підвищенням цін, зниженням рівня заробітної плати і пенсій, скороченням заощаджень,'е. падінням життєвого рівня населення.
На межі повного руйнування знаходяться практично всі галузі соціальної сфери - освіта, охорона здоров'я, культура, про-громадської транспорт та ін Їх хронічне недофінансування, вкрай низький рівень заробітної плати, матеріально-технічно не-забезпеченість привели до розвалу багатьох підприємств і систем життєзабезпечення, відтоку кваліфікованих кадрів. Значно зменшилася доступність соціальних послуг для основної маси населення в результаті різкого розширення їх платності.
Не меншу небезпеку для Росії укладає в собі загроза депопуляції у зв'язку з погіршенням всіх демографічних показників - народжуваності, смертності, природного приросту, очікуваної тривалості життя. Так, очікувана тривалість майбутнього життя скоротилася з 70 років у 1989 р. до 65 років у 1995 р., а природний приріст на 1000 людина в цей період також зменшився, тобто почалася спад населення.
В основі цих негативних процесів, супроводжуваних зниженням репродуктивного потенціалу, погіршенням генофонду, лежать не стільки чисто демографічні закономірності, скільки соціально-економічні фактори.
Для подолання соціальної кризи необхідна розробка єдиної і цілісної соціальної стратегії, ясною і зрозумілою населенню, розрахованої на його підтримку, здатної відновити довіру до державної влади.
А Соціальна стратегія. Соціальна політика за своєю суттю є довгостроковою, орієнтованої на тривалу перспективу. Тому вихідним пунктом її розробки є вибір перспективної моделі соціально-економічного устрою суспільства. Соціальна політика має містити стратегічні установки, спрямовані на досягнення великомасштабних цілей.
Стратегічні цілі соціальної політики визначаються комплексом умов перехідної економіки, зазначених у попередніх розділах. Стан соціально-трудової сфери при обмеженні фінансових ресурсів і зміні функцій держави вимагає чіткого поетапного розмежування завдань і уточнення пріоритетів у цілях ран жирування заходів щодо соціального захисту населення, виділення довготривалих, середньострокових і екстрених (невідкладних) заходів.
У довготривалій перспективі це наближення рівня та якості життя росіян до стандартів постіндустріального суспільства, досягнутим на основі науково-технічної революції; в середньостроковому періоді - досягнення докризового рівня і якості життя, притаманних їм стандартів споживання; в справжній момент - забезпечення умов для соціального та фізичного виживання людей, запобігання соціального вибуху.
Досягнення довготривалої стратегічної мети пов'язане з формуванням середнього класу С1, забезпеченням високих життєвих стандартів, високого рівня якості життя. Але для цього необхідно визначити співвідношення цих понять, ключове для вироблення соціальної стратегії.
Поняття «якість життя» - синтетичне, збірне, більш широке, ніж поняття «рівень життя», який визначається в основному рівнем споживання матеріальних благ і послуг, а також доходів населення.
До якості життя відноситься широкий спектр явищ: масштаби і характер зайнятості та умови праці, рівень освіти і письменності, забезпеченість житлом і його благоустрій, система соціального забезпечення, екологічні умови життя. До показників качес-тва життя тісно примикають параметри якості самого населення, стан генофонду, які включають не тільки фізіологічні, але і соціально-моральні характеристики населення (мотивація до високопродуктивної праці, отримання освіти та ін.)
Чітка класифікація структурних елементів, що характеризують якість і рівень життя, - вихідний пункт вироблення науково обгрунтованої соціальної стратегії та політики, складовою частиною якої має бути спеціальна програма подолання різкого зниження якості життя російських громадян.
Важливий стратегічний орієнтир соціальної політики - всемірне стимулювання мотивації економічної активності людини, створення умов для прояву його ініціативи, енергії та здібностей, можливостей забезпечувати своєю працею гідний рівень життя. Проведення такої стратегічної лінії вимагає серйоз
них зрушень у суспільній свідомості і сформованій системі цінностей, подолання багаторічних стереотипів, звички розраховувати не на свої сили, а на благодіяння влади.
Для всієї довгострокової перспективи залишається актуальним завдання забезпечення соціальної справедливості.
Соціальна справедливість полягає в рівних стартових можливостях для всіх громадян. У перехідний період держава поса-але створити умови для реалізації прав людини на прожитковий мінімум, працю, освіту, охорону здоров'я і соціальне забезпечення. Це вихідна база соціальної політики.
Соціальна справедливість і ефективність не виключають один одного, а тісно взаємопов'язані. Розвиток науки, освіти, здравоох-поранення, забезпечення раціональної зайнятості, створення комфортних житлових умов рівною мірою сприяють утвердженню соці-альної справедливості.
Для вироблення та реалізації соціальної стратегії, як і всієї соціальної політики, необхідні відповідні важелі державно-го регулювання. Серед них найбільш важливу роль грають:
| нормативи, що визначають мінімальні стандарти споживання і діючі як законодавчо встановлені і обов'язкові (величина прожиткового мінімуму, мінімальна зарплата і пенсії, гарантований мінімум послуг охорони здоров'я, освіти, житла
І ДР.);,
| соціальні трансферти, тобто різні способи перерозподілу доходів (регіональні субвенції, соціальні виплати тощо) 1;
| оподаткування, стимулюючий створення нових робочих місць; введення прогресивної шкали для надвисоких доходів;
| індексація доходів;
| регулювання зайнятості.
Широке розвиток повинен отримати територіальне самоврядування. Належить виробити механізми соціального партнерства та забезпечення соціальної злагоди.
| Першочергові завдання і пріоритети соціальної політики.
Як вже зазначалося, поряд зі стратегічними установками соціальна політика містить комплекс першочергових невідкладних заходів пре-подолання кризи. Їх розробка потребує визначення соціальних пріоритетів.
До них насамперед належить припинення подальшого зниження реальних доходів, обсягів і калорійності харчування, своєчасна виплата заробітної плати та пенсій, уповільнення розширення зони бідності та безробіття, призупинення руйнування соціальної сфери.
Надалі за умови щорічного збільшення ВВП, ВНП та інвестицій, зростання обсягу промислового та сільськогосподарського виробництва, зниження інфляції і бюджетного дефіциту можна буде домогтися відновлення дореформених показників рівня життя і приступити до здійснення довгострокових цілей.
Соціальні пріоритети стосуються також рівня та якості життя, охорони здоров'я, освіти, культури, екології. Для їх визна-ділення необхідно встановити співвідношення бюджетних і небюджетних коштів; розмежувати області застосування прямих і непрямих методів державного регулювання; розробити соціальні програми, які передбачають структурну переорієнтацію економіки на виробництво заради споживання, розвиток житлового будівництва, освіти, охорони здоров'я, природоохоронних заходів.
  Нині загальновизнано, що цілями соціальної політики (соціальними пріоритетами) є:
  | Досягнення поліпшення матеріального становища та умов життя людей;
  | Забезпечення зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;
  | Гарантії конституційних прав громадян у галузі праці, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури, забезпечення житлом;
  | Переорієнтація соціальної політики на сім'ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї, жінкам, дітям та молоді;
  | Нормалізація та покращення демографічної ситуації, зниження смертності населення, особливо дитячої та громадян працездатного віку;
  | Поліпшення соціальної інфраструктури. Ці цілі соціальної політики слід реалізовувати поетапно.
  Серед першочергових цілей виділяються ліквідація та недопущення у подальшому заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та допомог; формування системи державних мінімальних соціальних стандартів (соціальних нормативів); законодавче за-кріплення порядку визначення та використання показника величини 
  прожиткового мінімуму, уточнення методики його розрахунку; введення податкового кодексу.
  Передбачається також підвищення мінімальних державних-гарантій заробітної плати і трудових пенсій до рівня прожиткового мінімуму певних груп населення; перегляд системи і бази оподаткування грошових доходів з метою більш справедливого їх розподілу; створення повноцінної системи захисту трудових прав громадян; початок широкомасштабної пенсійної реформи та реформування системи соціального страхування та житлово-комунального господарства.
  У подальшому на основі структурної перебудови, стійкого економічного зростання, збільшення інвестицій в реальне виробництво економіка більше орієнтуватиметься на ефективне задоволення потреб людини, створюватимуться передумови для сталого соціального розвитку, помітного поліпшення матеріального становища населення і всього комплексу соціальних показників, що характеризують якість життя.
  | Регіональні соціальні програми. В перехідній економіці істотно зростає роль регіонів в соціальній політиці. Принцип соціальної справедливості припускає вирівнювання регіонів за рівнем соціального розвитку, тому при розробці соціальних пріоритетів слід врахувати потреби регіонів у бюджетних трансфертах.
  Необхідна розробка регіональних програм зайнятості, соціального захисту, підтримки підприємництва. Наявність таких про-грам дозволить зосередити кошти на реалізації найважливіших соціальних пріоритетів.
  У регіональній соціальній політиці основна увага повинна бути приділена наступним проблемам:
  | Вирівнюванню умов бюджетного фінансування соціально значущих витрат;
  | Підтримки соціальних реформ і соціального розвитку проблемних регіонів;
  | Адаптації соціальних реформ до умов зони Півночі.
  Останнім часом регіони вносять свій помітний внесок у вирішення соціальних проблем. Так, серед соціальних витрат регіональних бюджетів зростає частка, використовувана для матеріальної підтримки безробітних. Це не тільки посібники, але і періодична мате-риальная допомогу, а також оплата літнього відпочинку дітей, безкоштовне і пільгове харчування. У регіональних соціальних програмах передбачати також виділення коштів на доплату до пенсій, покриття збитків у зв'язку з регулюванням цін на паливо і газ, найважливіші продукти харчування, забезпечення безкоштовних послуг охорони здоров'я та освіти. Вживаються заходи щодо обмеження зростання безробіття, надається допомога в працевлаштуванні, але, на жаль, не приділяється належної уваги диференційованої роботі з різними групами безробітних - молоддю, біженцями, працівниками збанкрутілих підприємств і т.п.
  Створити сприятливий інвестиційний клімат у регіоні-справа складна. Можливості податкових пільг часто обмежені. Тому слід було б ширше залучати інвесторів шляхом надання їм землі на пільгових умовах, підтримувати різні форми самозайнятості, невеликий бізнес і т.д.
  Пріоритетними напрямками для розвитку дрібного бізнесу може бути виробництво товарів народного споживання і сільсько-господарської продукції, а також більшість галузей сфери послуг, особливо торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування, рек-реаціонний комплекс.
  Необхідна розробка регіональних програм стимулювання самостійних форм зайнятості. Слід передбачити конкретні заходи підтримки дрібного підприємництва: перевага трудового колективу у приватизації дрібних підприємств; допомогу в налагодженні субпідрядних відносин з великими підприємствами; допомогу в забезпеченні виробничими приміщеннями; захист від впливу підприємств-монополістів, тіньової економіки, злочинності. Особлива роль тут належить державним органам, які повинні розробляти регіональні програми підтримки дрібного підприємництва з урахуванням конкретних умов і можливостей кожного регіону. Допомога починаючим підприємцям повинна мати цільовий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.1.1. Основи російської соціальної політики"
 1. Коментарі
    основи історичної школи. З різкою відповіддю Менгеру виступив Г. Шмоллер. Менгер у свою чергу випустив памфлет Помилки історичної школи в німецькій політичній економії. Поступово дискусія виродилася в особисті нападки. Суперечка про методи завершився тим, що Шмоллер заявив: послідовники абстрактної австрійської школи не відповідають вимогам, що пред'являються до викладачів в німецьких
 2. Генезис економічної науки
    основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. Е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що «накопиченим багатством" повинні користуватися всі і що люди з народу повинні мати право приватної власності на землю. А тому вже тоді лунали заклики до звільнення рабів-хліборобів і
 3. Національне багатство
    основних елементів. Першим і найбільш важливим елементом національного багатства слід вважати виробничі фонди. Вони займають найбільшу питому вагу в складі національного багатства. Тут маються на увазі передусім основні виробничі фонди, оскільки їх технічний рівень головним чином визначає можливість економічного зростання національної економіки. Крім основних
 4. 2. Економічна нестабільність і безробіття
    заснованому на приватній власності на засоби виробництва. Поява безробіття пов'язане з циклічними процесами накопичення капіталу і відтворення, з ростом органічної будови капіталу. Населення надлишково не абсолютно, а щодо потреби капіталу. Наслідками безробіття є абсолютне і відносне зубожіння найманих працівників. Неокласична школа представлена
 5. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
    заснована на формаційному підході, виходить з неминучість зміни капіталізму соціалізмом. Необхідність перехідного періоду, суть якого - постійна боротьба між старим частнокапиталистическим і новим соціалістичним укладом на основі розвитку адекватної або матеріально-технічної бази. Дана теорія припускала економічну політику держави у формі диктатури пролетаріату, спрямовану
 6. Економічні моделі
    основних категорій і методологію неокласиків. Представники неокласичної школи, займаючись аналізом ринкової економіки, широко використовують економічні моделі в якості найважливішого інструменту наукового дослідження. Економічні моделі являють собою формалізацію складних економічних відносин; моделі - це діаграми, графіки, таблиці, формули, застосування яких допомагає зрозуміти суть
 7. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    підстави, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму
 8. Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
    основні ринкові сили. Аналітичну концепцію взаємодії основних конкурентних сил можна представити у вигляді такої схеми (рис. 8,3). {Foto14} Рис. 8.3. Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції - це ефективний метод аналізу основних конкурентних сил, що впливають на положення фірми на ринку. Ця модель дає можливість більш цілеспрямовано
 9. Регулювання ринку праці в Росії
    основі. Рішення про визнання громадян безробітними приймається центром зайнятості не пізніше 11 календарних днів з дня пред'явлення всіх необхідних документів. При цьому безробітними не визнаються ті, хто відмовився від двох запропонованих варіантів роботи, а також вперше шукають роботу, які відмовилися від двох варіантів професійної підготовки. Рішення про призначення допомоги по безробіттю
 10. Державне регулювання операцій на ринку цінних паперів
    основою якої є Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» від 22 квітня 1996 р. При цьому система регулювання розвивається в бік більшої деталізації і посилювання державного контролю за діяльністю ринку цінних паперів. Федеральним органом виконавчої влади з проведення державної політики у сфері ринку цінних паперів, контролю за діяльністю професійних
© 2014-2022  epi.cc.ua