Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання


Зарубіжний досвід говорить про те, що немає загальних рецептів, постійно діючих засобів політики зайнятості. Вона варіюється від країни до країни в залежності від особливостей соціально-економі-чного і політичного устрою ', культурних традицій, модиф-ціруется зі зміною ситуації в економіці та на ринку праці. '
При всіх відмінностях між країнами, що стосуються не тільки конкретних методів державного втручання, а й ключових принципів, на яких воно будується, було б нерозумно ігнорувати накопичений ними - нерідко ціною проб і помилок - досвід, тим більше принаймні переходу України до ринкової економіки спектр східних з країнами Заходу проблем стає все ширше.
З початку 60-х і до середини 70-х років в обстановці загального економічного підйому і виявлену нестачі робочої сили в ряді галузей головним завданням державної політики країн Заходу став розвиток «людських ресурсів», стимулювання пристосування сукупної робочої сили до структурних зрушень в економіці, пом'якшення соціальних наслідків циклічних коливань виробництва та розширення можливостей для працевлаштування тих категорій трудящих, які відчували найбільші труднощі на ринку праці. При цьому брався курс на відносно постійну зайнятість не на одному і тому ж підприємстві, а в межах всієї економіки, при; підвищенні галузевої, професійно-кваліфікаційної та регіональної мобільності і здатності адаптуватися до технічних та структурних змін.
В цей час відбувалося розширення інструментарію державного регулювання, створювалися наукові центри з вивчення проблем ринку праці та міністерства, відомства та служби, відповідальні за практичну реалізацію політики зайнятості. Одночасно зміцнювалася її фінансова база за рахунок формування спеціальних фондів, які могли б використовуватися в потрібний час і в потрібному місці для вибіркового регулювання рівня та структури попиту та пропозиції робочої сили. Втручання держави набувало розгалужений і постійний характер.
Після глибокої економічної кризи середини 70-х років і наступного зльоту масової і тривалої безробіття, коли на перший план висувалися різні заходи з підтримки зайнятості, помітно збільшувалися державні асигнування на їх здій-ществление, почала проводитися лінія на децентралізацію І повиг-шення ролі місцевих органів влади у регулюванні зайнятості. У ряді країн урядами були прийняті програми компенсації втрат заробітку трудящих через переведення їх на скорочений робочий тиждень. Широке поширення набуло державне субсидування найму, в першу чергу молоді, «що тривало не працюють та осіб із зниженими шансами на працевлаштування». Програми зайнятості розроблялися для окремих регіонів, галузей, категорій безробітних.
Значно розширилося участь держави у забезпеченні підготовки та перепідготовки кадрів, підприємцям відшкодовується частина витрат на організацію навчального процесу, виплату стипендій, оплату певного відсотка заробітної плати особам, соглашающимся пройти перекваліфікацію. При цьому професійне навчання і перенавчання оцінювалося подвійно: як засіб підвищення якості робочої сили, її конкурентоспроможності на ринку праці, з одного боку, і засіб підвищення гнучкості робочої сили, її адаптивності в умовах зрослого динамізму ринку праці - з іншого боку.
Важливе значення у створенні робочих місць набували громадські роботи для безробітних, особливо в таких країнах, як США, Данія, Норвегія, Нідерланди.
З початку 80-х років в руслі неоконсервативного повороту і перенесення акцентів на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності-ності виробництва здійснювався курс на «лібералізацію» правил найму та звільнення, підвищення гнучкості робочої сили. Важливе значення у регулюванні зайнятості відводилося заходам з обмеження пропозиції робочої сили шляхом заохочення часткової та тимчасової

зайнятості, дострокового перекладу на пенсію, скорочення або перекриття припливу іноземних робітників, сприяння їх репатріації і т.
п.
Програми підтримки зайнятості набували більш «селективний» характер, націлюючись на певні «больові точки» ринку праці, головним чином на непрацевлаштованих молодь. У зв'язку зі збільшенням питомої ваги тривалого безробіття роль громадських робіт, що забезпечують короткострокову зайнятість, здебільшого не вимагає високої кваліфікації, зменшувалася. У програмах перепідготовки курс береться в основному на субсидування їх проведення на підприємствах. Важливе значення в політиці зайнятості відводиться заохоченню дрібного підприємництва, в тому числі створення власної справи безробітними, різним ініціативам, здійснюваним на низовому рівні на основі спільних дій місцевої влади, підприємців, профспілок та інших громадських організацій.
З кінця 80-х років, коли завершився найтриваліший післявоєнний підйом, що змінився на початку 90-х років економічною кризою, відбулося уповільнення темпів економічного зростання при усилившемся оновленні капіталу на базі Нової, здебільшого інфор- мационной технології. У цей період збереглися осередки застійної безробіття (незважаючи на скорочення припливу молоді на ринок праці) при нестачі кваліфікованих кадрів. У цих умовах в більшості країн Заходу отримували визнання нова стратегія регу-лювання зайнятості, заснована на концепції активного суспільства, зв'язує збільшення кількості робочих місць з більш широкою участю трудящих в економічній і суспільній діяльності. Ця стратегія передбачає перехід від заходів, що створюють залежність від трансферту доходів, до дій з мобілізації, і розвитку «людських ресурсів», розширенню їх можливостей, підвищенню ефективності ринку праці в цілому. Курс, спрямований на збереження робочих місць у що б то не стало, навіть якщо вони не відповідають технічним вимогам і потребам ринку, відкидається як несумісний з економічним прогресом. Багато країн (Великоб-рітанія, Австралія та ін.) скорочують витрати на, збереження, або створення робочих місць, в той же час збільшуючи витрати на навчання і перенавчання персоналу. Зізнається слабка ефективність політики обмеження пропозиції робочої сили. Зокрема, в тих, країнах, де суворо обмежувався приплив іноземних робітників, зберігається високий рівень безробіття, а в країнах, які цього не робили, вона скорочується. Заохочення дострокового виходу на пенсію, нерідко позбавляючи підприємства кваліфікованих робітників, при складається
нині демографічній структурі населення накладає непосильний тягар на його активну частину.
Головною метою сучасної політики зайнятості розвинених країн стає підвищення зайнятості від населення шляхом виявлення невикористовуваних 'здібностей, залучення сукупної робочої сили в більш ефективну і всезагальну систему поділу праці. При цьому заохочується, а не обмежується доступ нових категорій працездатного населення на ринок праці. Вихідним пунктом такого підходу служить визнання того, що проблема безробіття не може вирішуватися ізольовано, що вона є частиною загальної проблеми активізації та розвитку «людських ресурсів», підвищення їх продуктивної сили, що більш продуктивна економіка повели-чивает попит на робочу силу, оскільки при цьому збільшується виробництво, знижується вартість продукції, що створює умови для розширення збуту.
У політиці зайнятості курс береться на мобілізацію всіх людських потенцій суспільства, усунення всіх перешкод до участі в економічному житті, в тому числі і в нестандартних формах (часткова, тимчасова зайнятість, надомничество). Це вимагає значного підвищення і поліпшення загальноосвітньої і кваліфікаціоннной підготовки (особливо враховуючи наявні диспропорції на ринку праці), перетворення їх в постійний процес, підвищення всебічної мобільності робочої сили, її здатності пристосовуватися до змін.
У боротьбі проти безробіття акцент переноситься з пасивних заходів на заходи активного характеру. Під пасивним регулюванням розуміються зусилля, спрямовані головним чином на налагодження системи вспомоществованія безробітним, обмеження пропозиції робочої сили.
При цьому сформований рівень зайнятості розглядається як даний. Під активним регулюванням розуміються спроби держави позитивно впливати на наявний рівень зайнятості шляхом створення необхідних умов для збільшення числа робочих місць, у тому числі за рахунок підвищення рівня кваліфікації робочої сили. Служби зайнятості в цьому випадку покликані сприяти скороченню армії непрацевлаштованих. Зокрема, виплата допомоги безробітним обумовлюється здійсненням активних дій з підвищення їх придатності для ринку праці. Велика роль відводиться місцевим ініціативам з працевлаштування, заохоченню інноваційної та підприємницької діяльності. З метою розвитку регіональної мобільності працевлаштовувати можуть компенсуватися

транспортні витрати та витрати, пов'язані з переїздом на нове місце роботи і проживання.
Державне регулювання зайнятості, вимагає чималих витрат, які в розвинених країнах в даний час представляють помітну частку ВВП. При цьому вони окупають себе за, рахунок збільшення ефективності використання людських ресурсів.
Формування вільного ринку праці - найважливіший елемент переходу до ринкової економіки, умова зростання її ефективності. Од-нако російський ринок праці робить лише перші кроки на шляху звільнення від обмежувальних його кайданів. Він носить перехідний характер, з-зберігалися багато рис, успадковані від адміністративно-командної системи. На стан ринку праці відображаються глибоку кризу, пе-переживав країною, а також непослідовність у здійсненні економічних реформ.
Значною мірою зберігають свій вплив на ринку праці державний монополізм, адміністративні обмеження мобільності робочої сили. Не отримала достатнього розвитку та інфраструктура ринку праці: система інформації, банки даних, лише починають свою діяльність служба зайнятості та незалежні органи робочого представництва.
Разом з тим на рух робочої сили і рівень її оплати починають впливати і ринкові фактори. В результаті роздержавлення, приватизації та переміщення робочої сили зростає питома вага зайнятих у недержавному секторі економіки. На відносну вели-чину оплати праці окремих категорій трудящих впливають попит і пропозиція. Зростає значення якісних аспектів праці.
У сучасній кризовій обстановці посилюється стихійне знецінення робочої сили. При цьому ще більше зросли успадковані від минулого перекоси і диспропорції в оплаті праці у виробництві, в галузях послуг і в бюджетній сфері. Зростає і поляризація доходів.
При нестачі кваліфікованих робітничих кадрів гостру кризу переживає система професійної підготовки. При нинішньому фінансовому становищі підприємств, при їх переході в багатьох випадках на виробництво менш технологічної продукції знижуються їх можливості і бажання фінансувати підготовку та перепідготовку робітничих кадрів. У тяжкому становищі перебуває і більшість ПТУ, які після передачі їх в систему загальної освіти виявилися відсунуті на задній план. Чисельність їх випускників знижується. Все говорить про те, що якісний ріст трудового потенціалу, що представляє основну продуктивну силу і запорука майбутнього процвітання країни, різко сповільнилося.
Найважливіше значення в цих умовах набувають активізація і вдосконалення політики зайнятості. Відчувається нагальна необхідність вироблення і здійснення активної і комплексної стратегії регулювання ринку праці. Особливу значимість набувають такі проблеми, як вибір засобів і механізмів регулювання зайнятості, співвідношення державної і приватної ініціативи, стимулювання ділової активності. Перед політикою регулювання ринку праці стоять і інші важливі цілі: збереження і збільшення професійно-кваліфікаційного потенціалу, сприяння оплаті праці, що відповідає її результатами, підвищення гнучкості робочої сили та її пристосовності до структурних зрушень, посилення трудової мотивації і налагодження механізму соціального партнерства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4.1. Ринок праці та проблеми його регулювання "
 1. 5. Конкуренція
  ринок. Може статися так, що за цю нісенітницю взагалі нічого не можна виручити, а книгу вдасться продати тільки за ціною макулатури. Монополія в другому значенні цього терміна стає чинником, що визначає ціну, тільки в тому випадку, якщо крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш високу чисту
 2. 6. Свобода
  ринок нікому не заважає довільно завдати шкоди оточуючим; він просто карає подібну поведінку. Власник магазину може вести себе грубо по відношенню до покупців за умови, що він готовий витримати наслідки. Споживачі можуть бойкотувати постачальника за умови, що вони готові нести додаткові витрати. Егоїзм, а не стримування і примус за допомогою жандармів, катів і судів
 3. 6. Монопольні ціни
  ринок з високовитратною продукцією дрібних неповноцінних заводиків. Сучасній прядильної фабриці нічого боятися конкуренції з застарілими ручними прядками. Її суперниками є інші більш-менш адекватно обладнані фабрики. Але це не означає, що вона має можливість встановлювати монопольні ціни. Між великими підприємствами також існує конкуренція. Якщо при продажу
 4. Коментарі
    ринок, 375, 523, 511; властивості, 441;? швидкість обігу?, 399; попит на, 375-382; засобу обміну, 41, 198, 373, 376, 431-434, 732; стабілізація, 207; теорема регресії, 383-384, 397, 570; товарні, 399; збільшення кількості, 385; фактичний стандарт, 440; цінність, 329, 382-385, 400-402; ціни, 191, 194, 204; чеканка, 732; чекова книжка, 416 ; економічний розрахунок і, 203, 211 Депресія:
 5. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
    ринок протягом довгого часу. У підході, який я назвав у моїй попередній книзі «моделлю конкуренції за робочі місця», короткочасні процеси регулювання найкраще ілюструються системою фільтрації робочих місць (31). Коли є безробіття або коли в систему надходить нова робоча сила, найбільш кваліфіковані з цих безробітних за суті займають ті робочі місця з
 6. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
    ринок. Втрата Америкою її позицій у глобальній економіці серйозно вплине на суворість ділових циклів майбутньої епохи. Порівняйте діяльність уряду на початку 1980-х рр.. з тим, що сталося через десять років, після спаду 1990-1991 рр.. Вперше після Другої світової війни тут не було американського локомотива. Сполучені Штати не прийшли на допомогу з великими зниженнями процентних ставок і
 7. Сильніші фінансових потрясінь
    ринок капіталів. Вона попросту поставить благополуччя своїх громадян вище стійкості світової фінансової системи. Що ж тоді станеться? По правді сказати, ніхто не знає. Аргументація на користь допомоги Мексиці полягає не в тому, що мексиканцям від цього буде краще (як ми бачили, їм, ймовірно, буде від цього гірше), а в тому, що якщо відмовити Мексиці в допомозі, то це викличе таку втрату довіри
 8. МРІЯ?
    ринок. Це рішення має бути знайдено в загальній системі цілей, досить захоплюючих, щоб люди готові були приносити жертви, забуваючи свої вузькі інтереси для реконструкції економіки - щоб досягти поставлених цілей. Але яка повинна бути ця всеохоплююча мрія і
 9. Сукупна пропозиція
    ринок (до продажу) всі виробники (приватні фірми і державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до продажу на ринку при певному рівні цін. Залежність величини сукупної пропозиції (сукупного випуску) від рівня
 10. Класична модель
    ринок відсутній, а реальний сектор складається з трьох ринків: ринку праці, ринку капіталу (позикових коштів або кредиту) та товарного ринку. 3. Оскільки на всіх цих ринках діє досконала конкуренція, то всі ціни (тобто номінальні показники) є гнучкими. Це відноситься і до ціни праці - номінальної ставки заробітної плати, і до ціни капіталу (позикових коштів) - номінальній ставці
© 2014-2022  epi.cc.ua