Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

Висновок


Шляхи трансформації російської економіки не можна розглядати ізольовано, поза глобальних змін, які відбуваються у світі в другій половині XX в ., особливо в переддень третього тисячоліття. У розвитку світової цивілізації в даний час відбуваються глибокі зміни. У результаті багато теоретичні уявлення, що стали традиційними в науці, вже застаріли, не відповідають современ-ним реаліям, хоча ще широко поширені як в самій науці, так і в масовій суспільній свідомості. Ці зміни ставлять перед наукою питання про необхідність вироблення нової парадигми, тобто цілісної системи уявлень про суспільство, про провідних тенденціях відбуваються в ньому змін.
Процес становлення нової парадигми хоча і непомітно, але вже йде. Висловлено багато положень, які можуть увійти до складу нового бачення шляхів розвитку людської цивілізації. Якщо виділити найбільш великі зміни, спробувати сформулювати їх узагальнено, не вдаючись у деталі, то можна виділити два кардинальні зрушення.
По-перше, з прогресом техніки, різким підвищенням ефективності виробництва вперше у світовій історії створені умови для подолання бідності. Мова йде не про окремих людей або групах людей, а про злиднях як соціальне явище, типовому для попередніх етапів розвитку людства. Першими можливість вирішення цієї складної задачі (забезпечення добробуту для всіх верств суспільства) показали найбільш розвинені країни. Потім і інші країни підтвердили наявність такої можливості.
Це призвело до фундаментальних змін, в першу чергу, до створення умов для подолання властивого попередньої історії розколу суспільства на багатих і бідних. Складається і стає все більш масовим так званий середній клас. Звичайно, багаті і бідні не зникають, але зрушення у виробництві, у створенні сучасних технологій і різке підвищення ефективності дозволяють процвітаючим накопичувати багатство, мати велике приватне стан не за рахунок бідних і знедолених, не за рахунок їх експлуатації, а за допомогою освоєння сучасних наукових і технічних достиже
ний, високого рівня освіти, творчої ініціативи та підприємництва.
По-друге, сам хід історії зняв питання про переваги тієї чи іншої форми власності, про те, що якась із них завжди, скрізь і за всіх умов виявляється краще, ніж інша (або інші) форма. Іншими словами, тепер вже немає абсолютної шкали цінностей, в відповідної з якої різні форми власності можна оцінювати як кращі чи гірші, як більш-менш ефективні.
Розвиток пішло по шляху різноманітності і взаємодоповнюваності різних форм власності та типів господарства. Крім того, скла-дивает зовсім нові форми власності, що істотно відрізняються від традиційного, звичного поділу її форм на част-ную і державну. Такі, наприклад, могутні пенсійні та страхові фонди, муніципальна власність, різні варіанти колективної, в тому числі кооперативної, і змішаних форм власності.
Нинішній стан найбільш точно описується за допомогою теорії «ніш» і «пучка» відносин власності. Відповідно до такими уявленнями кожна форма власності в ході змагання, природного відбору знаходить те місце, ту нішу, де вона оказ-ється більш ефективною, ніж інша. При цьому самі відносини власності розпадаються на «пучок» відносин, при якому различ-ні групи населення - номінальні, або титульні, власники, керуючий персонал, працівники, орендарі-володіють тими чи іншими повноваженнями по володінню, розпорядженню і використанню власності. Тому й сама власність вже не може трактувати-тися спрощено і однобічно: або як монопольне володіння власністю, або як її повна відсутність.
Вже ці два фундаментальних зміни знімають традиційні протиставлення приватної і суспільної власності, капіталізму і соціалізму. Взагалі класичне формаційне розподіл суспільства виявляється придатним для опису попередньої історії розвитку людської цивілізації, але воно вже не здатне адекватно відобразити нові явища в її розвитку. Спори ж про переваги тієї чи іншої соціально-економічної системи, того чи іншого типу власності відображають вчорашній день в розвитку суспільства і пройдений етап у розвитку самої науки.
Теорія вже давно вловила ці зрушення. Так, в 60-х роках з'явилася теорія конвергенції, авторами якої є Ян Тінберген, Дж. Гелбрейт та ін Вона визнавала відносні переваги різних соціально-економічних систем, що вимагало їх інтеграції, об'єк-єднання для створення найбільш ефективних моделей, які долали б їх колишнє протиставлення як несумісних і вза-імоісключающіх. На цій основі почався пошук різноманітних моделей ефективної організації економіки з урахуванням національних особливостей окремих країн, їх історичних традицій, типу культури та системи цінностей, характерних для населення цих країн.
Приблизно до того ж часу відноситься і розробка теорії змішаної економіки, яка орієнтована на створення складної, мно-гоукладной структури господарства, на поєднання державного регулювання з ринковими інститутами. Вона передбачала наявність в механізмах регулювання складних інституційних структур, таких, як сучасний менеджмент, консультування, моніторинг ринкових процесів, прогнозування і навіть програмування соціально-економічного розвитку. Одночасно складалися і со-тимчасові структури та інститути громадянського суспільства: товариства споживачів, екологічні рухи, масові Професійні спілки і т.д.
Ще один висновок з аналізу змін, які відбулися в другій половині XX століття, пов'язаний з усвідомленням того, що немає і не мо-же бути єдиних, універсальних моделей суспільного розвитку, моделей ідеального типу. Спроба знайти універсальну модель - це для науки пройдений етап, повернення до цього шляху не може сприйматися інакше, як ностальгія за минулим уявленням. Такими підходами страждали і західна, і радянська наука. Вони однаковою мірою були націлені саме на пошук ідеальної моделі, придатної для всіх. Подібні побудови виглядають часом витончено, але вони нереальні в сучасному світі.
Дана обставина має бути ще усвідомити, тому що до цих пір широко поширений погляд, згідно з яким нібито існує така ідеальна модель - західна. Більш того, висловлюються судження, згідно з якими ця ідеальна модель вже знайдена, її НЕ-заперечні переваги доведені і що подальший розвиток вже неможливо. Це отримало відображення у відомих положеннях Фукуя-ми про «кінець історії», в тому сенсі, що історія вже знайшла ідеальну модель і що тим самим процес розвитку закінчений.
Такі судження не просто малопереконливі. І справа не тільки в тому, що зупинити розвиток, історію людства взагалі невозмож але. Насамперед, західна модель аж ніяк не виглядає одноманітною. В її рамках існують дуже різні, іноді істотно отли-чающиеся один від одного моделі - наприклад, англосаксонська модель відрізняється від, якщо можна так висловитися, романської моделі. Структура економіки та механізм її функціонування, які склалися, наприклад, у Франції або Італії, істотно відрізняються від моделі англосаксонського типу у Великобританії і США. Якісно відмінна від них і шведська - або більш широко - скандинавська модель.
Крім того, подібний погляд відображає давно віджилі уявлення, коли Європа сприймалася як єдиний центр світової цивілізації, а решта світу виступав по відношенню до неї як своєрідна периферія, зона відсталості і неповноцінності. Але сьогодні, в кінці XX в., Ігнорувати феномен Японії, Китаю, Кореї, інших країн Південно-Східної Азії абсолютно неприпустимо. По динамізму, результативності виробництва, рівнем техніки і продуктивності праці вони скоїли колосальний ривок, в ряді випадків випередивши західні країни.
Торкаючись цієї теми, можна взагалі відзначити, що напередодні XXI в. людство зіткнулося з серйозним історичним викликом, який полягає у спробах нав'язування певної універсальної моделі. Це небезпечна тенденція уніфікації світової цивілізації, культури, яка може призвести до втрати гармонійності, багатобарвне ™ сучасного світу, до руйнування культури та іншим вкрай негативних соціальних наслідків.
Все сказане має визначати і підхід до аналізу процесів трансформації російського суспільства, його економіки. "'
Насамперед треба визначитися з питання про те, яка модель підлягає оновленню, трансформації, про перетворення якої моделі йде сьогодні мова. Здається, було б невірно ідеологізувати сучасні оцінки і ототожнювати склалася в Радянському Союзі модель з соціалістичним типом економіки. Навіть за традиційними критеріями, такими, як рівень продуктивності праці, участь працівників в управлінні суспільством і виробництвом, рівень і якість життя, що склалася в СССРекономіческая система не може бути оцінена як соціалістична.
Слід було б говорити про модель планової економіки, заснованої на майже повне одержавлення власності. Ця модель носила мобілізаційний характер і відображала тенденції індустріальної епохи, які складалися у першій половині XX століття.
При оцінці самої цієї моделі потрібно максимально звільнитися від емоцій і дотримуватися фактів. А факти свідчать про те, що така модель економіки забезпечила швидке економічне зростання. Навіть після всіх коригувань і перерахунків статистичних даних безперечно, що в Радянському Союзі в довоєнний період були досягнуті найвищі у світі результати за темпами економічного розвитку .
В історично короткий термін була створена потужна промисловість, подолані убогість і безграмотність, організовані передові системи загальнодоступної освіти та охорони здоров'я. Чималі досягнення мали вітчизняна наука і культура, які спиралися на багатющі традиції Росії.
Дотримуючись історичних фактів, треба враховувати, що ця економіка формувалася в умовах, пов'язаних з військовою небезпекою. І вона не була перебільшеною. Досить згадати Вітчизняну війну, потребовавшую напруження всіх сил держави і населення, що послідувала за нею тривалу «холодну війну ».
Така ситуація (незалежно від аналізу породили її причин) пред'являла свої, причому досить жорсткі, вимоги до економічної моделі і висувала свої критерії успішності її функціонування. Відповідно і оцінювати її треба по тому, забезпечила Чи вона досягнення тих цілей, які стояли перед нею. І треба прямо сказати, що цим цілям вона відповідала. Вона створила потужний оборонний потенціал, який повною мірою проявив себе в роки Вітчизняної війни і забезпечив стратегічну рівновагу і баланс сил в «холодній війні» , які врятували людство від можливої загибелі в ядерній катастрофі. Такою була реальність часу, і тому вести аналіз з чисто академічних позицій некоректно.
Не можна забувати і проте, що функціонування цієї моделі було пов'язано з жертвами і репресіями. Історія не може виправдати подібних злодіянь. Однак можна стверджувати, що подібні явища не були внутрішніми властивостями даної моделі. Адже вона продовжувала діяти ще понад 30 років після того, як закінчився період, що отримав назву «культу особи».
Після таких оцінок виникає природне запитання: що ж змінилося і що викликало необхідність радикальної реформи цієї моделі, пошуку нових варіантів соціально-економічного розвитку для нашої країни?
Здається, що тут можна виділити наступні моменти. Насамперед, завершилася індустріальна епоха, умовами якої зі відповіла дана модель. Почалося становлення нового, постіндустріального суспільства. Сформована модель виявилася неадекватною нових умов. Вона продемонструвала свою негнучкість, нездатність швидко реагувати на науково-технічні зміни і соціальні запити. Країна почала крок за кроком поступатися свої позиції в галузі науки, техніки, освіти і в інших сферах.
Далі, скінчився період воєн, поступово йшла на спад і «холодна війна». Настав час розрядки, а в подальшому і подолання блокового протистояння. Відповідно і модель, розрахована на подальше нарощування оборонного потенціалу, вже не спрацьовувала в нових умовах. Вона продовжувала поглинати все більше ресурсів, не маючи чітко виражених соціальних критеріїв.
Нарешті, змінилися умови життя людей, підвищився рівень життя, рівень культури та освіти. Стала змінюватися система цін-ностей. Все більш активно йшло зіставлення сформованої структури споживання і якості життя з тим, чого досягли інші країни, в тому числі і постраждалі від війни (Німеччина, Японія).
Все це вимагало змін. Потрібна була реформа, причому реформа радикальна і комплексна, що охоплює не тільки економіку, але й інші сфери соціально-політичного життя. Необхідність таких реформ була усвідомлена в суспільстві вже на початку 60-х років . Курс на оновлення, і це важливо підкреслити, що не був нав'язаний нащей країні. Це був внутрішній імпульс, що йде від самосвідомості російського суспільства. Він знайшов відображення в заходи щодо реформування економіки, які були зроблені в середині 60-х років.
Друга половина 60-х років по всіх соціально-економічних параметрах продемонструвала високі досягнення. Це був великий успіх, що показує, на що здатна економіка, коли розв'язуються її внутрішні сили; приводяться в рух потужні чинники оновлення; отримують підтримку ініціатива, творчий пошук. Однак той перший порив незабаром закінчився. Сили бюрократії, що не бажали змін і побоювалися втратити своє панівне становище, взяли верх. Почався довгий і болісний період застою.
Для успіху реформ було необхідно: наявність інтелектуальної еліти, здатної розробити програми оновлення; наявність полі-тичні лідерів, здатних усвідомити потреби часу і очолити процес перетворення; нарешті, створення відповідних передумов у масовій свідомості, готовність основних верств суспільства до змін і підтримка курсу оновлення.
  На жаль, з трьох необхідних елементів існував лише перший. Політичні лідери того часу були не здатні очолити процес змін. Вони були міцно пов'язані з минулим, консервативні у своїх виставах. Що стосується населення, то воно, звичайно, хотіло жити краще, але без зміни звичного устрою життя і поведінки, традиційно розраховуючи на заступництво, «обкладаючи-детельствованіе» влади.
  Реальні зміни почалися в країні в середині 80-х років. Розроблені вченими-економістами теоретичні заділи були тран-сформовані в концепцію радикальної реформи. Це відбилося, зокрема, в матеріалах науково-практичної конференції, складаючись-шейся восени 1989 р., яка схвалила реалістичну і відповідає духу часу програму реформ. До цього періоду належать перші реальні зміни в економіці, пов'язані з розвитком кооперативного руху, становленням малого бізнесу, початком реформи підприємств, банківської системи, оновленням законодавства. Тим самим був закладений фундамент для подальших змін.
  Важливо підкреслити, що до цього часу з'явилися і політичні лідери, здатні очолити рух за радикальне оновлення суспільства, серйозно зрушила масове суспільну свідомість. Ринок уже не сприймався населенням як якесь лякало, а став очікуваним результатом реформ, хоча в масовій свідомості уявлення про зміни пов'язувалося (відповідно з російською ментальністю) з очікуванням своєрідного чуда.
  Однак наукової концепції реформ не було дано здійснитися в повному масштабі: позначилися і нерішучість державної влади, і суспільне нетерпіння. Тому так легко сприймалися висунуті опозицією ідеї про можливість всього за 500 днів перетворити економіку, спосіб життя населення. Наукова неспроможність таких чудодійних стрибків була очевидною, але люди вірили у можливість здійснення подібних міфів, і ця віра носила масовий характер.
  Подальший розпад Радянського Союзу підштовхнув Росію до реформ, що проводяться за допомогою методів «шокової терапії», значною мірою заснованих на західних неоліберальних, монетаристських концепціях. Озираючись на підсумки цього етапу, а також на весь шлях реформування економіки, можна зробити ряд серйозних висновків.
  По-перше, за цей час виконані в значній мірі руйнівні завдання реформування: зломлена колишня командно-адміністративна система; подоланий монополізм державної
  власності та почалося формування, хоча вельми суперечливе, сучасної змішаної економіки.
  По-друге, створено базові елементи ринкової економіки та її інфраструктури: виник Численний сектор господарств ринкового типу, представлений різноманітними формами; склалася дворівнева банківська система, що включає Центральний банк і мережу комерційних банків та їх філій; утворився і почав функціонувати фінансовий ринок; заробили, хоча і не на повну потужність, інструменти попиту та пропозиції.
  По-третє, мабуть, найсуттєвіше досягнення полягає в тому, що стався перелом в суспільній свідомості. Люди вже не хочуть повернення до минулого, пристосовуються до життя в ринкових умовах, а багато одержують від цього певну користь. Все більше стає господарських керівників нової хвилі - енергійних, здатних вирішувати завдання оновлення виробництва в нових, змінених умовах, що не чекають благодіянь і бюджетних вливань від держави, а орієнтуються на ринковий попит, активно провідних пошук партнерів та інвесторів. Це досягнення, як і інші, не можна ідеалізувати, але сталися зміни вельми разючі і дають підставу для оптимістичних оцінок на майбутнє.
  Разом з цим необхідно тверезо оцінити і негативні наслідки «шокової терапії».
 Такий підхід припускав здійснення всіх перетворень в короткий термін. За розрахунками реформаторів, лібералізація цін, зовнішнього ринку повинна була вже до осені 1992 зупинити спад виробництва і покласти початок економічному підйому. Можливий сплеск інфляції оцінювався всього в розмірі 3-4 разів за рік, після чого очікувалася стабілізація цін. Передбачалося, що вже до літа 1992 р. вдасться зафіксувати валютний курс на рівні приблизно 80 р. за один долар США.
  Добре відомо, що всі ці розрахунки провалилися: спад виробництва триває досі, ціни зросли в тисячі разів, падіння курсу рубля не припинено і в умовах валютного коридору. Все це дозволяє негативно оцінити початі кроки і зробити висновок про те, що спочатку був допущений серйозний прорахунок при виборі стратегії і тактики реформ.
  Розрахунок на всесилля ринку і усунення держави зі сфери регулювання економіки суперечать світовому досвіду післявоєнного реформування у Франції, в Німеччині, Японії та інших країнах і не відповідають реальним умовам російської економіки. Монетарний підхід, заснований на штучному стисненні грошової маси і обмеження сукупного попиту, виявився не в змозі подолати інфляцію і водночас гнітюче впливав на виробництво, наслідками чого стали найглибший платіжна криза, криза бюджетної та банківської системи, посилення боргового характеру російської економіки.
  Падіння виробництва досягло двухкратного рівня по відношенню до 1990 р., а обсяг промислового виробництва скоротився ще більше, причому найбільш істотно в галузях обробної промисловості, у виробництвах, заснованих на сучасних технологіях. Триває руйнування технологічного ядра економіки, вітчизняної науки. Інвестиції в основний капітал скоротилися в чотири рази і не в змозі підтримувати навіть просте відтворення ресурсів.
  Вкрай важкою стала соціальна ціна реформ. Значна частина населення опинилася за нижчими межами прожиткового нимума, різко зросла диференціація доходів, що викликає соці альную напруженість у суспільстві. Вже п'ятий рік триває про цес депопуляції населення Росії; різко погіршується стан здо ровья, в тому числі підростаючого покоління. '"'','. '
  Спад виробництва в умовах ринкової економіки загрожує необ; ритмами наслідками, пов'язаними з втратою ринку - як внутрішнього, так і міжнародного - для вітчизняних виробників. Ринок, як і природа, не терпить порожнечі. Витіснення вітчизняних виробників з ринку відбувається шляхом заміщення імпортними товарами або конкурентами російських виробників. Відновити виробництво, повернути втрачені позиції стає все важче.
  Все це вимагає докорінного оновлення стратегії і тактики реформ, вироблення нового курсу економічної політики. Концепція, наукові підходи до оновлення курсу реформ вже досить чітко позначені. Якщо говорити про чисто наукової, змістовної сторони питання, то нові підходи представлені численними пропозиціями академічного співтовариства вчених. Вони знайшли відображення в концепції середньострокової програми соціально-економічного розвитку країни на період з 1998 по 2005 р.
  За оцінкою фахівців, радикальне оновлення курсу реформ не може бути здійснено вольовим методом - за указом. Для того щоб запустити механізм нового реформування економіки, потрібна велика підготовча робота, що вимагає часу., 1997 рік, на жаль, для таких змін вже втрачений. Знадобляться енергійні зусилля для того, щоб почати оновлення хоча б з 1998 р., неупустів і його.
  Концепція оновлення спирається на чітко позначене оптимальне співвідношення державного регулювання та ринкових
  механізмів. З їх допомогою передбачається різке пожвавлення сукупного попиту у поєднанні з чіткою спрямованістю грошово-фінансових потоків у реальний сектор економіки для пожвавлення виробництва та інвестицій. Це дозволяє говорити про можливість здійснення ривка в соціально-економічному розвитку, різкого перелому сформованих тенденцій, який дозволить у найближчі три роки домогтися економічного зростання, вимірюваного 8-12% на рік.
  Реалізм таких оцінок враховує як своєрідність сучасної кризи, глибину спаду виробництва, так і вже наявні виробниц-недержавні потужності, значні матеріальні ресурси країни і трудовий потенціал, заділи в науці і в сфері високих технологій. Всупереч широко поширеній поданням Росія володіє і достатньо потужними фінансовими ресурсами для такого просування вперед. Досить сказати, що позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 1996 р. склало 28 млрд американських дол Значним потенціалом володіють грошові заощадження населення за умови, якщо їх направити на розвиток реального сектора економіки. У тому ж 1996 р. грошові заощадження населення перевищили 300 трлн р. Велика частина цих коштів витрачена, на жаль, на покупкувалю-ти (близько 50 млрд американських дол), а не використана у вітчизняній банківській системі.
  Тому зовнішні фінансові ресурси є важливим, але все ж додатковим фактором економічного підйому, і вони повинні використовуватися не для латання дірок у бюджеті, а спрямовуватися насамперед на інвестиції в сфері високих технологій і на поліпшення культури виробництва.
  На першому етапі ривок передбачається здійснити при відносно незначних вкладеннях у виробництво, за допомогою внед-ренію швидко окупаються інвестиційних проектів і напрямку інвестицій насамперед у оборотний капітал, що винятково важливо для пожвавлення виробництва і подолання платіжної кризи.
  Після трирічного початкового періоду стане можливим перейти до другого етапу реалізації середньострокової програми реформ за межами 2000 Тоді економічне зростання виявиться більш помірним і становитиме близько 5-6% в річному численні. Але це буде зростання - вже на якісно новому рівні, пов'язаний з освоєнням нових, сучасних технологій, структурними зрушеннями у виробництві, істотним поліпшенням якості життя.
  Принципова соціальна переорієнтація всього процесу реформування. Недооцінка соціальної сфери, яка призвела до зазначених
  вище наслідків, була однією з найбільш суттєвих помилок допущених в ході реформ.
  Як показує аналіз світового досвіду, вкладення в соціальну сферу або, як прийнято говорити, в людський капітал є найефективнішими, якщо розглядати їх не з точки зору миттєвої вигоди, а як стратегічну довгострокову мету. Тому одним з головних пропозицій щодо зміни спрямованості реформ є висунення соціальних цілей як вищих національних пріоритетів. Звідси випливає необхідність проведення великої реформи доходів і оплати праці як вихідної передумови переходу до стратегії оновлення. Це важливо і з економічної точки зору, так як дозволить взяти курс на технічний прогрес і ресурсозбереження, розширить можливості людини у виборі напрямку використання доходів - на поточне споживання, поліпшення житлових умови, відпочинок і т.п.
  Весь цей комплекс питань потребує ретельного опрацювання проведення економічних розрахунків, підготовки ізмененій'в законо-давальний базі. У результаті комплекс назрілих змін буде виражений у вигляді єдиної, цілісної програми дій. Звичайно, потребу-ється і чіткий механізм реалізації цієї програми, внесення коригувань в ході її практичного здійснення.
  Для реалізації єдиної програми відродження Росії, її оновлення необхідно консолідувати всі суспільні сили
  Як і неодноразово в своїй історії, Росія нині знаходиться на роздоріжжі, на перехресті доріг. У неї альтернатива: або відродження як великої держави, входження в число лідерів світової економіки множення духовного та інтелектуального внеску в розвиток людської культури і цивілізації в цілому, створення досить високих життєвих стандартів для населення, або ж перетворення на відсталу периферійну країну із сировинним характером економіки знаходиться в технологічній і фінансовій залежності від найбільш розвинених держав. Від політичної волі і мудрості керівників країни, консолідації суспільства навколо національної ідеї, вираженої в першому з цих альтернативних можливостей, залежить вибір єдино правильного шляху.
  Даний навчальний курс, як і будь-який інший, не може запропонувати вичерпних або однозначних мір, способів та шляхів вирішення завдань перехідної економіки. У ньому висвітлені лише вузлові проблеми і на основі їх аналізу, узагальнення теорії та практичного досвіду (оте-кількісний і світового) запропоновані деякі можливі напрямки подальшого реформування російської економіки
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Висновок"
 1. 2. Передумови людської дії
    висновків, виведених з помилкових психологічних посилок [Cм.: McDougall W. An Introduction to Social Psychology. 14th ed. Boston, 1921. P. 11.]. Раціоналізм, праксиология і економічна наука не розглядають початкові спонукальні причини і цілі діяльності, а вивчають засоби, що застосовуються для досягнення переслідуваних цілей. Незважаючи на незбагненність глибини, з якої з'являються
 2. 10. Метод економічної науки
    укладені всі поняття і теореми праксиологии. Перше завдання полягає в тому, щоб витягти і дедуціровать їх, тлумачити їх зміст і визначити загальні умови діяльності як такої. Показавши, які умови необхідні для будь-якої діяльності, необхідно піти далі і визначити зрозуміло, в категоріальному і формальному сенсі менш загальні умови окремих типів діяльності. Другу задачу можна
 3. 2. Логічний аспект полілогізма
    висновкам повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем між людьми, що належать до одного і того ж класу, раси чи нації. На превеликий жаль, кажуть нацисти, є німці, які думають не відповідно до істинно німецьким
 4. 3. Праксиологической аспект полілогізма
    висновків. Він додав своєї теорії форму загального закону, дійсного для всієї історичної епохи суспільних класів, тому що твердження, яке застосовно лише до одиничного історичного факту, не може розглядатися в якості закону. З тих же причин він не обмежив сферу її дійсності тільки рамками економічної думки, але включив сюди всі галузі знання. На думку
 5. 5. Чисельна оцінка і вірогідність події
    укладання парі. Заява б є оцінкою результату наближається події. Його цифри відносяться не до більшою чи меншою мірою ймовірності, а до очікуваних результатів голосування. Такі твердження можуть грунтуватися на систематичних дослідженнях типу опитувань Інституту Геллапа або просто на оцінках. Інша справа заяву в. Це твердження про очікуване кінець, виражене в
 6. 1. Людське співробітництво
    укладення договорів заснували людське суспільство. Дії, що призвели до суспільного співпраці і щодня їх відтворюють, не переслідували нічого, крім співробітництва і взаємної допомоги один одному для досягнення конкретних одиничних цілей. Весь комплекс взаємовідносин, створений цими узгодженими діями, називається суспільством. Воно замінює спільною роботою принаймні
 7. 2. Світогляд і ідеологія
    укладення, виведені з цих ідеологій нацистами. Для іноземних держав, які поділяють ці два принципи, залишався єдиний спосіб спростувати нацизм перемогти нацистів у війні. І до тих пір, поки ідеологія соціалізму і націоналізму переважатиме у світовій громадській думці, німці чи інші народи, як тільки їм випаде відповідна можливість, завжди можуть ще раз
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
    укладеній угоді. Кінцева ціна гіпотетична ціна. Ринкова ціна є історичним фактом і тому ми в стані зафіксувати її за чисельної точністю в доларах і центах. Кінцева ціна може бути визначена тільки шляхом визначення умов, потрібних для її виникнення. Їй не можна приписати ніякої чисельної цінності в грошових термінах або в кількостях інших товарів. Вона ніколи
 9. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    укладення відповідних форвардних угод від можливих збитків, він перестає бути підприємцем, а підприємницька функція розвивається на іншій стороні контракту. Переробник, який купує партію бавовни-сирцю для своєї фабрики і тут же продає таке ж його кількість на форвардному ринку, відмовляється від частини своєї підприємницької функції. Протягом цього періоду він не отримає
 10. 1. Процес утворення ціни
    укладенню угод, які повинні привести до вирівнювання цін. Всі відомі нам ціни є минулими цінами. Вони являють собою факти економічної історії. Говорячи про сьогоднішні ціни, ми маємо на увазі, що ціни в найближчому майбутньому не будуть відрізнятися від цін найближчого минулого. Проте все, що затверджується щодо майбутніх цін, є виключно результатом розуміння майбутніх
© 2014-2022  epi.cc.ua