Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.3.3. Галузеві та територіальні тарифні угоди


Галузеві угоди як показує практика, є правовим документом для розробки колективних договорів на підприємствах або рекомендацій для тих підприємств, на які вони не поширюються. У галузевих угодах, як правило, установлюється рівень мінімальної оплати праці в галузі - тарифна ставка робітників 1-го розряду, зайнятих в нормальних умовах праці. Водночас диференціація оплати за кваліфікаційними групами і категоріями працівників не передбачається. Це питання, як правило, переноситься з галузевого рівня домовленостей на рівень підприємства.
З цим можна було б погодитися, якби одночасно з наданням прав самостійного рішення підприємствам була надана науково-методична допомога в об'єктивній оцінці реально існуючих відмінностей у складності виконуваних робіт з кваліфікаційному групам. Однак на практиці цього не сталося, і кожне підприємство вирішує проблему на свій розсуд, без ка-ких-небудь орієнтирів. У результаті за останні три роки в Росії склалася зайво децентралізована система регулювання оплати праці на підприємствах. Збільшилися відмінності в оплаті за кваліфікаційними групами, але в ще більшому ступені зросли співвідношення в оплаті робочих початковій кваліфікації та керівників, які досягають 1:20 і 1:30. Це абсолютно неправомірно як по трудозат-ратним, так і за соціальними критеріями.
Питання про співвідношеннях в оплаті праці, гарантії оплати окремих професійно-кваліфікаційних груп є одним з найскладніших, що викликають соціальну напруженість. У зв'язку з цим представляється необхідним співвідношення в оплаті праці по найважливіших професій, посад передбачати в галузевій угоді в договірному порядку. По такому шляху вже йдуть окремі галузі.
'Так, в 1995 р. галузевим тарифною угодою між російським незалежною профспілкою працівників вугільної промисловост-ти, | Міністерством палива та енергетики Російської Федерації та Міністерством праці Російської Федерації поряд з встановленням мінімального розміру місячної тарифної ставки 1 -го розряду строком на один квартал (який підлягав індексації в межах коштів, передбачених у Федеральному бюджеті на державну підтримку вугільної промисловості) були в договірному порядку узгоджені конкретні мінімальні розміри місячних тарифних ставок і посадових окладів працівників, виходячи з яких передбачалося визначати розміри державної підтримки на оплату праці за професійно-кваліфікаційними групами, видами діяльності та окремих робіт.
Галузевою (тарифним) угодою між Центральною Радою гірничо-металургійного профспілки Росії, Комітетом Российс-кой Федерації по металургії та Міністерством праці Російської Федерації на 1995-1996 рр.. встановлено тарифну ставку робітника 1-го кваліфікаційного розряду, зайнятого на роботах в основних цехах металургійного виробництва, а також передбачено, що мі-мінімальних заробітна плата за повний місяць роботи з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат не може бути менше бюджету прожиткового мінімуму в регіоні, підраховуємо органами статистики, а за їх відсутності - роботодавцями за со-погоджений з профорганами методикою.
У випадках коли економічне становище окремих підприємств не може забезпечити застосований-ня мінімальних ставок (окладів), передбачених угодою, сторони, що підписали колективний договір, приймають рішення про застосування інших розмірів мінімальних ставок, інформуючи про це центральний рада профспілки.
Угодою передбачена норма диференціації в оплаті: мінімальний оклад майстра встановлюється не менш ніж на 20% вище місячної тарифної ставки підлеглого робочого вищого кваліфікаційного розряду. Крім того, встановлено порядок визначення тим-пов зростання оплати праці керівників, фахівців, службовців і робітників, а також зростання тарифних ставок і окладів непромислового персоналу.
Аналіз змісту положень, включених в названі галузеві тарифні угоди, дозволяє зробити висновок, що в практиці їх укладення вдалося домогтися певної уніфікації. У той. Реї час видається важливим послідовно реалізувати принцип встановлення при переговорах на рівні галузей співвідношень в оплаті за основними професійно-кваліфікаційних групах працівників. Необхідно також більш чітко обумовлювати принципи оплати у зв'язку з несприятливими умовами праці і в цьому зв'язку особливості оплати окремих груп працівників галузі.
У Росії до цих пір не створено економічний і правовий механізм, що спонукає роботодавців вживати ефективних заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці. Діюча система пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці не тільки не протистоїть негативним тенденціям, але і сама їх відтворює, бо дозволяє роботодавцям економити на охороні праці, створювати мотиваційні установки, які спонукають працівників ризикувати своїм здоров'ям, а нерідко й життям заради підвищення свого доходу в цілях досягнення більш високого рівня життя.
Для подолання об'єктивно складаються протиріч інтересів працівників, роботодавців і системи соціального захисту від професійних ризиків, на думку дослідників цієї проблеми, необхідний перехід від системи доплат і надбавок за умови праці, що включаються у витрати на виробництво, до диференціації розмірів страхових внесків роботодавців залежно від питомої ваги робочих місць з несприятливими умовами праці. У цьому випадку роботодавці (страхувальники) будуть економічно зацікавлені в зниженні страхових ризиків і пов'язаних з ними виплат. >
Росія володіє відносно великою територією, а окремі її регіони суттєво відрізняються за природно-кліматичних умов, а також за галузевою структурою господарства. Тому вельми значущим для Російської Федерації є регулювання трудових відносин в рамках територій (районів).
Практика розробки та укладення територіальних угод отримала в останні роки досить широкого розвитку. Такі угоди містять узгоджені між об'єднаннями робото-г телей, профспілковими об'єднаннями і адміністраціями територій соціальні гарантії та взаємні зобов'язання сторін у соціально-трудовій сфері.

Однак територіальні угоди в частині регулювання питань оплати праці в більшості залишаються необов'язковими для роботодавців та працівників недержавних підприємств. Вони нерідко обмежуються зобов'язанням адміністрації території періодично розраховувати мінімальні споживчі бюджети і рекомендацією для роботодавців і працівників використовувати їх при визначенні мінімального, рівня оплати праці при розробці колективного договору на підприємстві.
Разом з тим можна відзначити і позитивні зрушення в практиці укладання територіальних Угод. У соглашеніях'ряда регіонів Росії на 1995 і 1996 рр.. передбачаються щодо розгорнуті заходи регулювання оплати праці. У територіальних угодах, зокрема, встановлюються:
| коефіцієнти співвідношення в оплаті праці (тарифних ставках 1-го розряду) працівників різних галузей (міжгалузеві коефіцієнт);
| додаткові (місцеві) податки, що регулюють кошти на оплату праці, щодо встановленої на території певної величини кратності мінімального споживчого бюджету;
| ^ поширення в обов'язковому (або рекомендаційному) порядку Єдиної тарифної сітки (ETC) , встановленої для працівників бюджетних галузей, в якості мінімальних гарантій при оплаті праці працівників різних кваліфікаційних груп, зайнятих у підприємницьку секторі та ін
У великих регіонах країни - крім общерегіональних угод - в останні роки (1995-1996) полягають территориаль-ні угоди в містах і районах, причому це робиться як на тристоронній (за участю органів територіального управління), так і на двосторонній основі, коли угод Підписують представники підприємців і профспілок:
Досвід показує, що підходи до регулювання практики оплати праці в регіональних (територіальних) угодах Потребують певної уніфікації. Інститут праці у своїх рекомендаціях, адресованих територіальним об'єднанням профспілок, а також об'єднань роботодавців та органам виконавчої влади, вважає за необхідне передбачати в угодах:
| розмір тарифної ставки 1-го розряду робітників основної професії базовою для регіону галузі ;
| співвідношення в оплаті по провідним професіями галузей; домінуючих в регіоні;
| умови оплати праці по «наскрізним» професіями і посадами;
| розміри надбавок до заробітної плати і їх виплати, стимулюючі приплив робочої сили на дану територію і «раціо-нальний» стаж роботи в регіоні;
| порядок індексації тарифних ставок і окладів працівників з урахуванням зростання цін на споживчі товари на території суб'єкта Російської Федерації та його адміністративно-територіальних утворень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3.3. Галузеві та територіальні тарифні угоди "
 1. Глосарій
  галузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні бар'єри (бар'єри входу, входження) - фактори, що перешкоджають проникненню в галузь (на ринок) нових конкурентів за допомогою зростання ризику і збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу) - фактори
 2. 2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
  галузевої та регіональної приналежності. У перспективі з урахуванням потенціалу російської економіки слід орієнтуватися на становлення порівнянних за розмірами з зарубіжними корпоративними об'єднаннями 10-20 потужних універсальних промислових груп і 100-110 великих груп, які забезпечують до 50% промислового виробництва. У Росії вже є прецеденти і картельних угод. Прикладом
 3. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  галузевого та оперативного управління), утворюючи «вертикаль» економічного механізму Російської Федерації. Можуть використовуватися три джерела фінансування регіональних програм: бюджетні кошти, що направляються на здійснення програм, що не приносять ринкових доходів; поєднання федеральних асигнувань з власними джерелами покриття витрат; самоокупність програм. Природно,
 4. 3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи
  галузевих і міжгалузевих угод про виробничу кооперацію і спеціалізації виробництва; | передбачають активну зовнішньоекономічну діяльність ФПГ з придбання власності за кордоном для нарощування експортних поставок своєї продукції, створення та випуску конкурентоздатних на зовнішньому ринку виробів. Тепер дуже важливо усвідомити, що для забезпечення провідної ролі Росії в
 5. 6.3.4. Колективні договори підприємств, установ, організацій
  галузевих і територіальних угод (мінімальна тарифна ставка, диференціація ставок за складністю, умовами праці, формами оплати, значущості тієї чи іншої професійної групи у виробничому процесі і т.п.); розміри гарантійних та компенсаційних виплат (робота в надурочний час, у вихідні та святкові дні, у нічний час, при невиконанні норм виробітку та виготовленні
 6. 4.6. Додаткова інформація
  галузеві); регіональні (місцеві); власна нормативна база користувача. У сукупності з ч. 4 СНиП «Кошторисні норми і правила», що містить у своєму складі основні правила розробки і застосування кошторисної вартості будівництва, все кошторисні нормативи утворюють систему ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. Кошторисні ціни - застосовуються в будівництві для обчислення
 7. Держрегулювання ринку праці
  галузевому та регіональному розрізі попиту на неї в кількісному і якісному відношенні. З цим тісно пов'язані прийняті в рамках соціальної політики заходи підтримки безробітних. При цьому необхідно мати на увазі, що наближенню до зазначених цілям сприяє державне стимулювання капіталовкладень та економічного зростання, тому що збільшення ВВП, як правило, в тій чи іншій мірі тягне за
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Галузевих народногосподарських комплексів. Розширюються масштаби контролю над різноманітними і територіально розкиданими видами діяльності. Це призводить до того, що технологічною основою виробництва стає мелкосе-рійное диверсифіковане виробництво. Одночасно відбувається звуження власне матеріального виробництва при стрімкому зростанні "індустрії знань". Третім
 9. 24.3. Планування бюджетних витрат на охорону здоров'я
  територіальних фондів обов'язкового медичного страхування (ОМС) і територіальних бюджетів; 2) визначення ступеня ефективності діяльності медичних установ і вироблення стимулів підвищення якості обслуговування. Для збереження усталених класифікацій видаткової частини бюджетної системи на охорону здоров'я можна використовувати уніфікований підхід. Граничне значення фінансової
 10. 27.5. Федеральні фонди відтворення та охорони водних об'єктів і управління, вивчення, збереження та відтворення водних біологічних ресурсів Федеральний фонд відновлення й охорони водних об'єктів.
  Галузева наука і фінансування Глобальної морської системи зв'язку при лиху та забезпеченні безпеки; фінансування органів рибоохорони та риборозведення, включаючи фінансування об'єктів відтворення лососевих відповідно до міжурядових угод з Японією; аварійно-рятувальний флот; витрати на виконання заходів, пов'язаних з міжнародними зобов'язаннями РФ в області
© 2014-2022  epi.cc.ua