Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

24.3. Планування бюджетних витрат на охорону здоров'я


В основі розрахунку витрат на утримання стаціонару - показник середньорічної кількості ліжок, який залежно від термінів розгортання нових ліжок визначається за формулою:

де КСР - середньорічна кількість ліжок;
Кн - кількість ліжок на початок року;
КК - кількість ліжок на кінець року;
п - число місяців функціонування знову розгорнутих ліжок.
Загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району визначаються наступним чином.
1. Визначається величина фонду заробітної плати по лікарнях і стаціонарах району. Залежно від середньорічної кількості ліжок і середньої заробітної плати на одну койку в рік, яка визначається окремо по диспансерам, що знаходяться в містах і робочих селищах і в сільській місцевості:

де ФЗПг - річний фонд заробітної плати;
ЗПК - середня заробітна плата на одну койку в рік.
2. Визначаються витрати на медикаменти (у нормативному порядку), а також витрати на канцелярські та господарські витрати (за нормативами на одне ліжко на рік).
Підсумкова сума витрат на медикаменти складається із суми витрат на медикаменти і витрат на безкоштовну і пільгову видачу медикаментів по лікарнях, що знаходяться у міській та сільській місцевості:

де РМ - витрати на медикаменти в стаціонарах;
Np - норма витрат на медикаменти;
Кд - кількість ліжко-днів;

де Ср - загальна сума витрат на медикаменти;
Pм - витрати на медикаменти в стаціонарах;
рбл - витрати на безкоштовну (пільгову) видачу медикаментів.
Аналогічно визначається сума канцелярських і господарських витрат:

де Ск - сума канцелярських і господарських витрат;
Np - норма витрат на одну койку в рік.
3. Визначається норма витрат на харчування на одну койку в рік:

де Np - норма витрат на харчування на одну койку на рік;
Чд - число днів функціонування ліжка в рік ;
N д - норма витрат на харчування на одну койку в день.
Сума витрат на харчування визначається за формулою:

де Ср - сума витрат на харчування;
Np - норма витрат на харчування на одну койку на рік;
Kср - середньорічна кількість ліжок.
4. Визначається кількість ліжко-днів по лікарнях і диспансерам в містах і сільській місцевості за формулою:

де Ккд - кількість ліжко-днів;
Чк - число днів функціонування ліжка в рік;
Кср - середньорічна кількість ліжок.
5. Витрати на м'який інвентар визначаються за формулою:

де Рм.і витрати на м'який інвентар;
Рд.н.к - витрати на дообладнання нових ліжок;
Рд.к - витрати на обладнання порожніх ліжок.
При цьому використовується розрахунок приросту ліжок, який забезпечується за формулою:

де Пк - приріст ліжок за рік;
Кк - кількість ліжок на кінець року;
Кн - кількість ліжок на початок року.
6. Витрати на дообладнання нових ліжок визначається так:

де Рд.н.к - витрати на дообладнання нових ліжок,
Рд.н.к - норма витрат на дообладнання однієї нової ліжка.
7. Далі визначається зведення витрат проекту бюджету району по лікарнях і диспансерам міст, робочих селищ, сільській місцевості:

де Ср - сума витрат за проектом бюджету району по лікарнях і диспансерам;
ФЗП - фонд заробітної плати (ФЗП) медичних працівників і адміністративно-господарського персоналу;
Нфзп - нарахування на ФЗП (у 1999 р. вони склали 38, 5% від ФЗП);
Ср.м - загальна сума витрат на медикаменти;
Ср.к - сума канцелярських і господарських витрат;
Ср.п - сума витрат на харчування;
Ср.мі - сума витрат на м'який інвентар.
Статті витрат.
1) Заробітна плата (ст. 1) займає особливе місце, так як становить 60% витрат на утримання медичного закладу. В даний час вона встановлюється відповідно до Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери.
2) Нарахування на зарплату (ст. 2) у розмірі 39-40% направляються в позабюджетні фонди.
3) Адміністративно-господарські витрати (ст. 3) включають широкий перелік витрат з обслуговування лікувального процесу.
4) Витрати на відрядження (ст.
4) визначаються відповідно до діючих норм.
5) В стаціонарах велика увага приділяється витратам на харчування хворих (ст. 9), що визначаються множенням норм витрат на кількість ліжко-днів, що плануються в кожному відділенні.
6) У такому ж порядку здійснюється планування витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних засобів (ст. 10). З метою контролю за вартістю медичних послуг в розрахунок цін приймаються найбільш дешеві медикаменти.
7) Витрати на придбання медичного обладнання та витрати на придбання м'якого інвентарю (ст. 12 і ст. 14) плануються в межах виділених асигнувань та за диференційованими нормами залежно від профілю відділень.
8) Витрати на капітальний ремонт будинків (ст. 16) медичних установ визначаються на основі фінансово-кошторисних розрахунків в межах виділених бюджетних асигнувань. Інші витрати (оплата льотних годин санітарної авіації, організація та проведення культурно-масових заходів серед хворих та ін.) плануються на рівні минулих років з урахуванням економії.
До бюджетних асигнувань медичні установи має право залучати кошти, отримані в ході надання платних медичних послуг, у тому числі за договорами добровільного медичного страхування.
Підсумок кошторису - звід витрат за всіма статтями витрат.
При складанні кошторису медичного закладу використовуються матеріали економічного аналізу виконання кошторисів за попередні один-три роки. Висновки за матеріалами аналізу дозволяють уточнити розміри окремих видатків, деякі розрахункові норми, виявити динаміку показників і встановити вплив різних факторів на відхилення за статтями кошторису витрат. За умови інфляційного зростання розмір показників може коригуватися на коефіцієнт інфляційних очікувань за погодженням з вищестоящими органами управління охороною здоров'я.
Найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ:
1) ціна конкретної медичної послуги при бюджетно-страхової моделі, що визначається на базі кошторису витрат;
2) оплата середньої вартості пролікованого хворого (в цілому по стаціонару або в середньому по відділенню);
3) оплата одного закінченого випадку лікування на основі клініко-статистичних груп або медико-економічних стандартів ;
4) середньодушовий норматив фінансування на працююче і непрацююче населення.
Може застосовуватися і комбінація цих методів. При цьому конкретний вибір моделі фінансування здійснюється місцевим органом виконавчої влади.
До 1993 р. в процесі зведеного бюджетного планування видатків на охорону здоров'я застосовувалися середньорічні показники по мережі, штатах і контингентах за видами установ, середній ставці заробітної плати на одну посаду, середні розрахункові норми за статтями витрат на поточне зміст.
Зведене планування засноване на аналізі попереднього періоду і здійснюється в два етапи:
1) розрахунки до проекту бюджету суб'єкта Федерації, області, краю;
2) розробка розрахункових показників з охорони здоров'я для бюджетів районів, міст обласного, крайового підпорядкування та визначення обсягу видатків для установ, що перебувають на обласному (крайовому) бюджеті і нижчестоящих бюджетів та установ.
Розрахункові показники повідомлялися фінансовим відділам районів (міст), аналізувалися, уточнювалися в обласних (крайових) фінансових управліннях. З урахуванням цих коригувань складався бюджет міста (району) за витратами на охорону здоров'я. У такому ж порядку районні (міські) фінансові відділи розробляли розрахункові показники з охорони здоров'я по бюджетах міст районного підпорядкування і т. д.
У регіонах зараз діє велика кількість форм взаєморозрахунків, які реалізують розглянуті методи.
- Так, в Москві і Московській області прийнята схема взаєморозрахунків за послуги.
- У Калузькій області впроваджено модель розцінок за пролікованого хворого на підставі середньої вартості і меж лікування. При цьому існує залежність між кінцевим результатом лікування і його оплатою.
- Липецька і Брянська області впроваджують модель, в основі якої лежить ідея клініко-статистичних груп. Вартість лікування встановлюється за групами захворювань, в рамках яких визначаються однакові розцінки за лікування.

- Модель, використовувана в Костромській області, передбачає створення механізму зацікавленості інтенсифікації лікування в підвищенні валових показників обслуговування пацієнтів, розробку тарифів за медичні послуги.
Головна проблема полягає не в правильності визначення ціни конкретного медичного випадку, а в породженні механізмів, які орієнтували медичні установи на прояв ініціатив, корисних для розширення переліку та якості медичних послуг.
Страхові відносини в охороні здоров'я. В умовах переходу до ринкової економіки існують дві великі проблеми:
1) визначення кордону, що розширює фінансову відповідальність територіальних фондів обов'язкового медичного страхування (ОМС) і територіальних бюджетів;
2) визначення ступеня ефективності діяльності медичних установ і вироблення стимулів підвищення якості обслуговування.
Для збереження усталених класифікацій видаткової частини бюджетної системи на охорону здоров'я можна використовувати уніфікований підхід. Граничне значення фінансової відповідальності може визначатися таким чином:
- у межах параграфів 203 розділу бюджетів суб'єктів Федерації, країв, областей відбувається фінансування медичних закладів;
- по медичних установах, мають спільне фінансування з бюджету і територіального фонду, Фонд бере на себе фінансування статей 1, 2, 9, 10, 14, а інша частина фінансується з бюджету;
- по тим медичним закладам, в яких не вдається провести кордон зазначеним способом, вона може встановлюватися в частках окремих статей кошторису медичного закладу.
Виходячи з реальних фінансових можливостей регіонів, визначаються конкретні розміри за взаємним погодженням між фондом ОМС, бюджетом та ін
В умовах ринкової економіки фінансові ресурси є основним і єдиним засобом реального управління, тому система страхових відносин в медицині включає взаємодію бюджету та територіальних фондів у процесі акумуляції та управління фінансовими засобами між медичними установами.
Така система страхових відносин вирішує наступні завдання:
- планування бюджету охорони здоров'я регіону;
- проведення організаційної роботи з виконання поточного бюджету;
- акумулювання платежів ОМС та ведення страхових полісів.
У рамках планування бюджету охорони здоров'я регіону визначаються:
- структура існуючої та перспективної систем охорони здоров'я;
- бюджети медичних установ, фінансування яких в цілому або поступово закріплюється за бюджетом;
- вартість лікувально-діагностичних процедур, що входять в цільову програму обов'язкового медичного обслуговування для лікувальних установ та бюджети нелікарняного установ, фінансування яких здійснюється фондом.
Далі полягає бюджетну угоду між управлінням охорони здоров'я та територіальним фондом за обсягами і статтям фінансування регіональної системи охорони здоров'я на основі регіональних програм ОМС і розробляються бюджети всіх медичних установ регіону.
При переході на фінансування по подушного нормативу, широко вживаному в світі за принципом «pay-as-go» («гроші йдуть за пацієнтом») виходячи з фінансових можливостей територіального бюджету визначаються розмір асигнувань на душу непрацюючого населення (студентів, дітей, пенсіонерів і т. д.) і загальний розмір асигнувань по регіону.
Ці кошти доповнюються платежами господарюючих суб'єктів на ОМС і складають фінансову базу охорони здоров'я регіону.
Таким чином, медичний заклад в умовах ринкової економіки фінансується з декількох джерел:
1) бюджетні асигнування на непрацююче населення;
2) фінансування цільових державних програм;
3) кошти обов'язкового медичного страхування (платежів, господарюючих суб'єктів);
4) платні послуги за договорами добровільного медичного страхування (ДМС);
5) інші засоби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.3. Планування бюджетних витрат на охорону здоров'я "
 1. Література
  планування і аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 5. Головляев В.В., Корчагін В.П., Шиленко Ю.В. Охорона здоров'я і народне господарство. М., 1978. 6. Головляев В.В. та ін Основи економіки радянської охорони здоров'я. М., 1974. 7. Карауш М.І. Ревізія в галузях народного господарства. М., 1984. 8. Ладутько Н.І. Облік, контроль та аналіз матеріальних ресурсів. Мн., 1997. 9. Молів Н.І.
 2. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
    планування основного окладу. Виявити причини подібних змін допоможе розуміння сутності основного окладу як елемента фонду заробітної плати. Планування розміру основного окладу за кошторисом відбувається на підставі тарифікаційних списків і включає в себе такі елементи, як кількість штатних посад, розмір тарифної ставки першого розряду і такі характеристики, як тарифні коефіцієнти
 3. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
    планованим хаосом, оскільки ціни в ній не відображали співвідношення попиту і пропозиції. Ф. Хайек активно відстоював ідею максимальної свободи людини, переваги ринкової системи над змішаною, вважав капітал вічною категорією. На його думку, регулювання господарської діяльності руйнує механізм передачі інформації. Ідеї неолібералізму були покладені в основу теорії соціально
 4. 4. Методи бюджетного регулювання та способи розподілу доходів між бюджетами
    планування, яке мало спиратися на науково обгрунтовані показники. Для розрахунку таких нормативів необхідно було вирішення низки завдань. Насамперед Г.Б. Поляк запропонував розробку системи довготривалих соціальних нормативів, що визначають рівень забезпеченості населення набором благ і послуг. Ці нормативи пропонувалося розраховувати диференційовано для кожного регіону з урахуванням
 5. 4.1. Консолідований бюджет
    плануванні. Зокрема, при визначенні величини нормативів відрахувань від регулюючих податків до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і розмірів дотацій в розрахунок приймаються обсяги консолідованих бюджетів адміністративно-територіальних утворень. 2. Важлива роль показників консолідованих бюджетів і при аналізі формування і використання централізованого фінансового фонду країни,
 6. 4.4. Місцеві бюджети
    планування державних мінімальних соціальних та фінансових норм. Мова йде про те, щоб розробити і затвердити норми мінімальної забезпеченості кожного жителя набором соціальних благ, в тому числі з народної освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальному обслуговуванню і т. д. Ці норми повинні бути диференційовані по окремих регіонах країни з урахуванням кліматичних, історичних ,
 7. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
    плануванні, виконанні та обліку бюджетних доходів і витрат. Класифікація 1991 була побудована на принципах застосування змішаних видів угруповань: 1) видатки бюджету планувалися і враховувалися по відомствах відповідно до їх фінансовими планами та кошторисами, де витрати розподілялися з призначень та напрямами (народне господарство, соціально-культурні заходи, управління,
 8. 6.2. Зведене фінансове планування
    планування, об'єктом якого є фонди грошових коштів. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується збалансованість народногосподарських, міжгалузевих пропорцій, визначаються шляхи раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Фінансове планування на загальнодержавному та територіальних рівнях забезпечується системою фінансових планів, які
 9. 6.3. Бюджетне прогнозування
    плануванням тісно пов'язане бюджетне прогнозування. Найважливіша умова успішного ведення господарства - постійне вдосконалення методів його управління. Управляти - значить передбачати. У зв'язку з цим зростає роль перспективного планування, а значить і наукового прогнозування. Прогнозування параметрів натуральних показників має супроводжуватися прогнозом фінансових ресурсів, так як
 10. 19.2. Основи планування бюджетних витрат
    планування. Основні методи планування бюджетних витрат: - програмно-цільовий, - нормативний. Програмно-цільовий метод бюджетного планування полягає в системному плануванні виділень бюджетних коштів відповідно до затверджених цільовими програмами, які складаються для здійснення економічних і соціальних завдань. Цей метод планування фінансових ресурсів сприяє
© 2014-2022  epi.cc.ua