Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

1. Поворот до нової цивілізації


| Криза індустріалізму. Оцінити нинішню ситуацію в російській економіці, знайти вихід з важкої кризи, в якому / вона виявилася, визначити систему цілей і пріоритетів її майбутнього розвитку неможливо без урахування сучасних загальносвітових соціально-економічних тенденцій і процесів, а також без урахування специфіки країни, її положення у світі , традицій і менталітету.
Розвиток суспільства в останній третині XX в. протікало в умовах наростання протиріч і поглиблення кризи індустріалізму, повороту до формування основ повий постіндустріальної цивілізації. Досвід розвинених країн показав, що високий рівень споживання на індустріальній базі досягається непомірно дорогою ціною: розтратою ресурсів землі, часом непоправних; нераціональним використанням людського потенціалу; порушенням рівноваги між діяльністю людини і навколишнім його природним середовищем, її природних кругообігів. Якби весь світ намагався наблизитися до стандартів споживання розвинених країн в рамках колишніх технологій, то така спроба була б обмежена абсолютними межами ресурсів, що у розпорядженні суспільства, і привела б до справжньої екологічної катастрофи.
Ряд факторів гальмує хід суспільного прогресу: разбалан-нансування науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних складових економічного зростання; вичерпання можливостей сформованих інституційних структур і систем регулювання економіки; ослаблення стимулів до праці і накопиченню. Це знайшло відображення в демографічному, екологічному, енергетичному, сировинному, продовольчому та структурному світових кризах.
Назріла необхідність у переході до нового типу економічного зростання, трансформації соціально-економічних відносин, становленню громадських систем нового типу, - тобто до нової постіндустріальної цивілізації, причому такий перехід повинен здійснюватися еволюційним, неконфронтаційним шляхом.

З особливою різновидом цих глобальних криз зіткнулася радянська економіка, яка, не реалізувавши всі переваги індуст-ріалізма, випробувала на собі багато його негативні наслідки, посилені негативними властивостями планово-розподільчої системи. Розвиток народного господарства країни носило інерційно-екстенсивний характер з одностороннім акцентом на важкій індустрії і військовому виробництві та було обмежено природними межами трудових і навіть природних ресурсів. Через варварського ставлення до навколишнього середовища в ряді регіонів країни створилася важка екологічна обстановка.
У результаті до початку 80-х років відбулося уповільнення темпів економічного зростання, настала стагнація.
| - Перехід до нового технологічного способу виробництва і нового типу економічного зростання. Головною характеристикою несформованого технологічного укладу постіндустріального суспільства виступає інформатизація, яка змінює не тільки виробництво, але й всі інші сторони життя суспільства. Системоутворюючими факторами «інформаційного» суспільства є наука і науково-технічний прогрес.
Розвиток інформатики, біотехнологій, створення нових композитних матеріалів і наукоємних продуктів масового використання відкрили можливості для широкої диверсифікації виробництва, підвищення гнучкості всіх сфер економічного і суспільного життя, формування і задоволення найрізноманітніших, у тому числі нових, потреб, їх індивідуалізації. Вони дали потужний імпульс структурній перебудові економіки: випереджального розвитку наукоємних галузей, високих технологій, сфери послуг; реорганізації традиційну базових галузей економіки, що відчувають глибоку кризу (вугільної, сталеливарної та ін.)
Пріоритетне значення набуває екологічна складова економічного зростання; припускає гармонійне поєднання природних і виробничих процесів, жорстке ресурсозбереження, перехід до мало-або безвідходних технологій.
Найважливішою рисою нового типу економічного зростання виступає скорочення частки матеріального виробництва в суспільному продукті при стабілізації і навіть абсолютному зменшенні чисельності зайнятих у цій сфері, але при випереджаючому зростанні продуктивності праці. Тим самим відкриваються принципово нові можливості для створення нематеріальних форм багатства, інформаційних, комунікаційних, науково-дослідних, культурних, освітніх, рекреаційних та інших соціальних послуг, прискорення суспільного прогресу.
У США в 70-і роки при загальному зростанні чисельності зайнятих в основних секторах економіки (крім сільського господарства) швидше за все вона росла в сфері послуг, в результаті чого частка цієї сфери в загальній чисельності зайнятих збільшилася з 58 до 63%, в той час як частка зайнятих у виробництві товарів впала з 33 до 29%. У 80-ті роки спостерігається падіння і абсолютної чисельності зайнятих у виробництві товарів, у тому числі в обробній промисловості. При цьому даний процес супроводжується досить швидким підвищенням продуктивності праці. Так, ВНП, створений в обробній промисловості, зріс (у незмінних цінах) за 1980-1988 рр.. з 402 млрд до 525 млрд
дол, тобто майже на т.
У ці роки структура зайнятості в радянській економіці також помітно змінювалася на користь невиробничої сфери, частка якої в загальній чисельності зайнятих в 1970-1988 рр.. збільшилася з 22,8 до 27,6%. У 80-ті роки сповільнився і абсолютне зростання чисельності зайнятих у матеріальному виробництві. Але в цілому структура зайнятості і, зокрема, частка зайнятих у виробництві нематеріальних форм багатства в Росії сьогодні все ще далека від сучасної.
| - Гуманізація і соціалізація економіки. Економіка, заснована на новому технологічному укладі, не може успішно функціонувати, якщо не служить прямо або побічно свого природного призначенням - задоволенню потреб людини, зростанню доходів населення і національного добробуту.
Облік поточних і перспективних потреб людей є неодмінною умовою економі-чного успіху. Орієнтація на задоволення потреб стає абсолютно необхідною і при прийнятті стратегічних рішень в інноваційній, структурно-інвестиційній та інших сферах виробничої діяльності.
Гуманізація економіки і суспільства пред'являє в свою чергу нові вимоги до структури господарства, до економічних, соціальних і політичних інститутів. Все більше коштів витрачається на розвиток людського потенціалу і соціальної інфраструктури на рівні окремих суб'єктів економіки, регіонів, всього суспільства. Інвестиції в соціальну сферу, і перш за все вкладення в людський капітал, збільшуються швидше, ніж капіталовкладення в матеріально-речові елементи національного багатства.
Посилення соціальної орієнтації виробництва проявляється в різних формах гуманізації праці, у зміні статусу трудящих на підприємствах, в активізації їх участі в акціонерному капіталі та управлінні. Воно виражається в тенденції до розмивання класових відмінностей, у пом'якшенні соціальної диференціації, в русі до балансу економічних і соціальних чинників розвитку, соціального партнерства, до перерозподілу доходів на користь найбільш вразливих груп населення на тлі загального підвищення їх рівня.
У 1970-1990 рр.. реальні доходи на душу населення зросли в розвинених країнах Заходу і Японії в 1,5-2 рази. Не менш 60% загальної суми доходів їх громадян припадає на заробітну плату, а доходи найбільш багатих 10% населення перевищують доходи 10% найбідніших не більше ніж в 6-7 разів.
Соціальна переорієнтація економіки і суспільства нерозривно пов'язана з зміцненням «соціально-трансфертної» ролі держави в розвинених країнах. Витрати на соціальні потреби в цих державах ростуть як в абсолютному, так і у відносному вираженні, хоча темпи цього зростання за останнє десятиліття у зв'язку з переходом від Кейнса-анской економічної політики до консервативної дещо знизилися.
В даний час в розвинених країнах на соціальні потреби державою витрачається 20-30% ВНП. У США в 1989 р. витрати на про-суспільних послуги (освіта, охорона здоров'я, житлове будівництво) становили 6% ВНП, соціальні трансферти - 11,9%, в Японії в 1990 р. ці показники були рівні відповідно 10,8 і 7, 8%, у Німеччині - 10,9 і 18,5% (1989 р.), в Англії - 12,2 і 13,4% ВНП.
У нашій країні тенденція соціальної спрямованості економіки набула вкрай суперечливий, драматичний характер, а з певного моменту перетворилася на свою протилежність. Зростання реальних доходів населення, що відбувався в Радянському Союзі протягом усього післявоєнного періоду, до початку 80-х років фактично зупинився, а в 1992 р. відбулося їх обвальне зниження. Розрив у рівні оплати праці і реальних доходів населення Росії і розвинених країн Заходу залишається досить значним.
У I кварталі 1994 середня заробітна плата в народному господарстві Росії була нижче, ніж у США (за офіційним курсом рубля) майже в 17 разів, а з урахуванням реальної купівельної спроможності валют - в 6, 3 рази. Відбулася глибока диференціація размеррв середньодушових доходів. Розрив у доходах між 10% найбагатших і 10% найбідніших верств населення в Росії зріс з 4,5 рази в 1991 р. до 13,5 рази в грудні 1995 р. Цьому сприяв той факт, що частка заробітної плати у сукупних грошових доходах населення знизилася з 75% в 1991 р. до 45% у 1995 р., а частка доходів від власності, підприємницької діяльності! фінансово-кредитних операцій 'віз-росла за цей же час з 4,3 до 38,5%.
| ^ Різноманітність форм власності та економічних укладів, еволюція економічних відносин та інститутів. Трансформація світової економіки зумовила еволюцію відносин власності і типів господарювання в напрямку різноманітності і множинності їх форм. У процесі руху і взаємодії інтересів - приватних, групових, корпоративних і громадських - в неоднакових соціально-економічних і організаційно-технологічних умовах формуються різні типи змішаних, багатоукладних економічних систем. Кожна форма власності, заснований на ній тип господарювання, сектор економіки займають свою нішу в задоволенні потреб відповідно до критеріїв економічної та соціальної ефективності.
Еволюція приватної власності, складовою каркас класичного ринкового господарства, виразилася в посиленні її корпоратизуються-ції і інституалізації, перетворенні на різні форми асоційованої власності, насамперед в акціонерну. Розширюється практика перехресного володіння акціями, на цій основі створюються фінансово-промислові групи, галузеві та регіональні мережі співпраці. Частка інституційних інвесторів, таких, як банки, в загальній масі акціонерного капіталу становить: в Італії - 35%, в Японії - 20%, у Німеччині - 10%; частка страхових і пенсійних фондів у загальному числі власників акцій у Великобританії дорівнює 42%, в США -27%.
Технологічна та організаційна перебудова, диверсифікація виробництва, індивідуалізація споживчого попиту сприяють деконцентрації виробництва, зумовлюють зміну розмірності підприємств. Спостерігається щось на зразок ренесансу дрібного і середнього бізнесу, особливо у сфері послуг. На його частку в промисло-но розвинених країнах, за деякими оцінками, припадає до половини національного продукту і велика частина робочих місць. Органічно вписується в сучасну економіку форма трудової акціонерної власності, зокрема система ESOP. У США в кінці 80-х - початку 90-х років налічувалося 11 тис. подібних компаній, в них було зайнято 12 млн осіб.
Візьмуть гору в 80-90-ті роки тенденція до приватизації призвела до скорочення частки держсектора в економіці всіх розвинених країн.
Проте частка виробленого в держсекторі ВВП залишається значною, особливо в Європі, де вона коливається від 10 (у Німеччині) до 30% (в Австрії).
В умовах акціонування державних підприємств, використання конкурентно-ринкових методів у їх управлінні (в тому числі і в галузях, що відносяться до природних монополій), проведення на державних підприємствах активної соціальної політики державна власність набуває істотно нові риси . На її базі розвиваються змішані форми державно-приватного і державно-колективного підприємництва.
Різноманіття форм власності і типів господарювання, їх рухливість і гнучкість надають сучасній економіці поліфонічний характер, що надзвичайно важливо на сучасному етапі НТР.
У процесі трансформації відбувається ускладнення економічного регулювання на основі поєднання конкурентно-ринкової, корпоративної та державної його форм. Властивий ринковому господарству механізм саморегулювання дозволяє, хоча часом і не без втрат, пристосовуватися до безперервно мінливих внутрішніх і зовнішніх умов розвитку.
Система ринкових інститутів доповнюється різними формами корпоративного регулювання, заснованими головним чином на поєднанні ієрархічних принципів управління із створенням гнучких і автономних осередків, на розробці довгострокової стратегії в області виробництва і маркетингу.
Економічні функції держави стають більш складними, змінюються методи і форми державного регулювання. Го-сударство в нових умовах покликане забезпечити сприятливу економічну, правову та соціально-політичне середовище для розвитку сучасного ринкового господарства.
Там, де дія ринкових механізмів виявляється не ефективним або не відповідає інтересам суспільства зберігається пряме дер-дарственное регулювання. Це необхідно для досягнення пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку, проведення чітко сформульованої економічної політики в науково-технічній, структурній, екологічної, соціальної та інших областях.
У всіх розвинених країнах спостерігається зростання перерозподіляється державою частини національного продукту. З 1950 по 1993 рр.. частка державних витрат (центральних і місцевих) у ВНП зросла в США з 20 до 38%, в Японії - з 20 до 35%, у ФРН і Англії - з 36 до 50%, у Франції - з 31 до 54%.
  У радянській економіці назріла потреба в переході до різноманітних форм власності та більш гнучким ринкових методів господарювання довгий час штучно обмежувалася. Лише в середині 80-х років були зроблені перші спроби перегляду уявлень про виняткову ефективності державної власності, почалося практичне рух до різноманітності форм власності і господарювання.
  | Ф-Посилення інтеграційних процесів. Важливою складовою частиною трансформації сучасної економіки є посилення міжнародних інтеграційних процесів. У результаті все більше число країн і регіонів світу з різним ступенем інтенсивності втягується в загальне русло цивілізаційного розвитку.
  Тенденції регіональної інтеграції найбільш різко проявилися в Західній Європі, але стають все помітніше і на інших континентах. Створюються регіональні мережі та системи економічного співробітництва, полягають міждержавні економічні угоди і союзи. Необхідність глобальної інтеграції визначається подальшим поглибленням міжнародного поділу праці, потребою у створенні світової економічної інфраструктури, в уніфікації транспорту та зв'язку, метеорологічної та екологічної служб, технологічних стандартів і т.д.
  Новий ступінь інтернаціоналізації світового господарства пов'язана з перетворенням багатонаціональних господарюючих суб'єктів - транснаціональних корпорацій в один з основних агентів розвитку, зі зростанням їхньої ролі в поширенні науково-технічних досягнень-жений, стандартизації методів виробництва та управління, з лібералізацією торгівлі та відкриттям національних економік зовнішнього світу. Процеси інтеграції проявляються в рамках міжнародних (МВФ, Світовий банк) і регіональних (ЄБРР та ін.) фінансових органі-зацій.
  Своєрідне переломлення ці процеси знайшли в радянській економіці. Інтеграція здійснювалася лише в рамках РЕВ з усіма при-сущими йому обмеженнями. Водночас товаровиробники були відгороджені від можливих партнерів і конкуренції на світовому ринку державною монополією зовнішньої торгівлі.
  Замість плавного входження економіки країни в систему світогосподарських зв'язків з початку 1992 р., з одного боку, були фактично перервані економічні відносини з країнами колишнього РЕВ і порушені зв'язки Росії з ближнім зарубіжжям, а з іншого - економіка Росії виявилася відкритою і беззахисною перед обличчям світового ринку .
  Таким чином, глибока криза, яку переживає нині Росія, є результат того, що розвиток економіки в рамках командної системи прийшло в серйозне протиріччя з світовими тенденціями, породженими науково-технічною революцією і відбивають цивілізаційний зсув в історії людства. Це криза технологічної основи та структури економіки, системи економічних відносин та інститутів, механізмів регулювання економічних, екологічних і соціальних процесів. Його гострота зумовлена, з одного боку, тривалою затримкою назрілих перетворень, а з іншого - неадекватністю шоково-руйнівних заходів, що застосовуються з 1992 р., умовам країни і стоять перед нею проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поворот до нової цивілізації"
 1. Відмінні риси російської школи економічної думки
    поворот від продрозкладки до продподатку з його свободою «місцевого обороту» за часом якраз співпадає з організацією Держплану ». Багато з залишилися в країні після революції представників російської школи економічної думки підключилися до роботи над планом і концепцією планування. Н.Д. Кондратьєв особливу увагу приділяв реальності планів, різко критикував відрив цілей плану від наявних
 2. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
    поворот в загальній політиці доходів до посилення ролі доходів від трудової діяльності та підприємництва на противагу спекулятивним доходам від фінансових операцій, багатоступінчастого посередництва, необгрунтованого привласнення державної власності і т.п. Успішна реалізація ресурсозберігаючої інвестиційної політики дозволить вирішити одну з найбільш серйозних проблем економіки Росії -
 3. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
    поворот в економічній політиці, відмова від сліпого наслідування умоглядним теоретичним моделям і відірваним від реального грунту рецептами МВФ є не тільки і не стільки предмет теоретичних суперечок, скільки жорстке, безваріантно вимога з боку економічної безпеки держави. Національна безпека в цілому і економічна безпека зокрема можуть і повинні ставити
 4. 4. Расистський полілогізм
    цивілізації народів білої раси, але вони не є неповноцінними. Кожна раса має особливий склад розуму. Неправильно застосовувати до цивілізації будь-який з них мірки, що базуються на досягненнях інших рас. Представники Заходу називають цивілізацію Китаю зупинилася, а цивілізацію народів, що населяють Нову Гвінею, первісним варварством. Але китайці і жителі Нової Гвінеї зневажають нашу цивілізацію
 5. 4. Меліорізма і ідея прогресу
    нової філософії. Бентам якось сказав Філарету Чейзлу: Я б хотів, щоб мені була дарована привілей прожити роки, які я ще повинен прожити в кінці кожного століття, наступного за мій смертю; так я зміг би побачити результати моїх трудов7. Всі ці надії були засновані на твердому переконанні, властивому цій епосі, що маси розумні і морально чисті. Вищі верстви, привілейовані
 6. 3. Капіталізм
    нової машини. Не дивно, що в такому середовищі менш ефективні комерсанти прагнуть до захищеності від більш ефективних конкурентів. Було б правильним описати цей стан справ таким чином: сьогодні багато або деякі сектори комерційної діяльності більш не є ліберальними; вони не захищають чисту ринкову економіку і систему вільного підприємництва, а навпаки,
 7. 19. Золотий стандарт
    нового життя і нового благополуччя, звільняючи розум і душі і створюючи раніше нечуване багатство. Це супроводжувалося тріумфальним безпрецедентним розвитком західного лібералізму, готового об'єднати всі країни до спільноти вільних держав, мирно співпрацюють один з одним. Легко пояснити, чому золотий стандарт представляється людям у вигляді символу найбільших і найбільш доброчинних з усіх
 8. 6. Вплив минулого на діяльність
    поворотка, щоб побачити переваги, які можна отримати з застосування винаходу. Справді, технологічне вдосконалення неможливо впровадити, якщо люди не бачать його корисності. В умовах соціалістичного управління некомпетентності і впертості чиновника, який очолює відповідний департамент, буде достатньо, щоб перешкодити впровадженню більш економного методу
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    нової премії. Як вже зазначалося, на самому початку кредитної експансії позитивної цінової премії не виникає. Цінова премія не може з'явитися до тих пір, поки додаткова пропозиція грошей (у широкому сенсі) не почне робити впливу на ціни товарів і послуг. Але поки триває кредитна експансія і на позиковий ринок викидаються все нові й нові порції інструментів, що не мають
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
    повороткого і повільного більшості. В області історичного досвіду вимірювання неможливі. Оскільки гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди часу. Проте всі історики, оцінки яких не замутнені романтичними упередженнями, згодні з тим, що при капіталізмі масштаб збільшення
© 2014-2022  epi.cc.ua